Evankelisluterilainen uskonto

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

3. luokka
T1, T2, T7
4. luokka T1, T2, T7, T9, T10
5. luokka T1, T4, T5, T12
6. luokka T1, T3, T4, T6, T8, T11

3. luokka
T1 Ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin (esim. Isä meidän –rukous).
Harjoitellaan Raamatun käyttöä.
Käsitellään keskeisiä kertomuksia keskittyen Jeesuksen elämään ja opetuksiin.

T2 Ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.
Osallistutaan lukuvuoden yhteisiin kirkollisiin tilaisuuksiin ja muihin tutustumisvierailuihin.

T7 Kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa. Ohjeistetaan ja kannustetaan osallistumaan uskonnollisiin tilaisuuksiin ja tilanteisiin ja käyttäytymään niissä tilanteen vaatimalla tavalla.
Huomioidaan uskonnollinen monikulttuurisuus koulun arjessa.

4. luokka
T1 Ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin (esim. Herran siunaus).
Kerrataan Raamatun käyttöä.
Käsitellään Raamatun kertomuksia.

T2 Ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tutustutaan oman seurakunnan kirkkoon ja muuhun seurakunnan toimintaan (mahdollisuuksien mukaan vierailut).

T7 Kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa.
Harjoitellaan kirkkorakennuksissa käyttäytymistä ja toimintaa vierailujen aikana.

T9 Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.
Vietetään YK:n ja Lasten oikeuksien päivää.

T10 Ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.
Käsitellään oppilaiden arkielämän valintoja ja ohjataan oppilasta pohtimaan valintojensa syitä ja seurauksia.

5. luokka
T1 Ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin (esim. Uskontunnustus) ja vertaillaan eri kirkkokuntia.

T4 Ohjata oppilasta tiedostamaan ja arvioimaan oman uskonnon näkyvyyttä perheen ja suvun elämässä.
Kerätään tietoa haastattelemalla, havainnoimalla ja omien kokemusten kautta.

T5 Opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan.
Aiheen käsittely integroidaan historian ja maantiedon oppiaineiden kanssa.

T12 Auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään. Ohjata oppilasta tunneälytaitojen kehittämiseen, positiivisen palautteen merkityksen korostamiseen ja omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen.

6. luokka
T1 Ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin (esim. 10 käskyä).
T3 Auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen ja käsitteiden erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Avataan keskeisiä symboleja erilaisin menetelmin.
T4 Tarkastellaan eri tietolähteitä hyödyntäen, miten uskonto näkyy ympäröivässä yhteiskunnassa. Ohjata oppilasta tarkastelemaan uskontojen näkyvyyttä ajankohtaisesti.

T6 Ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa.
Integroidaan muihin oppiaineisiin (maantieto ja historia).
Harjoitellaan vertailua eri teemoista.

T8 Ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin. Harjoitellaan eettistä pohdintaa oppilaslähtöisesti.

T11 Luodaan oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään.
Eettisten kysymyksiä ja tilanteita käsittellään monipuolisesti (esim. draaman keinoin).

Sisällöt vuosiluokittain

3. luokka
S1 Raamattu, kertomukset, Jeesuksen elämä ja opetukset
S3 Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla

4. luokka
S1 Pyhät paikat ja rakennukset, jumalanpalvelus ja seurakunnan toiminta, elämänkaareen liittyvät kristilliset rituaalit, kirkkovuosi, kertomusten vuorovaikutus taiteen ja kulttuurin kanssa
S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin, uskonnot mediassa ja populaarikulttuurissa
S3 Ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen

5. luokka
S1 Keskeiset henkilöt (Luther ja Agricola, Paavali), protestanttisuus kristinuskossa, luterilaisuuden oppi, sakramentit, rukoukset
S2 Suomen ja Euroopan uskonnolliset juuret
S3 Elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi, oppilaan omien valintojen ja niiden taustalla vaikuttavien arvojen pohtiminen

6. luokka
S1 Kristinuskon keskeiset käsitteet, oppi ja uskonnon sisäinen monimuotoisuus, uskonnolliset symbolit
S2 Muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Ekumenia ja uskontodialogi.
S3 Kristinuskon keskeiset eettiset opetukset (kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja kymmentä käskyä) sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteiset eettiset käsitykset, globaali vastuu.

Muuta:
Yhteistyö oman seurakunnan kanssa
  • Yhteistyö seutukunnan eri kristillisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa
  • Vierailut: Heinäveden luostari, ortodoksinen tsasouna Joroisissa