Li3 Kroppa vetreäksi

Työtavat ja toimintaympäristö

Kannustetaan itsenäiseen sekä yhteisölliseen työskentelyyn.

Toimintaympäristönä huomioidaan monipuolisesti vuodenajat sekä koulurakennus ja sen lähiympäristö eri liikkumistarkoituksiin.

Sisältö

Kroppa vetreäksi

Toiminnallisuutta ja liikkuvuutta lisääviä harjotteita eri toimintaympäristöissä vuodenajat huomioiden. Sisältöinä esimerkiksi rentousharjoituksia, lihaskuntoa, pilatesta, joogaa, kehonhuoltoa ja yhdessä kisailua tai pelailua.

Sisältötavoitteet

Liikunnassa kannustetaan oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan niitä parhaansa yrittäen.

Ohjataan oppilasta kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan eri vuodenaikoina ja erilaisia oppimisympäristöjä käyttäen.

Kannustetaan ja ohjataan oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus).

Ohjataan oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan (asianmukaiset varusteet ja henkilökohtainen hygienia).

Ohjataan oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan toiset huomioon ottaen.

Ohjataan oppilasta toimimaan reilun pelin hengessä sekä ottamaan vastuuta yhteisestä oppimistilanteesta.

Kehitetään oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja.

Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (eriyttäminen, kannustaminen ja positiivinen palaute).

Auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Tutustutaan oppilaiden kanssa erilaisiin liikuntamuotoihin, jotta oppilas löytäisi itselleen sopivia liikuntaharrastuksia.

Arviointi

Opettaja havainnoi oppilaan kehittymistä, oppimista ja työskentelyä ja antaa oppilaalle suullista palautetta.

Oppilaita ohjataan itsearviointiin.

Hyvä / arvosanan 8 kriteerit:
- Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.
- Oppilas tekee useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.
- Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa.
- Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.
- Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.
- Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.
- Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
- Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.