2.3 Oppimiskäsitys

Paikallinen tarkennus

Oppimiskäsityksessä vuorovaikutus, aktiivinen toimijuus oppijana, tavoitteellisuus ja vastuu oppimisesta ja erityisesti minäkuvan kehittyminen ovat kodin ja koulun yhteisiä tehtäviä.

Erityisesti yhteistyön merkitys korostuu Vetelissä. Koulu tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa ja oppiainerajoja ylittävää opetusta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Oppilaiden osallistaminen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä oppilaiden osaamisen hyödyntäminen ovat tärkeitä osia oppimisprosessissa. Pyritään tukemaan opettajien täydennyskoulutusta ja mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa projekteja yhdessä sekä koulun sisäisesti että ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Oppimisen monimuotoisuutta tukevat mm. ICT-strategia ja liikunta- ja liikkuvuushankkeet.

Oppimaan oppimisen taitojen ohjaus ja oppilaan itsearviointitaitojen kehittyminen ovat jokaisen opettajan tehtäviä. Koti tukee tätä tehtävää yhteistyössä koulun kanssa. Yhdessä varmistetaan perusasioiden hyvä oppiminen, joka on vahva pohja elinikäiselle oppimiselle. Rohkaistaan yhteistyössä jokaista ylittämään omia rajojaan ja sietämään pettymyksiäkin. Koulun tarjoamat oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot ovat jokaisen oikeus ja käytettävissä silloin, jos oppilaalla on edellämainituissa asioissa tuen tarpeita.

Oppimiskäsityksen toteutumisen seuranta on osa arviointikeskustelua. Sen lisäksi oppimiskäsitystä seurataan ja arvioidaan arvoperustan seurannan ja arvioinnin yhteydessä. Toimiva yhteistyö ja vuorovaikutus lapsen, eri aineiden opettajien ja luokanohjaajien sekä kodin välillä on avainasemassa oppimiskäsityksen toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa.

Perustana oleva oppimiskäsitys

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.

Yhdessä oppiminen

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Siksi oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan.

Tavoitteellinen ja elinikäinen oppiminen

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Siksi oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oppimisensa edistämiseen. Oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä itseohjautuvammin. Oppimisprosessin aikana hän oppii työskentely- ja ajattelutaitoja sekä ennakoimaan ja suunnittelemaan oppimisen eri vaiheita. Jotta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä ja syventää ymmärrystä opittavista asioista, häntä ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua.

Minäkuva ja itsetunto

Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaan minäkuva sekä pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä oppimista tukevaa että kiinnostuksen kohteita laajentavaa vuorovaikutusta.