2.6 Paikallisesti päätettävät asiat

2.6 Paikallisesti päätettävät asiat

Esiopetuksen järjestäminen Vetelissä

Vetelissä esiopetusta järjestetään Keskuskoululla, Tunkkarin ja Ylipään kouluilla omina esiopetusryhminä. Esiopetusta järjestetään sivistystoimen alaisuudessa.

Vetelin kunnassa tarjotaan esioppilaille mahdollisuus iltapäiväkerhotoimintaan. Tarvittaessa esioppilailla on oikeus päivähoitoon.

Esiopetuskielenä on suomi.

Esiopetus Vetelissä osana oppimisen polkua

Esiopetus on tärkeä osa lapsen elämää, ei vain harjoittelua koulua ja myöhempää elämää varten. (Anitta Pakanen, LTOL pj)

Esiopetus muodostaa luonnollisen jatkumon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välille.

Keväällä ennen esiopetusvuoden alkua järjestetään tiedonsiirtopalaveri esiopetukseen tulevista lapsista. Tiedonsiirtopalaverissa käydään läpi tiedonsiirtolomake, jonka päivähoidon henkilöstö ja huoltajat ovat täyttäneet. Tiedonsiirtolomakkeen lisäksi esi/erityisopettajille annetaan muut kirjalliset dokumentit mm. terapeuttien lausunnot, hojks ym.

Ennen esiopetuksen alkua esiopetusluokat järjestävät lapsille ja huoltajille mahdollisuuden tutustua esiopetuspaikkaan.

Esiopetuksen alkuvaiheessa järjestetään vanhempainillat huoltajille.

Yhteistyö koulun muiden luokkien kanssa on luonnollista ja tiivistä. Esiopetuksen oppilailla ja koululaisilla on mm. yhteiset piha-alueet ja liikuntatilat. Esiopetuksen oppilaat osallistuvat koulujen yhteisiin tapahtumiin ja teemapäiviin.

Esiopetusikäiset lapset kuuluvat lastenneuvolapalveluiden piiriin.

3.5. Esioppilaan koulupolku Vetelissä -taulukko ohjaa yhteistyötä esiopetuksessa lapsen oppimisen polulla.

Esiopetukseen osallistumisen tulee olla säännöllistä. Poissaolosta ilmoitetaan Wilman kautta opettajalle. Alle kolmen päivän poissaolot myöntää opettaja ja yli kolmen päivän poissaolot anotaan rehtorilta poissaoloanomuksella.

Vetelin esiopetuksen arvoperusta

Esikoulussa kunnioitetaan lapsen ainutlaatuisuutta ja hänen kehitysvaiheensa tuomia haasteita sekä tuetaan lapsen oikeutta oppia leikkien ja iloita oppimastaan.

Vetelin perusopetuksen arvot RAKKAUS, ROHKEUS JA REIPPAUS ovat arvoperustana myös esiopetukselle. Nämä kolme korostuvat oppimiskäsityksessä ja kaikessa koulun toiminnassa. Arvot on aukikirjoitettu lauseisiin, jotta niitä voisi käyttää sellaisenaan opetuksen, oppimisen, työskentelyn ja vuorovaikutuksen lähtökohtana luokissa ja kodeissa.
Arvot löytyvät sivun alaosasta.

Vetelin esiopetuksen oppimiskäsitys

Esiopetus tukee lapsen luontaista oppimisen iloa ja uteliaisuutta. Lapsi oppii kokemusten, toiminnan, elämysten, leikin ja liikunnan avulla. Vuorovaikutus muiden lasten ja aikuisten kanssa edistää oppimista. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva palaute ja ohjaus kannustavat lasta oppimaan. Vetelissä esiopetuksen oppimiskäsitys on sama kuin perusopetuksessa. 2.3 Oppimiskäsitys.

Laaja-alainen osaaminen Vetelin esiopetuksessa.

laaja_alainenosaaminen.png

Vetelissä esiopetuksen laaja-alaisessa osaamisessa painotetaan erityisesti itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja. Esiopetuksessa harjoitellaan mm. tunnetaitoja, sinnikkyyttä sekä ryhmässä toimimista.