Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020

Tukitoimet, oppilashuoltotyö, oppilaanohjaus sekä työelämäjaksot

PÄIVITETTY 19.09.2019/ JMA

KOULUN PEDAGOGISET TUKITOIMET

Oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa kannattaa ensiksi ottaa yhteys kyseisen aineen opettajaan. Oppilaan oman opiskelun tehostamisen lisäksi tukiopetus on ensimmäinen keino helpottaa tilannetta. Tukiopetusta voi antaa kuka tahansa ko. ainetta opettava opettaja. Syksyllä kouluvuoden alettua laaditaan tukiopetuskalenteri, josta näkee eri aineenopettajien mahdolliset tukiopetusajat. Tämä kalenteri löytyy myös koulun nettisivuilta. Sovittaessa myös muut ajat ovat mahdollisia.

Jos tukiopetus tai muut yleiset tukimuodot eivät auta, on syytä harkita tehostettua tukea.
Tällöin oppilaalle tehdään yhteisesti pedagoginen arvio ja tehostetun tuen oppimissuunnitelma, jossa sovitaan käytettävistä tukitoimista. Tehostettu tuki on yleensä pitkäaikaista ja määrätietoista ja sitä voi antaa aineen-, luokan- tai/ja erityisopettaja. Viimeisenä portaana on erityinen tuki, jolloin oppilaalle laaditaan HOJKS, eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa opetusta yksilöllistetään. Erityiseen tukeen siirroista päättää erityiskoulun rehtori tehdyn pedagogisen selvityksen perusteella.

Oppilaalla on myös oikeus erityisiin opetusjärjestelyihin perustellusta syystä. Päätöksen näistä järjestelyistä tekee rehtori ja tällöin tilanteesta on jo keskusteltu tai äkillisen järjestelyn ollessa kyseessä keskustellaan muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa tarpeen mukaan. Järjestelyn toteuttamisesta tiedotetaan niitä henkilökunnan jäseniä joita asia koskee. Perusteet ovat toki oppilaan yksityisyyden suojan piirissä.

Koulussamme toimii myös kiinteämpiä pienryhmiä niille oppilaille, jotka tarvitsevat keskitetympää tukea opinnoista selvitäkseen. Nämä pienryhmät on suunnattu 8-9 luokkien oppilaille ja niitä opettaa pienryhmäopettaja useimmissa oppiaineissa.

Opiskeluun liittyvissä asioissa voi tietysti olla yhteydessä myös opinto-ohjaajaan, koulukuraattoriin tai terveydenhoitajaan tapauksesta riippuen.


OPPILASHUOLTOTYÖ

Oppilashuoltotyö kohdistuu koulun perustehtävään, kasvatus- ja opetustyöhön. Sillä pyritään tukemaan kaikkien koulussa opiskelevien hyvinvointia ja luomaan kouluun positiivista oppimisen ilmapiiriä. Oppilaasta huolehtiminen kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Aloitteellinen oppilashuoltoasioissa voi olla kuka tahansa oppilaasta huolissaan oleva henkilö. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Oppilashuollon toimijoita kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti viikoittain työpalaverin tyyppisesti. Tässä Hyvinvointiryhmän nimellä kulkevassa palaverissa huolehditaan työtehtävien ja vastuiden jakamisesta päällekkäisyyksien välttämiseksi ja koulunkäynnin tukemisesta pikaisten opetusjärjestelyiden ollessa tarpeellisia. Ryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi vararahtori, klinikkaopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja opinto-ohjaaja sekä sosiaalikasvattaja. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita, esim. koululääkäri tai -psykologi. Aina tarpeen vaatiessa tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten lasten ja perheiden palveluiden tarjoajien kanssa.

Oppilashuoltotyöllä pyritään lisäksi koordinoimaan ja kehittämään koulun toimintatapoja oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, erityistarpeiden huomioimiseksi ja koulunkäynnin järjestämiseksi kunkin oppilaan kohdalla optimaalisella tavalla ja hänen kasvuaan tukien. Tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä ongelmia sekä niiden ilmetessä puuttua niihin mahdollisimman varhain. Yhteisöllistä oppilashuoltotyötä tehdään yhteistyössä mm. tukioppilaiden ja oppilaskunnan sekä vanhempaintoimikunnan kanssa.

Yhtenä tämän työn keskeisenä tehtävänä on ongelmatilanteissa tarvittavien tukitoimien suunnittelu, toteutuksen järjestely ja seuranta. Ongelmatilanteet voivat liittyä oppimiseen, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin tai tunne-elämään. Käytännön tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen tehdään oppilaan huoltajien kanssa yhteistyössä. Oppilashuoltotyössä noudatetaan eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä. Tarvittaessa kutsutaan matalalla kynnyksellä koolle moniammatillinen palaveri (MAT) yksilöllisen oppilashuoltotyön ja oppilaan kokonaistilanteen niin vaatiessa.

Oppilas saa kääntyä koulun henkilökunnan puoleen kaikissa tarpeelliseksi kokemissaan asioissa. Hänellä on siis oikeus jakaa huolensa ja toiveensa valitsemansa aikuisen kanssa. Kaikki koulun aikuiset ovat em. vaitiolovelvollisuuden piirissä, asian jakaminen eteenpäin tapahtuu oppilaan luvalla sekä ilmoitusvelvollisuuden velvoittamissa puitteissa.


OPPILAANOHJAUS KESKUSKOULUSSA

Oppilaanohjauksen tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen. Oppilaanohjaus auttaa oppilasta tekemään omiin kykyihinsä ja kiinnostukseensa perustuvia ratkaisuja liittyen mm. opiskeluun ja elämänuraan. Lisäksi oppilaanohjaus pyrkii oppilaan opiskeluvalmiuksien ja sosiaalisen kypsymisen edistämiseen sekä elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisten tietojen ja taitojen kehittämiseen.

Oppilaanohjaaja vastaa myös työelämään tutustumisjaksoista (TET). Seitsemäsluokkalaiset ovat vuorollaan apuna koulun ruokailuissa, kahdeksasluokkalaisilla on keväällä viikon mittainen TET-jakso ja yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä kahden viikon TET-jakso.

Sekä oppilaat että huoltajat voivat näissä asioissa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä opinto-ohjaajaan, yhteystiedot ovat tässä.

Oppilaanohjaaja Timo K. Nukari, p. 040-673 8694
sähköposti: timo.nukari@edu.forssa.fi