Arviointi

Arviointi 1.-6.-luokilla

Väliarviointi suoritetaan arviointikeskusteluina kaikilla oppilailla vuosiluokilla 1.-6.

Kevätlukukauden päättyessä arviointi suoritetaan seuraavasti:


1.-2. –luokilla käytössä on sanallinen arviointi.

Kolmasluokkalaisilla arvioidaan äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, englanti sekä lukuaineet kolmiportaisella asteikolla 
kevätlukukauden päätteeksi.

Neljäsluokkalaisilla numeroarviointi tehdään kaikissa akateemisissa aineissa (poissulkien taito- ja taideaineet)

Viidenneltä luokalta alkaen numeroarviointi kaikissa oppiaineissa.

Arviointi 7.-9.-luokilla

Arviointi yläkoulussa

Yläkoulussa ei toteuteta varsinaista kurssijärjestelmää. Oppiaineiden tuntimäärä pysyy kuitenkin lähes kaikissa aineissa samana läpi lukuvuoden. Joitain poikkeuksia on, kuten terveystieto, opinto-ohjaus sekä 9. lk lyhyt valinnaisaine. Oppiaineet arvioidaan numeroarvioinnilla kerran lukuvuoden aikana lukuvuositodistuksessa. Lisäksi voi olla pienempiä oppimisjaksoja, joista annetaan erikseen arvosana. Näitä arviointeja ei kuitenkaan merkitä lukuvuositodistukseen, vaan oppilaat ja huoltajat näkevät ne Wilmasta.

Noudatamme yläluokillakin jatkuvan arvioinnin periaatetta. Arvioinnin tuleekin siis olla jatkuvaa ja monipuolista. Wilmaan merkitsemme eri aineiden kaikki suoritukset (kokeet, ryhmätyöt, vertaisarvioinnit, kirjalliset työt...) kokeiksi, jotta ne ovat helposti löydettävissä. Vaikka Wilma siis puhuukin kokeista, meille kyseinen osio on monipuolisen arvioinnin työkalu, josta voi seurata varsin monipuolisesti oppilaan tekemisiä ja suoriutumista eri aineissa. Seuratkaa siis Wilmaa!

Oppilaan käyttäytymistä ja huolellisuutta kuvaava arvosana annetaan kahdesti vuodessa numeroin 4-10.

Arviointitietoa on luettavissa Wilman kautta, jonne tallentuvat katsottavaksi kaikki oppilaalle annetut arvosanat ja sanalliset palautteet eri suorituksista.
Huom.! Paperisina jaetaan vain lukuvuosi
todistukset. Lukuvuositodistuksissa on yksi arvosana per aine. Tämä arvosana pohjautuu edellä mainittuun jatkuvaan arviointiin, jota voi siis seurata koko lukuvuoden ajan Wilmasta.
Tarkempaa tietoa arvioinnista saa myös kunkin aineen opettajalta.

Päättöarviointi

Päättöarvioinnin on oltava kansallisesti vertailukelpoinen.
Päättöarvioinnin on perustuttava perusopetuksen tavoitteisiin.
Opetushallitus on laatinut perusopetuksen päättöarviointia varten kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin suositusluontoiset arviointikriteerit arvosanalle kahdeksan.
Tähti ja numero (*7) todistuksessa tarkoittaa yksilöllisen oppimäärän mukaista opiskelua. Päättöarvioinnissa kaikkien suoritusten tulee olla numeroin arvosteltavissa oppiaineissa vähintään välttäviä (5) päättötodistuksen saamiseksi.