MorePeda

MorePeda-hankkeesta

Mikä on hankkeen pedagoginen innovaatio ja miten sen onnistumista seurataan ja arvioidaan

More Peda -hankkeeninnovaatio on hyödyntää Peda.net-palvelua oppijalähtöisesti ja eli sen alkuperäisen käyttötarkoituksen ja kehitystyön perustana olleen PLE-ideologian (PLE, personal learning environment) mukaisesti. Tavoitteena on auttaa opettajaa ja opiskelijaa rakentamaan ympäristöä hänen pedagogiseksi, oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevaksi työkaluksi.

Vasten alkuperäistä uuden Peda.net-palvelun käyttötarkoitusta sitä käytetään yliopisto-opiskelussakin pitkälti opettajan oppimisen hallintatyökaluna, LMS:nä (Learning Management System), vaikka palvelu on kehitetty oppijalähtöiseksi, henkilökohtaisista oppimisympäristöistä rakentuviksi oppimisen verkostoiksi. Pyrimme käyttökokemustemme ja -tarpeidemme kautta myös kehittämään ja haastamaan Peda.netia oppimisympäristönä nimenomaan sen alkuperäisestä lähtökohdasta käsin.

Tavoitteenamme on kehittää monimuotoisen ryhmäopetuksen käytänteitä sekä käytänteitä siihen, miten jokainen koulutettava rakentaa opintojensa aikana henkilökohtaista virtuaalista oppimistilaa, kuvausta opettajaksi kasvustaan ja asiantuntijuutensa kehittymisestään sekä oppimisestaan. Tässä hankkeessa kehitetään edelleen sekä kurssitasoista monimuotoista oppimisympäristöä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus ajan hermolle -koulutuksessa että opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimisen ympäristöjen (PLE) rakentamista. Tämä vaatii myös opettajankoulutuslaitoksen opettajilta Peda.net-palvelun osaamista ja pedagogista hallintaa. Tähän heistä monet tarvitsevat tukea ja vieritukeen perustuvaa koulusta, jonka hanke myös mahdollistaa. Kehitystyöllä luodaan uusia, innovatiivisia käytänteitä opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutukseen kaikilla koulutuslinjoilla (luokan-, aineen- ja erityisopettajakoulutuksessa) hyödyntäen muun muassa OKL:n opiskelijoiden Peda.net-osaamista sekä laajemminkin heidän tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksiaan.

Arviointi ja seuraaminen:

Hankkeen onnistumista seurataan mukana olevien opiskelijoiden ja opettajien käyttäjäpalautteiden perusteella. Kerättävää palautetta verrataan aiemmin kerättyihin opiskelijoiden ja täydennyskoulutettavien palautteisiin ja analysoidaan näin Peda.netin toimivuutta oppimisalustana ja saadaan arvokasta tietoa, mikä Peda.netissä oppimisalustana on koulutettavien näkökulmasta toiminut ja mitä pitäisi vielä jatkossa kehittää. Samalla kerätään palautetta OmanTilan (PLEn) rakentelun ohjauskäytänteistä ja niiden toimivuudesta.

Miten hanke kytkeytyy yliopistossa tehtävään opetussuunnitelmatyöhön ja mitä opetussuunnitelmatyön tavoitteita hanke toteuttaa?

Monimuoto-oppimiseen, verkostoitumiseen ja oppijoiden osallistamiseen perustuva hankkeemme vastaa yleisemminkin opettajankoulutuksen tavoitteita. Perustutkintokoulutuksessa on siirrytty monilla kursseilla käyttämään Peda.netia, ja kontaktiopetuksen osuus itseisarvoisena oppimistapana on vähentynyt. Peda.netin käyttö opettajan ammatillisen osaamisen osoittajana ja lisääjänä on opettajankoulutuksen keskiössä. Rakentamalla Peda.netille keskeistä roolia koulutettavien oppimista ja opettajana kasvua tukevana työkaluna, mahdollistamme digitalisaation kehittymistä myös luontevana osana opettajan työtä.

Hankkeemme päämäärät toteuttavat hienosti myös yliopiston strategian painopistealueita “oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt” ja “informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa”. Myös seuraavat yliopiston koulutukselleen asettamat tavoitteet toteutuvat hankkeessa erinomaisesti:

Teknologisesti tuetut pedagogiset ratkaisut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja elinikäisen oppimisen.
Yliopisto on Suomen vahvin ja monipuolisin aikuiskouluttaja.
Tehokas ohjaus ja työelämäyhteistyö parantavat valmistuneiden työllistyvyyttä.

Mitä hankkeessa saadaan konkreettisesti aikaan

Monimuoto-oppimiseen, verkostoitumiseen ja oppijoiden osallistamiseen perustuva hankkeemme vastaa yleisemminkin opettajankoulutuksen tavoitteita. Perustutkintokoulutuksessa on siirrytty monilla kursseilla käyttämään Peda.netia, ja kontaktiopetuksen osuus itseisarvoisena oppimistapana on vähentynyt. Peda.netin käyttö opettajan ammatillisen osaamisen osoittajana ja lisääjänä on opettajankoulutuksen keskiössä. Rakentamalla Peda.netille keskeistä roolia koulutettavien oppimista ja opettajana kasvua tukevana työkaluna, mahdollistamme digitalisaation kehittymistä myös luontevana osana opettajan työtä.

Hankkeemme päämäärät toteuttavat hienosti myös yliopiston strategian painopistealueita “oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt” ja “informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa”. Myös seuraavat yliopiston koulutukselleen asettamat tavoitteet toteutuvat hankkeessa erinomaisesti:

Teknologisesti tuetut pedagogiset ratkaisut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja elinikäisen oppimisen.
Yliopisto on Suomen vahvin ja monipuolisin aikuiskouluttaja.
Tehokas ohjaus ja työelämäyhteistyö parantavat valmistuneiden työllistyvyyttä.

Mitä hankkeessa saadaan konkreettisesti aikaan (toimintasuunnitelma pedagogiikan kehittämiseksi ja tuotos)?

Hankkeessa pilotoidaan Peda.netin oppijalähtöistä käyttöä ja oman, ammatillista kasvua ja kehittymistä tukevan “PLE-tilan” rakentamista opettajankoulutuksessa luokan-, erityis- ja aineenopettajakoulutuksessa, esimerkiksi kahden eri vuosikurssin opettajankoulutuksen kotiryhmän kanssa (erityis- ja luokanopettajaopiskelijoita) sekä suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikan opetuksessa niin perustutkinto- kuin täydennyskoulutuksessa. Oppijan autonomia, toimijuus ja vastuu omasta oppimisestaan nostetaan pedagogiseen keskiöön ja korostetaan formaalien oppimisen rinnalla myös non- ja informaalin oppimisen merkitystä ja sen näkyväksi tekemistä Peda.net-palvelun (OmaTila) avulla.
Samalla vierikoulutetaan ja tuetaan opettajankouluttajia heidän omakohtaisessa digitaalisessa kehittymis- ja ohjaustyössään Peda.netin käyttäjinä. Kouluttajina toimivat myös opettajaopiskelijat, jolloin he saavat ohjausvalmiuksia myös tulevaa työelämäänsä varten.
Ollaan valmiina pilotoimaan ja luvataan haastaa tarpeidemme kautta Peda.netin ja IT-palvelujen henkilöstöä kehittämään Peda.net-palveluun Moniviestimelle rajapintaa, mikä mahdollistaisi Moniviestimen mediaserverin käytön suoraan Peda.netin kautta yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Toivottavasti tämä pilotti loisi myös uusia liiketoimintamalleja sekä mahdollisuuksia ja edellytyksiä Moniviestimen laajemmallekin käytölle Peda.netin videostreamauspalveluna.
Kehitään Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus ajan hermolla -koulutuksen Peda.net-oppimisumpäristöä entistä joustavammaksi ja monipuolisemmaksi oppimisympäristöksi muun muassa videomateriaalin avulla, ja pyritään hyödyntämään kehittyvää sivustoa ja sen materiaaleja myös luokan-, erityis- ja aineenopettajien perustutkintokoulutuksessa.
Haluammekin nyt panostaa lisää Peda.netin toiminnallisuuteen ja joustavuuteen monimuotoisena koulutusympäristönä. Tavoitteena on laajentaa ymmärrystä Peda.netin käytettävyydestä, jotta saisimme sen vastaamaan paremmin monimuotokoulutuksen tarpeisiin: koulutettavien itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden lisäämiseen ja vastuuttamiseen, objektien siirtojen ja muuntelun sekä kopioinnin helpottamiseen. Aiomme rakentaa lisää opiskelijoiden oppimista tukevia elementtejä ja tuottaa sisältöjä sekä jäsentää oppimisalustaa sen käytettävyyden lisäämiseksi. Kehittämistyö tehdään yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tavoitteenamme on myös kehittää edelleen opettajankoulutuksen PLE-ajattelua siten, että koulutettavamme perus- ja täydennyskoulutuksessa lähtevät systemaattisemmin rakentamaan henkilökohtaisia oppimisympäristöjään Peda.net-palvelun OmaanTilaan.

Miten tuotosta hyödynnetään ja vakiinnutetaan osaksi yksikön toimintaa tai laajemmalti yliopistossa ja sen ulkopuolella?

Opettajankoulutuksessa (perustutkinto- ja täydennyskoulutus) Peda.netiä hyödynnetään yhä enemmän myös monimuoto-opetuksessa eri kurssien oppimisympäristönä. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan koko laitoksen henkilöstön osaamista ja vakiinnuttamaan Peda.net opettajien ja samalla myös heidän opiskelijaryhmien sekä ammatillisten vertaisryhmien työskentely-ympäristöksi, jolloin OmanTilan sisällöt seuraavat opettajia ja oppijoita PLE:n hengessä, heidän niin halutessaan, läpi koko elämän ja elämänlaajuisen oppimisen prosessin.

Hankkeeseen osallistuvien pilottiryhmien kokemusten ja niistä rakentuvien hyvien käytänteiden kautta PLE-ajatteluun pohjautuvaa Peda.netin käyttöä jalkautetaan myös opettajankoulutuslaitoksen muihin opiskelijaryhmiin. Hankkeessa ovat mukana eri oppiaineissa ja eri koulutuslinjoillakin toimivat opettajankouluttajat, joten uskomme myös siitä syystä syntyvän laajempaakin Peda.net-palvelun käytön siirtovaikutusta koko opettajankoulutukseen.

Peda.netin kanssa tehtävä kehittelytyö antaa avaimia myös opettajaksi kasvun oppimisprosessin kuvaukseen. Opettajaksi kasvun kuvausta on pidetty ja pidetään merkityksellisenä opettajankoulutuksessa, mutta toimivia, motivoivia, luontevia, jatkuvaan oppimisprosessin kuvaukseen käytettäviä konsepteja saati ympäristöjä ei ole saatu tähän mennessä rakennetuksi aikaisempien portfoliomallien tai oppimisympäristöjen myötä.

Sekä perus- että täydennyskoulutuksessa ollaan huomattu myös suurta tarvetta videoiden monipuoliselle hyödyntämiselle oppimisessa. Tällä hetkellä Peda.net ei itsessään tue riittävästi videosisältöjen käyttöä oppimisessa, sillä Peda.net-palvelussa ei ole mediaserveriä, joka mahdollistaisi videoiden tallentamisen palveluun. Opiskelijat ja opettajat joutuvat käyttämään kolmannen osapuolen palveluja, kuten YouTubea tai Vimeota, mikä tuo sekä ongelmia että muodostaa käyttäjäehtojensa vuoksi suoranaisen esteen tallentaa ja käyttää joidenkin oppimistilanteiden videoita niiden videostreamauspalvelua hyödyntäen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä