Arviointi Nilakan yhtenäiskoulussa 1.8.2020 alkaen

Sivistyslautakunta 25.6.2020 § 27 (28)

Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä perusopetuksen arviointiin liittyvät opetussuunnitelman muutokset 1.8.2020 mennessä. Valtakunnallisen muutoksen taustoja ja tavoitteita kuvataan seuraavasti (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen) : 

"Arvioinnin tasa-arvoisuus
on herättänyt huolta sekä opetusalan ammattilaisissa että perheissä. Tarkempien kriteerien tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Lisäksi tarkoituksena on selkiyttää arvioinnin kansallisia linjauksia, sillä ne on koettu nykyisessä opetussuunnitelmassa liian tulkinnanvaraisiksi. Arvioinnin linjauksia täsmentämällä saadaan koko maahan yhtenäisemmät arvioinnin periaatteet koulujen ja opettajien arviointityön tueksi."
(Esimerkiksi numeroarviointi alkaa jatkossa nkoko maassa viimeistään vuosiluokalta 4.) 

"Arvioinnin kriteerit laaditaan oppiaineittain arvosanoille 5,7 ja 9
. Niiden avulla määritellään, mitä peruskoulunsa päättävän oppilaan on osattava kyseisen arvosanan saadakseen. Tällä hetkellä osaamistaso on määritelty vain arvosanalle 8"


Linkissä opetussuunnitelman perusteet arviointiluvusta.

Arvioinnin opetussuunnitelman muutosta on käsitelty Nilakan kunnissa ja Nilakan yhtenäiskoulussa seuraavasti:

Nilakan reksit 6.4.20 Todettiin muustarpeet ja sovittiin vastuut.

Nilakan reksit ke 22.4.20 
Sovittiin yhteiset ja kuntakohtaiset ratkaisut

Nilakan yhtenäiskoulun opettajat 26.3.2020
Arvioinnin muutoksiin tutustuminen ja käyttäytymisen numeroarvioinnin kriteerien luominen.

Nilakan yhtenäiskoulun 1.-3. lk opettajat 3.6.2020
Sanallisen arvioinnin kriteerit 1.-3. luokilla

Keiteleen sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 2. mukaisen opetussuunnitelman luvun 6.13 (Paikallisesti päätettävät asiat) 1.8.2020 alkaenLiite 2. Opetussuunnitelman luvu 6.13 (Paikallisesti päätettävät asiat) 1.8.2020 alkaen

Nilakan kuntien yhteiset ratkaisut

Nilakan kunnissa pidetään erityisen tärkeänä, että arviointi auttaa oppilasta ymmärtämään, miten hän voi edistää omaa oppimistaan ja että opiskeluilmapiiri on rohkaiseva sekä yrittämään kannustava.

Arvioinnin kriteerit esitetään oppilaille aina opetuskokonaisuuden alussa. Erityisesti monialaisen oppimiskokonaisuuden osalta on tärkeää esittää arviointikriteerit ennakkoon.  

Huoltajat saavat tietoa arvioinnista todistusten lisäksi oppimistulosten dokumentoinneista, arviointikeskusteluissa, vanhempainvarteissa sekä muissa tapaamisissa, tiedotteissa, viesteissä ja koulun kotisivuilla.

Nilakan kunnat noudattavat opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arvioinnin linjauksia ja  valtakunnallisia arviointikriteerejä 6. vuosiluokan sekä päättöarvioinnin osalta.

Väliarviointi annetaan vähintään syyslukukauden päättyessä. Myös jaksotodistusta voidaan käyttää.
Arviointi perustuu aina monipuoliseen näyttöön. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan usein eri tavoin ja hänelle annetaan monipuolista palautetta riittävän usein. Opettaja dokumentoi arviointinsa erilaisista oppilaan osaamisen näytöistä niin että, oppilas ja huoltaja voivat aktiivisesti seurata oppilaan edistymistä ja tukea oppilaan oppimista ja työskentelyä. Suositellaan käyttämään sähköisiä järjestelmiä. Huom. Perusteiden mukaan formatiivista arviointia ei tarvitse dokumentoida.

Itsearviointia ja vertaispalautetta toteutetaan eri tavoin jatkuvasti. Molempia arvioinnin muotoja käytetään sekä erilaisten opintokokonaisuuksien että lukukauden arvioinnissa.

Toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheessa pidetään oppilaan itsearviointiin pohjautuva huoltajan, oppilaan ja opettajan/opettajien yhteinen arviointikeskustelu. Nivelvaiheen arviointi on ennenkaikkea kannustavaa ja oppilaan oppimista edistävää. Samassa yhteydessä tehdään tarvitaessa tuen vaiheen tarkastus

Koulun valitseminen taitotaideaineiden arviointi vaikuttaa pakollisen taitotaideaineen arviointiin.

Valinnaisten aineiden arviointi määritellään valinnaisaineiden esittelyssä. 

Käyttäytymisen arvioinnin
keskeiset arviointiperusteet ovat
* toisten huomioonottaminen
* hyvien tapojen noudattaminen
* työrauhan antaminen

Käyttäytymistä arvioidaan kaksi kertaa lukuvuodessa ja arviointikriteerit ovat kuntakohtaiset. Seuraavien lisäksi voidaan antaa tarvittaessa sanallista ohjaavaa palautetta. Käyttäytymisen arviointi huomioidaan tarvittaessa oppimissuunnitelmassa tai HOJKS:ssa.

1.-3. vuosiluokilla käyttäytymisen arviointi on sanallista

4. -9. vuosiluokilla käyttäytymisen arvioinnissa käytetään numeroarviointia. Mahdolliset sanalliset arviot ovat todistuksen liitteenä.  Tämän lisäksi annetaan

Oppiaineiden arviointi

Sanallinen arviointi annetaan kaikissa aineissa vuosiluokilla 1 -3 ja numeroarviointi vuosiluokilla 4- 9.
1.-3. luokkien sanallisen arvioinnin malli on kuntakohtainen

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle,  jos hän on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä
tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion.
Jos oppilaalla on hylättyjä arvosanoja hänelle annetaan mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa
oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä. Mahdollisuuksia erilliseen näyttöön annetaan lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä enintään kahteen oppiaineseen kesäkuun loppuun mennessä. 

Perusteiden kohdan 6.12 erityisestä tutkinnosta ja siitä annettavasta todistuksesta päättää koulun rehtori.

Muutoksen haku oppilasarviointiin on selvitetty AVI:n sivuilla.

Kuntakohtaisesti päätettävät asiat on ratkaistu Nilakan yhtenäiskoulussa seuraavasti.

Käyttäytymisen
numerollisen arvioinnin kriteerit (Vuosiluokat 1-9) on esitelty liitteessä 2 A.

Numerottoman arvioinnin
(vuosiluokat 1.-3.) kriteerit on esitelty liitteessä 2 B


Arviointiin liittyviä tarkennuksia ja linjauksia on linkissä NYK oppilasarvioinnin tarkennuksia ja sieltä löytyvät esimerkiksi
*Arviointi mallin koonnin
*Valinnaisaineiden arviointi
* Todistukset


Liitteet:

Sivistysltk 25.6.2020 Liite 2B Oppiaineiden sanallinen arviointi 1.-3. luokilla
Sivistysltk 25.6.2020 Liite 2A Käyttäytymisen arviointikriteerit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä