eValue

eValue-hankkeen esityksiä

eValue KLA:n kehittämispäivillä: Amazing Case ja eValue - laatua ilmiöoppimisen arviointiin opiskelijoiden kanssa
Miten arviointi palvelee opiskelijan oppimista ja (jopa) työelämätaitoja?
eValue Ainedidaktiikan symposiumissa 2018: Ilmiölähtöisen oppimisen arviointi opettajankoulutuksessa
Miten opiskelijat kokivat arvioinnin, kun heidät osallistettiin arvioinnin suunnitteluun sekä itse- ja vertaisarviointiin?
Millaisia merkityksiä opiskelijat antoivat arvioinnille, kun se oli osa heidän omaa oppimistaan sekä heidän ammatillista kehittymistään?

eValue - laatua ilmiöoppimisen arviointiin (eEducation 2017 -opetuksen opetuksen kehittämishanke)

Hankkeen tavoitteena on kehittää ilmiöperustaisen oppimisen arviointikäytänteitä osana opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelman uudistamistyötä. Koska arviointi vaikuttaa opetukseen, oppimisprosesseihin sekä opiskelijan identiteettiin (esim. Wiliam 2006; Boud 2010; Wiggins & McTighe 2005) on erityisen tärkeää, että kun kehitetään opetusta, kehitetään myös arviointia. Arvioinnin haasteina on, että se kohdentuu oppimistavoitteiden näkökulmasta liian kapeaan osaamiseen, se ruokkii pintaoppimista ja sen merkitys jää vähäiseksi oppimisen tukemisen näkökulmasta (Webb 2002; Donoso & Arias 2011; Tarnanen & Huhta 2011). Akateemisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymisen näkökulmasta on kriittistä kehittää arviointia vastaamaan opetuksen tavoitteita ja oppimisen teoreettisia periaatteita.

Hankkeessa
1) kehitetään osallistavaa arviointiprosessia, jossa opiskelijat ovat mukana alusta lähtien suunnittelemassa arviointia (mm. arviointivastuun jakaminen, arviointikriteerien määrittäminen, arvioinnin ajoittaminen, itsearviointi- ja vertaisarviointikäytänteet)
  • Opiskelijat arvioivat tavoitteiden saavuttamisen lisäksi myös omien ja koko ryhmän projektioppimisen ja työyhteisötaitojen kehittymistä osana ilmiöpohjaista tutkivaa oppimista (mm. miten itse edistin oppimistavoitteiden saavuttamista, miten ryhmä auttoi oppimistavoitteiden saavuttamisessa, kuinka onnistuimme työyhteisönä).
  • Arviointi kytkeytyy olennaisesti osaksi opettajan asiantuntijuuden kehittymistä, koska arvioinnissa reflektoidaan työskentelyn edistymistä yksilön, ryhmän ja tavoitteiden kautta. Kehittämistyössä huomiota kiinnitetään myös siihen, miten ohjataan reflektoimaan omaa panosta ryhmän oppimisprosessin osana sekä kehittämään näitä taitoja.
2) pilotoidaan, arvioidaan ja kehitetään erilaisia, luovia tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, joita voidaan luovalla, oppimisprosessin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla sovelletaan arvioinnin työkaluna.

3) suunnitellaan ja pilotoidaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointiprosesseja tukevia menetelmiä ja työkaluja hankkeen pilottiprojektissa yhdessä hanketiimin opettajien ja opettajaopiskelijoiden kanssa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä