Musiikki

MUSIIKKI

Oppiaineen tehtävä

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

Vuosiluokkien 3-6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja kunnioittavasti toisten kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään. Samalla he tottuvat jäsentämään aiempaa tietoisemmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä sekä musiikkikulttuureja. Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja kuunnella kehittyvät. Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten oppimiskokemusten kautta.

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1-S4

L2, L6, L7

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1-S4

L2

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1-S4

L1, L2

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä

S1-S4

L2

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1-S4

L1, L2, L5, L6

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

S1-S4

L2

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S1-S4

L4

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1-S4

L3

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.

S1-S4

L1

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.

S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista jokaiselle oppilaalle. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 3-6

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, opetusvälineiden käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita kuullaan. Ratkaisuilla luodaan oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 3-6

Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen.

Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä.

Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1-S4

Musiikilliset yhteistyö-taidot

Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1-S4

Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja ‑soittoon pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1-S4

Musiikki-liikunta

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä

S1-S4

Musiikin kuuntelu

Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja esittää näkemyksiään kuulemastaan.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1-S4

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri keinoin

Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

S1-S4

Musiikin merkitysten havainnointi

Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja kokemuksistaan.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S1-S4

Musiikin merkintä-tapojen ymmärtämi-nen

Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1-S4

Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.

S1-S4

Oppimaan oppiminen ja työskentely-taidot

Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi ja toimii tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.


Pomarkun kunta

VUOSILUOKKA: 3

TUNTIMÄÄRÄ: 1

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin

S1-S4 laulaminen sekä keho-, rytmi-, melodia- ja säestyssoittimiin tutustuminen

L2, L6, L7

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä kehittämään soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1-S4 laulaminen sekä keho-, rytmi-, melodia- ja säestyssoittimiin tutustuminen

L2, L6, L7

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1, S2 laulu- ja liikuntaleikit sekä musiikkiliikunta,

L1, L2

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä tulkitsemaan kuulemaansa

S1-S4 musiikkisadut, äänipartituurit, eri kulttuurien musiikki

L2

T5 rohkaista toteuttamaan pienimuotoisia musiikillisia kokonaisuuksia eri keinoin tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1-S4 musiikkisovellusten ja – ohjelmien käyttöön tutustuminen

L1, L2, L5, L6

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman monimuotoisuutta

S3-S4 eri kulttuurien musiikki,

lastenmusiikki, populaarimusiikki, kansanmusiikki

L2

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S2 musiikin peruskäsitteiden laajentaminen; rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka sekä

yksinkertaiset aika-arvot, rytmi- ja tempomerkinnät

L4

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa sekä tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin

S1 vastuullinen soittimien ja opetusmateriaalien käsittely sekä turvallinen musiikin kuuntelu

L3

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 Ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla

S1-S4 pitkäjänteinen omien taitojen harjoittaminen, pienet esitykset omassa luokassa tai muissa koulun tilaisuuksissa

L1


VUOSILUOKKA: 4

TUNTIMÄÄRÄ: 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin

S1-S4 laulaminen sekä keho-, rytmi-, melodia- ja säestyssoittimiin tutustuminen

L2, L6, L7

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä kehittämään soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1-S4 laulaminen sekä keho-, rytmi-, melodia- ja säestyssoittimiin tutustuminen

L2, L6, L7

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1, S2 laulu- ja liikuntaleikit sekä musiikkiliikunta,

L1, L2

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä tulkitsemaan kuulemaansa

S1-S4 musiikkisadut, äänipartituurit, eri kulttuurien musiikki, taidemusiikki, orkesterisoittimet, yhteistyö mahdollisuuksien mukaan Pori Sinfoniettan kanssa

L2

T5 rohkaista toteuttamaan pienimuotoisia musiikillisia kokonaisuuksia eri keinoin tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1-S4 musiikkisovellusten ja – ohjelmien käyttöön tutustuminen

L1, L2, L5, L6

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman monimuotoisuutta

S3-S4 eri kulttuurien musiikki,

lastenmusiikki, populaarimusiikki, kansanmusiikki

L2

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S2 musiikin peruskäsitteiden laajentaminen; rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka sekä yksinkertaiset melodiamerkinnät

L4

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa sekä tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin

S1 vastuullinen soittimien ja opetusmateriaalien käsittely sekä turvallinen musiikin kuuntelu

L3

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 Ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla

S1-S4 pitkäjänteinen omien taitojen harjoittaminen, pienet esitykset omassa luokassa tai muissa koulun tilaisuuksissa

L1


VUOSILUOKKA: 5

TUNTIMÄÄRÄ: 1 VUOSIVIIKKOTUNTI

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin

S1-S4 laulaminen sekä rytmi-, melodia-, säestys- ja bändisoittimiin tutustuminen

L2, L6, L7

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä kehittämään soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1-S4 laulaminen sekä rytmi-, melodia-, säestys- ja bändisoittimiin tutustuminen, yhteistyö mahdollisuuksien mukaan Palmgren konservatorion kanssa

L2, L6, L7

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1, S2 musiikkiliikunta

L1, L2

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä tulkitsemaan kuulemaansa

S1-S4 eri musiikkityylit ja aikakaudet

L2

T5 rohkaista oppilasta toteuttamaan pienimuotoisia musiikillisia kokonaisuuksia eri keinoin ja tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1,S2,S4 imrovisointi sekä musiikkisovellusten ja -ohjelmien käytön opettelu

L1, L2, L5, L6

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

S3, S4 eri aikakausien musiikki, eri musiikkityylit, näyttämömusiikki, musiikkielokuvat , juhlaperinne

L2

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S1, S2 musiikin peruskäsitteiden vahvistaminen; rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka sekä

aika-arvot, rytmi-, tempo- ja melodiamerkinnät ja niiden käyttö musisoinnissa

L4

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa sekä tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin

S1 äänenkäyttö ja -huolto, vastuullinen soittimien ja opetusmateriaalien käsittely sekä turvallinen musiikin kuuntelu

L3

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 Ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla sekä osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan omaa edistymistään

S1-S4 pitkäjänteinen omien taitojen harjoittaminen, esitykset omassa luokassa tai muissa koulun tilaisuuksissa, itsearviointi

L1


VUOSILUOKKA: 6

TUNTIMÄÄRÄ: 1 VUOSIVIIKKOTUNTI

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin

S1-S4 laulaminen sekä rytmi-, melodia-, säestys- ja bändisoittimiin tutustuminen

L2, L6, L7

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä kehittämään soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1-S4 laulaminen sekä rytmi-, melodia-, säestys- ja bändisoittimiin tutustuminen,

yhteistyö mahdollisuuksien mukaan Palmgren-konservatorion kanssa

L2, L6, L7

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1, S2 musiikkiliikunta

L1, L2

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä tulkitsemaan kuulemaansa

S1-S4 eri musiikkityylit ja aikakaudet

L2

T5 rohkaista oppilasta toteuttamaan pienimuotoisia musiikillisia kokonaisuuksia eri keinoin ja tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1,S2,S4 improvisointi ja pienimuotoisen musiikillisen kokonaisuuden keksiminen sekä musiikkisovellusten ja -ohjelmien käytön opettelu

L1, L2, L5, L6

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

S3, S4 eri aikakausien musiikki, eri musiikkityylit, näyttämömusiikki, musiikkielokuvat , juhlaperinne

L2

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S1, S2 musiikin peruskäsitteiden vahvistaminen; rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka sekä aika-arvot, rytmi-, tempo- ja melodiamerkinnät ja niiden käyttö musisoinnissa

L4

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa sekä tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin

S1 äänenkäyttö ja –huolto, vastuullinen soittimien ja opetusmateriaalien käsittely sekä turvallinen musiikin kuuntelu

L3

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 Ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla sekä osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan omaa edistymistään

S1-S4 pitkäjänteinen omien taitojen harjoittaminen, esitykset omassa luokassa tai muissa koulun tilaisuuksissa, itsearviointi

L1

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä