Psykologia

KURSSIT

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
PS6 Sosiaalipsykologiaa
PS7 Ihmissuhdekurssi = TUNNEÄLY TUTUKSI
PS8 Psykologian tutkimuskurssi
PS9 Psykologian kertaus

PSYKOLOGIA LOPS 2016

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia.

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta.

Psykologian opetus on luonteeltaan tutkimusperustaista. Tässä tarkoituksessa opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedonmuodostuksen menetelmiä painottaen ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä aihesisältöjä. Opetuksessa tämä tutkimusperustaisuus ja aihesisällöt kytketään ihmisen jokapäiväisen toiminnan ja arjen ymmärtämiseen eli tuodaan tutkimustieto lähelle opiskelijaa.

PSYKOLOGIA LOPS 2016

Pakollinen kurssi

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen - yleistä psykologiaa

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä
 • tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla
 • perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja osaa pohtia omaa opiskeluaan sen pohjalta
 • osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä analysoida ja arvioida tiedon tutkimusperusteita
 • ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tutkimukseen ja tunnistaa tieteellisen ajattelun peruspiirteitä.

Keskeiset sisällöt

Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta

 • ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto hermoston toiminnasta
 • perustietoa tunteista ja motivaatiosta
 • kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa

Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan

 • perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta
 • esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöistä

Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus

Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista

 • oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta
 • tehokkaat opiskelumenetelmät
 • motivaatio ja oppiminen

Psykologisen tiedon muodostuminen

 • psykologian tutkimuskohteet
 • arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero
 • esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä

Valtakunnalliset syventävät kurssit

PS2 Kehittyvä ihminen - kehityspsykologiaa

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita
 • osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta
 • perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä osaa selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana
 • perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon
 • tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehitykseen
 • osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

Keskeiset sisällöt

Kehityksen tutkiminen

Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa

 • fyysis-motorinen kehitys
 • kognitiivinen kehitys
 • emotionaalinen kehitys
 • psykososiaalinen kehitys
 • minuuden ja minäkäsityksen kehitys

Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet

 • ajattelun kehitys
 • identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti
 • sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen
 • toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta

Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana

 • elämänkaaren käsite
 • kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus
 • jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria

Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät

 • hermoston kypsyminen
 • aivojen muovautuminen elämänkulun aikana
 • perimän ja ympäristön vuorovaikutus
 • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
 • sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen - kognitiivista psykologiaa

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
 • perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot
 • perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja pystyy arvioimaan sitä
 • ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

Keskeiset sisällöt

 • kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä
 • kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta
 • kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä
 • havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta
 • jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys - neuropsykologiaa

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti
 • osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta
 • osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille
 • tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja
 • osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja
 • ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden
 • syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

Keskeiset sisällöt

 • tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta
 • tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena
 • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus
 • tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä
 • psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
 • uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä
 • stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot
 • keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito
 • mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä
 • sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen - persoonallisuuspsykologiaa

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
 • tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit
 • tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa
 • tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen
 • syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta
 • osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena
 • osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen.

Keskeiset sisällöt

 • persoonallisuuden määrittely
 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
 • vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria
 • yksilöllisten erojen tutkiminen
 • tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa
 • kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan

Soveltavat kurssit

PS6 Sosiaalipsykologiaa

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää, miten sosiaalipsykologia tutkii kanssakäymistä
 • ymmärtää, miten toiset vaikuttavat meihin
 • ymmärtää, miten yksilö jäsentää sosiaalista maailmaansa
 • ymmärtää, mitkä ovat ihmissuhteiden perusmuodot
 • ymmärtää, mitä on yksilön toiminta yhteisöissä ja ryhmissä

Keskeiset sisällöt

 • ihmisen sosiaalisuus, sosiaalipsykologinen tutkimus
 • sosialisaatioympäristöt ja kiintymyssuhde sosialisaatiossa
 • minä, itsetunto
 • vaikutelman säätelyn strategiat
 • skriptit, roolit, skeemat
 • attribuutiot, sosiaaliset representaatiot
 • asenteet, sosiaalinen vaikutus, aggressio ja väkivalta
 • prososiaalinen toiminta, attraktio ja rakkaus
 • roolit, erilaisia ryhmiä, johtajuus, joukkokäyttäytyminen
 • kulttuurit kohtaavat

Kurssi esittelee sosiaalipsykologian keskeiset käsitteet, joiden avulla kuvataan ihmisen suhdetta toisiin ihmisiin, ryhmiin ja laajempiin yhteisöihin. Kurssi antaa kuvan siitä, mitä sosiaalinen vaikuttaminen on, miten yksilö muokkaa sosiaalisia vaikutteita ja muodostaa identiteettiään ja maailmankuvaansa. Tavoitteena on, että kurssilla oppii ymmärtämään itseään ja muita ryhmien ja laajempien yhteisöjen jäsenenä. Lähdemateriaalia kurssin sisällöistä on saatavilla runsaasti; artikkeleita, tutkimuksia, alan kirjallisuutta, elokuvia ja videoita. Kurssilla tehdään yksin/parityönä lähdemateriaalin pohjalta raportti/esitys. Kurssiaiheita käsitellään keskustellen ja tutkimuksia analysoiden. Kurssiin on liitetty runsaasti yksilö- ja ryhmätehtäviä.

PS7 Ihmissuhdekurssi - TUNNEÄLY TUTUKSI

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa välineitä, joilla voi tukea elämäntaitoja: kykyä arvioida itseä ja omaa toimintaa, kykyä rakentaa myönteisiä ihmissuhteita ja kykyä selviytyä vastoinkäymisistä
 • lisätä tyytyväisyyttä elämään ja itseen, luottamusta itseen ja omiin kykyihinsä
 • osaa jakaa tunteita ja kokemuksia toisten kanssa

Keskeiset sisällöt

 • itsetuntemus: millainen minä olen, minun arvoni, mitä hyvä itsetunto on ja miten sitä voidaan tukea, omat vahvuuteni ja voimavarani
 • vuorovaikutustaidot: itsensä selkeästi ilmaiseminen, toisen kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, vakuuttavuuden kehittäminen, puolensa pitäminen, sanallinen ja sanaton kieli, ryhmässä toimiminen
 • selviytymistaidot: mitä on selviytyminen, elämän vaikeat tilanteet, erilaisia selviytymistapoja, stressinhallinta, mikä on kriisi, mistä voi saada apua, toisen auttaminen

Kurssi välittää elämäntaitoja eli tunneälyä: oman elämän ja arkiselviytymisen käsittelyä. Lähestymistapa on kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen. Kognitiivisen psykologian mukaan ihminen rakentaa maailmankuvaansa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ihmisen toimintaa ohjaavat hänen omat tulkintansa tilanteista ja tapahtumista. Tilanteissa on mahdollista erottaa toisistaan tapahtumat, niiden herättämät ajatukset, tunteet ja toiminta. Tunteisiin ja toimintaan voidaan vaikuttaa tutkimalla omia ajatuksia ja muuttamalla niitä. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa keskitytään olemassa olevien voimavarojen ja toimintamallien hyödyntämiseen. Ongelmien ja epäonnistumisen sijasta pohditaan onnistumisia ja mahdollisuuksia. Kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa mahdollistavat omien toimintamallien, osaamisen ja puutteiden tunnistamisen ja kehittämisen. Työtavat aktivoivat tutkimaan itseä ja pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja toimia. Kurssi koostuu erilaisten arkielämän kysymysten pohdinnasta ja pohdintaan johdattelevista toiminnallisista harjoituksista.

PS8 Psykologian tutkimuskurssi

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • opiskelija saa kuvan, millaisia asioita psykologiassa tutkitaan tällä hetkellä
 • opiskelija harjaantuu tiedonhankinnassa ja tiedon analysoinnin taidoissa
 • perehtyy johonkin ajankohtaiseen ja häntä kiinnostavaan psykologian tutkimusaiheeseen
 • opiskelija perehtyy aihetta käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen ja vähintään yhteen aihetta käsittelevään tieteelliseen artikkeliin
 • tekee tutkielman tai pienimuotoisen tutkimuksen käsittelemästään aihepiiristä
 • antaa valmiuksia jatko-opiskeluun ja orientoi psykologisen tiedon moniin käyttömahdollisuuksiin eri ammattialoilla (esim. kasvatus- ja sosiaali-, terveydenhoitoalat)

Keskeiset sisällöt

 • luotettavan psykologisen tiedon etsintä ja tiedon arvioinnin harjoitteleminen
 • mielekkään kysymyksenasettelun harjoittelu oman oppimistehtävän kohdalla
 • aikaisemmilla kursseilla opitun tiedon soveltaminen oman tutkielman pohjana
 • sisällön yksityiskohdat määräytyvät ajankohtaisten aiheiden ja opiskelijan oman aihevalinnan pohjalta

Kurssi johdattaa nykypsykologian erityisaloihin. Se syventää ikkunoita arkielämän ilmiöistä, jotka ovat tällä hetkellä psykologian mielenkiinnon kohteena. Samalla se tarjoaa väylän omien kokemusten pohdiskeluun. Kurssin avulla on mahdollista tarkastella ilmiöitä tutkimusteoreettisesti useasta näkökulmasta. Kurssin avulla voi harjoitella myös jatko-opiskelun vaatimia opiskelutaitoja.

PS9 Psykologian kertaus

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokonaiskuvan lukion psykologian oppimäärästä (kurssit 1-6)
 • syventää aikaisemmin opiskelemaansa
 • tutustuu ylioppilaskirjoitusten reaalikokeen psykologian tehtäviin
 • oppii analysoimaan psykologian esseevastauksia ja harjaannuttaa vastaustyyliään

Keskeiset sisällöt

 • psykologian kurssien keskeiset kohdat (kurssit 1-6)
 • ylioppilaskirjoitusten reaalikokeen psykologian tehtävien tehtäväalueet
 • esseevastaaminen; vastausten analysointi, arviointikriteerit, tehtäväharjoitukset

Kurssilla kerrataan psykologian kurssit (1-6) painottaen keskeisiä oppisisältöjä. Käydään läpi ylioppilaskirjoitusten reaalikokeen tehtäviä ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Keskustelujen avulla pohditaan psykologian ajankohtaisia teemoja. Kurssia suositellaan abeille.