Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

1. Ganaderin koulu

Koulumme säännöt ovat voimassa kaikessa koulun järjestämässä toiminnassa.

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Yhteisiä sääntöjä noudattamalla luodaan rauhallinen ja turvallinen opiskelu- ja kouluympäristö, jossa on viih­tyisä työskennellä. Samalla opitaan huomioimaan kaikki kouluyhteisön jäsenet.

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet


Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan.

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä.

Oppilaalla on oikeus myös muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin, kuten tuki- ja erityisopetukseen sekä oppilas- ja terveydenhuoltoon.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan tulee noudattaa rehtorin, apulaisrehtorin, opettajien ja koulun muun henkilökunnan antamia ohjeita.

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Hänen tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti sekä osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan sairastumisesta pikimmiten. Muihin poissaoloihin huoltaja pyytää hyvissä ajoin luvan etukäteen.

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen


Hyvä käytös

Koulussamme noudatetaan hyviä käytöstapoja, joita ovat toisten huomioon ottaminen, työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen, tervehtiminen sekä ohjeiden noudattaminen.

Ruokaillaan hyviä tapoja noudattaen: Pestään kädet ennen ruokailua, ja mennään ruokalaan opettajan johdolla. Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksetaan syödä tai annokseen kuuluu. Välipalalla voi syödä myös omia terveellisiä eväitä tai ruokailussa jälkiruoaksi tarkoitetun hedelmän tai mehun. Energiajuomia ei tuoda kouluun. Koko ruokavälitunnin saa viettää ruokapöydässä omalla paikallaan.

Kouluun ei pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla eikä hyvän tavan vastaisesti. Asiallinen pukeutuminen on tilanteeseen tarkoituksenmukaista pukeutumista. Juhlaan pukeudutaan sen vaatimalla tavalla ja liikuntatunnilla pukeudutaan liikuntalajiin sopivalla tavalla. Jalkineet ja päällysvaatteet jätetään käytävälle lähimpään naulakkoon.

Oppitunneille saavutaan ajoissa. Jokaisen oppilaan on omalta osaltaan säilytettävä työrauha oppitunneilla.

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Toista henkilöä ei saa myöskään kuvata ilman hänen lupaansa.

Oleskelu ja liikkuminen

Välitunnin alkaessa mennään viivyttelemättä pääoven kautta ulos ja pysytään sovitulla välituntialueella (kartta ilmoitustaululla). Sisävälitunnit vietetään alakerrassa. Pakkasraja on -15 astetta.

Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä ja koulukuljettajan antamia ohjeita. Koulualueella nopeusrajoitus on 20 km/h. Polkupyörät ja mopot jätetään koulupäivän ajaksi niille tarkoitetuille paikoille. Skeittailu, skoottailu ja pyöräily yms. on kielletty välituntialueella koulupäivän aikana.

Jos oppilaalla on asiaa rehtorille tai opettajalle, hän odottaa tämän saapumista ovelle ja menee kansliaan tai opettajainhuoneeseen vain pyydettäessä.


Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Yhteistä ja yksityistä omaisuutta tulee kunnioittaa ja käsitellä varoen. Vahingosta tai rikkoontumisesta ilmoitetaan välittömästi opettajalle tai rehtorille. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai sääntöjen vastaisella toiminnallaan aiheuttamansa vahingon sekä siistimään aiheuttamansa sotkut.

Oppilas saa halutessaan lukuvuoden ajaksi käyttöönsä lukollisen lokeron rahapanttia vastaan. Lokero tulee pitää siistinä ja ehjänä ja se tarkastetaan avaimen palautuksen yhteydessä.

Turvallisuus

Lumipallojen heittely on kiellettyä. Koulun retkillä on noudatettava kyseisen kohteen turvallisuusmääräyksiä ja opettajan antamia erillisiä ohjeita.

Koulumatkalla tai koulussa tapahtuneesta tapaturmasta on ilmoitettava heti opettajalle.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Mobiililaitteita voi vapaasti käyttää välitunneilla ja muulloin vain opettajan luvalla. Laitteet ovat äänettömänä repussa tai laukussa oppituntien aikana. Ruokailussa niitä ei käytetä lainkaan.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Kouluun ei saa tuoda sellaisia tavaroita, jotka vaarantavat turvallisuuden tai häiritsevät opetusta. Kouluun ei saa tuoda tupakkaa, tupakkatuotteita eikä tulentekovälineitä.

Kurinpito

Kurinpidossa noudatetaan perusopetuslain ja -asetuksen määräämiä ohjeita. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. He voivat ottaa vaaralliset tai häiritsevät esineet tarvittaessa haltuunsa.

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt ovat opetussuunnitelmassa osana oppilashuollon suunnitelmaa, ja ne ovat nähtävillä koulun ilmoitustaululla. Oppilaita järjestyssäännöistä tiedotetaan aina lukuvuoden alussa. Järjestyssäännöt ovat luettavissa sähköisestä koulutiedotteesta.

Rehtori ja opettajat tarkistavat järjestyssäännöt lukuvuoden alkaessa. Järjestyssääntöjä päivitetään tarvittaessa yhteistyössä oppilaskunnan hallituksen ja huoltajien edustajien kanssa.