Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020

Laaja-alaisen osaamisen taitojen painotukset, monialaiset oppimiskokonaisuudet lukuvuonna 2019-2020 sekä yhteiset toimintasuunnitelmat

(Päivitetty 13.9. 2019/JMA)

Laaja-alaisen osaamisen taidoista Keskuskoululla on lukuvuodelle 2019-2020 nostettu painopistealueiksi L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä L4: Monilukutaito. Uusi opetussuunnitelma on tuonut mukanaan seitsemän laaja-alaisen osaamisen taitoa, joiden harjoittaminen kuuluu jokaisen oppiaineen ja opettajan tehtäviin. Nämä taidot edesauttavat oppilaan kasvua yhteiskunnan jäseneksi. Olemme Keskuskoululla ottaneet tänä vuonna näistä esille edellä mainitut kaksi taitoa.
Ensinmainittu on ollut painopistealueena jo pidempään, monilukutaito nyt toista lukuvuotta peräkkäin.
Nyky-yhteiskunnassa on tärkeää kasvattaa lapsia ja nuoria huolehtimaan itsestään, vahvistaa heidän itsetuntoaan kaikin tavoin ja ohjata heitä selviämään myös koulun ulkopuolisissa haasteissa ja jokapäiväiseen arkeen kuuluvien asioiden hoidossa.
Monilukutaito on mukana painopistealueena lukemisen vähentyessä nuorison keskuudessa huolestuttavalla tavalla. Lukemiseen ja sen ymmärtämiseen kaikissa muodoissaan on tarkoitus panostaa oppiaineiden lisäksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja Lukeva Koulu-hankkeen yhteydessä.

Kaikkien oppilaiden opintoihin tulee lukuvuoden aikana sisältyä vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus. Tavoitteena on oppilaiden työskenteleminen erilaisissa oppilasryhmissä, useampien aikuisten ohjaamana ja yli oppiainerajojen. Näissä oppimiskokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot tulee kuitenkin ottaa arvioinnissa huomioon sen oppiaineen kohdalla, mihin työskentely on liittynyt.
Oppilaat pääsevät osallistumaan oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen suunnitteluun. Lukuvuonna 2019-2020 monialaisena oppimiskokonaisuutena on KULTTUURI JA YHTEISKUNTA. Teemaa käsitellään läpi kouluvuoden eri tavoin huomioiden alla olevat yhteiset toimintasuunnitelmat vahvasti.

KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA: https://phttps://peda.net/forssa/ops2016/fkl/fkeda.net/forssa/ops2016/fkl/fk

TASA-ARVO-JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA: https://peda.net/forssa/ops2016/fkejptjy2l/ejpt

KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA: https://peda.net/forssa/ops2016/kksl/kks

Keskuskoulussa toimitaan muutoinkin kaikkien yllämainittujen suunnitelmien mukaan. Lisäksi koulussa toimii Kestävän Kehityksen YT-tiimi, joka ohjaa tätä toimintaa suunnitelmallisesti Keskuskoulussa.

Teemaa tukevat myös erilaiset juhlat, tapahtumat ja vierailijat kuluvana lukuvuonna. Lisäksi on valittu teemaan liittyville aiheille omat erityispäivänsä, jolloin opiskelu tapahtuu tämän aiheen ympärillä. Tammikuun erityispäivinä aiheena on Monikulttuurisuus, tasa-arvo ja maahanmuutto yhteiskunnassamme 13.1, Opiskelu, oppiminen ja yhteiskunnan jäsenyyteen kasvaminen 21.1. sekä 29.1. Kulttuurin merkitys eri näkökulmista. Vastaavasti helmikuussa 6.2. on Lukevan koulun ympärille suunniteltava erityispäivä ja vielä 14.2. aiheena on Puun ja metsän arvo Suomen historiassa ja nyky-yhteiskunnassa.