Ohjaamot - monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria

OHJAAMOT - MONIALAISTA YHTEISTYÖTÄ, VAIKUTTAVUUTTA JA UUTTA TOIMINTAKULTTUURIA

Alle 30-vuotiaille nuorille suunnattujen Ohjaamoiden vaikuttavuutta arvioitiin osana Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Tutkimuksessa arvioitiin laadullisin sekä määrällisin menetelmin Ohjaamotoiminnan yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan Ohjaamotoiminnan monialaisen toimintamallin hyviä ja vaikuttavia käytäntöjä sekä sitä miten Ohjaamotoimintaa sekä laajemmin monialaista integroivaa palvelutoimintaa voitaisiin edelleen vaikuttavuusohjautuvasti kehittää ja juurruttaa entistä pysyvämmäksi toiminnaksi.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että nuoret hyötyvät Ohjaamoiden monialaisesta yhden luukun palvelumallista, joka sitoo konkreettisesti alueellista palveluverkostoa yhteisen asiakkaan ääreen. Moniammatillisuus tarjoaa Ohjaamoiden asiantuntijoille hyvät valmiudet hahmottaa palveluiden ja asiakasohjauksen kokonaisuutta sekä edelleen palvella asiakasta aiempaa osuvammin. Lisäksi yksilöllinen asiakasohjaus ja vahva palvelukoordinaatio edistävät nuoren asian eteenpäin viemisen joustavasti ja oikea-aikaisesti, mikä puolestaan vahvistaa nuorten palveluihin kiinnittymistä. Ohjaamotoiminnan positiiviset yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset syntyvät ennen kaikkea tehostuneesta palveluihin ohjauksesta. Verrattuna tyypilliseen TE-toimiston palveluprosessiin moniammatillista tukea tarvitseva nuori saa tarvitsemansa palvelut pääsääntöisesti nopeammin Ohjaamossa asioidessaan. Lisäksi Ohjaamojen asiakkaat osallistuvat TE-toimistoissa asioivia nuoria kaksi kertaa todennäköisemmin aktiivitoimenpiteisiin. Kustannus-hyöty-laskelma kolmesta Ohjaamosta, Helsingistä, Vantaasta ja Oulusta osoittaa, että Ohjaamot kattavat kulunsa työllistymisestä syntyvillä julkisen talouden säästöillä.

Valtakunnalliset tavoitteet ja Ohjaamokriteerit asettavat Ohjaamoiden toiminnalle löyhät raamit, ja jokainen Ohjaamo on yksilöllinen alueellisen palvelujärjestelmän tarpeisiin räätälöity kokonaisuus. Näin ollen Ohjaamon asema ja rooli osana toimijaverkostoa ja alueen palvelujärjestelmää vaihtelevat suuresti alueittain. Riippumatta alueellisesti kehitetystä toimintamallista Ohjaamon toimintakyky ja toiminnan lopullinen vaikuttavuus riippuukin pitkälti siitä, miten hyvin nuorten palvelujärjestelmä toimii alueella kokonaisuudessaan ja miten hyvin alueelliset resurssit on onnistuttu kokoamaan yhteen nuorten hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseksi. Tutkimuksen kuntatason tulokset antavat viitteitä, että Ohjaamotoiminnan on mahdollista toimia positiivisena katalyyttina palvelujärjestelmän tehostamisessa nuorten työllistymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Monialaiselle Ohjaamotoiminnalle on selkeä yhteiskunnallinen tarve. Poikkihallinnolliset haasteet ovat kuitenkin niin operatiivisesti kuin strategisesti edelleen arkipäivää myös Ohjaamotoiminnassa. Ohjaamoiden moniammatillisen toiminnan organisoinnin tyypillisiä ongelmia ovat epäselvät vastuiden ja vastuualueiden määrittelyt, ylhäältäpäin (ohjausryhmä/emo-organisaatiot) tulevan ohjauksen puute/epäselvyys, seurantatiedon puutteellisuus sekä runsaat henkilövaihdokset. Verkostomaisen työskentelytavan hyödyt tulevat näkyväksi Ohjaamotoiminnassa, mutta verkostotoiminnan haasteena on toimivallan puute. Ohjaamoilta puuttuu tyypillisesti riittävää taloudellista neuvotteluvoimaa ja resurssien liikuttamiseen liittyvää valtuutta, jota tarvitaan verkostossa toimiessa ja sitä ohjatessa. Ohjaamoissa ei myöskään ole yhtenäistä asiakastietojärjestelmää, joka mahdollistaisi tehokkaan asiakasohjauksen sekä toiminnan tulosten seurannan. Yhteisten tavoitteiden puute on hankaloittanut sekä ohjaamoiden sisäisten että ulkoisten yhteistyösuhteiden toimivuutta. Tältä osin Ohjaamotoiminta kaipaa systematisointia etenkin Ohjaamoasiakkuuden määrittelyssä ja toiminnan seurannassa. Epäsystemaattisista toimintatavoista sekä seurannan puutteista johtuen riskinä on, että asiakasta helposti ali- tai ylipalvellaan, eikä asiakkuudesta osata luopua oikea-aikaisesti. Kehittyäkseen uudenlaiseksi asiakaslähtöiseksi ohjauksen ja moniammatillisen yhteistyön alustaksi, jossa myös kolmas sektori ja yritykset ovat keskeisinä toimijoina mukana, Ohjaamoille tulee antaa riittävästi joustavuutta toimia itseohjautuvasti asiakastilanteissa ja ohjauskäytännöissä.

Kirjoittaja:
Mikko Valtakari, johtava asiantuntija, MDI Public Oy
mikko.valtakari@mdi.fi

Lue lisää:
Valtakari, M., Arnkil, R., Eskelinen, J., Mayer, M., Nyman, J., Sillanpää, K., Spangar, T., Ålander,T. & Ylikoski, M. (2020) Ohjaamot – monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria. Monialaisen yhteistyön vaikuttavuus nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:13. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-932-5

Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 15, toukokuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus15

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä