Kestävä kehitys

Kestävä kehitys Lohjan Yhteislyseon lukiossa


Kestävä kehitys on yksi koulumme painopistealueista.  Kestävän kehityksen työryhmä, eli tuttavallisemmin Keke-ryhmä, perustettiin kouluumme vuonna 2010. Sen tehtävänä on ollut kestävän kehityksen periaatteiden (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävä kehitys) soveltaminen koulumaailmassa. Kestävän kehityksen työryhmä vastaa kestävän toimintatavan ylläpidosta ja seurannasta. KEKE-työryhmän tehtävä on parantaa työyhteisön ja –ympäristön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. KEKE tarjoaa opiskelijoille myös vaikuttamiskanavan oman koulun toimintojen kehittämiseen. Työryhmään kuuluu rehtori, opettaja- ja opiskelijajäseniä sekä muuta henkilökuntaa. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa kestävään kehitykseen liittyviä tempauksia ja tietoiskuja vuosittain laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Esimerkkejä  KEKE-työryhmän suunnittelemista ja toteuttamista tempauksista:

 • Ruokahävikki kuriin -kampanja
 • Pyörällä kouluun & liiku lihasvoimalla -teemaviikot
 • Kierrätysjärjestelmä toimivine jätteiden lajittelupisteineen
 • Koulun oman jäteohjeen laatiminen
 • Koulun omat energiansäästöohjeet
 • Haiti-projekti
 • Sähkön säästämiseen kannustava ”Sulje näytöt” –kampanja
 • Sosiaalisen kestävän kehityksen tukemiseksi tehdyt hankinnat (pöytäfutis, pingispöytä, biljardikepit, pingismailat)
 • Vaikuttamiskanavan tarjoaminen opiskelijoille oman koulun toimintojen kehittämiseksiKeväällä 2019 KEKE on halunnut vähentää ruokahävikkiä lisäämällä tietoisuutta ja tiedottamalla ruokalasta edulliseen hintaan ostettavasta ylijäämäruoasta. Keke on lisäksi edistänyt kouluviihtyisyyttä ja tarkastellut uusia Rantapuiston väistötiloja kaikkien kestävän kehityksen osa-alueiden kannalta.


KEKE-työryhmän tärkeänä tehtävänä on parantaa koko työyhteisön ja – ympäristön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Erilaisten ympäristöongelmien vaivaamassa maailmassa KEKE-ryhmä haluaa tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuuden toimia ympäristön kannalta positiivisella tavalla.
Toiminnasta tiedottaminen

 • Koulun kotisivut
 • Koulun Facebook-sivut --> Keke:llä lisäksi oma kirjatori-sivusto "LYLL Kirjatori"
 • ilmoitustaulut (Keken ilmoitustaulu löytyy opettajien taukotilan edestä)
 • Info-TV
 • RO-iskut
Miksi kannattaa tulla mukaan KEKE-toimintaan?
 • Saat uusia, eri-ikäisiä kavereita
 • Saat toiminnastasi todistuksen --> hyötyä esim. työnhaussa
 • Pääset vaikuttamaan kouluympäristöösi
 • Pääset ideoimaan ja työskentelemään ryhmässä


Keken toiminta käytännössä

Työryhmä tapaa vaihtelevalla kokoonpanolla tarvittaessa. Keken omalta ilmoitustaululta opettajien taukotilan edestä löytyy seuraava kokoontumisaika ja -paikka. Työryhmä valmistelee keväisin tulevan vuoden toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimitaan ja jonka toteutumista työryhmä arvioi lukuvuoden aikana ja seuraavan lukuvuoden alussa. Kestävän kehityksen kaikki neljä osa-aluetta otetaan toiminnassa huomioon kuitenkin niin että lukuvuosittain nostetaan aina yksi osa-alue muita näkyvämpään asemaan:

Kestävän kehityksen määritelmä

Bruntlandin komissio on määritellyt kestävän kehityksen seuraavasti: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” Kestävän kehityksen periaatteet pyritään ottamaan huomioon koulumme työyhteisön arjessa päivittäin eri tavoin. Kestävä kehitys voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen: kulttuurisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen. Seuraavassa jaottelussa on yhdistetty kulttuurinen ja sosiaalinen sekä ekologinen ja taloudellinen kestävä kehitys omiksi laajemmiksi kokonaisuuksikseen, koska kestävän kehityksen eri osa-alueet menevät monin osin käytännössä toistensa kanssa päällekkäin.


Kulttuurinen ja sosiaalinen

Sosiaalisessa kestävyydessä jokaisella lukiolaisella tai muulla työyhteisön jäsenellä on oikeus hyvään ja tasa-arvoiseen elämään sukupuolesta tai etnisestä taustastaan tai mistään muistakaan henkilökohtaisista ominaisuuksistaan riippumatta. Sosiaalisessa kestävyydessä pyritään estämään kaikenlainen syrjäytyminen. Jokaisella lukiolaisella tulee olla oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja olla mahdollisuus parantaa omaa työ- ja elinympäristöään. Sosiaalisesti kestävässä työ- tai opiskelupaikassa nuorta tai muuta lukion työyhteisön jäsentä kuunnellaan ja otetaan hänen henkilökohtaiset tarpeensa huomioon, jolloin tunne elämänhallinasta ja yhteisöllisyydestä vahvistuvat. Kulttuurisesti kestävässä kehityksessä vahvistetaan lukiolaisen oman maan ja kotiseudun kulttuurin ja historian tuntemusta ja arvostusta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja ympäristöä, perinnemaisemaa ja kansanperinnettä tulee vaalia. Kestävään kehitykseen kuuluu myös eri kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistäminen sekä muiden kulttuurien tunteminen ja arvostaminen.


Esimerkkejä koulussa huomioitavista asioista:

o turvallisuus koulussa ja koulumatkoilla

o henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi

o kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy

o opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki

o kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet

o monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

 

Ekologinen ja taloudellinen

Ekologisen kestävyyden edellytyksenä on työyhteisön toimiminen siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu. Tämä merkitsee niin uusiutumattomien kuin uusiutuvienkin luonnonvarojen säästämistä ja siirtymistä ympäristöä vähemmän kuormittaviin kulutustottumuksiin. Tärkeänä osana koulumme ekologisesti kestävää kehitystä on energiatehokkuuden lisääminen ja energian säästäminen. Taloudellinen kestävyys on talouden sellaista kasvua, joka ei perustu velkaantumiseen. Talouden kestävyys on edellytys ekologiselle ja sosiaaliselle kestävyydelle.


Esimerkkejä koulussa huomioitavista asioista:

o vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus

o jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys

o energia ja vesi

o kuljetukset ja liikkuminen

o koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito

o ravinto ja terveys

 

Kirjallisuus:

http://ilmasto.org

Haiti-projekti


Olemme kouluna halunneet antaa mahdollisuuden myös laajempaan ympäristövastuun kantamiseen. Koulumme täyttäessä 100- vuotta 2014, halusimme yhteisvastuullisesti tukea yhtä maailman köyhimmistä valtioista – Haitia. Vuonna 2011 alkanut Haiti-keräys on tarjonnut mahdollisuuden jokaiselle koulumme jäsenelle auttaa haitilaisia parempaan elämään rakentamalla ekokoulun vuoden 2010 maanjäristyksen tuhoamien koulujen tilalle. Maanjäristyksiä ja hirmumyrskyjä kestävä ekologisesti rakennettu ja - toimiva koulu tukee kestävää kehitystä kaikilla sen eri osa-alueilla: ekologista, taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä. Varat ohjautuivat perille Kirkon Ulkomaanavun kautta. Lohjalainen arkkitehti Matti Kuittinen on suunnitellut rakennettavat koulut. 

Lue Helsingin Sanomien (julkaistu 10.10.2014) ja Ylen (julkaistu 8.11.2014) jutut:
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002768206.html
https://yle.fi/uutiset/3-7604140

Projektin oma blogi löytyy osoitteesta:
http://haitiprojekti.blogspot.com


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä