IKI - Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi

Mikä IKI?

suomenkartta.png

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa ajankohtaiseen tutkimustietoon nojaava innovatiivinen kielikasvatuksen malli, joka muodostaa yhtenäisen jatkumon varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun saakka edistäen kielitietoista ja kielenoppimista tukevaa toimintakulttuuria. Mallin pohjaa varten kartoitetaan kieltenopetuksen pedagogisia innovaatioita. Koulujen ja opettajien hyvät käytännöt halutaan tunnistaa, jakaa ja kehittää eteenpäin.

Hankkeessa pilotoidaan toimintatapoja, joissa opettajaopiskelijat, opettajat ja opettajankouluttajat tekevät yhteistyötä yli kieli-, oppiaine-, ja koulutusrajojen. Kielikasvatuksen pedagogiikan kehittämistoiminnassa hyödynnetään
toimintatutkimusta, vertaismentorointia ja digitaalisia ympäristöjä.