PROpe-työskentely

PROpe - opeopiskelijan "kasvunkansio"


Osana luokanopettajopintojasi rakennat itsellesi henkilökohtaista oppimisympäristöäsi (ks. PLE = personal learning environment), josta osa on kouluttajille (ja kenties tuleville työnantajillesikin) julkista luettavaa. Tuota julkista osaa kutsumme PROpeksi, sivustoksi, joilla pohditaan, työstetään ja kuvataan omaa opettajuutta ja asiantuntijuutta esimerkiksi tuleville työnantajille.

PROpe-sivustolla
 • pohditaan omaa luokanopettajan asiantuntijuutta ja sen kehittymistä eri osa-alueilla työstämällä opettajuuden ydinosaamisalueita, oppimiskokonaisuuksien/ilmiöiden/oppiaineiden ydinkysymyksiä sekä havaintoja ja kokemuksia opettajan/kasvattajan työstä ja ohjaamisesta
 • esitellään näytteitä omalta open taipaleelta
 • esitellään mitä ikinä halutaan ;)

PROpea työstät sekä ohjatusti että itsenäisesti:

Ohjatusti (ns. chekcpointein)
 • työskentely aloitetaan POM-johdannon kurssilla (POMM1001) heti opeopintojen alussa
 • PROpeen raportoidaan opetusharjoittelut
 • laaditaan kaikkia kieli- ja viestintäopintoja kokoava Minä kieli- ja viestintäasiantuntijana -sivusto (aloitetaan 1. opintovuonna, kootaan vähintään "äikän" POM-opintojen loppuun saakka)
 • POM-koontiseminaarissa arvioidaan senhetkisen opettajuuden kehittymistä
 • maisterivaiheen asiantuntijaseminaarissa (OKLV221 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen 2) puntaroidaan maisterivaiheeseen mennessä kehittynyttä osaamista ja asiantuntijuutta.
Itsenäisemmin
 • voit koota sivustoja erillisosaamisesi näkökulmista (esim. Minä liikunnan-/musiikin-/käsityönopettajana tms.)
 • voit pohtia omaa digiosaamistasi
 • tai mitä ikinä keksitkin :)

Opettajaksi kehittymisen ydinosaamisalueet

Opettajankoulutuksen tavoitteena on seuraavien osaamisalueiden kehittyminen (jokaista osaamisaluetta klikkaamalla pääset niitä avaaviin apukysymyksiin ja lähteisiin):

 1. Eettinen osaaminen: Opiskelija pystyy tunnistamaan ja analysoimaan toimintaansa eettiseltä kannalta ja toimimaan ristiriitatilanteissa eettisten periaatteiden pohjalta.
 2. Intellektuaalinen osaaminen: Opiskelija perustaa toimintansa ja ammatillisen kehittymisensä tieteelliselle ajattelulle.
 3. Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen: Opiskelija haluaa ja kykenee toimimaan yhteistoiminnallisesti vuorovaikutustilanteissa ja ryhmissä. Opiskelija on kykenevä ja kiinnostunut kuuntelemaan toista ja kykenevä viestimään erilaisissa vuorovaikutussuhteissa.
 4. Kulttuurinen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen: Opiskelija kykenee arvioimaan yhteisön arvoja ja toimintakäytänteitä ja osallistuu niiden kehittämiseen, esim. kykenee näkemään asioita toisin, arvioimaan ja muuttamaan niitä. Opiskelija tunnistaa koulua ja kasvatusta koskevia käytänteitä ja monikulttuurisuuden ilmentymiä.
 5. Pedagoginen osaaminen: Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, eriyttämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia oppimisprosesseja.
 6. Esteettinen osaaminen: Opiskelija ymmärtää ihmisen kehollisena olentona, jolla on mahdollisuus kokonaisvaltaiseen moniaistiseen ympäristön kokemiseen. Hän pystyy luomaan välitöntä ja ennalta määrittelemätöntä aistimista merkitsevän esteettisen todellisuussuhteen ympäröivään maailmaan.