Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019

Järjestyssäännöt

Hyväksytty opettajakokouksessa toukokuussa 2017, viimeinen muutos 14.9. 2018 (JMA)

1 TAVOITTEET/JOHDANTO


Keskuskoulun järjestyssäännöt perustuvat voimassaolevaan perusopetuslakiin.

Säännöt takaavat jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle oikeudenTYÖSKENTELYRAUHAAN (Perusopetuslaki 29§), henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan. Perusopetuslain 35 §:n mukaan peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan on noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta. Asialliseen käyttäytymiseen kuuluu yleisesti hyväksyttyjen tapojen, sääntöjen ja lakien noudattaminen, sovelias kielenkäyttö ja kohteliaisuus.

Näistä järjestyssäännöistä voidaan joissain kohdissa poiketa, jos on erityisen poikkeukselliset olosuhteet, koulun johtajan tai oppitunnin opettajan tai välituntivalvojan ohjeiden mukaan.

2 KOULUAIKA

Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä (Perusopetuslaki 30§).

Kouluaikaan kuuluvat työjärjestyksen mukainen työaika sekä koulun järjestämät opintoretket, kerhot ja muut tilaisuudet.

Oppilaiden tulee käyttää tieliikennelain edellyttämiä turvavälineitä ja –varusteita koulumatkoillaan ja muussa koulun toimintaan liittyvässä liikkumisessa.

Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana.
Kouluyhteisön jäsenet huolehtivat tehtävistään tunnollisesti. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan kotitehtäviään.

Ilman eri kehotusta oppitunnin alussa ulkotakit jätetään naulakkoon jo opettajaa odoteltaessa. Lakit otetaan pois päästä ennen luokkaan menoa. Älypuhelinta tai muuta mobiililaitetta käytetään vain opettajan luvalla, muuten sen on oltava äänettömänä ja pois näkyvistä. Opettaja voi määrätä, että mobiililaite pidetään sille erikseen varatussa säilytyspaikassa luokassa oppitunnin ajan. Muussa tapauksessa laite laitetaan äänettömälle ja pois näkyvistä. Kokeissa puhelimet kerätään opettajan osoittamaan paikkaan.

Päivänavauksen aikana ollaan hiljaa ja kuunnellaan päivänavausta ja myös mahdolliset tiedotukset keskittyneesti. Jos oppilas myöhästyy, hän odottaa käytävällä päivänavauksen loppumista. Jos kuljetusoppilaiden linja-auto on myöhässä aamulla, myöhästymistä ei merkitä.


Perusopetusasetus 4§ ja 6§ sekä Peruskoululaki 29§,36§ ja 37§

Kiellettyjen esineiden tai aineiden hallussapito ja käyttö ei ole koulussa eikä kouluaikana sallittua. Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty esine tai aine.

Lakiteksti sanoo saman pitemmin: Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu.

Takavarikoitu häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä. Jos esine tai aine on sellainen, ettei sitä ei voi antaa alaikäiselle, se luovutetaan vain oppilaan huoltajalle.

Jokainen oppilas on omalta osaltaan velvollinen huolehtimaan siisteydestä ja henkilökohtaisesta hygieniastaan sekä käsienpesusta.


3.LIIKKUMINEN

Piha-alueen läpiajo kouluaikana ei ole sallittua. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen tyhjäkäynti on tieliikennelain mukaan kielletty. Mopot ja skootterit on pysäköitävä niille osoitetulle alueelle. Mopoautot pysäköidään Koulukadun varrella oleville pysäköintipaikoille. Pyörät jätetään ainoastaan pyörätelineisiin. Polkupyörä- ja mopoalue ei ole välituntialuetta.

Koulukadun puoleisista ovista pääsee sisään vain aamulla kouluun tultaessa. Välitunneilla käytetään pihan puoleisia ovia ja teknisen päädyn ovea.
- Alakoulun sisäänkäyntiä käyttävät alakoululaisten ja iltapäiväkerholaisten lisäksi ainoastaan liikuntaryhmät ja lukiolaiset. Liikuntasaliin menevät ottavat kengät pois ala-aulassa. Musiikkiluokkaan ja tekstiilityöhön kulejtaan aina pääaulan kautta.
- Liikuntaryhmät menevät sisälle vasta kellon soitua.
- Koulussa noudatetaan oikeanpuoleista liikennettä kuljettaessa käytävillä ja portaissa.

Oppilaat eivät saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana. Poikkeus tästä säännöstä on siirtyminen oppitunnille Kuvataidekouluun, liikuntatunnit muualla kuin koulun tiloissa ja mahdolliset opintoretket opettajan ohjeiden mukaan.

Mopoilla ajetaan koulun pitkää sivua kulkevan henkilökunnan paikoitusalueen kautta. Pihan läpi ei kuljeta. Polkupyörillä ja kävellen käytetään pitkää sivua kuljettaessa kevyen liikenteen väylää, auto- ja mopokulkuväylää eivät saa muut käyttää.

 


4. MUU KOULUAIKA

Opettajakunta määrittelee välituntialueen. Koulualueelta poistuminen on kielletty. Luvatta alueelta poistuvasta oppilaasta koulu ei ole vastuussa.

Välitunneille siirrytään ilman eri kehotusta. Portaat ja lastauslaituri eivät ole välituntialuetta. Syljeskely koulun alueella on kielletty. Koulun kentällä voi pelata välituntien aikana, paitsi jos kentällä on käynnissä oppitunti. Talvella jäädytetylle kentälle ei saa mennä välitunneilla. Kenttä on tarkoitettu välituntiliikuntaan, ei oleskeluun. Valvoja opettaja voi antaa palloja ja huolehtii, että pallot palautetaan samaan paikkaan välitunnin päätyttyä

Lumipallojen, kivien, käpyjen yms. heitteleminen on kielletty. Koulupäivän aikana koulualueella oleviin puihin ei saa kiivetä.

Jos alakoulun oppilaita ei ole paikalla, yläkoulun oppilaat voivat keinua. Muuten keinut ovat alakoululaisten käytössä.


RUOKAILU

Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja. Oppitunnilla syöminen (myös purukumin) ja juominen on kielletty. Oppilaat eivät saa tuoda kouluun omia juomia. Kuvataidekoululle ei saa viedä juomia eikä siellä saa ruokailla. Koulupäivään kuuluu yksi ateria koulun ruokalassa. Ruokailuvuoroja on noudatettava.


Ruokailuun meno
Ykköskerroksen tunnilla olevat oppilaat jättävät takkinsa ja laukkunsa kyseiseen käytävään ruokailuun mennessään.
Muista kerroksista tulevat oppilaat tuovat laukkunsa ala-aulaan ja takkinsa ruokalakäytävän naulakkoon.
Ruokalakäytävän ahtauden takia sinne ei saa viedä laukkuja.
Huolellisella käsienpesulla ehkäistään mahdollisia tautitartuntoja. Käsienpesu huolellisesti saippualla ennen ruokailua olisi suotavaa jo luokassa. Ruokalassa on myös käsienpesumahdollisuus.

RUOKAILUSSA
Ruokailussa käyttäydytään hyviä tapoja noudattaen. Ruokajonossa ei etuilla eikä käyttäydytä asiattomasti. Ruokaa otetaan sohlaamatta ja sopiva määrä, ruokapöydissä istutaan rauhallisesti ja astiat palautetaan asianmukaisiin paikkoihin. Ruokapöydät jäävät ruokailun jälkeen siistiin kuntoon.
Ruoan kanssa ei leikitä eikä pöytiä saa sotkea.
Ruokailun tarkistetaan jälkeen, että oma paikka jää siistiin kuntoon.
Yläkoulun kakkosruokailussa tuolit nostetaan telineisiin.
Ruoantähteet ja roskat lajitellaan huolella niille varattuihin astioihin.
Lopuksi kiitetään keittiöhenkilökuntaa ruoasta.
Rahat, matkapuhelin ym. arvoesineet pidetään mukana ruokailussa varkauksien estämiseksi. Koulu ja oppilaille otettu vakuutus eivät korvaa koulunkäyntiin kuulumattomille tarvikkeille, esimerkiksi matkapuhelimille, koituneita vahinkoja.

RUOKAILUSTA POISTUMINEN
Ulkovaatteet puetaan ripeästi päälle ja ulos mennään ilman valvovan opettajan erillistä kehotusta.
Oppilaat eivät saa lähteä kuljettamaan laukkuja ylös kerroksiin, vaan laukku otetaan mukaan ulos tai jätetään välitunnin ajaksi ala-aulaan.


VÄLIPALA
Välipala syödään koulun ruokalassa. Lakit, pipot, takit ja reput otetaan pois välipalalle mentäessä, myös kännykkä on piilossa.
Näkkileipä syödään pöydässä, sen sijaan pelkkä vesilasillinen juodaan seisten ja se otetaan ensimmäisestä vesipisteestä.
Leipää ei oteta mukaan, kun lähdetään ulos. Välipalalla voi syösä omia eväitä, ei kuitenkaan omia juomia.
Kun kello on soinut oppitunnille, lisää leipää ei enää haeta.
Tuolit nostetaan telineisiin.
Sääntöjen rikkomisesta ja käytöshäiriöistä seuraa välipalakielto.


VÄLITUNNIT
Opettajakunta määrittelee välituntialueen. Koulualueelta poistuminen on kielletty. Luvatta alueelta poistuvasta oppilaasta koulu ei ole vastuussa.

Välitunneille siirrytään ilman kehotusta. Portaat ja lastauslaituri eivät ole välituntialuetta. Syljeskely koulun alueella on kielletty. Koulun kentällä voi pelata välituntien aikana, paitsi jos kentällä on käynnissä oppitunti. Koulun kenttä ei ole oleskelualue. Talvella jäädytetty kenttä on vain liikuntaryhmien käytössä.

Mahdollisista liikuntavälitunneista annetaan omat ohjeet lukuvuoden alussa.

Alakoulussa kaikki välitunnit ovat ulkovälitunteja.

Yläkoulussa luokilla 7-9 ulkovälitunteja ovat kello 9.45-10.00 ja kello 12.00-12.15 välitunnit.

Asiaton oleskelu WC-tiloissa on kielletty.

Sisävälitunneilla voi lehtienlukusalissa lukea lehtiä.


6.OPISKELUVÄLINEET JA KOULUTARVIKKEET

Oppikirjat ovat oppilaalla lainakäytössä kouluvuoden ajan. Oppilas on vastuussa oppikirjojen kunnossa pitämisestä ja hänen tulee palauttaa oppikirjat moitteettomassa kunnossa.

Kannettavat tietokoneet ja iPadit ovat oppilaalla lainakäytössä. Oppilas on vastuussa niiden kunnossa pitämisestä ja että ne ovat mukana oppitunneilla. Kaikki välineet tulee palauttaa koululle moitteettomassa kunnossa.

Oppilas saa kouluvuoden aluksi/aikana kyniä, kumeja ja vihkoja ynnä muita opiskeluvälineiksi. Opiskeluvälineet tulee olla mukana oppitunneilla.7. TUKIPALVELUT

Koulun tukipalveluista on tietoa Pedanet-sivuilla. Tukipalveluja käytetään asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan.

Tukiopetus ja muu opiskelun tuki

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. (Perusopetuslaki 16§). Tarvittaessa oppilas siirretään tehostetun tuen ja erityisen tuen piiriin.

Pääasiallinen viestintäväline kodin ja koulun välillä on Wilma-järjestelmä.

Koulussa on oppilaita varten kanslia, erityisopetusta, terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, sosiaalikasvattaja ja rehtori. Palvelujejn päivysajat tiedotetaan koulun Pedanet-sivuilla, ajat voivat vaihtua lukuvuosittain tai useammin. Koulupsykologi on tavattavissa Forssan sairaalan tiloissa erikseen sovittavina aikoina. Forssan kaupunki tarjoaa oppilaille lakisääteiset hammaslääkäri- ja lääkäripalvelut terveyskeskuksessa.8. POISSAOLOT

Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. (perusopetuslaki 26§)

Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanvalvoja/luokanopettaja ja muutoin koulun rehtori. Mahdolliset poissaoloanomukset tehdään ensisijaisesti Wilma-järjestelmässä tai koulun Peda.net-sivuilta tulostettavalla lomakkeella. Oppilaan tulee huolehtia poissaoloajan koulutehtävistään.

Oppilas korvaa luvattomat poissaolot. Koulussa on korvausistuntoja kerran viikossa. Tarvittaessa järjestetään lisää mahdollisuuksia korvauksiin.
9. PÄIHTEET

Päihteiden (tupakka, sähkötupakka, nuuska, huumeet, alkoholi ja muut päihdyttävät aineet) käyttö ja hallussapito on kielletty kouluaikana. Oppilas, joka avustaa tupakoivaa toveriaan, rikkoo järjestyssääntöä.

Koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus.


10. MUUT ASIAT

Arviointi
Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. (Perusopetuslaki 22§)

Oppilaskunta 47§a
Koulussa toimii oppilaskunta. kaikki Keskuskoulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnan hallitus valitaan lukuvuoden alussa, jokaiselta yläkoulun luokalta on edustaja oppilaskunnan hallituksessa.

11. KURINPITO

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus (Perusopetuslaki 36§).

Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (Perusopetuslaki 29§)Rehtori tai opettaja voi poistaa oppilaan luokasta enintään jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, jolloin oppilas ei saa poistua opetustilan välittömästä läheisyydestä

O
pettaja voi määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa

  • epärehellisyydestä
  • törkeästä käyttäytymisestä
  • jatkuvasti toistuvista pienemmistä rikkomuksista

 

  • opettaja tai rehtori voivat ottaa oppilaan kasvatuskeskusteluun
  • rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen
  • sivistyslautakunta voi erottaa oppilaan korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi