3.1 Perusopetuksen tehtävä

Paikallinen tarkennus

Perusopetuksen yhteiskunnallinen tehtävä
Perusopetus tarjoaa oppilaalle keinot ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti, jotta hän voi ymmärtää ja ottaa kantaa globaalissa yhteiskunnassa tapahtuviin ilmiöihin sekä toimimaan ymmärtävässä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Opetus vahvistaa oppilaan hyvinvointia tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan itseen. Perusopetus kasvattaa toisten kunnioittamiseen ja vastuullisuuteen, pitkäjänteiseen itsensä kehittämiseen, tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn.

Perusopetuksen kulttuuritehtävä
Perusopetuksessa oppilas tutustuu omaan kulttuuriympäristöönsä sekä keskipohjalaisiin juuriinsa. Lisäksi hän tutustuu muihin kulttuureihin ja kieliin. Hän ymmärtää, että maailmassa on muitakin tapoja kommunikoida kuin oma äidinkieli. Perusopetus antaa aineksia monikielisen identiteetin muodostumiselle ja valmiuksia kommunikoida vieraalla kielellä. Oppilaalla herää kiinnostus ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Opetus antaa valmiuksia osallistua ja vaikuttaa kansainvälistyvässä maailmassa.
Opetus antaa välineitä oman maailmankuvan ja elämänkatsomuksen muodostamiseen, sekä kriittiselle ajattelulle ja suhteellisuuden tajulle.

Perusopetus ja muutoksen kohtaaminen
Perusopetus antaa oppilaalle riittävät taidot ymmärtää ympäristön, luonnon, teknologian ja yhteiskunnan lainalaisuuksia. Hän tutustuu näihin ilmiöihin liittyviin käsitteisiin. Oppilas oppii havainnoimaan ja ymmärtämään oman toimintansa ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia, sekä ottamaan vastuuta kestävästä kehityksestä.

Perusopetus osana koulutusjatkumoa

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Perusopetuksen tehtävän eri näkökulmat

Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen tehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti. Opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä pidetään huoli. Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Perusopetuksen yhteiskunnallinen tehtävä

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Inhimillinen pääoma koostuu osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Yhdessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. Perusopetuksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa. Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja.

Perusopetuksen kulttuuritehtävä

Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana.

Perusopetus ja muutoksen kohtaaminen

Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja hyvinvointiin sekä koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista. Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä