Käsityö

KÄSITYÖ

Oppiaineen tehtävä

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. Opetus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien oppimista ja soveltamista. Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä työstämistä, jonka myötä päästään kehittämään toimivia ratkaisuja. Oppilasta ohjataan tekemään valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden välillä sekä työskentelemään niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1-S6

L1, L2

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1-S6

L1, L5

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1-S4

L2, L4, L5

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3, S5

L4, L6

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

S1-S5

L3, L6

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto– ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1, S2, S6

L5

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6

L1, L4, L7

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S3, S5

L1, L3, L7

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia, jotka sisältävät ajankohtaisia ja monipuolisia oppimistehtäviä eri vuosiluokille. Sisällöissä toteutetaan käsityöllisin keinoin erilaisten materiaalien ja työmenetelmien tuntemista, ymmärtämistä ja ennakkoluulotonta soveltamista, muissa oppiaineissa ja oppimisympäristöissä opittua hyödyntäen.

S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.

S2 Suunnittelu: Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.

S3 Kokeilu: Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin.

S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.

S6 Dokumentointi ja arviointi: Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet, koneet, laitteet ja materiaalit muodostavat käsityön oppimista tukevan oppimisympäristön. Samalla ympäristö tukee käsityössä tarvittavan teknologian toimintaperiaatteiden ymmärtämistä. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa mahdollisuuden käyttää erilaisia oppimateriaaleja, oppimisalustoja, piirto-ohjelmia, digitaalisten kuvien muokkausta sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja suunnittelun tukena. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.

Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. Kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön tutustutaan esimerkiksi virtuaalisesti sekä museo-, näyttely- ja kirjastokäynneillä. Näyttelyihin ja yrityksiin tehtävillä opintokäynneillä tuetaan ja vahvistetaan koulussa opittua ja käyntejä hyödynnetään oppimistehtävissä. Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 3-6

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Oppilasta tuetaan kehittämään käsityöllisiä taitojaan joustavasti itselleen sopivalla tavalla ja kannustetaan nauttimaan tekemisestään. Käsityössä tuetaan oppilaiden omia ratkaisuja sekä vahvistetaan uutta luovan tiedon rakentamista ja käyttöönottoa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ohjaukselle ja tuelle varataan riittävästi aikaa.

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 3-6

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute on ohjaavaa ja kannustavaa, koko käsityöprosessia koskevaa. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Palautteen antamisessa korostetaan myönteisesti oppilaan kehittymistä ja kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten oppisisältöjen oppimisen ja omaksumisen rinnalla arvioidaan monipuolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon kehittymistä. Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa osoitetaan kehittämiskohde ja ohjataan kehittämään suoritusta. Oppilaat osallistuvat arviointiin ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä, asioiden selkeää ja jäsenneltyä esittämistä, toisten työskentelyn arvostamista ja rakentavaa palautteen antoa.

Käsityön sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää käsityön valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida kokonaista käsityön prosessia, monimateriaalisen tekemisen tapoja, työskentelyn sujuvuutta ja tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun soveltamista.

Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1-S6

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia osana itsearviointia.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1-S6

Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi

Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia prosessin eri vaiheista.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1-S4

Tuotteen valmistaminen

Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja toimivuus.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3,S5

Käsityössä käytettävien materiaalien ja valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen

Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita.

Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä

S1-S5

Työskentelytaidot

Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti.

Oppilas osaa kuvata yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien laitteiden toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto– ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1, S2, S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6

Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen

Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S3, S5

Kulutus- ja tuotanto- tapojen pohdinta

Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

Pomarkun kunta

VUOSILUOKAT: 3 JA 4

TUNTIMÄÄRÄ: 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA MOLEMMILLA VUOSILUOKILLA

Opetuksen tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen sisällöt

Ideointi, kokeilu, suunnittelu

3. luokka/ 2 vuosiviikkotuntia

4. luokka/ 2 vuosiviikkotuntia

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

L1, L2

Lähtökohtana ovat oppilaan moniaistiset kokemukset ja elämykset. Tietoa hankitaan monesta lähteestä. Oppilas havainnoi ja analysoi rakennettua esine- ja luonnonympäristöä sekä kokee keksimisen iloa.

Suunnittelun pohjana ovat ideointi ja oppilaiden tekemät kokeilut. Oppilas kokeilee piirtämistä, rakentelua ja TVT-mahdollisuuksia. Tekniikkakokeilut ja siitä tulevat johtopäätökset voivat joskus olla itsessään tuotos.

Oppilas tekee omia kuvallisia suunnitelmia omat taitonsa huomioiden. Samalla hän pohtii oman työnsä työvaiheita ja niiden järjestystä.

Lähtökohtana ovat oppilaan moniaistiset kokemukset ja elämykset. Tietoa hankitaan monesta lähteestä. Oppilas havainnoi ja analysoi rakennettua esine- ja luonnonympäristöä sekä kokee keksimisen iloa.

Suunnittelun pohjana ovat ideointi ja oppilaiden tekemät kokeilut. Oppilas käyttää piirtämistä, rakentelua ja kokeillaan TVT-mahdollisuuksia. Tekniikkakokeilut ja siitä tulevat johtopäätökset voivat joskus olla itsessään tuotos.

Oppilas tekee omia kuvallisia suunnitelmia: merkitsee mittoja sekä kirjoittaa selvennyksiä. Samalla hän pohtii oman työnsä työvaiheita ja niiden järjestystä.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

L1, L5

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

L2, L4, L5

Tekeminen ja soveltaminen

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

L4, L6

Turvallisen harjoittelemisen ja pitkäjänteisen tekemisen kautta oppilas vähitellen ymmärtää tavallisimpien materiaalien ominaisuuksia sekä laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteita. Omissa töissä sovelletaan opittuja tekniikoita, koneiden ja laitteiden käyttöä, samoin opitaan käyttämään alan peruskäsitteitä. Oppilaat huolehtivat työympäristön järjestyksestä ja viihtyisyydestä.

Oppilas tutustuu materiaaleihin. Tuotoksissa yhdistellään eri tekniikoita, ja värien, pintojen, muotojen lisäksi kuvioita. Tutkitaan rakenteita ja kolmiuloitteista muotoa. Oppilaat valmistavat omien ja yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsitöitä.

Oppilas kokeilee ohjatusti kovia ja pehmeitä materiaaleja: puu, muovi, kuidut, langat, kankaat, kierrätysmateriaalit. Työstössä käytetään materiaaleihin soveltuvia tekniikoita.

Turvallisen harjoittelemisen ja pitkäjänteisen tekemisen kautta oppilas vähitellen ymmärtää tavallisimpien materiaalien ominaisuuksia sekä laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteita. Omissa töissä sovelletaan opittuja tekniikoita, koneiden ja laitteiden käyttöä, samoin opitaan käyttämään alan peruskäsitteitä. Oppilaat huolehtivat työympäristön järjestyksestä ja viihtyisyydestä.

Oppilas oppii materiaaleja. Tuotoksissa yhdistellään eri tekniikoita, ja värien, pintojen, muotojen lisäksi kuvioita. Tutkitaan rakenteita ja kolmiuloitteista muotoa. Oppilaat valmistavat omien ja yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsitöitä.

Oppilas kokeilee ohjatusti kovia ja pehmeitä materiaaleja: puu, muovi, kuidut, langat, kankaat, kierrätysmateriaalit. Työstössä käytetään materiaaleihin soveltuvia tekniikoita.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä

L3, L6

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

L5

Dokumentointi ja arviointi

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

L1, L4, L7

Oppilasta kannustetaan tarkastelemaan yksin tai ryhmänä suunnitelman ja työohjeiden toteutumista osana itsearviointia välillä kesken työprosessin.

Oppilas tutustuu ja harjoittelee TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.

Oppilasta kannustetaan tarkastelemaan yksin tai ryhmänä suunnitelman ja työohjeiden toteutumista osana itsearviointia välillä kesken työprosessin.

Oppilas tutustuu ja harjoittelee TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana. Oppilas oppii vähitellen kokonaisen käsityöprosessin hallitsemisen.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

L1

Vuosiluokkien 3–4 aikana harjoiteltavia tekniikoita:

 • Ompelukoneen turvallinen käyttö ja ompeleet
 • Silitysraudan turvallinen käyttö ja silittäminen
 • Sauma ja päärme
 • Kankaan oikea ja nurja puoli
 • Kaavat ja saumanvarat
 • Käsin ompelun pistoja
 • Solmu ja langan päätteleminen
 • Napin ompeleminen
 • Lankatyöt: Nyörin kiertäminen ja nauhakujaan pujottaminen
 • Lankatyöt: Ketjusilmukka, kiinteä silmukka
 • Puutyö: Mittaaminen, merkitseminen ja piirrotus: Kappaleen pituuden merkitseminen, kohteen (esim. reiän paikan) mittaaminen kahdesta suunnasta (reunasta), suorakulman käyttö, purasimen käyttö.
 • Puutyö / Höylääminen: Kapean pinnan höylääminen
 • Puutyö / Taltan käyttö: Kapeiden pintojen talttaus
 • Puutyö / Penkki- tai pylväsporakoneen käyttö. Poranterän valinta ja kiinnittäminen. Poraussyvyyden rajoittimen käyttö.
 • Puutyö / Liittäminen: Naula- ja ruuviliitos
 • Kiinnitys: Kappaleen kiinnittäminen höyläpenkkiin.
 • Sahaus: Poikkisahaus
 • Hiominen ja viilaaminen: terävän reunan pyöristäminen.
 • Pinnankäsittely: Vahaus ja/tai lakkaus.
 • Metallitangon tai -putken katkaisu sahaamalla tai pihdeillä tai putkileikkurilla
 • Metallin leikkaus levysaksilla
 • Kiinnitys: Metallitangon tai -putken kiinnittäminen viilapenkkiin
 • Metallityö / Viilaus: Leikattujen pintojen viimeistely ja reunojen pyöristäminen viilaamalla
 • Metallityö / Sahauspintojen viimeistely ja pyöristys viilaamalla
 • Metallin taivutus ja muotoilu kylmänä
 • Konetyöstö: Kerrataan penkki- tai pylväsporakoneella konekohtaisia ja yleisiä työturvallisuuteen liittyviä asioita: kappaleen kiinnitys, suojainten käyttö, työrauha koneella, hätäseis-kytkimien käyttö, yleinen siisteys.

Käsityön opetuksen järjestäminen vuosiluokilla 3–4:

Opetus järjestetään kaikille yleisenä käsityön opetuksena siten, että mahdollistetaan Pomarkun kunnan käsityön opetussuunnitelmassa mainittujen käsityön tavoitteiden ja sisältöjen toteutuminen sekä tekniikoiden harjoittelu vuosiluokkien 3–4 aikana.

VUOSILUOKAT: 5 JA 6

TUNTIMÄÄRÄ: 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA MOLEMMILLA VUOSILUOKILLA

Opetuksen tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen sisällöt

Ideointi, kokeilu, suunnittelu

5. luokka/ 2 vuosiviikkotuntia

6. luokka/ 2 vuosiviikkotuntia

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

L1, L2

Lähtökohtana ovat oppilaan moniaistiset kokemukset ja elämykset. Tietoa hankitaan monesta lähteestä ja oppilas oppii etsimään ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin. Oppilas havainnoi ja analysoi rakennettua esine- ja luonnonympäristöä sekä kokee keksimisen iloa.

Suunnittelun pohjana ovat ideointi ja oppilaiden tekemät kokeilut. Oppilas käyttää piirtämistä, rakentelua ja kokeillaan TVT:n mahdollisuuksia. Tekniikkakokeilut ja siitä tulevat johtopäätökset voivat joskus olla itsessään tuotos.

Oppilas tekee omia kuvallisia suunnitelmia omat taitonsa huomioiden: merkitsee mittoja sekä kirjoittaa selvennyksiä. Samalla hän pohtii oman työnsä työvaiheita ja niiden järjestystä. Oppilas pyrkii tekemään myös kaavoja ja voi harjoitella teknistä piirtämistä.

Lähtökohtana ovat oppilaan moniaistiset kokemukset ja elämykset. Tietoa hankitaan monesta lähteestä ja oppilas oppii etsimään ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin. Oppilas havainnoi ja analysoi rakennettua esine- ja luonnonympäristöä sekä kokee keksimisen iloa.

Suunnittelun pohjana ovat ideointi ja oppilaiden tekemät kokeilut. Oppilas osaa käyttää erilaisia mahdollisuuksia. Tekniikkakokeilut ja siitä tulevat johtopäätökset voivat joskus olla itsessään tuotos.

Oppilas tekee omia kuvallisia suunnitelmia omat taitonsa huomioiden: merkitsee mittoja sekä kirjoittaa selvennyksiä. Samalla hän pohtii oman työnsä työvaiheita ja niiden järjestystä. Oppilas tavoittelee työohjeen kirjoittamista. Oppilas pyrkii tekemään myös kaavoja ja voi harjoitella teknistä piirtämistä.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

L1, L5

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

L2, L4, L5

Tekeminen ja soveltaminen

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

L4, L6

Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisesti opittuja tekniikoita ja testattuja materiaaleja, sekä syvennetään käsityön peruskäsitteistöä. Koneita ja laitteita hyödynnetään opetuksessa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Oppilaat huolehtivat työympäristön järjestyksestä ja viihtyisyydestä.

Oppilas tietää materiaaleja. Tuotoksissa yhdistellään eri tekniikoita, ja värien, pintojen, muotojen lisäksi kuvioita. Tutkitaan rakenteita ja kolmiuloitteista muotoa. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan johonkin ohjelmointialustaan. Oppilas pyrkii laadukkaaseen ja pitkäjänteiseen tekemiseen. Oppilaat valmistavat omien ja yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsitöitä.

Oppilas käyttää kovia ja pehmeitä materiaaleja: puu, muovi, metallit, kuidut, langat, kankaat, kierrätysmateriaalit. Työstössä käytetään materiaaleihin soveltuvia tekniikoita.

Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisesti opittuja tekniikoita ja testattuja materiaaleja. Oppilas osaa käsityön peruskäsitteistön. Koneita ja laitteita hyödynnetään opetuksessa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Oppilaat huolehtivat työympäristön järjestyksestä ja viihtyisyydestä.

Oppilas osaa tuetusti käyttää materiaaleja. Tuotoksissa yhdistellään eri tekniikoita, ja värien, pintojen, muotojen lisäksi kuvioita. Tutkitaan rakenteita ja kolmiuloitteista muotoa. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan johonkin ohjelmointialustaan. Oppilas pyrkii laadukkaaseen ja pitkäjänteiseen tekemiseen. Oppilaat valmistavat omien ja yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsitöitä.

Oppilas käyttää kovia ja pehmeitä materiaaleja: puu, muovi, metallit, kuidut, langat, kankaat, kierrätysmateriaalit. Työstössä käytetään materiaaleihin soveltuvia tekniikoita.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä

L3, L6

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

L5

Dokumentointi ja arviointi

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

L1, L4, L7

Oppilas tarkastelee yksin tai ryhmänä suunnitelman ja työohjeiden toteutumista osana itsearviointia välillä kesken työprosessin. Pohditaan materiaalien ja tekniikoiden ekologisia ja eettisiä vaikutuksia.

Oppilas tutustuu ja harjoittelee TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana. TVT:tä käytetään (kuva/teksti) prosessin ja valmiin työn dokumentointiin.

Oppilas tarkastelee yksin tai ryhmänä suunnitelman ja työohjeiden toteutumista osana itsearviointia välillä kesken työprosessin. Pohditaan materiaalien ja tekniikoiden ekologisia ja eettisiä vaikutuksia.

Oppilas tutustuu ja harjoittelee TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana. TVT:tä käytetään (kuva/teksti) prosessin ja valmiin työn dokumentointiin.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

L1

Syvennetään vuosiluokilla 1–4 harjoiteltujen tekniikoiden opettelemista. Näiden lisäksi vuosiluokilla 5–6 harjoitellaan seuraavia tekniikoita:

 • Vaatteen kaava, riittävän saumanvaran varaamisen merkitys
 • Kankaan ja neuloksen erojen ymmärtäminen ja oikean materiaalin valinta oikeaan käyttötarkoituksiin
 • Neuleen rakenne ja neulomisen tekniikan ymmärtäminen. Mahdollinen neulekokeilu- tai neuletyö.
 • Kankaan painaminen ja värjääminen
 • Joustavan materiaalin ompeleminen ompelukoneella
 • Vetoketjun ompeleminen
 • Laiterakentelua
 • Muovin perustyöstöä (sahaaminen, poraaminen, hiominen, viimeistely)
 • Sähköopin perusosia
 • Rakennetaan elektroniikan peruskomponenteilla toimiva laite ja tehdään ja suunnitellaan itse siihen sopiva runko.
 • Monimateriaaliset työt.

Käsityön opetuksen järjestäminen vuosiluokilla 5–6:

Käsityön opetus järjestetään viidennellä vuosiluokalla jaksotettuna niin, että niissä vaihtelevat suunnittelu, tekniikoiden harjoittelu, oppilaiden valitsemien töiden tekeminen ja dokumentointi. Jaksotus voidaan toteuttaa eri tavoin riippuen mm. opetustiloista ja opetusryhmän koosta. Opetus tulee järjestää siten, että kaikkien oppilaiden kanssa toteutetaan samat tavoitteet ja sisällöt sekä harjoitellaan samoja opetussuunnitelmassa mainittuja tekniikoita. Kuudennella vuosiluokalla suoritetaan valinta, joka painottuu joko tekniseen työhön tai tekstiilityöhön.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä