Digiosaaminen ja sen kehittäminen opettajankoulutuksessa

Kasvatusalan asiantuntijan digiosaaminen

Osana mittavampaa opettajankoulutuslaitoksen arvioinninkehittämistyötä lähdettiin kehittämään opettajan/kasvattajan/kasvatusalan asiantuntijan digiosaamispolkua ja sitä mallintavaa itsearviointityökalua. Osaamispolun laadinnassa hyödynnettiin muun muassa
  • MENTEP-hankkeessa on kehitettyä ja testattua TET-SAT (Technology Enhanced Teaching Self-Assessment Tool) -työkalua, jonka tarkoituksena on tukea opettajia arvioimaan omia digitaalisia pedagogisia taitojaan
  • malleja taitojen oppimisesta sekä kognitiivista näkökulmaa asiantuntijuuden kehittymiseen (esim. Berliner, 1992; Dreyfus & Dreyfus, 1986; Benner, 1989; Eteläpelto, 1998)
  • perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden asettamia vaateita oppilaiden digiosaamisen kehittämiselle.
Digiosaamispolku on jatettu neljään osa-alueeseen, jotka puolestaan jakaantuvat omiin alakategorioihinsa/tavoitteeseensa (3–4 kategoriaa kussakin).


Itsearvioinnissa kutakin alakategoriaa/tavoitetta arvioidaan viisiportaisesti omilla arviointikriteereillään (1–7 kriteeriä /alakategoria). Kriteerien laadinassa on pyritty huomioimaan osaaminen ja kehittyminen tiedon, taidon, motivaation ja asenteen sekä metakognition (ennakoinnin, suunnittelun, säätelyn ja arvioinnin taitoa omasta osaamisesta ja kehittymisestä) näkökulmista.

Digiosaamispolku ja osaamisen itsearviointi hyödyttävät monella tapaa:
  • Digiosaamispolun avulla saadaan läpinäkyvyyttä TVT-osaamiseen ​sekä oppijalle itselleen että opettajankouluttajille.
  • TVT-taitojen oppimisprosessin voi kehittyä tavoitteelliseksi oppimisprosessiksi hajanaisten taitojen harjoittelun sijasta. ​
  • Mallinnamme formatiivisen arvioinnin keinoja opiskelijoille​
  • Osaamispolku voi toimia työkaluna myös kentän opettajille oman TVT-osaamisen arviointiin ja kehittymistarpeiden tunnistamiseen. ​

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä