PIIRIN SÄÄNNÖT

OULUN SEUDUN BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN OPETTAJAT R.Y. SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Oulun seudun biologian ja maantieteen opettajat r.y. ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mainittujen aineiden opettajien ammattitaitoa ja valvoa heidän yhteiskunnallisia ja yleisiä taloudellisia etujaan. Tätä tarkoitusta varten järjestetään kokouksia, retkeilyjä, kursseja sekä muuta vastaavaa yhdistyksen tavoitteita palvelevaa toimintaa.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen edustamia oppiaineita opettava tai kyseisten oppiaineiden opettajaksi opiskeleva. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös joku muu yhdistyksen tarkoitusperiä harrastava henkilö.

4 § Jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

5 § Yhdistyksen asioita hoitaa sen johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.

6 § Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tarpeen vaatiessa, tai jos vähintään kolme jäsentä sitä haluaa, ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7 § Puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä yhdistyksen ylimääräisissä ja johtokunnan kokouksissa. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä. Sihteeri pitää pöytäkirjaa kaikissa kokouksissa, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta sekä esittää johtokunnalle saapuneet kirjelmät ja ilmoitukset. Rahastonhoitaja huolehtii jäsenmaksujen perimisestä ja yhdistyksen rahavaroista sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

8 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava toiminnantarkastajille/ tilintarkastajille viimeistään 15. päivänä tammikuuta. Toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien tulee antaa johtokunnalle lausuntonsa viimeistään kahden viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

9 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.

10 § Tammi-helmikuussa pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  • Todetaan kokouksen laillisuus.
  • Esitetään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
  • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet sekä kaksi toiminnantarkastajaa/ tilintarkastajaa ja näille varamiehet.
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  • Käsitellään muut asiat, jotka on esitetty johtokunnalle kirjallisesti viimeistään viisi päivää ennen vuosikokousta.

11 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään vähintään ¾:lla annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään 30 päivää.

12 § Mikäli näissä säännöissä ei ole jostakin kysymyksestä mainintaa, noudatetaan tällöin yhdistyslain sääntöjä.

13 § Jos yhdistys purkautuu, lahjoitetaan sen varat johonkin yhdistyksen pyrkimystä edistävään ja purkaantumiskokouksen määräämään tarkoitukseen.