PROpe-työskentely

PROpe - opeopiskelijan "kasvunkansio"


Osana opettajopintojasi rakennat itsellesi henkilökohtaista oppimisympäristöäsi (ks. PLE = personal learning environment), josta osa on kouluttajille (ja kenties tuleville työnantajillesikin) julkista luettavaa. Tuota julkista osaa kutsumme PROpeksi, sivustoksi, joilla pohditaan, työstetään ja kuvataan omaa opettajuutta ja asiantuntijuutta esimerkiksi tuleville työnantajille.

PROpe-sivustolla
 • pohditaan omaa kasvatusalan/opettajan asiantuntijuutta ja sen kehittymistä eri osa-alueilla työstämällä opettajuuden ydinosaamisalueita, oppimiskokonaisuuksien/ilmiöiden/oppiaineiden ydinkysymyksiä sekä havaintoja ja kokemuksia opettajan/kasvattajan työstä ja ohjaamisesta
 • esitellään näytteitä omalta open taipaleelta
 • esitellään mitä ikinä halutaan ;)

PROpea työstät sekä ohjatusti että itsenäisesti luokan,- aineenopettajaopinnoissa ja/tai POM-opinnoissasi ohjatusti (ns. chekcpointein):

Esimerkiksi POM-opinnoissa ja luokanopettajaopinnoissa
 • työskentely aloitetaan kotiryhmäopinnoissa ja sitä jatketaan POM-johdannon kurssilla (POMM1001/POMM1002) heti opeopintojen alussa
 • PROpeen raportoidaan opetusharjoittelut
 • laaditaan kaikkia kieli- ja viestintäopintoja kokoava Minä kieli- ja viestintäasiantuntijana -sivusto (aloitetaan 1. opintovuonna, kootaan vähintään "äikän" POM-opintojen loppuun saakka)
 • POM-koontiseminaarissa arvioidaan senhetkisen opettajuuden kehittymistä
 • maisterivaiheen asiantuntijaseminaarissa (OKLV221 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen 2) puntaroidaan maisterivaiheeseen mennessä kehittynyttä osaamista ja asiantuntijuutta.
Aineenopettajaopinnoissa esimerkiksi
Itsenäisemmin esimerkiksi
 • voit koota sivustoja erillisosaamisesi näkökulmista (esim. Minä liikunnan-/musiikin-/käsityönopettajana tms.)
 • voit pohtia omaa digiosaamistasi
 • tai mitä ikinä keksitkin :)

Opettajaksi kehittymisen ydinosaamisalueet

Opettajankoulutuksen tavoitteena on seuraavien osaamisalueiden kehittyminen (tässä lyhennetyt määritelmät, ks. lisää täältä; jokaista osaamisaluetta klikkaamalla pääset niitä avaaviin apukysymyksiin ja lähteisiin):

 1. Eettinen osaaminen: Pystyt tunnistamaan ja analysoimaan toimintaasi eettiseltä kannalta ja toimimaan ristiriitatilanteissa eettisten periaatteiden pohjalta.
 2. Tieteellinen osaaminen: Perustat toimintasi ja ammatillisen kehittymisesi tieteelliselle ajattelulle. Hankit perustellusti ja järjestelmällisesti tietoa ja arvioit tietoa kriittisesti.
 3. Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen: Kykenet toimimaan yhteistoiminnallisesti vuorovaikutustilanteissa ja ryhmissä. Olet kykenevä ja kiinnostunut kuuntelemaan toista ja kykenevä viestimään erilaisissa vuorovaikutussuhteissa. Kykenet tiedostamaan ja haastamaan moninaisuuteen liittyviä asenteitasi ja uskomuksiasi ja toimimaan ymmärtäen, että jokainen ihminen on erityinen ja omanlaisensa edellytyksineen ja taustoineen. Kykenet toimimaan vuorovaikutuksessa kulttuurisesti moninaisissa konteksteissa.
 4. Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen: Kykenet kriittisesti arvioimaan yhteisön arvoja, normeja ja toimintakäytänteitä ja osallistut niiden kehittämiseen. Kykenet tunnistamaan ja arvioimaan laajempia yhteiskunnallisia rakenteita, esimerkiksi poliittisten, kulttuuristen, taloudellisten ja historiallisten tekijöiden merkitystä oppimiselle, oppilaille ja opetukselle sekä koulutuksen tasa-arvolle.
 5. Pedagoginen osaaminen: Kykenet suunnittelemaan, toteuttamaan, eriyttämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia oppimisprosesseja. Ymmärrät oppimiselle asetettujen tavoitteiden, pedagogisen toiminnan ja arvioinnin välisen yhteyden vuorovaikutteisissa oppimis- ja ohjausprosesseissa. Osaat ohjata heterogeenisiä opetusryhmiä sekä suunnitella ja toteuttaa oppimistilanteita siten, että ne vahvistavat oppilaiden osallisuutta ja kiinnittymistä oppimiseen ja kouluun.
 6. Hyvinvointia vahvistava osaaminen: Kykenet tunnistamaan ja kehittämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä tekijöitä itsessäsi sekä yksilöiden, ryhmien ja kouluyhteisön tasolla. Saat valmiuksia tukea oppijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia moniammatillisesti ja yhteistyössä huoltajien kanssa.
 7. Esteettinen osaaminen: Ymmärrät ihmisen kehollisena olentona, jolla on mahdollisuus moniaistiseen ympäristön kokemiseen. Kykenet luovuuteen ja itseilmaisuun, jotka tulevat esiin taitoina, ilmaisuina, tuotoksina ja teoksina. Kykenet rakentamaan sellaisen esteettisen suhteen ympäröivään todellisuuteen, joka sisältää avoimuuden erilaisille tulkinnoille ja arvostuksille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä