Oppilashuolto

Oppilashuolto

10. 1. KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori toimii koko Siikalatvan kunnan alueella. Rantsilassa kuraattori on maanantaisin ja tiistaisin, jolloin hän on tavattavissa sopimuksen mukaan eri kouluilla.

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään. Oppilas voi tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa koulunkäyntiin liittyvän tai jonkun muun pulman vuoksi. Aloite keskusteluun voi tulla myös vanhemmilta, opettajalta tai muulta oppilaan lähipiiriin kuuluvalta henkilöltä. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Koulukuraattori osallistuu myös oppilashuoltoryhmän toimintaan.

10. 2. KOULUTERVEYDENHUOLTO

Terveydenhoitajan vastaanotto on Gananderin koululla perjantaisin. Vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta. Terveystarkastusajat ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluterveydenhuolto on osa kuntien perusterveydenhuollon palvelua ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilöstön kanssa. Oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa toteutetaan terveystarkastuksilla, terveystapaamisilla ja seulontatutkimuksilla, joissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan terveydentilaa ja pyritään löytämään terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät.

Kouluterveydenhuollossa tehtävät tarkastukset noudattelevat STM:N ja STAKES:n suosituksia.

Uudessa kouluterveydenhuollon runkosuunnitelmassa terveystarkastuksia on lisätty siten, että terveydenhoitaja tapaa oppilaan pääsääntöisesti jokaisella vuosiluokalla. Lääkärintarkastuksia on kaksi ala-asteella ja yksi yläasteella oppilaan täytettyä 15 vuotta. Tarkastusten sisältö vaihtelee vuosittain ja voi sisältää myös tarvittaessa katsottavia asioita esim. hemoglobiini. Tarkastukset tapahtuvat pääasiassa koulupäivän aikana ja jokaisessa tarkastuksessa annetaan oppilaan mukaan tiedote kotiin vietäväksi. Tarkastuksia voidaan tehdä myös koulun loma-ajalla. Tarvittaessa kouluterveydenhoitaja ottaa yhteyttä kotiin tarkastuksessa ilmenevistä asioista. Jos vanhempia mietityttää jokin asia lapsen tai nuoren kehityksessä tai terveydentilassa, voivat he ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan asian selvittämiseksi. Oppilaan tarkastusta voidaan silloin aikaistaa tai tehdä ylimääräinen tarkastus.

Kouluterveydenhoitajan yhteistyökumppaneita vanhempien ja koulun lisäksi ovat kouluterveydenhuollosta vastaava lääkäri, fysioterapeutti, mielenterveysneuvolan hoitajat ja sosiaalitoimi. Terveydenhoitajaan voi helpoimmin ottaa yhteyttä puhelimitse puhelintunnin aikana.

Koulutapaturmissa oppilas ohjataan terveyskeskuksen päivystykseen. Päivystykseen soitetaan tiedot tapahtuneesta ja sieltä saadaan tarvittavat ohjeet. On tärkeää, että oppilas heti vahingon sattuessa ilmoittaa siitä opettajalle. Sairastuneen lapsen ja nuoren hoidon arviointi ja hoito tapahtuu ensisijaisesti terveyskeskuksien päivystävien sairaanhoitajien ja lääkärien vastaanotoilla.

Lisätiedot:

Terveydenhoitajana toimii Kirsi Reinikka, jonka tavoittaa Wilmaviestin kautta.

Oppilaiden hammashuolto hoidetaan Rantsilan terveyskeskuksen hammashoitolassa.

Mikäli oppilaalla on ruoka-aineallergioita tai muita koulunkäyntiin jollain tavalla vaikuttavia seikkoja, tulee niistä ilmoittaa luokanvalvojalle, opinto-ohjaajalle tai rehtorille. Ruoka-aineallergiatodistuksen perusteella oppilaalle järjestetään hänelle sopiva ateria. Mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi. Muutoin koulun ruokalista noudattaa tässä tiedotteessa olevaa ruokalistaa.

Koululla toimii oppilashuoltotyöryhmä. Oppilashuollon tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja muita ongelmia riittävän ajoissa. On tärkeää, että tukea tarvitseva oppilas pääsee tuen piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tavoitteena on, että oppilaat saavat tarvitsemaansa tukea tasapainoiseen kasvuunsa ja kehitykseensä sekä koulunkäyntiinsä. Opettajat saavat tukea oppilashuoltohenkilöstöltä opetus- ja kasvatustyöhönsä, jolloin edistetään koko työyhteisön hyvinvointia ja välittämisen sekä myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä. Vanhemmat saavat tukea lasten kasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, tarvittaessa psykiatrian sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Oppilashuoltoryhmä käsittelee asioita koulun tasolla. Yksittäisen oppilaan asiassa tilanteen käsittelyyn osallistuvat yhdessä etukäteen sovitut henkilöt.

Koulu toimii aloitteellisesti muiden viranomaisten kanssa, kun havaitaan, että koulun omat tukitoimet lapsen auttamiseksi ja oppimisen edistämiseksi eivät riitä ja koordinoi yhteistyön ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa oppilashuoltoasioissa. Ratkaisumalleja etsitään kodin ja eri asiantuntijoiden yhteistyön sekä paikallisten että muiden tukiverkkojen palvelujen kanssa.

10. 3. KRIISITYÖ

Kriisisuunnitelma

Kouluissa voidaan kohdata vuosien mittaan erilaisia, kouluyhteisöä järkyttäviä tapahtumia. Kriisitilanteissa kouluyhteisön toiminta voi järkkyä, oppilaiden ja työntekijöiden voi olla vaikea keskittyä koulutyöhön ja luokkien työskentely saattaa vaikeutua.

Jos kriisejä ei käsitellä, saattaa levitä vääriä huhuja, saatetaan alkaa etsiä syyllisiä, eikä keskitytä kriisistä selviämiseen ja pahimmillaan menetetään kokonaan tilanteen hallinta.

Kriisitoimintamalli auttaa toimimaan äärimmäisen stressaavissa tilanteissa, lieventää kriisin haittavaikutuksia ja tukee niin oppilaiden kuin työntekijöidenkin toipumista.

Kriisivalmius merkitsee työyhteisössä myönteisten ratkaisumallien ja selviytymiskeinojen pohtimista elämän vaikeissa tilanteissa.

Kriisiryhmä

Kriisiryhmän kokoonpano

Kukin kuuluu ryhmään toistaiseksi –periaatteella. Toisiin tehtäviin lähtevien tilalle valitaan välittömästi uusi henkilö.

Kriisiryhmiin kuuluvat:

rehtori Paula Piipponen 044 5118 631

apulaisrehtori Minna Stenius 044 5118 649

opinto-ohjaaja Heidi-Maria Virpi 044 5118 636

erityisopettaja Ulla Mäkelä 044 5118 639

koulukuraattori 044 5118 230

terveydenhoitaja Kirsi Reinikka 050 5853 760

Kriisiryhmään osallistuu tarvittaessa sosiaalitoimen edustaja.

Kriisiryhmän tehtävät

Kriisiryhmä päivittää kriisitoimintamallin tarvittaessa sekä organisoi toimintaa kriisitilanteessa.
Koulun kriisiryhmä auttaa oppilaita ja tukee vanhempia.

Koulun yhteistyötahot kriisitilanteissa

Tärkeitä puhelinnumeroita:

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TERVEYSKESKUS 040 7133 661

OULUN SEUDUN YHTEISPÄIVYSTYS 08-315 2655

OYS 08-315 2011/vaihde

* lastenpsykiatrian klinikka 08-315 5221

KOULULAISKULJETTAJAT

Mällinen 08-251 251, 0400- 689 500

Sudhom 040 7030 229

Paakinaho 050 350 3039

MYRKYTYSKESKUS 09 – 471 977 (suora)

09 - 4711 (vaihde)

OYS Psykiatrian klinikan päivystys 08-315 6707 (8.00 - 18.00)

08-315 6740 (muina aikoina)

SEURAKUNTA, toimisto 0207 109 730

diakonissa Eeva-Liisa Kekkonen 0207 109 733

 

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS

auttava puhelin 0203 16116

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN kriisipuhelin 01019 5202

Toiminta erilaisissa kriiseissä

  1. varmistetaan, että tieto on oikea
  2. tapahtuneesta tiedotetaan ensimmäiseksi rehtorille/ apulaisrehtorille/ koulunjohtajalle
  3. rehtori/koulunjohtaja käynnistää kriisityön ja johtaa toimintaa sekä vastaa tiedottamisesta
  4. opettajat huolehtivat oppilasryhmistä
  5. kriisiryhmä

- auttaa oppilaita ja luokkia

- antaa psykologista ensiapua ja tukea

- antaa neuvoja vanhemmille

- organisoi kriisin jälkeisen seurannan