TVT-toimintasuunnitelma

Jämsän TVT-toimintasuunnitelma (päivitetään)

Johdanto

Jämsän kaupungin perus- ja lukio-opetuksen TVT –toimintasuunnitelma on osa Jämsän kaupungin ICT-strategiaa. Uudet opetussuunnitelmat yhdessä Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten kanssa ohjaavat Jämsän kaupungin ICT-strategian pohjalta Jämsän sivistystoimialan koulujen ja päiväkotien opetustyön ja TVT-toimintasuunnitelman kehittämistä.

 

Tässä TVT-toimintasuunnitelmassa ovat seuraavat painopistealueet:

 • Toimiva tietoverkko (myös taajama-alueiden ulkopuolella), runkoverkko, lähiverkko ja langaton verkko, myös avoin langaton verkko oppilaille.
 • Sähköinen ylioppilaskirjoitus.
 • Koulut ovat tasapuolisesti varustettuja tietotekniikan ja av-tekniikan osalta. Laitteiden kierrätys ja päivittäminen siten, että laitekanta ei pääse vanhenemaan.
 • Perusopetuksen osalta hyödynnetään kustannustehokasta LTSP (Linux Terminal Server Project) -ympäristöä. Tässä ympäristössä voidaan liittää jo Windows-käytössä huonohkot tietokoneet lähiverkon kautta palvelimeen ns. päätteiksi. Palvelin tarjoaa näille päätteille täydellisen toimintaympäristön, jonka vuoksi kiintolevyä ei tarvita.
 • Luokkien tietotekninen varustus tukee oppimista, ja opetusta kehitetään tieto- ja viestintätekniikan keinoin. Koulujen mobiilioppimisen välineitä (pääosin Android –järjestelmä → onko tarkoituksena hankkia tulevaisuudessa enemmän iPadeja?) kehitetään aktiivisesti.
 • Oppilaille henkilökohtaiset verkkoympäristöt ja omat salasanat koulun LTSP-verkkoon ja mahdollisuus omien mobiililaitteiden käyttämiseen avoimessa WLAN-verkossa. LTSP –verkkoon yhdistyvien minikannettavien käyttöä kasvatetaan kouluilla, jolloin päästään eroon erillisistä TVT-luokkatiloista.
 • G Suite -tunnukset kaikille Jämsän oppilaille ja henkilöstölle Priimus -integraatiossa. Tarkoituksena yhdistää Linux-tunnukseen myös muita toimijoita? (SanomaPro, Näppistaituri? Muita?) 
 • Opettajien taitojen jatkuva kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla.
 • Opettajien sitoutuminen parantamaan oppilaiden tietoteknisiä valmiuksia opetuksen osana ja taitojen turvaaminen jatkuvan harjoittelun avulla.


 

 TAVOITTEET

 

Opetustilatavoitteet

 • Kaikissa luokissa tietokone, dokumenttikamera ja videoprojektori tai vastaava järjestelmä, jolla esitetään digitaalista materiaalia. Pääsääntöisesti LTSP –järjestelmä. Lisäksi luokissa on käytössä toimiva avoin wlan -verkkoyhteys.
 • Alakouluilla LTSP-järjestelmällä toteutettu medialuokka, jossa myös esitystekniikka. Tulevaisuudessa mobiilivälineillä ( tabletit, minikannettavat ym. ) ja langattomilla yhteyksillä mahdollistetaan monia TVT-taitojen opiskeluja ns. perinteisessä luokkatilassa
 • Yläkouluissa LTSP-järjestelmällä toteutettu medialuokka sekä tietokonepohjainen kielistudio (Onko medialuokkia ja kielistudioita Jämsän yläkouluissa?) ja luokissa esitystekniikka. Tulevaisuudessa mobiilivälineillä ( tabletit, minikannettavat ym. ) ja langattomilla yhteyksillä mahdollistetaan monia TVT-taitojen opiskeluja ns. perinteisessä luokkatilassa.
 • Erillisen luokkatilan tilalle tulevaisuudessa rakennetaan mobiilisovelluksiin pohjautuvia monikäyttötiloja, jolloin taitojen omaksuminen ei ole yhden luokkatilan varassa / koulu.
 • Salitiloissa ja muissa koulujen kokoontumistiloissa esitystekniikka ja toimiva langaton tietoverkko.
 • Langaton verkko kaikkiin opetustiloihin sekä yhteisten kokoontumisten tiloihin.
 • Lukiossa kaikilla opettajilla henkilökohtaiset Windows-pohjaiset kannettavat tietokoneet. Kaikissa opetustiloissa on koneisiin sopivat telakat. Luokissa dokumenttikamerat ja aktiivitoimintoja tukevat dataprojektorit.
 • Digitaalisia ylioppilaskirjoituksia ja kurssikokeita varten lukion liikuntasali on varustettu riittävällä määrällä sähkö- ja RJ45-pistorasioita. Myös luokissa on valmius järjestää sähköisiä kokeita. Sähkön saanti lyhyissä katkoksissa on turvattu.

 

Laitetavoitetila (Tavoitetila 2020?)

 • Alakouluissa yksi TVT-väline ( tietokonepääte, tabletti, minikannettava) kolmea (3) oppilasta kohti.
 • Yläkouluissa yksi TVT-väline ( tietokonepääte, tabletti, minikannettava) kahta (2) oppilasta kohti.
 • Lukiossa yksi TVT-väline ( tietokonepääte, tabletti, minikannettava) kuutta (6) opiskelijaa kohti. Lukion opiskelijat käyttävät enimmäkseen omia laitteita, mutta koululla on oltava riittävä määrä varakoneita. 

 

Verkkoyhteydet

 • Verkkoyhteyksien pitää olla ajanmukaiset ja luotettavasti toimivat.
 • Suojattu langaton verkko, johon voi kytkeä tarvittaessa laitteita.
 • Julkinen langaton verkko toimii kaikissa opetustiloissa, koulujen auloissa ja käytävillä.

Tavoitteet opetuksessa

Tavoitetaitotasojen määrittelyllä pyritään tasa-arvoisuuteen kaikilla luokka-asteilla. Näiden tavoitteiden avulla pyritään takaamaan se, että oppilas saavuttaa riittävät TVT-taidot, jotta hän pystyy vastaamaan jatko-opiskelun tuomiin vaatimuksiin ja tietoyhteiskunnan jokapäiväisiin haasteisiin.


PEDAGOGIIKKA 

Opetussuunnitelman TVT-tavoitteet ovat opettajilla tiedossa (Miten saadaan näkyviksi?) ja ne ohjaavat TVT:n käyttöä opetuksen tukena. TVT:n opetuskäytön tarkoituksena on luoda oppilaalle valmiudet toimia tietoyhteiskunnassa. Tietoa tuotetaan, yhdistetään olemassa olevaan tietoon ja sitä jaetaan yhteiseen käyttöön. Opetuksessa käytetään yhteisöllisyyttä tukevia opetustapoja. Oppilaan omaa oppimista tuetaan tieto- ja viestintätekniikan avulla. Yhteisopettajuutta käytetään mahdollisuuksien mukaan. Asiakokonaisuudet käsitellään siten, että oppiainerajat voidaan ylittää. Arvioinnissa huomioidaan myös tietotekninen osaaminen. Opettajille ja muille opetukseen osallistuville henkilöstöryhmille järjestetään jatkuvaa koulutusta ja TVT-tukea.

 

1-2 lk, TVT-ensiaskeleet

 • Tietokoneen, miniläppärin tai tabletin käynnistäminen ja sulkeminen
 • Hiiren ja näppäimistön sekä kosketusnäytön peruskäyttö
 • Tietojen tallentaminen ja avaaminen
 • Tekstin tuottaminen
 • Internetin peruskäyttö, sivulle siirtyminen, kirjanmerkin tekeminen ja hakutoiminnon käyttäminen
 • Peda.netin oman tilan käyttäminen (Onko peda.net käytössä vai olisiko tarkoitus ottaa G Suite pienimuotoisesti käyttöön jo 1-2.luokilla?)
 • Sähköisten oppimateriaalien käyttäminen
 • Tietoturvallisen tietokonetyöskentelyn pohjan luominen
 • 10-sormijärjestelmä, opittujen kirjaimien harjoittelu
 • Tablet-tietokoneisiin tutustuminen ja niiden peruskäyttö

 

3-4 lk, Tietokone oppimisen apuvälineeksi

 • Tiedon hakeminen hakusanoilla verkosta
 • Hankitun tiedon luotettavuuden arviointi
 • Tekijänoikeudet ja kopiointisäännöt
 • Tietoturvallisten taitojen edelleen kehittäminen, erityisesti omien tietojen luovuttaminen ja jakaminen verkossa.
 • Tekstin muokkaaminen tekstinkäsittelyohjelman ominaisuuksien avulla (kopiointi, liittäminen, leikkaaminen, fontin määrittelyt, palstat, riviväli, taulukko)
 • Kuvan liittäminen tekstiin
 • Kuvankäsittelyn perusteet (Paint tai vastaava ohjelma)
 • Tulostaminen
 • 10-sormijärjestelmän harjoittelu opetussovellusten avulla ja tekstiä tuotettaessa
 • Pilvipalveluun tutustuminen (Dropbox (G Suiten Drive) tai vastaava, sekä tietokoneella että tablet-tietokoneella
 • Sosiaaliseen mediaan tutustuminen (Peda.netin sisällä → mitä tarkoitetaan?)
 • Tablet-tietokoneiden käyttäminen opetuksen tukena ja mobiililaitteiden opetuskäytön perusteet
 • Oppimisympäristöjen ja verkossa olevien opetusohjelmien käyttäminen oppimisen tukena

 

5-6 lk, Tietokoneesta työväline

 • Tietojen sujuva etsiminen internetistä ja muusta digitaalisesta materiaalista
 • Lähdekritiikki (Voiko luottaa? Pitääkö paikkansa?)
 • Haetun tiedon muokkaaminen ja käsittely siten, että siitä tulee tiedostomuotoista materiaalia, jota voidaan esittää toisille ja tallentaa myöhempää tarvetta varten. (tekstiasiakirja, esitys, verkkotyövälineeseen tehty kokonaisuus)
 • Tekstinkäsittelytaitojen vahvistaminen (oikoluku, otsikot, asiakirjapohjat)
 • 10-sormijärjestelmän harjoitteleminen
 • Kuvankäsittely (koon muuttaminen, rajaaminen, tiedostomuodon vaihtaminen ja tallentaminen eri ympäristöihin, kuten Peda.net ja Dropbox→ G Suite)
 • Tietoturva (riskien ymmärtäminen ja niiden välttäminen)
 • Lähteet ja tekijänoikeudet (laillinen lähteiden käyttäminen ja niiden merkitseminen)
 • Tablet-tietokoneiden käyttäminen opetuksen tukena ja mobiililaitteiden opetuskäytön perusteet
 • Sähköpostin peruskäyttö
 • Wilma –ohjelman oppilaskäyttäjän alkeet

 

7-9 lk, Tietokoneesta entistä monipuolisempi työväline

 • Tiedonhakutaitojen kehittäminen haun asetuksia hyödyntäen.
 • Lähdekritiikki ja vaikuttaminen (onko tieto luotettavaa, oikeaa ja haluaako julkaisija vaikuttaa tiedon avulla?).
 • Hankittujen tietojen muokkaaminen tietokoneella haluttuun muotoon ja niiden tallentaminen.
 • Laskentataulukon peruskäyttö (tietojen syöttäminen, funktio, kaavio).
 • TVT-lisälaitteiden peruskäyttö (kamera, ulkoinen muisti).
 • Editointi, videon tekeminen (Movie Maker tai vastaava, animaatio).
 • Vaativampi kuvankäsittely (MsPaint, Irfanview, internetsovellukset).
 • Sähköpostin peruskäytön laajentaminen ( liitetiedosto, ryhmät )
 • Jaettujen tiedostojen ja yhteiskäyttöön soveltuvien verkkosovellusten käyttäminen ryhmä- ja paritöissä. (Google Drive, Etherpad, Peda.netin ryhmämuistio tai vastaava)
 • Verkkoympäristöjen ja oppimisalustojen sujuva ja itsenäinen käyttäminen
 • Työolosuhteet, ergonomia
 • Tietoturva (vastuu itsestä ja muista)

 

Lukio, Tietotekniikan monipuolinen käyttö

 • Tietokoneen ja tietoverkkojen toimintaperiaatteen ymmärtäminen.
 • Valmiudet tavallisten sovellusten käytön oppimiseen
 • Tietotekniikan mahdollisuuksien ja rajoitusten ymmärtäminen.
 • Tietoverkkojen kriittinen käyttö.
 • Verkkomateriaalin tuottamisen perusteet
 • Tietotekniikan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen muiden aineiden opiskelussa ja käytännön elämässä
 • Sellaista tiedon hankkiminen, jota tarvitaan osallistuttaessa teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

 

Opettajien osaaminen ja täydennyskoulutus

 • Taitotasojen määrittely ( taitokysely / osaamiskartoitus )
 • Opettajan taitoja kartutetaan täydennyskoulutuksen, vertaistuen, atk-tuen ja omatoimisen opiskelun avulla.
 • Opettajalla pitäisi olla seuraavat ns. kansalaistaidoiksi luetut taidot:
  • Tietokoneen ja sen perusohjelmien käyttötaidot (tiedonhallinta, toimisto-ohjelmisto)
  • Matkapuhelimen perusominaisuuksien hallinta (viestit, internet)
  • Medialukutaito
  • Lähdekritiikki
  • Tietoverkon asiointipalvelut (kirjautuminen, turvallinen käyttö )
  • Tekijänoikeudet (oikeudet toisen ja omaan työhön)
  • Lukiossa edellisten lisäksi digitaalisten kurssi- ja yo-kokeiden hallinta.

 

Opettajien osaamisen kartoitus ( tilanne keväällä 2018 )

 

Opettajien täydennyskoulutus


 • DigiOpe 1.0 ja 2.0 –hankkeiden kautta käynnistetään vertaiskouluttaja-koulutus, jossa kouluille koulutetaan TVT -tukihenkilöitä, jotka sitten levittävät taitojaan toisille opettajille.
 • Tarpeen vaatiessa hankitaan koulutusta ulkopuolisilta tahoilta, kuten esim. Peda.net.
 • Koulutuksen periaatteena on oppia käyttämään juuri niitä laitteita ja ohjelmistoja, joita opettajalla on joka päivä käytettävissään.
 • Atk-tuki ja rehtorit laativat lukuvuosittain koulutuskalenterin, jonka avulla taataan se, että tieto koulutuksista ja niiden ajankohdista on mahdollisimman hyvin kaikkien tiedossa.

Lukuvuosi 2019-2020:


  • G Suite -koulutukset Jämsän alueella: syksy 2019 Jämsänkosken yhtenäiskoulu, Kuoreveden yhtenäiskoulu
  • EV3 Mindstorms legorobottikoulutus: syksy 2019 Jämsänkosken yhtenäiskoulu 
  • Opinsys -koulutukset tarpeen mukaan eri kouluilla 
 • Tutoropettajatoiminta Jämsän alueella ja yhteisessä verkostossa Keski-Suomessa. Koulutukset verkostossa, joihin tutoropettaja osallistuu. Osaamisen jalkauttaminen omassa koulussa. 
 • Tutoropettajan rooli koulutuskartoituksen tekemisessä kouluilla 
 • Pedakahvilat 

 

Uusien laitteiden testaaminen ja materiaalien testaus

 • Pilotti-hankkeet, eli erilaisia tietokoneita ja päätteitä testataan aidoissa käyttöympäristöissä. Koulujen TVT-vastaavat(Tutoropettajien ja koulujen TVT-vastaavien roolit?) kokoontuvat 2-3 kertaa lukuvuodessa, jolloin on mahdollisuus vertailla käyttökokemuksia.
 • Uusia opetusohjelmia ja opetusympäristöjä testataan jatkuvasti.
 • Testataan luokkien esitystekniikan järjestämistä erilaisilla laitteilla, periaatteena yhteensopivuus, helppokäyttöisyys, toimintavarmuus ja kustannustehokkuus.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen koulujen tiedotustoiminnassa

 • Wilma on pääviestintäväline kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa. Salausta vaativat tiedotteet ja kaikki oppilasasiat hoidetaan tätä käyttäen. Kaikilla kaupungin työntekijöillä on sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@jamsa.fi ja sillä hoidetaan viestintää niille, jotka eivät Jämsän Wilma-ympäristöön pääse. Tätä kautta ei saa hoitaa salausta vaativaa viestintää, kuten oppilasasioita!
 • Osalla opettajista on kaupungin puhelinliittymä.
 • Kokoontumishuoneissa on puhelimet ja tarvittavat TVT-välineet verkkoyhteyksineen.
 • Kouluilla ja luokilla on omat kotisivut Peda.net-verkkosivuilla, näiden sivujen kautta hoidetaan yleisluontoiset tiedotukset.


Tilanne atk-tuen ja laitteiden osalta 2017 (vuosi 2019-2020?)

 • Jämsän kaupungin opetuspalveluiden tietotekniseksi henkilökunnaksi luetaan koulukohtaiset TVT-tukihenkilöt, jotka hoitavat tuen antamisesta kouluilla oman opetustyön ohessa erilliskorvauksella.
 • Hankinnat suunnitellaan aina talousarviosuunnittelun yhteydessä seuraaville toimintakausille: ICT –hankinnat on keskitetty työryhmälle, johon kuuluu yksi rehtori ( pj.) ja koulujen TVT –tukihenkilöt/tutoropettajat. (Ei ole enää olemassa)
 • Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään kouluilla vaihtelevasti, tavoite on hyödyntää koulujen laitteita entistä enemmän.
 • Verkkoyhteydet taajamien kouluilla on toteutettu valokuidulla. Kyläkouluilla verkkoyhteydet on toteutettu ADSL-yhteyksillä. Osa taajama-alueen kiinteistä verkkoyhteyksistä korvataan vuoden 2017 aikana langattomalla 4G-yhteydellä ( pienet kouluyksiköt ). 

 

Tavoite atk-tuen osalta perus- ja lukio-opetuksessa

 • Primus, Kurre ja Wilma ovat oppilaitosten hallinto-ohjelmia, ne vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja kehitystyötä ( Wilma -työryhmä ). Näiden palvelimista vastaavat Jämsän tietohallinto.
 • Perus- ja lukio-opetuksessa pitää olla selvästi nimetyt atk-tukihenkilöt, jotka vastaavat laitteiden ylläpidosta ja asennuksista ja heidät pitää olla vuorokauden aikana saatavissa asennustehtäviin.
 • Pedagoginen tukihenkilö/tutoropettaja koordinoi koulutuksia ja pilottihankkeita sekä toimii henkilöstön päivittäisenä ohjelmistotukena sekä toimii atk-tukena vikatilanteissa.
 • LTSP-päätteillä toteutetut atk-luokat ja luokkien oppilaspäätteet antavat mahdollisuuden kierrättää vanhoja koneita ja pidentää koneiden elinkaarta. Lisäksi ylläpito on helpompaa ja halvempaa ja päätteiden toimintaan voidaan vaikuttaa palvelimen kautta ja se voidaan toteuttaa myös etähallinnan avulla.
 • Tämä edellyttää, että LTSP-ylläpitäjä on jatkuvasti tavoitettavissa ja hänellä pitää olla mahdollisuus koko ajan kehittää järjestelmää. Jämsässä LTSP-ylläpitäjä palvelut on ulkoistettu ja palvelu ostetaan Opinsys Oy:ltä.
 • Koulujen hallinto-ohjelmistojen kehittämistä jatketaan nykyisellä ns. Wilma-työryhmällä (Digitiimi).
 • Ohjelmistotuottaja ei ”räätälöi” tuotteitaan kuntakohtaisesti, vaan se on työryhmän tehtävänä. Tarkoitus on saada aikaan hyvin joka suuntaan toimiva ohjelmistoympäristö, jonka kautta pääosa koulujen tiedonsiirrosta tapahtuu.
 • Tvt-tukeen osallistuvien henkilöiden koulutusta jatketaan ja heidän taitojaan päivitetään tarjolla olevien koulutusten avulla.

Oppilaiden TVT-laitteet kouluissa / 2019-2020 (mikä on uusi tavoite?) 

(Alta löytyy vanha lista 2017)

Koulu

oppilaita

Linux-p

Linux-k

Win-p

Win-k

Tabletti

YHT.

opp./laite

Jämsänjoen yhtenäiskoulu, Paunun toimipiste

               

Jämsänjoen yhtenäiskoulu, Vitikkalan toimipiste

               

Juokslahti

               

Kaipola

               

Jämsänkosken yhtenäiskoulu 3.-9.lk (JYK)

 

-

71

-

-

22 iPad


n. 25 tabletti

118

 

Korven koulu 1.-2.lk (JYK)

 

-

20

-

-

12 iPad

32

 

Koskenpää 

               

Kuorevesi

               

Länkipohja

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukio

     

 

   

 

 Jämsän TVT-lainaamon välineistöä 

Laite

Kappalemäärä

Sijainti

Yhteyshenkilö

Micro:bit -ohjelmoitavat mikropiirit

10 

Jämsänjoen yhtenäiskoulu

/Paunu, Paununkatu 1

Veijo Rössi,

Anna-Mari Piippo

Micro:bit -ohjelmoitavat mikropiirit10 

Jämsänkosken yhtenäiskoulu, Opintie 49

Sanna Paananen

Kamera valo- ja videokuvaukseen, jalusta, suuntaava mikrofoni, rinnusmikrofoni äänen erilliseen puhelintallennukseen, kuvausvalo, verkkovirtakäyttölaitteet, 2 akkua, 3 muistikorttia, puhdistussetti.

1

Jämsänjoen yhtenäiskoulu

/Paunu, Paununkatu 1

Veijo Rössi, Anna-Mari Piippo

Green Screen -kangas ja telineet 

1

Jämsänkosken yhtenäiskoulu, Opintie 49

Sanna Paananen

       
       

 

 

 

 


 

VANHA: Koulujen TVT-laitteiden kartoitus syksyllä 2017 ( tavoite 2-3 laitetta/opp/koulu)

Koulu

oppilaita

Linux-p

Linux-k

Win-p

Win-k

Tabletti

YHT.

opp./laite

Jlahti

63

18

10

0

0

10

38

1,66

Kaipola

143

24

20

1

2

20

67

2,1

Kanvesi

199

42

20

0

0

20

82

2,4

Kpää

40

0

0

10

0

10

20

2

Kuovesi

180

43

22

1

12

20

98

1,8

Lpohja

54

0

0

4

9

10

23

2,3

Mkallio

359

21

40

0

0

30

91

4

Paunu

387

31

60

22

11

30

154

2,5

Vkala

458

64

10

0

0

20

94

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukio

270

0

0

 

30

8

 

 

 
Koulujen laitehankinta- ja ylläpito-ohjelma 2017 – 2020

Perusopetukseen on varattu vuosittain n. 40 000 euroa laitehankintoihin ( 20 000 kalustehankintana ja 20 000 leasingrahoituksella )

Koulu

2017

2018

2019

2020

Juokslahden koulu

10 Linux-k

 

10 tablettia

10 m-uusiok

Kaipolan koulu

20 Linux-k

10 tablettia

20 m-uusiok

 

Kankarisveden koulu

20 Linux-k

20 Linux-k

 

--------------

Koskenpään koulu

 

 

10 tablettia

 

Kuoreveden koulu

20 Linux-k

10 tablettia

 

20 Linux-k

Länkipohjan koulu

 

 

10 Linux-k

 

Mäntykallion koulu

 

20 tablettia

 

-----------

Paunun koulu

30 m-uusiok

23 win-kann. opettajien käyttöön

5 työyksikön uusinta

 

20 Linux-k.

 

20 tablettia

Vitikkalan koulu

 

30 Linux-k

30 Linux-k

 

 


Periaatteet oppilaiden omien ja koulun laitteiden käytöstä koulussa

 • Oppilas voi tuoda kouluun omia oppimiskäyttöön soveltuvia päätelaitteita ja käyttää koulun tarjoamaa langatonta vierailijaverkkoa (avoin verkko).

 • Pääsääntöisesti oppilaan oman laitteen mobiilidataliittymää ei tarvita, kun koululla on käytössä langaton vierailijaverkko, johon oppilaat voivat kytkeä laitteensa.

 • Oppilasta ei velvoiteta hankkimaan omaa laitetta, vaan koulu tarjoaa tarvittaessa oppilaan käyttöön koulun hallinnassa olevan laitteen. Tuomalla laitteen kouluun oppilas sitoutuu noudattamaan koulun sääntöjä laitteiden käytöstä ja opettajan ohjeita toiminnasta oppitunnilla.
 • Laitteet tuodaan kouluun mahdollisuuksien mukaan ladattuna ja oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kaikista laitteesta aiheutuvista kustannuksista mukaan lukien mahdolliset mobiilidatakustannukset.

 • Laitteen rikkoutuessa, hävitessä tai tultua varastetuksi toimitaan kuten minkä tahansa oppilaan omaisuutta koskevan rikkoutumis-, häviämis- tai varkaustapauksen kanssa toimitaan. Koulun vakuutus ei korvaa laitteita em. tapauksissa.

 • Oppilas sitoutuu käsittelemään koulun laitteita huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen huolehtien myös sen puhtaudesta. Oppilaalla on korvausvelvollisuus, jos laite rikkoutuu tahallisen toiminnan tai erityisen huolimattomuuden vuoksi. 

Päätelaitteiden käyttö oppitunneilla

 

 • Oppilaita ohjataan vastuulliseen ja tavoitteelliseen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön.
 • Opettaja valitsee tilannekohtaisesti käytettävät menetelmät ja työtavat ja voi tapauskohtaisesti kieltää oppilaita käyttämästä omia laitteita.


Päätelaitteiden käyttö välitunneilla

 • Laitteiden käyttö kouluajalla tapahtuu koulun sääntöjen puitteissa. Koulu voi määritellä omien järjestyssääntöjen ja käytänteiden mukaisesti rajoituksia laitteiden käyttöön oppituntien ulkopuolella.

 

Käyttösäännöt omien laitteiden käyttöön koulussa

 1. Oppilas sitoutuu käyttämään omia nettiyhteyttä käyttäviä laitteitaan kouluajalla koulun ohjeiden mukaisesti. Tuomalla laitteen kouluun oppilas sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.
 2. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista mukaan lukien mahdolliset mobiilidatakustannukset.
 3. Oppilas sitoutuu noudattamaan koulun antamia ohjeita laitteiden säilytyksestä koulussa oppituntien ulkopuolella.

 

 

Lisätietoja antaa: ( kenen yhteystiedot tähän? ) 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä