Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020

Koulun yhteystiedot

PÄIVITETTY 12.9.2019 (JMA)

Keskuskoulu
Koulukatu 7
30100 Forssa
http://www.forssa.fi/lapset_ja_nuoret/perusopetus/yhtenaiskoulut_1-9/keskuskoulu/
https://peda.net/forssa/perusopetus/keskuskoulu
https://wilma.forssa.fi/
Instagram: @keskuskoulu


Rehtori Jari Marjamäki 050-596 5165

Vararehtori Jarkko Laine 040-482 7247

Kanslia, toimistosihteeri Elina Kylliäinen 040-672 4119, sij. Amanda Jyrkänne

Opettajainhuone 03-4141 5432

Opinto-ohjaaja Timo K. Nukari 040-673 8694

Koulukuraattori Tytti Hirvonen 040-673 9224

Terveydenhoitaja Katja Suvanto 03-4191 2275, 045-657 6300

Koulupsykologi Hely Tenkanen-Kononen 0500-771 873

Sosiaalikasvattaja Krista Kurka 040-185 2083

Kiinteistönhoitaja Jyrki Aaltonen 050-550 4514

Ruokala 03-4141 5436, 040 648 5361

Kotitalousluokka 040-673 8670

Tekninen työ 040-673 9972

Päivittäinen työaika ja loma-ajat

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 

    tunti 1 08:00 – 08:45    
    välitunti 08:45 – 08:55    
    päivänavaus 08:55 – 09:00    
    tunti 2 09:00 – 09:45    
    välitunti 09:45 – 10:00    
    tunti 3 10:00 – 10:45    
           
Alakoulun
ruokailu
10:15 – 10:30        
tunti jatkuu 10:30 – 11:00        
välitunti 11:00 – 11:15 1. ruokailu 10:45 – 11:15 välitunti 10:45 – 11:00
tunti 4 11:15 – 12:00 tunti 4 11:15 – 12:00 tunti 4 11:00 – 11:45
välitunti 12:00 – 12:15 välitunti 12:00 – 12:15 2. ruokailu 11:45 – 12:15
           
    tunti 5 12:15 – 13:00    
    välipala/välitunti 13:00 – 13:15    
    tunti 6 13:15 – 14:00    
    välitunti 14:00 – 14:05    
    tunti 7 14:05 – 14:50    


LUKUODEN 2019-2020 TYÖAJAT

Syyslukukausi  12.8. – 21.12.2019
syysloma (vk 42)  14. – 20.10.2019
itsenäisyyspäivä, vapaapäivä  6.12.2019
joululoma 23.12.2019 – 6.1.2020

Kevätlukukausi  7.1. – 30.5.2020
talviloma (vk 9) 24.2. – 1.3.2020

lauantai työpäivä 28.3.2020
pääsiäisloma  10.4. – 13.4.2020
vappu, vapaapäivä 1.5.2020
helatorstai, vapaapäivä 21.5.2020
kevätlukukausi päättyy lauantaina 30.5.2020LUKUVUODEN 2020-2021 TYÖAJAT

Koulu alkaa 13.8.2020
Syysloma 12.-18.10.2020
Joululoma 23.12. 2020-6.1. 2021
Talviloma 1.-7.3. 2021
Lukuvuosi päättyy 5.6. 2021

(Päivitetty 30.9. 2019 [JMA])

 

Oppilaat sekä tuntikehyksen käyttö lukuvuonna 2019-2020

Päivitetty 18.11. 2019/JMA

Keskuskoululla on yhteensä 356 koululaista, joista luokilla 1-6 on 103 oppilasta ja luokilla 7-9 vastaavasti on 253 oppilasta. Tyttöjä on 160 ja poikia 196 .

Tehostetun tuen oppilaita on yhteensä 61 ja erityisen tuen oppilaita on 13. Kuljetusoppilaita oppilaistamme on tänä lukuvuonna 43.

Tuntikehys kuluvana lukuvuonna jakautuu seuraavasti:
*Luokkien 1-6 vuosiviikkotunnit 163
*Luokkien 7-9 vuosiviikkotunnit 434
*OVTESIn tuntiperusteiset tunnit ja demonstraatiotunnit 36½ tuntia
*Erityisopetustunnit 86
Kaikki yhteensä 722½ vuosiviikkotuntia

Toiminta-ajatus, toimintaperiatteet, johtaminen, tavoitteet sekä painopistealueet lukuvuodelle 2019-2020

Päivitetty 12.9. 2019/JMA
Keskuskoulu vastaa omalta osaltaan laadukkaan yleissivistävän perusopetuksen antamisesta forssalaisille lapsille ja nuorille. Toimimme yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti joustavasti luokkien 1-9 kouluna. Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1.-2. luokkien oppilaille ja myöhäisinä kouluuntuloaamuina on tarjolla myös Aamupuuhis kello yhdeksästä kymmeneen. Lisäksi syyslukukaudella on Forssan kaupungin järjestämää aamupäivätoimintaa jo 7.30 alkaen yhdeksään saakka.

Lasten kasvattaminen, yleissivistyksen lisääminen sekä opiskeluvalmiuksien kehittäminen ovat niitä tehtäviä, joiden avulla pyrimme kehittämään oppilaitamme vastuullisiksi yhteiskunnan kansalaisiksi (Perusopetuslaki 2§, opetuksen tavoite).
Koulussamme näitä tavoitteita kohti pyritään korostamalla yhteisiä arvoja ja päämääriä, suvaitsevaisuutta, yhteistyön merkitystä sekä oppilaslähtöisyyttä. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle lapselle kaikin puolin turvallinen kasvuympäristö ja huolehtia oppilaiden hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti.

Opetussuunnitelman hengen mukaisesti oppilaan kohtaaminen ja oppilaasta välittäminen ovat olleet toimintamme keskeisintä ydintä jo pitkään. Keskuskoululla aikuisilla on lapsille ja nuorille aina aikaa olla heidän tukenaan kasvamisessa ja kehityksessä kaikkine haasteineen. Jokainen oppilas kohdataan yksilönä omine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Toiminnan tulokset ovat näyttäytyneet rohkaisevan myönteisinä mm. Kouluterveyskyselyn annissa.

Lukuvuoden 2019-2020 aikana uusi opetussuunnitelma astuu voimaan yhdeksännen luokan kohdalla tuoden opetussuunnitelman uudistustyön maaliinsa. Oppilaiden liikkumista koulupäivän aikana on lisätty mm. liikuntavälkillä ja uusilla liikuntavälineillä. Liikkuva Koulu-tiimi suunnittelee ja kehittelee liikuntaa koulupäivään ja -työhön. Keväällä pidettiin asian tiimoilta myös VESO-päivä opettajille.

Koulun arjessa toimintaa ohjaavat ja suunnittelevat YS-tiimit, joita lukuvuonna 2019-2020 on seitsemän kappaletta. Kukin opettaja kuuluu yhteen YS-tiimiin. Tänä vuonna tiimit ovat:
*Oppimisen tuen ja koulun käytäntöjen tiimi
*Kodin ja koulun yhteistyötiimi
*KivaKoulutiimi
*Kestävän kehityksen tiimi
*Tapahtumatiimi
*Tykytiimi 
*Liikkuva Koulu-tiimi

Henkilökunta on motivoitunut koulutuksiin hyvin ja opettajien pyrkimystä lisäkouluttautua on tuettu suhtautumalla myönteisesti koulutushakemuksiin. Lisäksi tykytiimi tukee omalta osaltaan toiminnallaan työssä jaksamista.

Järjestyssäännöt

(Päivitetty 13.9.2019/JMA)

1 TAVOITTEET/JOHDANTO


Keskuskoulun järjestyssäännöt perustuvat voimassaolevaan perusopetuslakiin.

Säännöt takaavat jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle oikeuden työskentelyrauhaan (Perusopetuslaki 29§), henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan. Perusopetuslain 35 §:n mukaan peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan on noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta. Asialliseen käyttäytymiseen kuuluu yleisesti hyväksyttyjen tapojen, sääntöjen ja lakien noudattaminen, sovelias kielenkäyttö ja kohteliaisuus.

Perustellusta syystä myöhemmistä pykälistä voidaan poiketa opettajan tai rehtorin luvalla hetkellisesti.

2 KOULUAIKA

Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä (Perusopetuslaki 30§).

Kouluaikaan kuuluvat työjärjestyksen mukainen työaika sekä koulun järjestämät opintoretket, kerhot ja muut tilaisuudet.
Oppilaiden tulee käyttää tieliikennelain edellyttämiä turvavälineitä ja –varusteita koulumatkoillaan ja muussa koulun toimintaan liittyvässä liikkumisessa.

Koulunkäyntiin liittymättömät esineet eivät ole koulun vakuutuksen piirissä.

Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana.
Kouluyhteisön jäsenet huolehtivat tehtävistään tunnollisesti. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan kotitehtäviään.

Oppitunnin alussa ulkotakit jätetään naulakkoon jo opettajaa odoteltaessa. Lakit otetaan pois päästä ennen luokkaan menoa. Älypuhelinta tai muuta mobiililaitetta käytetään vain opettajan luvalla, muuten sen on oltava äänettömänä ja pois näkyvistä. Opettaja voi määrätä, että mobiililaite pidetään sille erikseen varatussa säilytyspaikassa luokassa oppitunnin ajan. Muussa tapauksessa laite laitetaan äänettömälle ja pois näkyvistä. Kokeissa puhelimet kerätään opettajan osoittamaan paikkaan.

Päivänavauksen aikana ollaan hiljaa ja kuunnellaan päivänavausta ja myös mahdolliset tiedotukset keskittyneesti. Jos oppilas myöhästyy, hän odottaa käytävällä päivänavauksen loppumista. Jos kuljetusoppilaiden linja-auto on myöhässä aamulla, myöhästymistä ei merkitä.


Perusopetusasetus 4§ ja 6§ sekä Peruskoululaki 29§,36§ ja 37§

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty esine tai aine.
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa myös esine, jolla oppilas häiritsee opetusta ja omaa tai toisten oppilaiden oppimista.
Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa perustellusta syystä.

Takavarikoitu esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä. Jos esine tai aine on sellainen, ettei sitä ei voi antaa alaikäiselle, se luovutetaan vain oppilaan huoltajalle.

Jokainen oppilas on omalta osaltaan velvollinen huolehtimaan siisteydestä ja henkilökohtaisesta hygieniastaan sekä käsien pesusta.

3.LIIKKUMINEN

Piha-alueen läpiajo kouluaikana ei ole sallittua. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen tyhjäkäynti on tieliikennelain mukaan kielletty. Mopot ja skootterit on pysäköitävä niille osoitetulle alueelle. Mopoautot pysäköidään Koulukadun varrella oleville pysäköintipaikoille. Pyörät jätetään ainoastaan pyörätelineisiin. Polkupyörä- ja mopoalue ei ole välituntialuetta.

Koulukadun puoleisista ovista pääsee sisään vain aamulla kouluun tultaessa. Välitunneilla käytetään pihan puoleisia ovia ja teknisen päädyn ovea.
Alakoulun sisäänkäyntiä käyttävät alakoululaisten ja iltapäiväkerholaisten lisäksi ainoastaan liikuntaryhmät ja lukiolaiset. Liikuntasaliin menevät ottavat kengät pois ala-aulassa. Musiikkiluokkaan ja tekstiilityöhön kuljetaan aina pääaulan kautta.
Liikuntaryhmät menevät sisälle vasta kellon soitua.
Koulussa noudatetaan oikeanpuoleista liikennettä kuljettaessa käytävillä ja portaissa.

Oppilaat eivät saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana. Poikkeus tästä säännöstä on siirtyminen oppitunnille Kuvataidekouluun, liikuntatunnit muualla kuin koulun tiloissa ja mahdolliset opintoretket opettajan ohjeiden mukaan.

Mopoilla ajetaan koulun pitkää sivua kulkevan henkilökunnan paikoitusalueen kautta. Pihan läpi ei kuljeta. Polkupyörillä ja kävellen käytetään pitkää sivua kuljettaessa kevyen liikenteen väylää, auto- ja mopokulkuväylää eivät saa muut käyttää.

4. MUU KOULUAIKA

Opettajakunta määrittelee välituntialueen. Koulualueelta poistuminen on kielletty. Luvatta alueelta poistuvasta oppilaasta koulu ei ole vastuussa.

Välitunneille siirrytään ilman eri kehotusta. Portaat ja lastauslaituri eivät ole välituntialuetta. Syljeskely koulun alueella on kielletty. Koulun kentällä voi pelata välituntien aikana, paitsi jos kentällä on käynnissä oppitunti. Talvella jäädytetylle kentälle ei saa mennä välitunneilla. Kenttä on tarkoitettu välituntiliikuntaan, ei oleskeluun. Valvova opettaja voi antaa palloja ja huolehtii, että pallot palautetaan samaan paikkaan välitunnin päätyttyä

Lumipallojen, kivien, käpyjen yms. heitteleminen on kielletty. Koulupäivän aikana koulualueella oleviin puihin ei saa kiivetä.
Jos alakoulun oppilaita ei ole paikalla, yläkoulun oppilaat voivat keinua. Muuten keinut ovat alakoululaisten käytössä.

RUOKAILU

Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja. Oppitunnilla syöminen (myös purukumin) ja juominen on kielletty. Oppilaat eivät saa tuoda kouluun omia juomia. Kuvataidekoululle ei saa viedä juomia eikä siellä saa ruokailla. Koulupäivään kuuluu yksi ateria koulun ruokalassa. Ruokailuvuoroja on noudatettava.

RUOKAILUUN SIIRTYMINEN
Ensimmäisen ruokailun yhteydessä on sisävälitunti ja jälkimmäisen yhteydessä ulkovälitunti, mikä tulee ottaa huomioon koulutavaroiden kuljettamisen yhteydessä.
Ruokalakäytävän ahtauden takia sinne ei saa viedä laukkuja.
Huolellisella käsienpesulla ehkäistään mahdollisia tautitartuntoja. Käsienpesumahdollisuus on useimmissa luokkatiloissa sekä ruokasalissa ennen linjastoa.

RUOKAILUSSA
Ruokajonossa käyttäydytään rauhallisesti ja ruokaa otetaan asiallisella tavalla sopiva määrä.
Ruokailutapahtumassa noudatetaan siisteyttä ja hyviä käytöstapoja.
Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti jätteet lajitellaan.
Keittiöhenkilökuntaa ja heidän työtään kohtaan suhtaudutaan arvostavasti.
Jälkimmäisen ruokailun jälkeen tuolit nostetaan takaisin paikoilleen.
Rahat, matkapuhelin ym. arvoesineet saavat olla mukana ruokailussa varkauksien estämiseksi. 
Puhelimeen puhuminen ja sen muu häiritsevä käyttö (videoiden katselu, pelaaminen jne.) on ruokailussa kiellettyä.

RUOKAILUSTA POISTUMINEN
Ruokailun päätyttyä poistutaan ajoissa joko välitunnille tai seuraavalle oppitunnille.


VÄLIPALA

Ruokalaan mennään, kun valvova opettaja on tullut paikalle. Ei saa mennä ilman opettajan lupaa.
Kädet pestään aina välipalalle tultaessa. Välipalalla käyttäytyminen on asiallista ja rauhallista. Älypuhelimista ja digitaalisista koneista on samat säännöt kuin ruokailussa. Hedelmiä, sämpylöitä tai muita vastaavia otetaan vain yksi kerrallaan ja vasta kaikkien otettu voidaan hakea lisää, jos niitä riittää. Välipala syödään ruokalassa, sitä ei viedä sieltä muualle. Pois lähtiessä oppilas nostaa itse tuolinsa paikalleen pöydän alle. Omia eväit saa välipalalla syödä, mutta ei karkkia tai virvoitusjuomia (limsoja).


VÄLITUNNIT
Opettajakunta määrittelee välituntialueen. Koulualueelta poistuminen on kielletty. Luvatta alueelta poistuvasta oppilaasta koulu ei ole vastuussa.

Välitunneille siirrytään ilman kehotusta. Portaat ja lastauslaituri eivät ole välituntialuetta. Syljeskely koulun alueella on kielletty. Koulun kentällä voi pelata välituntien aikana, paitsi jos kentällä on käynnissä oppitunti. Koulun kenttä ei ole oleskelualue. Talvella jäädytetty kenttä on vain liikuntaryhmien käytössä.

Mahdollisista liikuntavälitunneista annetaan omat ohjeet lukuvuoden alussa.
Alakoulussa kaikki välitunnit ovat ulkovälitunteja.
Yläkoulussa luokilla 7-9 ulkovälitunteja ovat kello 9.45-10.00 ja kello 12.00-12.15 välitunnit.
Asiaton oleskelu WC-tiloissa on kielletty. WC-tila on tarkoitettu yhdelle oppilaalle kerrallaan.

5.OPISKELUVÄLINEET JA KOULUTARVIKKEET

Oppikirjat ovat oppilaalla lainakäytössä kouluvuoden ajan. Oppilas on vastuussa oppikirjojen kunnossa pitämisestä ja hänen tulee palauttaa oppikirjat moitteettomassa kunnossa.

Kannettavat tietokoneet ja iPadit ovat oppilaalla lainakäytössä. Oppilas on vastuussa niiden kunnossa pitämisestä ja että ne ovat mukana oppitunneilla. Kaikki välineet tulee palauttaa koululle moitteettomassa kunnossa.
Opiskeluvälineet tulee olla mukana oppitunneilla.

6. TUKIPALVELUT

Koulun tukipalveluista on tietoa Pedanet-sivuilla. Tukipalveluja käytetään asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan.

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. (Perusopetuslaki 16§)
. Tarvittaessa oppilas siirretään tehostetun tuen ja erityisen tuen piiriin.

Pääasiallinen viestintäväline kodin ja koulun välillä on Wilma-järjestelmä.

Koulussa on oppilaita varten opettajien lisäksi kanslia, erityisopetusta, terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, sosiaalikasvattaja ja rehtori. Palvelujen päivystysajat tiedotetaan koulun Pedanet-sivuilla, ajat voivat vaihtua lukuvuosittain tai useammin. Koulupsykologi on tavattavissa Forssan sairaalan tiloissa erikseen sovittavina aikoina. Forssan kaupunki tarjoaa oppilaille lakisääteiset hammaslääkäri- ja lääkäripalvelut terveyskeskuksessa.


7. POISSAOLOT


Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. (Perusopetuslaki 26§)

Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanvalvoja/luokanopettaja ja muutoin koulun rehtori. Mahdolliset poissaoloanomukset tehdään ensisijaisesti Wilma-järjestelmässä tai koulun Peda.net-sivuilta tulostettavalla lomakkeella. Oppilaan tulee huolehtia poissaoloajan koulutehtävistään.

8. PÄIHTEET

Päihteiden (tupakka, sähkötupakka, nuuska, huumeet, alkoholi ja muut päihdyttävät aineet) käyttö ja hallussapito on kielletty kouluaikana. Oppilas, joka avustaa tupakoivaa toveriaan, rikkoo järjestyssääntöä.


9. KURINPITO JA OPISKELURAUHAN TURVAAMINEN


Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestyssääntöjä taikka menettelee vilpillisesti voidaan määrätä puhutteluun. Puhuttelun pitää asiasta tiedon saanut opettaja. Mikäli oppilaalle kertyy runsaasti puhutteluja ilman vaikuttavuutta hänen käytökseensä rehtori tai tarvittaessa joku muu oppilashuoltoryhmän jäsen pitää hänelle kasvatuskeskustelun, mikä kirjataan Wilmaan. Kasvatuskeskustelusta ilmoitetaan soittamalla huoltajalle. Sääntöjen vastaisen toiminnan edelleen jatkuessa järjestetään rehtorin kutsumana moniammatillinen palaveri, mihin huoltajan lisäksi kutsutaan tapauskohtaisesti muita koulun toimijoita. Perusopetuslain nojalla rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen ja sivistyslautakunta voi erottaa oppilaan korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.

Koulun oppilaan syyllistyessä toisen oppilaan häirintään, kiusaamiseen tai muuhun vahingontekoon toista osapuolta kohtaan koululla tai koulumatkalla asia käsitellään koulun henkilökunnan johdolla, esimerkiksi KivaKoulu-tiimin kautta. Pyrkimyksenä on varmistaa kaikille oppilaille niin fyysisesti kuin henkisesti turvallinen koulunkäyntiympäristö. Tilanteen rauhoittamiseksi voidaan hetkellisesti käyttää poikkeavia opetusjärjestelyitä, esimerkiksi opetuksen järjestämistä eri opetusryhmissä osapuolten kesken.

Rehtori tai opettaja voi poistaa oppilaan luokasta enintään jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, jolloin oppilas ei saa poistua opetustilan välittömästä läheisyydestä.Laaja-alaisen osaamisen taitojen painotukset, monialaiset oppimiskokonaisuudet lukuvuonna 2019-2020 sekä yhteiset toimintasuunnitelmat

(Päivitetty 13.9. 2019/JMA)

Laaja-alaisen osaamisen taidoista Keskuskoululla on lukuvuodelle 2019-2020 nostettu painopistealueiksi L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä L4: Monilukutaito. Uusi opetussuunnitelma on tuonut mukanaan seitsemän laaja-alaisen osaamisen taitoa, joiden harjoittaminen kuuluu jokaisen oppiaineen ja opettajan tehtäviin. Nämä taidot edesauttavat oppilaan kasvua yhteiskunnan jäseneksi. Olemme Keskuskoululla ottaneet tänä vuonna näistä esille edellä mainitut kaksi taitoa.
Ensinmainittu on ollut painopistealueena jo pidempään, monilukutaito nyt toista lukuvuotta peräkkäin.
Nyky-yhteiskunnassa on tärkeää kasvattaa lapsia ja nuoria huolehtimaan itsestään, vahvistaa heidän itsetuntoaan kaikin tavoin ja ohjata heitä selviämään myös koulun ulkopuolisissa haasteissa ja jokapäiväiseen arkeen kuuluvien asioiden hoidossa.
Monilukutaito on mukana painopistealueena lukemisen vähentyessä nuorison keskuudessa huolestuttavalla tavalla. Lukemiseen ja sen ymmärtämiseen kaikissa muodoissaan on tarkoitus panostaa oppiaineiden lisäksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja Lukeva Koulu-hankkeen yhteydessä.

Kaikkien oppilaiden opintoihin tulee lukuvuoden aikana sisältyä vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus. Tavoitteena on oppilaiden työskenteleminen erilaisissa oppilasryhmissä, useampien aikuisten ohjaamana ja yli oppiainerajojen. Näissä oppimiskokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot tulee kuitenkin ottaa arvioinnissa huomioon sen oppiaineen kohdalla, mihin työskentely on liittynyt.
Oppilaat pääsevät osallistumaan oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen suunnitteluun. Lukuvuonna 2019-2020 monialaisena oppimiskokonaisuutena on KULTTUURI JA YHTEISKUNTA. Teemaa käsitellään läpi kouluvuoden eri tavoin huomioiden alla olevat yhteiset toimintasuunnitelmat vahvasti.

KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA: https://phttps://peda.net/forssa/ops2016/fkl/fkeda.net/forssa/ops2016/fkl/fk

TASA-ARVO-JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA: https://peda.net/forssa/ops2016/fkejptjy2l/ejpt

KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA: https://peda.net/forssa/ops2016/kksl/kks

Keskuskoulussa toimitaan muutoinkin kaikkien yllämainittujen suunnitelmien mukaan. Lisäksi koulussa toimii Kestävän Kehityksen YT-tiimi, joka ohjaa tätä toimintaa suunnitelmallisesti Keskuskoulussa.

Teemaa tukevat myös erilaiset juhlat, tapahtumat ja vierailijat kuluvana lukuvuonna. Lisäksi on valittu teemaan liittyville aiheille omat erityispäivänsä, jolloin opiskelu tapahtuu tämän aiheen ympärillä. Tammikuun erityispäivinä aiheena on Monikulttuurisuus, tasa-arvo ja maahanmuutto yhteiskunnassamme 13.1, Opiskelu, oppiminen ja yhteiskunnan jäsenyyteen kasvaminen 21.1. sekä 29.1. Kulttuurin merkitys eri näkökulmista. Vastaavasti helmikuussa 6.2. on Lukevan koulun ympärille suunniteltava erityispäivä ja vielä 14.2. aiheena on Puun ja metsän arvo Suomen historiassa ja nyky-yhteiskunnassa.

Henkilökunta

OPETTAJAT+opetustunnit PÄIVITETTY 13.9.2019/JMA Luokanvalvoja + lisätehtävät
     
Heino, Ansku, 18  ruotsi, valinnainen liikunta 9c, tukioppilastoiminta
Huotari, Anna-Kaisa, 18 sij. Suvi Kokko ruotsi (ylä- ja alakoulu), äidinkieli ja kirjallisuus  oppilaskuntatoiminta
Hämäläinen, Sonja-Tuulia, 21 kuvataide (ylä- ja alakoulu)  
Isaksson, Jussi, 25 luokanopettaja 5. lk
Isaksson, Seija, 25 luokanopettaja 2. lk
Kilponen, Antti, 16 liikunta (peruskoulu + lukio)  
     
Kultanen, Henrika, 19½ käsityö ja äidinkilen valinnainen 7a
Kurki-Aittomaa, Hanna, 20,5 äidinkieli ja kirjallisuus 8b
Laine, Jarkko, 25 englanti (ylä- ja alakoulu) 8a, vararehtori
Laine, Katriina, 23 englanti (ylä-ja alakoulu), saksa  
Lehtinen, Pia, 12 (lis.Vieremä) erityisopetus, luokat 1-6  
Leinonen, Pekka, 22 matematiikka, fysiikka, kemia 9b
Lindholm, Helena, 24 luokanopettaja 6. lk
Sievers-Sihvo Sirkku, 24 klinikkaopettaja  
Luukka, Ville, 22 matematiikka, fysiikka, kemia Fyken varastovastaavuus
Marjamäki, Jari, kokonaistyöaika rehtori  
Metsämäki, Antti, 21 historia, yhteiskuntaoppi, uskonto (ev. lut.), elämänkatsomustieto 9d, av-vastaavuus, turvallisuusvastaava
Voipio, Helinä, 20 biologia-maantieto 7d
Niittylä, Anna-Kaarina, 17 kotitalous, terveystieto  
Nukari, Timo K., vuosityöaika oppilaanohjaus  
Nummila, Niina, 17 äidinkieli ja kirjallisuus 7c, kirjastonhoitotehtävä
Oja, Juha, 24 käsityö, mopokurssi  
Onkila-Kinnunen, Katja, 19 biologia, maantieto 9a, Bgge:n kokoelmien hoito
Mäkivalli, Tuija, 23 pienryhmäopettaja 8e
Salminen, Essi, 24 luokanopettaja 1. lk
Sarvilinna, Riitta, 13 kotitalous, hygieniaosaaminen  
Seppälä, Viivi, 24 matematiikka, fysiikka, kemia  8c
Sevòn, Marjo, 6 espanja, ranska  
Sopanen, Sari, 2 venäjä  
Sorri, Martti, 23 historia, yhteiskuntaoppi, uskonto (ev. lut.)  
Sorri, Tuomo, 12 musiikki (peruskoulu + lukio) 8d, musiikkiesitysten hoito
Suomi, Timo, 25 oppimisen tuen yksikkö, elämänkatsomustieto 9e
Suominen, Janne, 25 luokanopettaja 4. lk
Suominen, Karoliina, 27 luokanopettaja 3. lk, pedatutor
Tyrväinen, Teppo, 22 matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka Atk-vastaavuus
Uotila, Marianne, 23 liikunta, terveystieto  
Voglojev-Skivalos, Marita, 14 valinnainen kotitalous  
     
Kurka, Krista, 30

sosiaalikasvattaja  
KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT    
     
Nieminen, Mirka, 38   aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaaja
Sipiläinen, Terhi, 33    
Vasara, Minna, 30    
Voglojev-Skivalos, Marita, 17    

Tukitoimet, oppilashuoltotyö, oppilaanohjaus sekä työelämäjaksot

PÄIVITETTY 19.09.2019/ JMA

KOULUN PEDAGOGISET TUKITOIMET

Oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa kannattaa ensiksi ottaa yhteys kyseisen aineen opettajaan. Oppilaan oman opiskelun tehostamisen lisäksi tukiopetus on ensimmäinen keino helpottaa tilannetta. Tukiopetusta voi antaa kuka tahansa ko. ainetta opettava opettaja. Syksyllä kouluvuoden alettua laaditaan tukiopetuskalenteri, josta näkee eri aineenopettajien mahdolliset tukiopetusajat. Tämä kalenteri löytyy myös koulun nettisivuilta. Sovittaessa myös muut ajat ovat mahdollisia.

Jos tukiopetus tai muut yleiset tukimuodot eivät auta, on syytä harkita tehostettua tukea.
Tällöin oppilaalle tehdään yhteisesti pedagoginen arvio ja tehostetun tuen oppimissuunnitelma, jossa sovitaan käytettävistä tukitoimista. Tehostettu tuki on yleensä pitkäaikaista ja määrätietoista ja sitä voi antaa aineen-, luokan- tai/ja erityisopettaja. Viimeisenä portaana on erityinen tuki, jolloin oppilaalle laaditaan HOJKS, eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa opetusta yksilöllistetään. Erityiseen tukeen siirroista päättää erityiskoulun rehtori tehdyn pedagogisen selvityksen perusteella.

Oppilaalla on myös oikeus erityisiin opetusjärjestelyihin perustellusta syystä. Päätöksen näistä järjestelyistä tekee rehtori ja tällöin tilanteesta on jo keskusteltu tai äkillisen järjestelyn ollessa kyseessä keskustellaan muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa tarpeen mukaan. Järjestelyn toteuttamisesta tiedotetaan niitä henkilökunnan jäseniä joita asia koskee. Perusteet ovat toki oppilaan yksityisyyden suojan piirissä.

Koulussamme toimii myös kiinteämpiä pienryhmiä niille oppilaille, jotka tarvitsevat keskitetympää tukea opinnoista selvitäkseen. Nämä pienryhmät on suunnattu 8-9 luokkien oppilaille ja niitä opettaa pienryhmäopettaja useimmissa oppiaineissa.

Opiskeluun liittyvissä asioissa voi tietysti olla yhteydessä myös opinto-ohjaajaan, koulukuraattoriin tai terveydenhoitajaan tapauksesta riippuen.


OPPILASHUOLTOTYÖ

Oppilashuoltotyö kohdistuu koulun perustehtävään, kasvatus- ja opetustyöhön. Sillä pyritään tukemaan kaikkien koulussa opiskelevien hyvinvointia ja luomaan kouluun positiivista oppimisen ilmapiiriä. Oppilaasta huolehtiminen kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Aloitteellinen oppilashuoltoasioissa voi olla kuka tahansa oppilaasta huolissaan oleva henkilö. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Oppilashuollon toimijoita kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti viikoittain työpalaverin tyyppisesti. Tässä Hyvinvointiryhmän nimellä kulkevassa palaverissa huolehditaan työtehtävien ja vastuiden jakamisesta päällekkäisyyksien välttämiseksi ja koulunkäynnin tukemisesta pikaisten opetusjärjestelyiden ollessa tarpeellisia. Ryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi vararahtori, klinikkaopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja opinto-ohjaaja sekä sosiaalikasvattaja. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita, esim. koululääkäri tai -psykologi. Aina tarpeen vaatiessa tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten lasten ja perheiden palveluiden tarjoajien kanssa.

Oppilashuoltotyöllä pyritään lisäksi koordinoimaan ja kehittämään koulun toimintatapoja oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, erityistarpeiden huomioimiseksi ja koulunkäynnin järjestämiseksi kunkin oppilaan kohdalla optimaalisella tavalla ja hänen kasvuaan tukien. Tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä ongelmia sekä niiden ilmetessä puuttua niihin mahdollisimman varhain. Yhteisöllistä oppilashuoltotyötä tehdään yhteistyössä mm. tukioppilaiden ja oppilaskunnan sekä vanhempaintoimikunnan kanssa.

Yhtenä tämän työn keskeisenä tehtävänä on ongelmatilanteissa tarvittavien tukitoimien suunnittelu, toteutuksen järjestely ja seuranta. Ongelmatilanteet voivat liittyä oppimiseen, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin tai tunne-elämään. Käytännön tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen tehdään oppilaan huoltajien kanssa yhteistyössä. Oppilashuoltotyössä noudatetaan eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä. Tarvittaessa kutsutaan matalalla kynnyksellä koolle moniammatillinen palaveri (MAT) yksilöllisen oppilashuoltotyön ja oppilaan kokonaistilanteen niin vaatiessa.

Oppilas saa kääntyä koulun henkilökunnan puoleen kaikissa tarpeelliseksi kokemissaan asioissa. Hänellä on siis oikeus jakaa huolensa ja toiveensa valitsemansa aikuisen kanssa. Kaikki koulun aikuiset ovat em. vaitiolovelvollisuuden piirissä, asian jakaminen eteenpäin tapahtuu oppilaan luvalla sekä ilmoitusvelvollisuuden velvoittamissa puitteissa.


OPPILAANOHJAUS KESKUSKOULUSSA

Oppilaanohjauksen tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen. Oppilaanohjaus auttaa oppilasta tekemään omiin kykyihinsä ja kiinnostukseensa perustuvia ratkaisuja liittyen mm. opiskeluun ja elämänuraan. Lisäksi oppilaanohjaus pyrkii oppilaan opiskeluvalmiuksien ja sosiaalisen kypsymisen edistämiseen sekä elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisten tietojen ja taitojen kehittämiseen.

Oppilaanohjaaja vastaa myös työelämään tutustumisjaksoista (TET). Seitsemäsluokkalaiset ovat vuorollaan apuna koulun ruokailuissa, kahdeksasluokkalaisilla on keväällä viikon mittainen TET-jakso ja yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä kahden viikon TET-jakso.

Sekä oppilaat että huoltajat voivat näissä asioissa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä opinto-ohjaajaan, yhteystiedot ovat tässä.

Oppilaanohjaaja Timo K. Nukari, p. 040-673 8694
sähköposti: timo.nukari@edu.forssa.fi

Tukiopetusaikataulu 2019-2020

Aloite tukiopetukseen voi tulla oppilaalta, aineenopettajalta tai huoltajalta. Tukiopetus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena ohjauksena tai pienessä ryhmässä opiskeluna. Koulun tulee tarjota tukiopetusta ennen heikon arvosanan antamista.

Huoltajan tai oppilaan on sovittava tukiopetusajasta ottamalla yhteyttä kyseiseen aineenopettajaan. Yhteydenotto voi tapahtua Wilman kautta (suositeltu tapa), puhelimitse tai sähköpostitse (etunimi.sukunimi@forssa.fi). Jos oppilas estyy tulemasta tukiopetukseen sovittuna ajankohtana, on siitä ilmoitettava etukäteen opettajalle. Mikäli alla olevista ajoista ei löydy sopivaa tai oppilas tarvitsee tukea muissa kuin alla mainituissa aineissa, tulee ottaa yhteyttä kyseiseen aineenopettajaan. Tarvittaessa voidaan aina sopia muitakin aikoja opettajien kanssa.

Alla olevista taulukoista löydät tukiopetukseen varattavat ajat ja opettajat aineryhmittäin.

Matematiikka (MA), fysiikka (FY), kemia (KE)

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

 

 

VSE VSE  PLE, VSE

9-10

 

SSS

  VSE  PLE

10-11

        SSS

12-13

         

13-14

  VLU PLE    

14-15

 

PLE, VLU
TTY

PLE, VSE

PLE, VSE

VSE

15-16

PLE

PLE, VLU,
TTY,VSE

PLE, VSE

PLE, VSE
VLU

 VSE

PLE= Pekka Leinonen, TTY=Teppo Tyrväinen, VLU=Ville Luukka, VSE=Viivi Seppälä

 SSS=Sirkku Sievers-Sihvo (klinikkaopettaja)

Kuvataide (KU), terveystieto (TT), kotitalous (KO)

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

         

9-10

  SSS   SSS  

10-11

        SSS

12-13

       

 

13-14

       

 

14-15

   

 

 

 

15-16

 AKN, STH   AKN   STH

AKN=Anna-Kaarina Niittylä, STH=Sonja Hämäläinen

SSS=Sirkku Sievers-Sihvo (klinikkaopettaja)

Englanti (EN), ruotsi (RU)

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

 

 

  JLA

 

9-10

 AHE  AHE   SSS  

10-11

        SSS

12-13

         

13-14

  AHE      

14-15

SKO, JLA

 

SKO, KLA   AHE

15-16

JLA

KLA, JLA

KLA, JLA

JLA AHE, KLA

 AHE= Ansku Heino, JLA=Jarkko Laine, KLA=Katriina Laine, SKO=Suvi Kokko

Venäjä (Sari Sopanen ) ja espanja (Marjo Sevon) opettajan kanssa sovitusti

SSS=Sirkku Sievers-Sihvo (klinikkaopettaja)

Yhteiskuntaoppi (YH) , historia (HI), uskonto (UE)

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

     

AME

 

9-10

AME SSS   MSO AME

10-11

        SSS

12-13

         

13-14

 

       

14-15

AME

    MSO

MSO

15-16

MSO MSO

 

MSO

 

AME=Antti Metsämäki, MSO=Martti Sorri

SSS=Sirkku Sievers-Sihvo (klinikkaopettaja)

Biologia (BI), maantieto (GE)

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

KOK

 

KOK

HEV

 

9-10

 

KOK   HEV KOK, HEV

10-11

        SSS

12-13

         

13-14

      KOK, HEV  

14-15

  KOK

 

KOK

KOK

15-16

KOK

KOK

KOK

KOK

KOK

KOK=Katja Onkila-Kinnunen, HEV=Helinä Voipio

SSS=Sirkku Sievers-Sihvo (klinikkaopettaja)

Äidinkieli ja kirjallisuus (AI)

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

HKA

  HKA

NNU

HKA

9-10

HKA SSS      

10-11

         

12-13

         

13-14

         

14-15

NNU

 

 

 

 

15-16

 

 

     

HKA=Hanna Kurki-Aittomaa, NNU=Niina Nummila

SSS=Sirkku Sievers-Sihvo (klinikkaopettaja)

Alakoulun opettajien tukiopetusajat

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

 

ESA

 ESA

 

 ESA

9-10

  ESA ESA    

10-11

         

12-13

         

13-14

         

14-15

         

15-16

         

ESA=Essi Salminen. Muut sopimuksen mukaan.

(Päivitetty 10.10.2019/JMA)

Kuraattori ja terveydenhoitaja

KOULUKURAATTORIN PALVELUT (Päivitetty 13.09.2019/JMA)

Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa esim. kotitilanteesta tai kasvatusasioista.

Koulukuraattori toimii oppilaskohtaisesti yhteistyössä oppilaan vanhempien, opettajien ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Hän on koulun sosiaalityöntekijä.

Koulukuraattori Tytti Hirvonen, p. 040-673 9224


KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren tasapainoista kehitystä yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa.

Kouluterveydenhuollossa toimivat kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. Oppilaan määräaikaistarkastusten lisäksi meihin voi olla yhteydessä mm. kasvatusasioissa, arjen hallinnassa, perheen kriisitilanteissa tai muissa perheen asioissa. Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan lähes vuosittain. Lääkärintarkastuksia tehdään määrävälein.

TERVEYSTARKASTUKSEN SISÄLTÖ
Kouluuntulotarkastus
• Terveydenhoitajantarkastus, oppilaan huoltaja mukana
• Keskustelua koulun aloitukseen liittyvistä asioista, vanhemmuudesta
• Paino, pituus, ryhti, tarvittaessa kuulo ja näkö, täydennetään puuttuvat rokotukset

1
• Lääkärintarkastus yhdessä terveydenhoitajan kanssa, huoltajat kutsutaan mukaan
• Keskustelua oppilaan koulunkäynnin kokemuksista, vanhemmuudesta
• Paino, pituus, ryhti, verenpaine

2
• Terveystarkastus tarvittaessa

3
• Terveydenhoitajantarkastus, ennen tarkastusta haastattelulomake huoltajille
• Keskustelua terveellisistä ruokailutottumuksista
• Paino, pituus, ryhti, näkö

4
• Terveydenhoitajantarkastus
• Keskustelua murrosiästä, tupakoimattomuudesta
• Paino, pituus, ryhti, kuulo

5
• Lääkärintarkastus yhdessä terveydenhoitajan kanssa, huoltajat kutsutaan mukaan
• Keskustelua murrosiästä, koulunkäynnistä, vanhemmuudesta
• Paino, pituus, ryhti, näkö, mielialakysely

6
• Terveydenhoitajantarkastus
• Keskustelua murrosiästä, tupakoimattomuudesta ja päihteistä
• Paino, pituus, ryhti, näkö

7
• Terveydenhoitajantarkastus, huoltajat kutsutaan mukaan
• Keskustelua murrosikäisen seksuaaliterveydestä, arjen hallinnasta,vanhemmuudesta
• Paino, pituus, ryhti, näkö, värinäkö

8
• Terveydenhoitajan- ja lääkärintarkastus, tiedote ja palaute tarkastuksista huoltajille
• Keskustelua ammatinvalinnasta, ihmissuhteista
• Paino, pituus, ryhti, näkö, kuulo, verenpaine, mielialakysely
• Annetaan nuorison terveystodistus

9
• Terveydenhoitajan- ja/ tai lääkärintarkastus tarvittaessa
• Annetaan nuorison terveystodistus, jos ei tehty 8. lk
• Rokotustodistus tarkistetaan

Jos jokin lastasi tai perhettäsi koskeva asia huolestuttaa sinua, älä epäröi olla yhteydessä minuun!

Terveydenhoitaja Katja Suvanto, p. 045-657 6300

Sekä kuraattorin että terveydenhoitajan tavoittaa myös Wilman kautta.

Oppilaskunta, tukioppilaat, vanhempaintoimikunta ja yhteydenpito koteihin

Keskuskoulun oppilaskunnan ohjaava opettaja on Suvi Kokko työparinaan sosiaalikasvattaja Krista Kurka. Oppilaskuntaan valitaan lähtökohtaisesti kaksi oppilasta jokaiselta luokalta. Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia ja osallistuu koulun arjen suunnitteluun omalta osaltaan.

Tukioppilastoiminnasta vastaava opettaja on Ansku Heino, sosiaalikasvattaja on mukana tässäkin toiminnassa.Tukioppilaat mm. osallistuvat syksyllä uusien seitsemäsluokkalaisten leirikouluun ja järjestävät kummitunnit ja seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymispäivän. Tukioppilaat saavat tehtäväänsä koulutuksen ja osallistuvat myös viikonloppuleirille toimintansa puitteissa. Tukioppilaat ovat 8.-9. luokkien oppilaita ja heitä on nimetty kullekin 7. luokalle 4-5 oppilasta. Toiminnan tavoitteena on lisätä kouluviihtyvyyttä ja edistää hyviä toverisuhteita ja myönteistä kouluilmapiiriä.

Koulussa toimii vanhempaintoimikunta, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksiin osallistuu myös henkilökunnan edustajana joko Jari Marjamäki, Timo Kalervo Nukari tai Karoliina Suominen.

Vanhempainvartit pidetään lautakunnan päätöksen mukaisesti pääosin ennen syyslomaa, lisäksi opinto-ohjaaja tapaa yhdeksäsluokkalaiset vanhempineen.

Lisäksi yhtenä YS-tiiminä toimii Kodin ja koulun yhteistyötiimi, tehtävänään mm. ajoittaa ja organisoida vanhempainillat. Yhteyttä koteihin pidetään pääsääntöisesti Wilma-järjestelmän kautta, kiireellisissä tai asian luonteen vaativissa tilanteissa luonnollisesti puhelimitse. Pyrkimys on mutkattomaan yhteistyöhön huoltajien kanssa. (päivitetty 13.9. 2019/JMA)

Toimintakalenteri 2019-2020

Keskuskoululla on runsaasti toimintaa lukujärjestyksen ulkopuolella. Tänä lukuvuonna näitä tapahtumia koskeva kalenterimme näyttää seuraavalta: (päivitetty 14.9.2018/JMA)

ELOKUU: Uusien 7.luokkalaisten leirikoulut, alauokkien vanh.ilta, koulukuvaukset ja Mykkäfilmifestivaalit

SYYSKUU: 8. luokkien taidetestaus, osa 1, uusien seiskaluokkalaisten teemapäivä

LOKAKUU: Syyslomaviikko 42, 9. luokkien TET-jakso loman molemmin puolin (2*2 viikkoa)

MARRASKUU: 9. luokkien vierailut Forssan ammatti-instituutissa ja Forssan yhteislyseossa, taidetestauksen osa 2.

JOULUKUU: Itsenäisyyspäiväjuhla, Lucia-päivänavaus ja joulujuhla kirkossa. Kuninkaallisen nukketeatterin vierailu (Saiturin joulu)

TAMMIKUU: Sanomalehtiviikko ja valinnaisaineilta 7.- 8. luokkalaisille, uusien ekaluokkalaisten vanhempainilta.

HELMIKUU: Talvilomaviikko 9, tukioppilasleiri ja ystävänpäiväviikko

MAALISKUU: 8. luokkien TET-jakso

HUHTIKUU: Tukioppilaiden koulutustapahtuma, oppilaskunnan vappujuhla, NouHätä-kilpailu

TOUKO/KESÄKUU: Luokkaretket luokkaretkisuunnitelman mukaan kaikilla luokka-asteilla, kevätjuhlat erikseen ala-ja yläluokilla koulun salissa

Lisäksi rehtorin hyväksynnällä on retkiä mm. valinnaisaineiden puitteissa sekä Forssan kaupunki- ja lähialueella yhteistyötahojen (museot, kirjasto jne) sekä muiden toimijoiden (Elonkierto, Hämeen Luontokeskus jne) luo. Lisäksi vuoden mittaan on mahdollisesti useita muita vierailijoita koululla. (Päivitetty 13.9. 2019 JMA)

Kerhotoiminta Keskuskoulussa

Alaluokkien puolella toimii suosittu kokki- ja leivontakerho, vetäjänään koulunkäyntiavustaja Marita Voglojev-Skivalos. Terhi Sipiläinen pitää käsityökerhoa ja Janne Suominen alaluokkien oppilaille bändikerhoa. Muitakin kerhoja tarjotaan lukuvuoden mittaan periodityyppisesti oppilaille. Lisäksi kerhotoimintaa on yhteistyössä muiden koulujen ja mm. Wahren-opiston ja museon kanssa. (Päivitetty 13.9. 2019/JMA)

Turvallisuustoiminta sekä vaarallisten töiden tekeminen peruskoulussa

KOULUN TURVALLISUUSTOIMINTA/tarkistettu 13.9. 2019 /JMA

Koulun turvallisuuskansiota päivitetään säännöllisesti tämänkin lukuvuoden aikana. Poistumisharjoituksia pidetään eri tavoin kaikille luokka-asteille. Vastuuhenkilönä on turvallisuusvastaava Antti Metsämäki.

NUORILLE VAARALLISTEN TÖIDEN TEKEMINEN PERUSOPETUKSESSA

Valtioneuvoston asetuksen (475/2006) 2§:ssä säädetään koulutukseen liittyvästä työstä. Säännöksen toisen momentin mukaan peruskoulussa seitsemännestä vuosiluokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksen 4§:n tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan suorittaa turvallisesti.

Asetuksen 7§ mukaisesti tulee oppivelvollisen huoltajalle ilmoittaa erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä.

Keskuskoulussa suoritetaan edellä mainitun asetuksen mukaisia töitä erityisesti teknisen työn sekä fysiikan ja kemian opetuksessa. Ennen töiden aloittamista opettaja perehdyttää oppilaat työturvallisuussääntöihin, työvälineisiin ja kemikaaleihin. Työt tehdään aina opettajan johdolla ja työskentelyssä käytetään suojavälineitä.

Lisätietoja suoritettavista töistä antavat aineenopettajat.

Wilma ja Peda.net

PÄIVITETTY 13.09.2019 / JMA

WILMA
https://forssa.inschool.fi

Wilma on koulumme hallinto-ohjelman www-liittymä. Koulumme käyttää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä ja viestinnässä Wilma-ohjelmaa. Wilmaa käytetään internet-selaimella, joten ohjelmaa voi käyttää vaikkapa kotoa tai työpaikalta käsin.

Wilman avulla huoltajat voivat mm. seurata oppilaan arvosanoja, selvittää ja ilmoittaa poissaolot, päivittää omat ja oppilaan yhteystiedot, viestiä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa ja lukea koulun tiedotteet.

Wilma-tunnukset on jaettu huoltajille postitse. Wilman käyttöä varten huoltajilla tulee olla toimiva sähköpostiosoite, joka toimii jatkossa myös Wilman käyttäjätunnuksena ja johon käyttäjä saa automaattisia ilmoituksia mm. oppilaan poissaoloista.

Oppilailla on omat Wilma-tunnuksensa, joiden käyttöoikeudet on linjattu toimialan yhteisten käytäntöjen mukaisesti.

Tarvittaessa tarkempia ohjeita Wilman käytöstä saa koulun kansliasta, p. 03-4141 5435 / 040-672 4119 tai sähköpostitse amanda.jyrkanne@forssa.fi.PEDA.NET
https://peda.net/forssa/perusopetus/keskuskoulu
https://peda.net/forssa

Forssan kaupungissa on käytössä uudistettu Peda.net-järjestelmä. Sivuilta löytyvät peruskoulujen ja lukion Peda.net-sivut, lisäksi varhaiskasvatuksen ja vapaa-aika- sekä työllistämispalvelujen omat sivut.

Jokainen oppilas saa Peda.net-sivuille henkilökohtaiset tunnukset.

Peda.net on materiaalin kokoamis- ja jakelualusta, jota opettajat ja koulun henkilökunta ylläpitävät ja jota oppijat ja huoltajat käyttävät. Opettajat ja koulun henkilökunta voivat julkaista koulun tiedotteita, ylläpitää linkkilistoja, "siirtää tiedostoja" opiskelijoiden käyttöön, saada palautuksia opiskelijoilta, avata verkkokeskusteluja sekä tiedottaa ja muistuttaa eri asioista. Työvälineen avulla voi toteuttaa ympäristön verkko-opiskeluun.

Alakoulun tuntijako

Tarkistettu 13.9. 2019/JMA 1. lk. 2. lk. 3. lk. 4. lk. 5. lk. 6. lk.
             
äidinkieli 7 7 6 5 4 4
englanti 1 1 2 3 2 2
matematiikka 4 4 4 4 4 4
ympäristö- ja luonnontieto 2 2 2 2 3  
biologia ja maantiede           2
fysiikka ja kemia           1
liikunta 2 2 3 3 2 2
kuvataide 1 1 2 1 2 2
musiikki 1 1 1 1 2 2
käsityö 2 2 2 2 2 2
uskonto/elämänkatsomustieto 1 1 1 1 2 1
historia ja yhteiskuntaoppi       1 2 2
ruotsi           2
oppilaan vähimmäistuntimäärä 21 21 23 23 25 26

Yläkoulun tuntijako

Yhteiset aineet / muokattu 13.9. 2019 (JMA)      
  7. lk. 8. lk. 9. lk.
Äidinkieli 4 3 3
Englanti 2 3 3
Ruotsi 1 2 1
Matematiikka 4 3 4
Biologia/Maantieto 2 3 2
Fysiikka/Kemia 2 3 2
Terveystieto 1,5 0,5 1
Uskonto/Elämänkatsomus 1 1 1
Historia 2 2 0
Yhteiskuntaoppi 0 0 3
Musiikki (9. luokalla MU tai KU) 1 1 (2)
Kuvataide (8.luokalla KU tai KS) 2 (2) (2)
Käsityö (Tekninen työ/Tekstiilityö)  2 (2) 0
Liikunta 2 3 3
Kotitalous 3 0 0
Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1
Valinnaiset aineet 0 4 4
Valinnaisaine-esite löytyy erillisestä linkistä etusivulta      
Yhteensä 30 31 30

Valinnaisaineet Keskuskoululla

Valinnaistarjonta on esitelty koulun PedaNet-etusivulla olevan valinnaisainelinkin takana.
Linkin https://peda.net/forssa/perusopetus/keskuskoulu/lv takana on myös kunkin valinnaisaineen opetusuunnitelmallinen sisältö.
Vapaasti valittavien aineiden lisäksi 8. luokalla on Kädentaitovalinta (KU/KS) ja 9. luokalla Taideainevalinta (MU/KU)
(Päivitetty 13.9.2019/JMA)

Kouluruokailu ja välipala

KOULURUOKAILU (Päivitetty 14.9. 2018)

Forssan koulujen ateriapalveluja tuottaa Loimijoen Kuntapalvelut Oy, joka on Forssan kaupungin ja Forssan Seudun Terveydenhuollon Kuntayhtymän omistama osakeyhtiö.

Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää sekä oppilaiden hyvinvoinnin edistämistä. Toivottavaa on, että myös kotona keskustellaan ruokailusta ja terveellisistä valinnoista kouluaterialla.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan tuottama kouluruokailusuositus uudistui vuonna 2008. Raaka-aineiden osalta suositukset ottavat kantaa rasvan koostumukseen sekä määrään ja suolan sekä kuidun määrään. Leipärasvana tulee tarjota kasvisrasvapohjaisia margariineja ja ruokajuomana rasvattomia tai vähärasvaisia maitotaloustuotteita.

Koulussa tarjotun aterian tulisi kattaa noin kolmannes päivän energiatarpeesta. On erittäin tärkeää, että jokainen oppilas syö tarjolla olevan kouluaterian suunniteltuna kokonaisuutena. Ateriakokonaisuus sisältää päivittäin lämpimän pääruoan, tuoresalaatin tai tuorepalan, näkkileipää ja/tai pehmeää leipää, kasvisrasvalevitettä ja ruokajuoman. Kouluruokailussa toteutamme kuuden viikon kiertävää ruokalistaa. Ruokalistan suunnittelussa otamme huomioon suomalaiset ravitsemussuositukset ja ruokakulttuurin mukautettuna nykyaikaisiin ruokatottumuksiin.

Kestävän kehityksen näkökulmasta merkittävä ympäristöhaittojen aiheuttaja on syötäväksi kelpaavan ruoan heittäminen roskiin. Kun syömme tarjotun aterian, säilyy työvireys paremmin koko koulupäivän ja samalla voimme helposti vähentää ruuan ympäristökuormitusta.

Tarvittaessa erikoisruokavaliota, sairauden hoitoon tai eettisiin syihin perustuen, tulee muuttuneista tiedoista erikoisruokavaliossa toimittaa tieto koulun kansliaan kunkin lukuvuoden alussa ja aina kun ruokavalioon tulee muutoksia. Jos ruokavalion tarve poistuu, on siitä ehdottomasti ilmoitettava heti koulun kansliaan.

Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja siksi on tärkeää, että saamme palautetta palveluistamme. Palautetta voi antaa koulun keittiöhenkilökunnalle tai Tölön keskuskeittiölle.


VÄLIPALAKÄYTÄNTÖ

Koulussamme tarjotaan klo 13:00 – 13:15 välitunnilla välipalana leipää. Välipalalla voi myös käydä juomassa vettä. Oppilaalla on halutessaan mahdollisuus tuoda omaakin välipalaa, tämä syödään samalla välipalavälitunnilla ruokalassa.

Oppilaat eivät saa tuoda kouluun omia juomia.

Liitteet:

Ruokailuvuorot

KiVa koulu

KESKUSKOULU ON KIVA KOULU/päivitetty 13.9. 2019 (JMA)
http://www.kivakoulu.fi/

Jokaisella on oikeus opiskella turvallisessa opiskeluympäristössä. Koulumme on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, joka on Opetusministeriön rahoittama toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa-lyhenne tulee sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava, ja samalla se herättää mielikuvan mukavasta koulusta.

KiVa Koulu on suomalainen toimintamalli, joka antaa niin oppilaille, vanhemmille kuin opettajillekin paremmat valmiudet estää koulukiusaamista ja puuttua mahdollisiin kiusaamistapauksiin nopeasti ja tehokkaasti. Sen tarjoama ohjelma on erittäin monipuolinen, käytännönläheinen ja kokonaisvaltainen.

Kiusauksen vastainen työ on ollut osa koulumme arkea aina, mutta KiVa Koulu -ohjelman kautta voimme entisestään tehostaa toimintaamme ja puuttumistamme koulukiusaamiseen. Työ uuden toimintatavan parissa aloitettiin keväällä 2010 teettämällä kaikille koulumme oppilaille kysely, jonka avulla saamme kartoitettua koulumme kiusaamistilannetta. Lisäksi opettajille järjestettiin laaja koulutus KiVa-ohjelmasta. Tälläkin lukukaudella jatkamme kiusaamisen vastaista toimintaamme aikaisemman kartoituksen tulosten ja kertyneiden kokemusten vaatimalla tavalla ja yhteistyössä oppilaiden ja vanhempien kanssa.

KiVa Koulu -ohjelman materiaali on tarkoitettu kaikille ja sitä on helposti saatavilla. Osoitteessa www.kivakoulu.fi voi käydä jo tutustumassa toimintamalliin tarkemmin, ja sieltä löytyy myös vanhempien opas, johon toivomme kaikkien vanhempien tutustuvan.

Kansainvälinen toiminta

Valinnaisen kielten (B2) ryhmät ovat tehneet joinain vuosina opintoretkiä Saksaan ja Espanjaan kevätlukukaudella. Lisäksi kesällä on oppilaitamme ollut nuorisotoimen kanssa yhteistyössä organisoiduilla leireillä Unkarissa, Gödöllössä.
Tätä toimintaa on tarkoitus myös tulevaisuudessa tukea mahdollisuuksien mukaan.
(Päivitetty 13.9. 2019/JMA)