Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020

Järjestyssäännöt

(Päivitetty 13.9.2019/JMA)

1 TAVOITTEET/JOHDANTO


Keskuskoulun järjestyssäännöt perustuvat voimassaolevaan perusopetuslakiin.

Säännöt takaavat jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle oikeuden työskentelyrauhaan (Perusopetuslaki 29§), henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan. Perusopetuslain 35 §:n mukaan peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan on noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta. Asialliseen käyttäytymiseen kuuluu yleisesti hyväksyttyjen tapojen, sääntöjen ja lakien noudattaminen, sovelias kielenkäyttö ja kohteliaisuus.

Perustellusta syystä myöhemmistä pykälistä voidaan poiketa opettajan tai rehtorin luvalla hetkellisesti.

2 KOULUAIKA

Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä (Perusopetuslaki 30§).

Kouluaikaan kuuluvat työjärjestyksen mukainen työaika sekä koulun järjestämät opintoretket, kerhot ja muut tilaisuudet.
Oppilaiden tulee käyttää tieliikennelain edellyttämiä turvavälineitä ja –varusteita koulumatkoillaan ja muussa koulun toimintaan liittyvässä liikkumisessa.

Koulunkäyntiin liittymättömät esineet eivät ole koulun vakuutuksen piirissä.

Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana.
Kouluyhteisön jäsenet huolehtivat tehtävistään tunnollisesti. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan kotitehtäviään.

Oppitunnin alussa ulkotakit jätetään naulakkoon jo opettajaa odoteltaessa. Lakit otetaan pois päästä ennen luokkaan menoa. Älypuhelinta tai muuta mobiililaitetta käytetään vain opettajan luvalla, muuten sen on oltava äänettömänä ja pois näkyvistä. Opettaja voi määrätä, että mobiililaite pidetään sille erikseen varatussa säilytyspaikassa luokassa oppitunnin ajan. Muussa tapauksessa laite laitetaan äänettömälle ja pois näkyvistä. Kokeissa puhelimet kerätään opettajan osoittamaan paikkaan.

Päivänavauksen aikana ollaan hiljaa ja kuunnellaan päivänavausta ja myös mahdolliset tiedotukset keskittyneesti. Jos oppilas myöhästyy, hän odottaa käytävällä päivänavauksen loppumista. Jos kuljetusoppilaiden linja-auto on myöhässä aamulla, myöhästymistä ei merkitä.


Perusopetusasetus 4§ ja 6§ sekä Peruskoululaki 29§,36§ ja 37§

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty esine tai aine.
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa myös esine, jolla oppilas häiritsee opetusta ja omaa tai toisten oppilaiden oppimista.
Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa perustellusta syystä.

Takavarikoitu esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä. Jos esine tai aine on sellainen, ettei sitä ei voi antaa alaikäiselle, se luovutetaan vain oppilaan huoltajalle.

Jokainen oppilas on omalta osaltaan velvollinen huolehtimaan siisteydestä ja henkilökohtaisesta hygieniastaan sekä käsien pesusta.

3.LIIKKUMINEN

Piha-alueen läpiajo kouluaikana ei ole sallittua. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen tyhjäkäynti on tieliikennelain mukaan kielletty. Mopot ja skootterit on pysäköitävä niille osoitetulle alueelle. Mopoautot pysäköidään Koulukadun varrella oleville pysäköintipaikoille. Pyörät jätetään ainoastaan pyörätelineisiin. Polkupyörä- ja mopoalue ei ole välituntialuetta.

Koulukadun puoleisista ovista pääsee sisään vain aamulla kouluun tultaessa. Välitunneilla käytetään pihan puoleisia ovia ja teknisen päädyn ovea.
Alakoulun sisäänkäyntiä käyttävät alakoululaisten ja iltapäiväkerholaisten lisäksi ainoastaan liikuntaryhmät ja lukiolaiset. Liikuntasaliin menevät ottavat kengät pois ala-aulassa. Musiikkiluokkaan ja tekstiilityöhön kuljetaan aina pääaulan kautta.
Liikuntaryhmät menevät sisälle vasta kellon soitua.
Koulussa noudatetaan oikeanpuoleista liikennettä kuljettaessa käytävillä ja portaissa.

Oppilaat eivät saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana. Poikkeus tästä säännöstä on siirtyminen oppitunnille Kuvataidekouluun, liikuntatunnit muualla kuin koulun tiloissa ja mahdolliset opintoretket opettajan ohjeiden mukaan.

Mopoilla ajetaan koulun pitkää sivua kulkevan henkilökunnan paikoitusalueen kautta. Pihan läpi ei kuljeta. Polkupyörillä ja kävellen käytetään pitkää sivua kuljettaessa kevyen liikenteen väylää, auto- ja mopokulkuväylää eivät saa muut käyttää.

4. MUU KOULUAIKA

Opettajakunta määrittelee välituntialueen. Koulualueelta poistuminen on kielletty. Luvatta alueelta poistuvasta oppilaasta koulu ei ole vastuussa.

Välitunneille siirrytään ilman eri kehotusta. Portaat ja lastauslaituri eivät ole välituntialuetta. Syljeskely koulun alueella on kielletty. Koulun kentällä voi pelata välituntien aikana, paitsi jos kentällä on käynnissä oppitunti. Talvella jäädytetylle kentälle ei saa mennä välitunneilla. Kenttä on tarkoitettu välituntiliikuntaan, ei oleskeluun. Valvova opettaja voi antaa palloja ja huolehtii, että pallot palautetaan samaan paikkaan välitunnin päätyttyä

Lumipallojen, kivien, käpyjen yms. heitteleminen on kielletty. Koulupäivän aikana koulualueella oleviin puihin ei saa kiivetä.
Jos alakoulun oppilaita ei ole paikalla, yläkoulun oppilaat voivat keinua. Muuten keinut ovat alakoululaisten käytössä.

RUOKAILU

Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja. Oppitunnilla syöminen (myös purukumin) ja juominen on kielletty. Oppilaat eivät saa tuoda kouluun omia juomia. Kuvataidekoululle ei saa viedä juomia eikä siellä saa ruokailla. Koulupäivään kuuluu yksi ateria koulun ruokalassa. Ruokailuvuoroja on noudatettava.

RUOKAILUUN SIIRTYMINEN
Ensimmäisen ruokailun yhteydessä on sisävälitunti ja jälkimmäisen yhteydessä ulkovälitunti, mikä tulee ottaa huomioon koulutavaroiden kuljettamisen yhteydessä.
Ruokalakäytävän ahtauden takia sinne ei saa viedä laukkuja.
Huolellisella käsienpesulla ehkäistään mahdollisia tautitartuntoja. Käsienpesumahdollisuus on useimmissa luokkatiloissa sekä ruokasalissa ennen linjastoa.

RUOKAILUSSA
Ruokajonossa käyttäydytään rauhallisesti ja ruokaa otetaan asiallisella tavalla sopiva määrä.
Ruokailutapahtumassa noudatetaan siisteyttä ja hyviä käytöstapoja.
Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti jätteet lajitellaan.
Keittiöhenkilökuntaa ja heidän työtään kohtaan suhtaudutaan arvostavasti.
Jälkimmäisen ruokailun jälkeen tuolit nostetaan takaisin paikoilleen.
Rahat, matkapuhelin ym. arvoesineet saavat olla mukana ruokailussa varkauksien estämiseksi. 
Puhelimeen puhuminen ja sen muu häiritsevä käyttö (videoiden katselu, pelaaminen jne.) on ruokailussa kiellettyä.

RUOKAILUSTA POISTUMINEN
Ruokailun päätyttyä poistutaan ajoissa joko välitunnille tai seuraavalle oppitunnille.


VÄLIPALA
Välipala syödään koulun ruokalassa. Lakit, pipot, takit ja reput otetaan pois välipalalle mentäessä.
Näkkileipä syödään pöydässä, sen sijaan pelkkä vesilasillinen juodaan seisten.
Leipää ei oteta mukaan, kun lähdetään ulos. Välipalalla voi syödä omia eväitä, ei kuitenkaan omia juomia.
Tuolit nostetaan telineisiin.
Muutoin voimassa ovat ruokailun säännöt.


VÄLITUNNIT
Opettajakunta määrittelee välituntialueen. Koulualueelta poistuminen on kielletty. Luvatta alueelta poistuvasta oppilaasta koulu ei ole vastuussa.

Välitunneille siirrytään ilman kehotusta. Portaat ja lastauslaituri eivät ole välituntialuetta. Syljeskely koulun alueella on kielletty. Koulun kentällä voi pelata välituntien aikana, paitsi jos kentällä on käynnissä oppitunti. Koulun kenttä ei ole oleskelualue. Talvella jäädytetty kenttä on vain liikuntaryhmien käytössä.

Mahdollisista liikuntavälitunneista annetaan omat ohjeet lukuvuoden alussa.
Alakoulussa kaikki välitunnit ovat ulkovälitunteja.
Yläkoulussa luokilla 7-9 ulkovälitunteja ovat kello 9.45-10.00 ja kello 12.00-12.15 välitunnit.
Asiaton oleskelu WC-tiloissa on kielletty. WC-tila on tarkoitettu yhdelle oppilaalle kerrallaan.

5.OPISKELUVÄLINEET JA KOULUTARVIKKEET

Oppikirjat ovat oppilaalla lainakäytössä kouluvuoden ajan. Oppilas on vastuussa oppikirjojen kunnossa pitämisestä ja hänen tulee palauttaa oppikirjat moitteettomassa kunnossa.

Kannettavat tietokoneet ja iPadit ovat oppilaalla lainakäytössä. Oppilas on vastuussa niiden kunnossa pitämisestä ja että ne ovat mukana oppitunneilla. Kaikki välineet tulee palauttaa koululle moitteettomassa kunnossa.
Opiskeluvälineet tulee olla mukana oppitunneilla.

6. TUKIPALVELUT

Koulun tukipalveluista on tietoa Pedanet-sivuilla. Tukipalveluja käytetään asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan.

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. (Perusopetuslaki 16§)
. Tarvittaessa oppilas siirretään tehostetun tuen ja erityisen tuen piiriin.

Pääasiallinen viestintäväline kodin ja koulun välillä on Wilma-järjestelmä.

Koulussa on oppilaita varten opettajien lisäksi kanslia, erityisopetusta, terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, sosiaalikasvattaja ja rehtori. Palvelujen päivystysajat tiedotetaan koulun Pedanet-sivuilla, ajat voivat vaihtua lukuvuosittain tai useammin. Koulupsykologi on tavattavissa Forssan sairaalan tiloissa erikseen sovittavina aikoina. Forssan kaupunki tarjoaa oppilaille lakisääteiset hammaslääkäri- ja lääkäripalvelut terveyskeskuksessa.


7. POISSAOLOT


Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. (Perusopetuslaki 26§)

Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanvalvoja/luokanopettaja ja muutoin koulun rehtori. Mahdolliset poissaoloanomukset tehdään ensisijaisesti Wilma-järjestelmässä tai koulun Peda.net-sivuilta tulostettavalla lomakkeella. Oppilaan tulee huolehtia poissaoloajan koulutehtävistään.

8. PÄIHTEET

Päihteiden (tupakka, sähkötupakka, nuuska, huumeet, alkoholi ja muut päihdyttävät aineet) käyttö ja hallussapito on kielletty kouluaikana. Oppilas, joka avustaa tupakoivaa toveriaan, rikkoo järjestyssääntöä.


9. KURINPITO JA OPISKELURAUHAN TURVAAMINEN


Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestyssääntöjä taikka menettelee vilpillisesti voidaan määrätä puhutteluun. Puhuttelun pitää asiasta tiedon saanut opettaja. Mikäli oppilaalle kertyy runsaasti puhutteluja ilman vaikuttavuutta hänen käytökseensä rehtori tai tarvittaessa joku muu oppilashuoltoryhmän jäsen pitää hänelle kasvatuskeskustelun, mikä kirjataan Wilmaan. Kasvatuskeskustelusta ilmoitetaan soittamalla huoltajalle. Sääntöjen vastaisen toiminnan edelleen jatkuessa järjestetään rehtorin kutsumana moniammatillinen palaveri, mihin huoltajan lisäksi kutsutaan tapauskohtaisesti muita koulun toimijoita. Perusopetuslain nojalla rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen ja sivistyslautakunta voi erottaa oppilaan korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.

Koulun oppilaan syyllistyessä toisen oppilaan häirintään, kiusaamiseen tai muuhun vahingontekoon toista osapuolta kohtaan koululla tai koulumatkalla asia käsitellään koulun henkilökunnan johdolla, esimerkiksi KivaKoulu-tiimin kautta. Pyrkimyksenä on varmistaa kaikille oppilaille niin fyysisesti kuin henkisesti turvallinen koulunkäyntiympäristö. Tilanteen rauhoittamiseksi voidaan hetkellisesti käyttää poikkeavia opetusjärjestelyitä, esimerkiksi opetuksen järjestämistä eri opetusryhmissä osapuolten kesken.

Rehtori tai opettaja voi poistaa oppilaan luokasta enintään jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, jolloin oppilas ei saa poistua opetustilan välittömästä läheisyydestä.