Keskeiset sisällöt

(Sivun laadinta kesken)
Eteläpohjalaisen opetussuunnitelman asettamat keskeiset asiakokonaisuudet:

Syyslukukausi:

Luvut ja laskutoimitukset
• vastaluku, itseisarvo, käänteisluku
• peruslaskutoimitukset kokonais-, murto- ja desimaaliluvuilla myös negatiivisilla luvuilla
• luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä
• potenssi, eksponenttina luonnollinen luku
• tarkka arvo, pyöristäminen ja arviointi

Geometria
• kulmien välisiä yhteyksiä
• tasokuvioihin (monikulmiot ja ympyrä) liittyviä käsitteitä ja osia
• erilaisia suoria
• geometrista piirtämistä
• koordinaatisto

Kevätlukukausi:

Geometria
• tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen
• pituus- ja pinta-ala yksiköitä

Luvut ja laskutoimitukset
• lukujonot
• lausekkeiden sieventäminen

Algebra
• muuttujakäsite
• lauseke ja sen sieventäminen
• lausekkeen arvon laskeminen
• potenssilauseke ja sen sieventäminen
• yhtälön ratkaiseminen
• taitojen soveltaminen sanallisten tehtävien ratkaisussa