Yhteiskuntaoppi

YHTEISKUNTAOPPI

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan. Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi.

Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Keskeistä on oppia hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.

Vuosiluokilla 4-6 yhteiskuntaopin opetuksen painopisteenä on perehtyminen yhteisölliseen elämään ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan näkemyksiään sekä löytämään omat vahvuutensa. Oppilaat harjoittelevat päätöksentekoa ja vaikuttamisessa tarvittavia taitoja kouluyhteisössä sekä muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetus vahvistaa oppilaiden kiinnostusta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan. Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin.

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 4-6

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana

S1-S4

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

S1-S4

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita

S1-S3

L2, L3, L4, L7

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa

S1-S4

L2, L4, L5

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään

S1, S4

L3, L4, L6, L7

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä

S1-S3

L1, L2, L4

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä

S1-S3

L2, L6, L7

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

S1, S4

L3, L4

T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla

S1, S3

L3, L4, L5, L7

Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja

muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.

S4 Taloudellinen toiminta: Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin.

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 4-6

Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyitä ja draamaa. Niiden kautta harjoitellaan yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista lähiyhteisössä. Oppilaiden arki harrastuksineen ja omat kokemukset sekä oma luokka, koulu ja oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat osallistumisen harjoittelemisen kannalta erityisen tärkeitä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tarjoaa luontevan keinon yhteiskuntaa koskevan tiedon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaat näkemään itsensä yhteiskunnan jäseninä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tukea heidän kasvuaan yhteistyökykyisiksi erilaisten yhteisöjen jäseniksi. Oppilaita tuetaan erityisesti yhteiskuntaa ja taloutta koskevan tiedon etsimisessä, ymmärtämisessä ja soveltamisessa, jolla on merkitystä heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Oppilaita kannustetaan osallisuuteen ja keskusteluun. Oppiaineen käsitteellinen luonne otetaan huomioon avaamalla ja konkretisoimalla siinä käytettäviä keskeisiä käsitteitä.

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6

Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä yhteiskunnasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia toiminnan ja tuottamisen tapoja. Huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen hallintaan.

Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää yhteiskuntaopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa omat vaikuttamismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen.

Yhteiskuntaopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana

S1-S4

Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan muodostamisessa. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

S1-S4

Eettistä arviointikykyä ei käytetä arvosanan muodostamisen periaatteena. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita

S1-S3

Yhteisten sääntöjen ja tasa-arvon periaatteiden tarkastelu

Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen merkityksen ja toimia niiden mukaisesti.

Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää tarvitaan.

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa

S1-S4

Median roolin tarkastelu

Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys medialla on hänen omassa elämässään ja miten erilaisia medioita voidaan käyttää vaikuttamisen välineenä.

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään

S1, S4

Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen tarkastelu

Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon ja yrittäjyyden merkityksestä perheen toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan toimivuuden perustana.

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä

S1-S3

Erilaisten arvojen, näkökulmien ja tarkoitusperien hahmottaminen

Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä

S1-S3

Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen soveltaminen käytännössä

Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja, kuten kuuntelemista, kantaa ottamista, sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä vaikuttamista lähiyhteisössä.

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

S1, S4

Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden soveltaminen

Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.

T9 kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla

S1, S3

Mediataidot

Oppilas osaa käyttää mediaa yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

Pomarkun kunta

VUOSILUOKKA: 4

TUNTIMÄÄRÄ: 1 VUOSIVIIKKOTUNTI

Sisältöalue

Tavoite

Yksityiskohtaiset sisällöt

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta:

T1 Ohjataan oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana tuomalla opiskeluun mahdollisimman paljon konkreettisuutta, toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä.

T3 Ohjataan oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen, kuten perheen ja koulun jäsenenä.

T5 Ohjataan oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään aloittaen oman koulutyön suunnittelusta ja vastuun kantamisesta omista tehtävistään.

T9 Kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen (mm. luokka, oppilaskunta, kerhotoiminta, harrastukset) toimintaan. Ohjataan oppilasta harjoittelemaan median käyttöä turvallisesti ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla.

S2: Demokraattinen yhteiskunta:

Yhteisöillä on sääntöjä. Sääntöjen muodostuminen, miksi sääntöjä on, mitä rikkomisesta seuraa.

Yksilön vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Oppilas ymmärtää olevansa osa erilaisia toimivia yhteisöjä, jolla on omat sääntönsä. Oppilas kykenee määrittelemään näitä yhteisöjä ja ymmärtää sääntöjen merkityksen yhteisön, erityisesti omien lähiyhteisöjen toimivuuden kannalta. Oppilas ymmärtää miten sääntöjä kehitetään tasa-arvon ja oikeudellisuuden hengessä.

Oppilas ymmärtää koulun, harrastejärjestöjen, kunnan ja valtion olevan edellä mainittuja yhteisöjä ja tutustuu erilaisiin vaikuttamisen kanaviin näissä yhteisöissä.

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Demokraattinen (omassa lähiyhteisössä) vaikuttaminen.

Yhteiskunnassa vaadittavat yhteistyötaidot.

T2, T6, T7, T9 Kannustetaan oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja esim. luokassa, oppilaskunnassa ja kerhotoiminnassa. Oppilas oppii muodostamaan rakentavia perusteltuja mielipiteitä niin suullisesti kuin kirjallisesti sekä tarkastelemaan kriittisesti toisten näkemyksiä rakentavassa hengessä.

Oppilas ymmärtää, että demokraattisessa toiminnassa on tärkeää saada sanoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi, mutta hän myös ymmärtää, että kaikkia oppilaan mielipiteitä ja tavoitteita ei aina voida toteuttaa. Yhteiskuntaopin tavoitteena on myös kasvattaa oppilasta sietämään kritiikkiä ja pettymyksiä.

S4 Taloudellinen toiminta

Oppilasta ohjataan ymmärtämään palkkatyön merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Oppilas tuntee erilaisia alkutuotannon, jalostuksen ja palvelualojen ammatteja. Aihetta lähestytään oman lähiyhteisön näkökulmasta.

VUOSILUOKKA: 5

TUNTIMÄÄRÄ: 1 VUOSIVIIKKOTUNTI

Sisältöalue

Tavoite

Yksityiskohtaiset sisällöt

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Oma rahankäyttö ja vastuullinen kuluttaminen. Rahan käytön suunnittelu. Säästäminen.

Oppilas tiedostaa koulutyön merkityksen itselleen ja on motivoitunut oppimaan uutta. Hän hoitaa vastuullisesti päivittäiset koulutyönsä ja osaa suunnitella ajankäyttöään.

Oppilas ymmärtää, että koulutyössä vaadittavat taidot ovat pitkälti samoja työelämätaitojen kanssa.

Oppilas osaa arvioida ja suunnitella omaa rahan käyttöään. Oppilas osaa arvioida valintojensa vaikutusta ympäristön kannalta. Hän ymmärtää säästämisen merkityksen itselleen.

Tutustutaan rahankäyttöön myös perheen näkökulmasta. Oppilas ymmärtää, mitä erilaisia menoja perheen talouteen kuuluu ja mistä perheen tulot voivat muodostua

S2: Demokraattinen yhteiskunta

Ihmisoikeudet ja tasa-arvo

Päätöksenteon harjoittelu.

Suomen eri kulttuurit ja vähemmistöt

T2, T3: Ohjata oppilasta ymmärtämään tasa-arvoisuuden merkitystä yhteisössä ja ihmisten välisessä toiminnassa. Oppilas ymmärtää, mitä ihmisoikeudet ovat ja että ihmisyyden tasa-arvon periaatteen mukaan niiden tulee kuulua kaikille.

T7: Oppilaalle tarjotaan aitoja tilaisuuksia osallistua päätöksentekoon eri tilanteissa. Oppilasta ohjataan ymmärtämään päätöksenteon periaatteita.

Oppilas tutustuu suomalaisen kulttuurin käsitteisiin. Hän kykenee määrittelemään suomalaisia vähemmistöjä ja ymmärtää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tärkeyden suomalaisessa yhteiskunnassa ja arkielämässä.

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Demokraattinen (omassa lähiyhteisössä) vaikuttaminen.

T4: Ohjataan oppilasta tarkastelemaan erilaisia vaikuttamiskeinoja. Tarkastellaan, miten media voi tukea tai häiritä demokraattista päätöksentekoa ja demokraattisia periaatteita. Tutustutaan eri medioihin ja opitaan mediassa vaikuttamisen perusteet. Tarkastelun kohteena mediat, joissa käsitellään oppilasta eniten koskettavia asioita.

S4 Taloudellinen toiminta

Taloudellinen tasa-arvo

Työ ja taloudellinen toiminta hyvinvoinnin perustana.

Paikallisen talouden toiminta, yritykset ja työpaikat sekä palvelujen tuottajat

Kuluttajan valinnat

Markkinointi ja mainonta

Ohjataan oppilasta ymmärtämään työn merkitys yksilön ja yhteisön hyvinvoinnille. Tarkastellaan, mitä yrityksiä ja työpaikkoja omalla paikkakunnalla toimii ja mitä työntekijät tekevät. Tarkastellaan myös, mitä työntekijät tekevät jos yritys lopettaa ja mitä sillä on vaikutusta yhteiskuntaan.

Ohjataan oppilasta tarkastelemaan taloudelliseen epätasa-arvoon, rikkauteen ja köyhyyteen liittyviä kysymyksiä. Oppilaalle annetaan mahdollisuuksia harjoittaa eettistä arviointikykyään taloudellisissa kysymyksissä ja esittää omia ratkaisuehdotuksiaan siitä, miten yksilön ja miten yhteiskunnan pitäisi toimia taloudellisen epätasa-arvon ratkaisemiseksi.

Tarkastellaan, millä perusteella ihmiset päättävät, missä kaupassa he tekevät ostoksensa ja minkälaisia ominaisuuksia tuotteissa he arvostavat.

Tutkitaan mainontaa eri muodoissaan. Ohjataan oppilasta ymmärtämään mainonnan sääntöjä sekä miten markkinointi toimii. Oppilas osaa tunnistaa mainosviestit mediasta.

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–6

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Yhteiskuntaopin opiskelussa harjoitellaan niin itsenäistä työskentelyä kuin ryhmässä toimimistakin. Vertaisoppimisen kautta harjoitellaan vuorovaikutusta ja ryhmässä työskentelyn taitoja. Ajattelutaitoja kehitetään monipuolisin tehtävin ja työtavoin, joissa huomioidaan myös elämyksellisyys ja toiminnallisuus. Kannustetaan oman työn suunnitteluun ja arviointiin sekä itselle parhaiten sopivien oppimistyylien löytämiseen. Yhteiskuntaopin opetuksessa kannustetaan myös mielipiteiden esittämiseen ja perustelemiseen sekä ohjataan vähitellen tarkastelemaan asioita kriittisestä näkökulmasta.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Yhteiskuntaopissa tutustutaan oppilaan omaan yhteiskuntaan sekä paikallisyhteisöön ja niiden piirteisiin. Oppiaineessa ohjataan arvostamaan oman yhteisön arvoja, kriittisyyttä unohtamatta. Yhteiskuntaopissa tuodaan esille myös ihmisoikeuksien rooli yhteiskunnassa perehtymällä erityisesti Lasten oikeuksien sopimukseen. Oppilaita kannustetaan omien perusteltujen mielipiteiden luomiseen sekä kunnioittamaan toisten esittämiä omasta mielipiteestä eriäviä näkemyksiä.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Yhteiskuntaopissa oppilasta ohjataan huolehtimaan oppimisympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja ilmapiiristä. Oppilas tutustuu kouluyhteisön yhteisiin sääntöihin, osallistuu niiden laadintaan ja toimintatapojen kehittämiseen. Tehtävien ja pelien kautta oppilasta tuetaan ymmärtämää sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä yhteisön toiminnassa. Yhteiskuntaopissa tutustaan teknologian vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön ja pohditaan yhdessä siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Oppilaat tutustuvat ja harjoittelevat myös kestävän kuluttamisen käytäntöjä, sekä pohtivat säästäväisyyden sekä talouden suunnittelun merkitystä. He saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen sekä mainonnan ja median vaikutusten kriittiseen tarkasteluun.

Monilukutaito (L4)

Yhteiskuntaopissa opitaan tuottamaan ja tulkitsemaan erilaisia viestejä yhteiskunnassamme. Opitaan tekstien, äänien, kuvien ja numeroiden käyttöä ja tulkintaa. Kannustetaan seuraamaan ajankohtaisia asioita ja rohkaistaan muodostamaan oma peruteltu mielipide. Opetellaan vuorovaikutustaitoja käyttäen eri medioita.

Tieto- ja vietsintäteknologinen osaaminen (L5)

Yhteiskunnallisen tiedon tärkein lähde on internet. Yhteiskuntaopin opetuksessa harjoitellaan tiedonhakutaitoja ja lähdekriittisyyttä. Yhteiskuntaopissa harjoitellaan turvallisuuteen ja tietoturvaan liittyviä asioita. Median roolia taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tarkastellaan Internetistä käsin. Opiskeluun liittyviä koulutöitä tuotetaan tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Yhteiskuntaopissa kannustetaan järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta ja löytämään omia vahvuuksiaan. Erilaisten projektien ja tempausten avulla voidaan harjoittaa yhteistyötaitoja ja saavuttaa yhteisesti asetettuja tavoitteita. Yhteiskuntaopissa voidaan tutustua eri ammatteihin mm. vierailijoiden tai lyhytaikaisten työharjoittelujen kautta esim. koulun sisällä. Pyritään löytämään koulun ulkopuolisia tahoja, joiden kanssa yhteistyö on luontevaa. Yrittäjyyttä voidaan harjoitella esim. yritysprojektien tai luokkamyyjäisten järjestämisen avulla.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Yhteiskuntaopissa pyritään nostamaan oppilaiden kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Oppiaineessa perehdytään yhteisten sääntöjen luomisen ja niihin sitoutumisen tärkeyteen rakentamalla esimerkiksi luokan yhteisiä pelisääntöjä sekä kannustamalla oppilaita muun muassa oppilaskuntatoimintaan. Oppilaita ohjataan huomaamaan oman vastuullisen käytöksen ja toiminnan tärkeys yhteisön kaikkien jäsenten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Yhteiskuntaopissa tutustutaan eri medioihin vaikuttamisen välineenä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä