IKI - Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi

Ilmianna käytänne!

IKI etsii opettajien ja varhaiskasvattajien omassa käytössään olevia toimivia kielipedagogiikan käytänteitä. Teetkö omassa työssäsi siis jotain, mistä voisi olla toisille kielikasvatuksen parissa toimiville hyötyä? Jaa toimiva käytänteesi meille niin jaamme sen eteenpäin!

Jaamme keräämämme innovaatiot ja opettajien kuvaukset käytänteistä peda.net- sivuillemme, josta kaikki kielipedagogiikasta kiinnostuneet voivat löytää itselleen uusia tai kehittää jo omia olemassa olevia käytänteitään.

Palauta kuvaus käytänteestäsi 'Ilmianna käytänne' palautuskansioon (vasemmalla välilehtivalikko -> ilmianne käytänne). Palauta kuvauksesi käytänteestäsi joko teksti- tai äänitiedostona.


Kerro meille kuvauksessasi… 
- Mikä käytänteesi on? 
- Missä ja kenen kanssa käytät sitä 
- Miten käytät sitä, mitä käytänne tarvitsee toimiakseen? 
- Miksi koet sen toimivaksi? 

Tervetuloa rakentamaan IKIä!

Publication4.png

Tälle sivulle on tarkoitus koota ajankohtaista tietoa IKI- hankkeen vaiheista ja edistymisestä. Sivu on tarkoitettu kaikille hankkeesta kiinnostuneille ja hankkeeseen osallistuville tahoille.

This page provides up-to-date information about the phases and progress of the IKI project. This page is intended for everyone who is interested in or taking part in the project. 

Mikä IKI?

suomenkartta.png

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa ajankohtaiseen tutkimustietoon nojaava innovatiivinen kielikasvatuksen malli, joka muodostaa yhtenäisen jatkumon varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun saakka edistäen kielitietoista ja kielenoppimista tukevaa toimintakulttuuria. Mallin pohjaa varten kartoitetaan kieltenopetuksen pedagogisia innovaatioita. Koulujen ja opettajien hyvät käytännöt halutaan tunnistaa, jakaa ja kehittää eteenpäin.

Hankkeessa pilotoidaan toimintatapoja, joissa opettajaopiskelijat, opettajat ja opettajankouluttajat tekevät yhteistyötä yli kieli-, oppiaine-, ja koulutusrajojen. Kielikasvatuksen pedagogiikan kehittämistoiminnassa hyödynnetään
toimintatutkimusta, vertaismentorointia ja digitaalisia ympäristöjä.