Elinikäisen ohjauksen kehittämistutkimuksen loppuraportti

AMMATINVALINTA- JA URAOHJAUKSESTA ONNISTUMISIIN: ELINIKÄISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMISTUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI

Tutkimuksen selvityksen kohteena oli elinikäistä ohjausta ja urasuunnittelua tukevien TE-hallinnon palveluiden saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden selvittäminen. Marinin hallitus on kirjannut tavoitteeksi luoda aidosti elinikäiset ja yhdenvertaiset ohjauksen palvelut, jotta kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja jotta osaamisen kehittämistä ohjataan yksilön ja yhteiskunnan kannalta strategisesti.

Tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin sekä laadullista että määrällistä aineistoa. Tutkimuksessa alussa tehtiin 26 taustoittavaa asiantuntijahaastattelua TE-toimiston psykologien (n=18) ja asiantuntijoiden (n=8) kanssa. Kyselytutkimus tehtiin neljälle kohderyhmälle: TE-toimiston psykologit (n=114), TE-toimiston asiantuntijat (n=303, TE-toimiston johto & esimiehet (n=26) ja TE-toimiston psykologien ammatinvalinta- ja uraohjauksen asiakkaat (n=4224). Lisäksi tehtiin tilastotarkastelu. Asiakaskysely lähetettiin aikajaksolla 1.1.2018 - 30.7.2019 psykologin ohjauspalvelun päättäneille asiakkaille, koko maan alueella. Kokonaisuudessa tähän ryhmään kuului noin 33 700 asiakasta, vastausprosentti oli 12,5 %.

Psykologien tarjoama ohjaustyö on tutkimuksen perusteella koettu hyvin toimivaksi ja asiakkaille hyödylliseksi kokonaisuudeksi, josta on tullut pääsääntöisesti hyvää palautetta. Palvelu ei kuitenkaan ole täysin tasalaatuinen eivätkä kaikki kokeneet saaneensa palvelusta hyötyä. Resursseja toivotaan kautta linjan enemmän sekä asiakkaiden, psykologien, TE-asiantuntijoiden sekä esimiesten ja johdon toimesta. Iso haaste on ohjaustyöhön soveltuvien tilojen saatavuus. Ohjaustyöhön tarvitaan enemmän rauhallisia, äänieristeisiä tapaamistiloja TE-toimistojen yhteyteen.

Tyytyväisimpiä ohjausprosessiin ovat ne asiakkaat, jotka ovat prosessin aikana löytäneet konkreettisen ratkaisun tilanteeseensa. Kyselyyn vastanneista suurin yksittäinen joukko oli kuitenkin asiakkaita, joilla ohjaus ei johtanut mihinkään konkreettiseen loppuratkaisuun. Eniten kiitosta annettiin ohjauksen pääsyn ja ohjaajan asiantuntemuksen suhteen, eniten kritiikkiä kohdistettiin ohjauksen sisältöön ja käytettyihin menetelmiin. Yleisin kritiikin aihe oli ohjauksen liiallinen suurpiirteisyys.

Tyytyväisimpiä uraohjaukseen olivat sellaista asiakkaat, joilla oli eniten tapaamiskertoja ja/tai ohjauskäynnit olivat kestoltaan pidempiä. Eli enemmän ohjausta saaneet asiakkaat olivat palveluun tyytyväisempiä kuin vähemmän ohjausta saaneet. Vaikuttavuuden osalta tilastotarkastelun ja laadullisen aineiston perusteella saatiin merkittäviä viitteitä siitä, että ohjauksella on myönteisiä vaikutuksia asiakkaiden tilanteeseen. Ohjausprosessiin osallistuneilla asiakkailla on siten tapahtunut paljon siirtymiä joko töihin, opintoihin tai palveluihin ja myös työttömien määrä on pienentynyt reilusti.

Tutkimuksen lopuksi annettiin 12 toimenpidesuositusta ja kolme aihepiiriehdotusta jatkotutkimuksen aiheeksi. Ehdotetaan, että psykologien henkilökohtainen uraohjaus kohdennetaan sitä selkeästi tarvitseville asiakkaille, lisätään psykologien ja TE-asiantuntijoiden määrää, lisätään moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään uusia tapoja asiakasjonojen purkuun. Yhtenä vaihtoehtona tähän liittyen esitetään psykologien suunnittelemien ryhmäinfojen järjestämistä. Lisäksi ehdotetaan, että laajennetaan TE-verkkopalveluissa saatavilla olevien materiaalien määrää ja kehitetään sähköistä uraohjausprosessia. Uraohjaukseen sopivien tilojen saatavuutta tulee parantaa, psykologityön seurantaa kehittää ja ulkomaalaistaustaisten osallistumista palveluun tulee lisätä. URA-järjestelmää tulee kehittää työvälineenä, psykologien ammatillista kehittymistä tulee tukea ja ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluita tulee mainostaa näkyvämmin.

Suositellaan, että jatkotutkimuksilla selvitetään ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden matalan asiakasosuuden syitä, selvitetään puutteellisten resurssien vaikutuksia ohjausprosessiin ja toteutetaan laajempi ohjauksen vaikuttavuutta selvittävä tutkimus, jossa tehdään tilastollinen vertailuasetelmatutkimus.

Teksti:
Minna Mayer, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI

minna.mayer@mdi.fi

Lue lisää:
Mayer, M, Haanpää, S., Talvitie, J., Valtakari, M. (2020). Ammatinvalinta- ja uraohjauksesta onnistumisiin: Elinikäisen ohjauksen kehittämistutkimuksen loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:15 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162117

Työ- ja elinikeinoministeriö.Raportti: TE-toimistojen uraohjauspalveluilla merkittävä rooli työn ja koulutuksen siirtymävaiheissa.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/raportti-te-toimistojen-uraohjauspalveluilla-merkittava-rooli-tyon-ja-koulutuksen-siirtymavaiheissa

Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 15, toukokuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus15

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä