Englanti

VIERAAT KIELET

KIELIKASVATUS

Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet on määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa.

VIERAS KIELI ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6

Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppimäärä.

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa.

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

S1

L2

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

S1

L1, L2

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

S1

L2, L3

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

L1, L3

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

L1, L4, L5, L6

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

S3

L2, L4, L5, L7

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

S3

L4

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S3

L2, L4

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3

L3, L4, L5, L7

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.

Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä.

S1

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten laajalti levinnyt englannin kieli on.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

S1

Englanninkielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa kertoa, millaista englanninkielistä hänen omaa oppimistaan edistävää aineistoa on saatavilla.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

Kielenopiskelutavoittei-

den asettaminen ja löytäminen

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa, harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A2.1

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään. Oppilas turvautuu harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä melko usein. Oppilas osaa jonkin verran soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa viestinnässään.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A2.1

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä, ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden tukemana.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A2.1

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta laajenevasta aihepiiristä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa.

Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Pomarkun kunta

Siirryttäessä toiselta kolmannelle luokalle on varmistuttava oppilaan perustaitojen hallinnasta.

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–6

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ohjataan oppilas ymmärtämään kieltenopiskelun vaatimuksia. Englannin oppimisessa ohjataan oppilas ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja johdatellaan häntä löytämään itselleen parhaat tavat esimerkiksi sanaston opiskeluun. Oppilas oppii tulemaan tietoiseksi siitä, millä tavoin hän oppii vierasta kieltä parhaalla mahdollisella tavalla ja oppii löytämään mahdollisuuksia harjaantua englannin kielessä myös luokkahuoneen ulkopuolella. Oppilaita ohjeistetaan käyttämään tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kielten opiskelussa. Englannin kieltä voidaan käyttää myös muiden oppiaineiden tunneilla.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Kieltenopiskelussa kiinnitetään huomiota myös kulttuurin opiskeluun. Koulutyössä tuetaan oppilaan ymmärrystä omasta ja muiden kulttuuri-identiteetistä tutustumalla englanninkielisten maiden kulttuureihin.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilas ohjataan tulemaan toimeen arjen tilanteissa englannin kielellä ja uskaltamaan ilmaista itseään rohkeasti silloinkin, kun osaa kieltä vain vähän. Oppilaita ohjataan TVT:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön.

Monilukutaito (L4)

Monilukutaito on esillä englannin opetuksessa laajasti. Opetuksessa käytettävät tekstit ovat monista eri lähteistä ja edustavat eri tekstityyppejä. Oppilaille tarjotaan niin ääntä, kuvaa kuin kirjoitettuakin tekstiä. Englannin kieli tarjoaa loistavat mahdollisuudet autenttisien tekstien ottamiseen osaksi opetusta ja oppilasta ohjataan löytämään omalle osaamistasolle haastavistakin teksteistä oleellisin. Englannin kielen voi myös ottaa välineaineeksi muiden aineiden opiskeluun.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Opettajat ohjaavat oppilaan käyttämään TVT:tä kielenopiskelussa. Oppilas ohjataan hakemaan apua tekstien tulkintaan. TVT tarjoaa myös pelillisyyden ja leikillisyyden kautta mahdollisuuksia vieraan kielen oppimiselle ja nämä hyödynnetään opetuksessa.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Ohjataan oppilasta ymmärtämään kielitaidon, erityisesti englannin osaamisen, merkitys työelämässä. Oppilaat oppivat ilmaisemaan itseään vieraalla kielellä tilanteissa, joita he saattavat kohdata työelämässä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opetuksessa käytettävät työtavat harjaannuttavat oppilaan yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja. Oppilaat harjaantuvat rohkeiksi viestijöiksi myös englannin kielellä. Oppilaita kannustetaan järjestelmällisyyteen, oma-aloitteisuuteen ja sisukkuuteen.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Opetuksessa käsitellään kansainvälisen yhteistyön ja kestävän kehityksen teemoja myös englannin kielellä. Vieraskielisessä viestinnässä opetellaan ilmaisemaan itseään rakentavasti ja sujuvasti. Oppilaat ohjataan ymmärtämään miten englannin kielen taito avaa heille ovia kansainväliseen yhteistyöhön ja vaikuttamiseen.

VUOSILUOKKA: 3

TUNTIMÄÄRÄ: 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus

S1

L2

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

L1, L2

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

L1, L3

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

L1, L4, L5, L6

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

S3

L2, L4, L5, L7

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tutustuttaa oppilaat englannin kielen ääntämisen perusteisiin ja rohkaista lyhyiden tekstien tuottamiseen

S3

L3, L4, L5, L7

Opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan mm. englannin kielen levinneisyyteen ja pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa lorujen, satujen, leikkien, laulujen, draaman ja pelien avulla. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja lähiympäristö.

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan uusia kielenopiskelutaitoja, uusien sanojen ja rakenteiden käyttöä omissa ilmaisuissa. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa yksin ja ryhmässä toimimisen avulla.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan pieniä tekstejä englanniksi. Keskeisenä aiheena on oppilaan jokapäiväinen elämänpiiri. Sanastoa ja helppoja rakenteita opetellaan erilaisissa kielenkäyttötarkoituksissa ikätasoon sopivien harjoitteiden avulla. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Työtavat ja oppimisympäristöt

Työtavoissa pyritään toiminnallisuuteen, yhdessä tekemiseen ja omaan ilmaisuun. Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja englannin kielen käyttämiseen. Pelejä, leikkejä ja yhteistä tekemistä tarjotaan yksilöllisten tehtävien ja harjoitteiden ohella riittävästi. Oppilaalle tarjotaan tukea ja apua vieraan kielen opiskeluun. Tukimuotoja voivat olla tukiopetus, rinnakkais- tai samanaikaisopetus, avustaja, erityisopettaja ja lisämateriaali.

Oppimisen arviointi

Arvioinnissa pyritään kannustamaan oppilasta ja lisäämään oppilaan tietoisuutta omista taidoistaan. 3. luokan kevätlukukaudesta eteenpäin englannin opiskelu arvoidaan numeroin.

VUOSILUOKKA: 4

TUNTIMÄÄRÄ: 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema Euroopassa

S1

L2

T3 auttaa oppilasta havainnoimaan oman äidinkielen ja kulttuurin eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä Brittein saarten kieliä ja kulttuuria kohtaan

S1

L1, L2

S1

L1, L2

S1

L2, L3

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

L1, L3

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

L1, L4, L5, L6

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa myös luokkahuoneen ulkopuolella

S3

L2, L4, L5, L7

S3

L4

S3

L2, L4

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta oman elämänpiiriin liittyvistä asioista sekä tulkita englannin kielen foneettisia aakkosia

S3

L3, L4, L5, L7

Opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan Euroopan alueen maihin ja kieliin sekä verrataan omaa äidinkieltä englannin kieleen. Verrataan omaa kulttuuria Brittein saarten kulttuuriin. Pohditaan oman kulttuurin merkitystä. Tiedostetaan englannin kielen levinneisyys maailmalla ja havainnoidaan englannin kielen läsnäolo omassa lähiympäristössä.

S2 Kielenopiskelutaidot: Harjoitellaan omista oppivälineistä huolehtimisesta ja kotiläksyjen selkeää merkintää. Harjoitellaan pari- ja ryhmätyöskentelyä. Asetetaan omalle opiskelulle tavoitteita. Arvioidaan omaa oppimista ja kokeillaan erilaisia opiskelutekniikoita ja –strategioita. Tiedostetaan, että kieltä voi oppia monella eri tavalla ja monissa eri paikoissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia seuraavista aiheista: a) minä, perheeni, kotini b) kouluni ja koulumaailma c) ruoka. Valitaan myös oppilaita kiinnostavia aiheita yhdessä esim. musiikki, eläimet jne. Pääpaino on suullisen kielitaidon harjoittelussa, joten ääntämistä harjoitellaan runsaasti. Tutustutaan tarkemmin englannin kielen foneettisiin ja pyritään itse tulkitsemaan niitä. Omaksutaan yllä olevista aiheista perussanastoa ja rakenteista harjoitellaan olla-verbin ja omistaa-verbin muotoja. Yleispreesensin myönteiset ja kielteiset muodot sekä kysymykset ovat läsnä teksteissä ja puheessa.

VUOSILUOKKA: 5

TUNTIMÄÄRÄ: 2 VUOSIVIIKKONTUNTIA

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

S1

L2

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

S1

L1, L2

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

S1

L2, L3

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

L1, L3

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

L1, L4, L5, L6

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

S3

L2, L4, L5, L7

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

S3

L4

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S3

L2, L4

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3

L3, L4, L5, L7

Opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan englantia puhuviin maihin ja suurimpiin kansallisiin variaatioihin sekä englantia puhuvien maiden kulttuurien moninaisuuteen.

S2 Kielenopiskelutaidot: Harjoitellaan erilaisia työskentelytapoja yksin ja ryhmässä mm. oppilaita kiinnostavien projektien avulla. Pyritään luomaan kontakteja, joissa kieltä voi käyttää autenttisesti vieraskielisten kanssa. Asetetaan omalle opiskelulle tavoitteita ja arvioidaan omaa oppimista. Tiedostetaan, että kieltä voi oppia monella eri tavalla ja monissa eri paikoissa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia a) itsestä, perheestä, suvusta b) harrastuksista, urheilusta ja liikunnasta c) ammateista d) musiikista ja taiteista. Pääpaino on suullisen kielitaidon harjoittelussa, joten ääntämistä harjoitellaan runsaasti. Tutustutaan tarkemmin englannin kielen foneettisiin aakkosiin ja pyritään itse tulkitsemaan niitä. Rakenteista harjoitellaan adjektiiveja, yleis- ja kestopreesensiä sekä mennyttä aikamuotoa.


VUOSILUOKKA: 6

TUNTIMÄÄRÄ: 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

S1

L2

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

S1

L1, L2

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

S1

L2, L3

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

L1, L3

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

L1, L4, L5, L6

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

S3

L2, L4, L5, L7

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

S3

L4

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S3

L2, L4

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3

L3, L4, L5, L7

Opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Lisätään tietoutta englantia puhuvista maista ja kansallisista variaatioista. Verrataan englantia puhuvien maiden kulttuureja keskenään ja omaan kulttuuriin. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan oman äidinkielen ja englannin sekä mahdollisten muiden jo opittujen kielien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Pohditaan myös, miten voidaan toimia tilanteissa, joissa oma englannin kielitaito ei tunnu riittävän.

S2 Kielenopiskelutaidot: Oppilas ottaa yhä enemmän vastuuta omasta kielenopiskelustaan. Asetetaan omalle opiskelulle realistisia tavoitteita ja arvioidaan omaa oppimista säännöllisin väliajoin esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen. Vahvistetaan oppilaan itselleen tehokkaaksi omaksumiaan kielenopiskelutapoja ja jaetaan sekä kokeillaan ryhmässä uusia kielenopiskelutapoja. Tiedostetaan, että kieltä voi oppia monella eri tavalla ja monissa eri paikoissa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen ja kannustetaan rohkeasti toteuttamaan eri tapoja ja paikkoja kielenopiskelussa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia mm. matkustamiseen, teknologiaan ja tulevaisuuteen liittyvistä aiheista. Oppilaan kiinnostuksen kohteet ja aiheiden ajankohtaisuus otetaan myös huomioon aiheita valittaessa. Pääpaino on suullisen kielitaidon harjoittelussa, joten ääntämistä harjoitellaan runsaasti, puherytmiin ja intonaatioon kiinnitetään huomiota. Rakenteista harjoitellaan preesensiä ja imperfektiä sekä tutustutaan futuuriin.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Alakoulussa englantia oppilaalle opettanut henkilö ja yläkoulussa aineenopettaja, luokanvalvoja ja erityisopettaja vaihtavat keskenään oppimisen kannalta oleellista tietoa oppilaasta. Erityisopettajan rooli korostuu sellaisten oppilaiden kohdalla, joilla on erityisiä haasteita oppimisessa. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista. Koulun tehtävä on huolehtia, että myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytännöt ovat oppilaiden ikäkauteen ja edellytyksiin soveltuvia. Oppilaille ja kodeille tiedotetaan opetuksen tavoitteista ja arviointikriteereistä. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi.

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä