Uskonto

Evankelis-luterilainen uskonto

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetuksessa perehdytään evankelis-luterilaiseen uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Samalla tutustutaan uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa.
Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Oppilaat saavat monipuolista tietoa uskonnoista ja sitä kautta oppivat ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista.
Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä,
symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.
Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaiden itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaille aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus tukee jokaisen oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi. (OPS 2016)

Uskonto 7. luokka

7. luokalla opiskellaan suuria maailmanuskontoja (sisällöt OPS 2016, 7. luokka)

S1 Suhde omaan uskontoon:
 • maailmanuskontojen erot ja yhtäläisyydet
S2 Uskontojen maailma:
 • maailmanuskontojen synty, levinneisyys ja uskonnollisen elämän pääpiirteet
 • medialukutaidon kehittäminen ja ajankohtaisten uutisointien huomiointi opetuksessa
S3 Hyvä elämä:
 • tutustuminen keskeisten maailmanuskontojen eettisten näkemysten kenttään ja kulttuurivaikutuksiin

Uskonto 8. luokka

8. luokalla opiskelun sisältönä on kristinuskon historia sekä kirkkojen perintö ja nykypäivä (OPS2016, 8. luokka)

S1 Suhde omaan uskontoon:

 • kristinuskon synty ja kehitys
 • kristinusko Euroopassa ja sen ulkopuolella
 • kristinusko Suomessa (paikallisen näkökulman ja lähiympäristön huomiointi)
S2 Uskontojen maailma:
 • oman uskonnon ja maailmankuvan hahmottaminen osana muita maailmanuskontoja ja kristillisten kirkkokuntien kenttää
 • medialukutaidon kehittäminen ja ajankohtaisten uutisointien huomiointi opetuksessa
S3 Hyvä elämä:
 • yhteistyötahojen ja paikallisten toimijoiden, esim. eri seurakuntien ja uskontokuntien edustajat, hyödyntäminen opetuksen monimuotoistamisessa
 • omaan uskontoon perehtymisen myötä kasvavat taidot katsomusten väliseen keskusteluun, toiselle tärkeiden asioiden ymmärtämiseen ja toisen vakaumuksen kunnioittamiseen

Uskonto 9. luokka

9. luokalla perehdytään Raamattuun ja pohdiskellaan etiikan kysymyksiä erityisesti luterilaisen etiikan näkökulmasta vertaillen sitä muihin näkökulmiin (sisällöt OPS2016 9. luokka)

S1 Suhde omaan uskontoon:
 • Raamatun synty, sisältö ja merkitys pyhänä kirjana (eettinen näkökulma)
 • eettisten arvojen, normien, periaatteiden pohtiminen ja soveltaminen
S2 Uskontojen maailma:
 • eri kirkkokuntien etiikka ja maailmankatsomus
S3 Hyvä elämä:
 • tavoitteena eettisen ajattelun, kysymysten ja keskusteluvalmiuksien kehittäminen
 • nuorten elämänkysymysten ja ongelmien pohdinta
 • pyritään harjoittelemaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja
 • huomioidaan media osana opetusta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä