LILD4 Liikunnan lukiodiplomi

OHJEET LIIKUNNAN LUKIODIPLOMIN SUORITTAMISEEN


Liikunnan lukiodiplomi suoritetaan Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaan. Liikunnan lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut yhteensä kahdeksen (8) opintopistettä:
 •  kaksi palkollista liikunnan opintojaksoa (2 op + 2 op) sekä neljä (4) opintopistettä liikunnan valinnaisista opintojaksoista
 •  urheiluvalmennuksen suorittamisesta voi saada kaksi opintopistettä
Liikunnan lukiodiplomin suorittamisesta saa yhden opintojakson (2 op), joka arvioidaan suoritusmerkintänä (S). Liikunnan lukiodiplomia voi suorittaa koko lukio-opiskelun ajan ja opiskelija saa todistuksen lukiodiplomistaan, kun on suorittanut lukion koko oppimäärän.

LIIKUNNAN LUKIODIPLOMI KOOSTUU SEURAAVISTA OSA-ALUEISTA

1. LIIKUNTAKYKYISYYS
Liikuntakykyisyys mitataan erillisillä fyysisen toimintakyvyn Move - mittausosioilla: 20 m viivajuoksu, vauhditon 5-loikka, ylävartalon kohotus, etunojapunnerrus, heitto-kiinniottoyhdistelmä, liikkuvuus ja 200 m uintimatka.

-> Jokaisen periodin aikana pyritään järjerstämään 1-2 testikertaa. Testejä voi suorittaa useamman kerran ja paras tulos jää voimaan. Testien suorittamisen yhteydessä opettaja antaa tarkempaa tietoa testien arviointitaulukoista.
-> Testipäivät ilmoitetaan "tämän sivuston" ja wilman avulla.

2. LIIKUNTATIEDOT (LIIKUNNAN TUTKIELMA)
Opiskelijan tulee osoittaa noin 10 sivun mittaisessa tutkielmassaan syvällistä perehtymistä valitsemaansa aiheeseen. Opiskelija voi käsitellä liikuntaa tai urheilua omasta näkökulmastaan ja laaja-alaisesti yhteiskunnassa. Opiskelija voi myös valita aiheeksi "lukiodiplomien yhteisen tehtävän", joka vaihtuu vuosittain.

Opiskelija kuvaa ja pohtii liikunnan tutkielmassaan esimerkiksi:
 • liikunnallista elämäntapaansa, liikuntasuhdettaan ja liikunnan terveysvaikutuksia
 • liikunnan ja kilpaurheilun merkitystä itselle ja laajemmin yhteiskunnassa
 • liikunnallista tai urheilullista erityisosaamisaluettaan ja sen paikkaa muussa liikunnan kentässä ja yhteiskunnassa

Arvioinnin osa-alueet
 • aiheen jäsentely ja kokonaisuuden johdonmukaisuus
 • kyky soveltaa tietoa ja omia kokemuksia aiheen kannalta tarkoituksenmukaisesti
 • lähdemateriaalin monipuolinen ja tarkoituksenmukainen käyttö
 • viimeistely ja visuaalinen ulkoasu sekä kielellinen täsmällisyys
-> Tutkielman suunnitteluun, suorittamiseen ja arviointiin opettaja (Anna) antaa vielä tarkemmat ohjeet.
-> Liikunnanopettajat arvioivat tutkielman.

3. HARRASTUNEISUUS tai ERITYSOSAAMINEN
Tässä osa-alueessa opiskelija voi valita suorittamistavaksi vaihtoehtoisesti joko harrastuneisuuden tai erityisosaamisen.

HARRASTUNEISUUS
Harrastuneisuudella tarkoitetaan opiskelijan monipuolista ja pitkäjänteistä liikunnan harrastamista. Harrastuneisuus-osiossa arvioidaan opiskelijan fyysistä toimintakykyä. Osion arviointi perustuu opiskelijan lukion opintojaksoilla osoittamasta vastuullisesta omasta fyysisestä toimintakyvystään, terveydestään ja hyvinvoinnistaan huolehtimisesta. Liikunnanopettajat vastaavat harrastuneisuus-osion arvioinnista.
tai
ERITYISOSAAMINEN
Erityisosaamisnäytön aihealueen tulee läheisesti liittyä johonkin liikuntamuotoon tai urheilulajiin siten, että opiskelijan henkilökohtainen eritysosaaminen on perustellusti arvioitavissa. Näytön voi antaa aidossa suoritustilanteessa tai voidaan käyttää apuna videointia. Näyttö voi olla omasta lajistaan (jääkiekko, jalkapallo, yleisurheilu, tanssi...) tai ohjaustuokio. Erityisosaamisen arvioi kaksi henkilöä; liikunnanopettajat tai liikunnanopettaja ja lajin asiantuntija.

-> Liikunnanopettaja ja opiskelija sopivat keskenään näytön toteutuksesta ja opiskelija saa ennen näyttöä tarkemmat arviointikriteerit.
-> Opiskelija tekee kirjallisen itsearvioinnin näytöstään, joka annetaan näytön arvioitsijoille.

4. YHTEISTYÖTAIDOT
Opiskelijan yhteistyö- ja työskentelytaidot arvioidaan lukion liikunnan kurssien tuntityöskentelyssä sekä koulun muussa liikuntatoiminnassa. Opiskelija arvioi myös itse omaa yhteistyö- ja työskentelykykyään ja sen kehittymistä. Opiskelija esittää itsearvioinnin omassa portfoliossaan.

5. PORTFOLIO
Opiskelijan tulee tehdä portfolion, jossa kokoaa liikuntakykyisyys, liikuntatiedot sekä vaihtoehtoisesti harrastuneisuus tai erityisosaamisen -osioiden kokonaisuudet ja kuvaa siinä yhteydessä myös osallistumistaan koulun liikuntatoimintaan. Portfoliossaan opiskelija pohtii kokonaisvaltaisesti omaa kehittymistään ja suorituksiaan lukioaikaisessa liikunnassaan. Keskeistä on henkilökohtainen tavoitteiden asettelu ja niiden toteuttamisen seuraaminen itsearvioinnin kautta.

Portfoliossa opiskelijan tulee tehdä seuraavan jäsennyksen mukaisen kirjallisen yhteenvedon:

1) Itsearviointi lukion liikuntakursseista ja muusta liikuntatoiminnasta (osallistuminen koulujenvälisiin kisoihin, tanssiesitykset, kulttuuripäivä...)
 • kokemukset ja havainnot omasta liikunnallisesta oppimisesta ja kehittymisestä
 • omien yhteistyö- ja työskentelytaitojen itsearviointi
2) Itsearviointi koko liikunnan lukiodiplomin suorituksista
 • itsearviointi liikuntakykyisyydestä eli fyysisen toimintakyvyn kehityksestä lukion aikana
 • itsearviointi liikuntatutkielman sisällöstä ja sen laadusta
 • itsearviointi vaihtoehtoisesti suoritetusta harrastuneisuus tai erityisosaamisen -osiosta
 • itsearviointi koko liikunnan lukiodiplomiprosessista
Portfoliota ei arvioida numeroarvioinnilla. Laadukkaalla portfoliolla voi vaikuttaa lopulliseen yleisarvosanaan korottavasti.

-> portfolion voi tehdä tietokoneella, vihkoon tai luoda kansion
-> voi liittää kuvia, lehtileikkeitä tai videointeja harjoituksista tai kisoista
-> voi liittää pakollisten opintojaksojen liikuntapäiväkirjat, suoritetun yksilöliikunnan materiaalin tai urheiluvalmennuksen harjoituspäiväkirjoja

ARVIOINTI ja TODISTUS
 • Lukiodiplomi arvioidaan kokonaisuutena.
 • Lukiodipomin suorittamisesta annetaan numeroarvosana 4 - 10, joka muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, harrastuneisuuden tai erityisosaamisen sekä yhteistyötaitojen arvosanojen aritmeettisesta keskiarvosanasta. Kunkin osion painoarvo yleisarvosanan muodostumisesta on 25 %. Laadukkaalla portfoliolla voi vaikuttaa lopulliseen yleisarvosanaan korottavasti.
 • Lukiodiplomin arvioinnissa annetaan palautetta (sanallinen ja kirjallinen) lukiodiplomille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.
 • Lukiodiplomin suorittamisesta saa opintojakson (2 op) ja lukion päättötodistukseen suoritusmerkinnän (S).
 • Opiskelija saa todistuksen lukiodiplomistaan, kun hän on suorittanut lukion koko oppimäärän.
 • Lukiodiplomitodistus on lukion lukion päättötodistuksen liite ja se merkitään kohtaan "lisätiedot".
4 = hylätty

5 = välttävä
6 = kohtalainen
7 = tyydyttävä
8 = hyvä
9 = kiitettävä
10 = erinomainen

Liikunnan lukiodiplomi tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden antaa erityisen näytön liikunnan osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Liikunnan lukiodiplomista on hyötyä hakiessa opiskelemaan ja tällä hetkellä liikunnan lukiodiplomista saa pisteitä seuraaviin koulutuksiin haettaessa:
- Liikunnanopettaja 1p
- Luokanopettaja 1p
- Liikunnanohjauksen perustutkinto 2p
- Liikunnanohjaaja (AMK), diplomi toimii osoittimena

Jos tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä Annaan (ansa).

Liikunnan lukiodiplomi (LILD4)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan
  liikunnassa
 • pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja
  yhteistyökykyjään.

Keskeiset sisällöt

 • muodostuvat liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä