Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020

Toiminta-ajatus, toimintaperiatteet, johtaminen, tavoitteet sekä painopistealueet lukuvuodelle 2019-2020

Päivitetty 12.9. 2019/JMA
Keskuskoulu vastaa omalta osaltaan laadukkaan yleissivistävän perusopetuksen antamisesta forssalaisille lapsille ja nuorille. Toimimme yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti joustavasti luokkien 1-9 kouluna. Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1.-2. luokkien oppilaille ja myöhäisinä kouluuntuloaamuina on tarjolla myös Aamupuuhis kello yhdeksästä kymmeneen. Lisäksi syyslukukaudella on Forssan kaupungin järjestämää aamupäivätoimintaa jo 7.30 alkaen yhdeksään saakka.

Lasten kasvattaminen, yleissivistyksen lisääminen sekä opiskeluvalmiuksien kehittäminen ovat niitä tehtäviä, joiden avulla pyrimme kehittämään oppilaitamme vastuullisiksi yhteiskunnan kansalaisiksi (Perusopetuslaki 2§, opetuksen tavoite).
Koulussamme näitä tavoitteita kohti pyritään korostamalla yhteisiä arvoja ja päämääriä, suvaitsevaisuutta, yhteistyön merkitystä sekä oppilaslähtöisyyttä. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle lapselle kaikin puolin turvallinen kasvuympäristö ja huolehtia oppilaiden hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti.

Opetussuunnitelman hengen mukaisesti oppilaan kohtaaminen ja oppilaasta välittäminen ovat olleet toimintamme keskeisintä ydintä jo pitkään. Keskuskoululla aikuisilla on lapsille ja nuorille aina aikaa olla heidän tukenaan kasvamisessa ja kehityksessä kaikkine haasteineen. Jokainen oppilas kohdataan yksilönä omine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Toiminnan tulokset ovat näyttäytyneet rohkaisevan myönteisinä mm. Kouluterveyskyselyn annissa.

Lukuvuoden 2019-2020 aikana uusi opetussuunnitelma astuu voimaan yhdeksännen luokan kohdalla tuoden opetussuunnitelman uudistustyön maaliinsa. Oppilaiden liikkumista koulupäivän aikana on lisätty mm. liikuntavälkillä ja uusilla liikuntavälineillä. Liikkuva Koulu-tiimi suunnittelee ja kehittelee liikuntaa koulupäivään ja -työhön. Keväällä pidettiin asian tiimoilta myös VESO-päivä opettajille.

Koulun arjessa toimintaa ohjaavat ja suunnittelevat YS-tiimit, joita lukuvuonna 2019-2020 on seitsemän kappaletta. Kukin opettaja kuuluu yhteen YS-tiimiin. Tänä vuonna tiimit ovat:
*Oppimisen tuen ja koulun käytäntöjen tiimi
*Kodin ja koulun yhteistyötiimi
*KivaKoulutiimi
*Kestävän kehityksen tiimi
*Tapahtumatiimi
*Tykytiimi 
*Liikkuva Koulu-tiimi

Henkilökunta on motivoitunut koulutuksiin hyvin ja opettajien pyrkimystä lisäkouluttautua on tuettu suhtautumalla myönteisesti koulutushakemuksiin. Lisäksi tykytiimi tukee omalta osaltaan toiminnallaan työssä jaksamista.