IKI - Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi

Tervetuloa rakentamaan IKIä!

Publication4.png

Tälle sivulle on tarkoitus koota ajankohtaista tietoa IKI- hankkeen vaiheista ja edistymisestä. Sivu on tarkoitettu kaikille hankkeesta kiinnostuneille ja hankkeeseen osallistuville tahoille.

This page provides up-to-date information about the phases and progress of the IKI project. This page is intended for everyone who is interested in or taking part in the project. 

Mikä IKI?

suomenkartta.png

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa ajankohtaiseen tutkimustietoon nojaava innovatiivinen kielikasvatuksen malli, joka muodostaa yhtenäisen jatkumon varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun saakka edistäen kielitietoista ja kielenoppimista tukevaa toimintakulttuuria. Mallin pohjaa varten kartoitetaan kieltenopetuksen pedagogisia innovaatioita. Koulujen ja opettajien hyvät käytännöt halutaan tunnistaa, jakaa ja kehittää eteenpäin.

Hankkeessa pilotoidaan toimintatapoja, joissa opettajaopiskelijat, opettajat ja opettajankouluttajat tekevät yhteistyötä yli kieli-, oppiaine-, ja koulutusrajojen. Kielikasvatuksen pedagogiikan kehittämistoiminnassa hyödynnetään
toimintatutkimusta, vertaismentorointia ja digitaalisia ympäristöjä.