5 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki

Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki

Keitele:
Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki toteutetaan lähtökohtaisesti Keiteleen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Seuraavassa viittaus OPS 2016 lukuihin.

Kodin ja koulun välisen yhteistyön ( luku 5.2) lähtökohtana on osapuolten yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kunnioitus ja kohtelu. Tavoitteena on vuoropuhelun aikaansaaminen oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kieli- ja kulttuuritausta. Huoltajille annetaan tietoa suomalaisesta koulusta ja koulutusjärjestelmästä, opetussuunnitelmasta, oppilaan arvioinnista, opetusmenetelmistä ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa käytettävästä oppilaan omasta opintosuunnitelmasta. Perheille annetaan tietoa perusopetukseen siirtymisestä sekä jatko-opintomahdollisuuksista perusopetuksen jälkeen. Kodin ja koulun välisen Opiskelunonnistuneen yhteistyön kannalta on ensiarvoisen tärkeää aina tarpeen vaatiessa käyttää ammattitulkkia. Näin varmistetaan oppilaan, huoltajien ja opettajan oikeusturva. Opettaja on opiskelun aikana säännöllisesti yhteydessä opiskelijoiden huoltajiin.

Oppilashuollolla ( luku 8 ) tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilaalla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan kirjalliseen suostumukseen. Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Suunniteltaessa tukea valmistavan opetuksen oppilaalle tehdään yhteistyötä paitsi perheen myös perheelle mahdollisesti tehtävän kotoutumissuunnitelman laatijoiden kanssa.

Valmistavan opetuksen oppilaiden ohjausta ( 7.1.1) toteutetaan Keiteleen kunnan perusopetuksen ohjaussuunnitelman mukaisesti. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on kehittää oppilaan oppimisvalmiuksia ja tukea hänen sosiaalista kasvuaan sekä ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Oppilaan opiskelua valmistavassa opetuksessa tuetaan oppilaanohjauksella siten, että opiskelutaidot ja elämänsuunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot kehittyvät. Perusopetukseen siirtymistä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että tieto oppilaan valmiuksista ja edistymisestä valmistavassa opetuksessa siirtyy koulun asianomaisille opettajille. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan mahdollisuus tutustua ajoissa opettajiin ja oppimisympäristöihin. Valmistavan opetuksen oppilaanohjauksessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että oppilaalla on realistinen käsitys omista mahdollisuuksistaan jatko-opinnoissa ja työelämässä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä