Ruotsin kieli, B1 oppimäärä

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

6. luokka
T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9

T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta. Tutustuttaa oppilaan suomenruotsalaiseen kulttuuriin ja sen merkitykseen nykypäivän Suomessa.

T2 tutustuttaa oppilaan suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen.

T3 ohjaa oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapii-rissä ja saatavilla olevaa tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan.

T4 rohkaisee oppilasta näkemään ruotsin kielen taidon osana oman kielivarannon kart-tumista ja rohkaisee ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämiseen myös koulun ulkopuolella.

T5 ohjaa oppilasta harjoittelemaan erilaisia viestintätilanteita, sekä suullisia että kirjallisia.

T6 rohkaisee oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja, ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta. Oppilas selviytyy yksinkertaisista viestintätilanteista.

T7 ohjaa oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia.

T8 rohkaisee oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä.

T9 tarjoaa oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa puhumista ja kir-joittamista.

Sisällöt
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
  • Pohditaan yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ennestään tuttuihin kieliin sanatasolla, esim. lainasanat, murresanat.

S2 Kielenopiskelutaidot
  • Lastenkirjailijat, runoilijat, sarjakuvat. Ruotsin kielen näkyminen arkipäivässä. Kulttuuri-lähtöinen kielen opiskelu.

S3 Kehittyvä kielitaito:
  • taito toimia vuorovaikutuksessa,
  • taito tulkita tekstejä,
  • taito tuottaa tekstejä
  • Käsitellään oppilaan ikätason mukaista sanastoa ja aihepiirejä esim. perhe, koulu, har-rastukset ja vapaa-aika.
  • Ruotsin kielen perusääntäminen.

Päälauseen sanajärjestys (toteamuslause, kysymyslause), kielteinen lause, substantiivien taivutus, verbien perus- ja preesensmuodot, yleisimmät modaaliapuverbit, persoona-pronominien subjektimuodot, possessiivipronominit yksikössä, adjektiivit yksikössä ja monikossa.

Muuta:
Kielen integrointi muihin oppiaineisiin. Kielen tuominen näkyväksi koulun arjessa. Leikillisyys, laulaminen, pelit, sarjakuvat ja media. Yhdessä tekeminen. Sähköisen materiaalin hyödyntäminen, erilaiset oppimisalustat. Kiinnostuksen herättäminen. Joustavuus oppijan tarpeiden mukaan. Mahdollisuuksien mukaan ystävyyskoulutoiminta, juhlat, teemaviikko tai -päivä. Mahdollisuuksien mukaan esim. alakouluissa kerhotoiminta.