Yleistä tietoa...

...koulunkäyntiin liittyen

OPPIKIRJAT

Säästötoimenpiteiden vuoksi oppilaat eivät saa kaikissa aineissa vuosittain uusia kirjoja. Oppilaille tulisikin painottaa, että heillä on vastuu omien kirjojensa kunnosta, jotta seuraava oppilas saisi hyväkuntoisen ja siistin koulukirjan. Yhteisestä kirjasta huolehtiminen on myös kasvatuksellisesti tärkeää; vastuun ottaminen omasta ja yhteiskunnan omaisuudesta on hyvä oppia jo nuorena. Vahingoitetun tai kadotetun koulukirjan tilalle oppilaan tulee hankkia uusi kirja. Samoin toimitaan kadonneiden vihkojen suhteen.


OHJEITA LIIKUNTATUNTEJA VARTEN

Opetushallituksen ohjeiden mukaan oppilaalla on oltava asianmukaiset varusteet liikuntatunneilla: ulkoliikuntaa varten verryttelypuku tai vastaava sekä urheilutossut ja sisäliikuntaa varten liikunta-asu + sisätossut sekä peseytymistä varten pyyheliina.

Talviliikuntaa varten pyydämme hankkimaan oppilaalle hyvin teroitetut luistimet, lämpimän ulkoiluasun ja sukset. Koululla on rajoitettu määrä lainavälineitä, joiden sopivuutta ei voida taata. Toivomme näin voivamme yhdessä vanhempien kanssa luoda lapsille terveet ja pysyvät liikuntatottumukset elämää varten.

Oppilas voidaan vapauttaa liikuntasuorituksista, mikäli hänellä on terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus. Tällöin, jos tunti on päivän päässä, tunnille ei tarvitse osallistua, jos näin huoltajan kanssa sovitaan. Muussa tapauksessa (esim. pienehkö rasitusvamma, sairauden jälkitila tms.) oppilas osallistuu vointinsa mukaan tai seuraa liikuntatuntia. Pitkään poissa olleelle toipilaalle voidaan antaa myös lupa tehdä muita tehtäviä.

Terveisin liikunnanopettajat


KOULUMATKAT

Koulukuljetus

Koulukuljetuksista vastaa koulutoimisto eli sivistysjohtaja ja koulusihteeri. Mikäli oppilas ei sairauden tai muun äkillisen syyn vuoksi tarvitse kuljetusta, ilmoitetaan asiasta kotoa suoraan taksinkuljettajalle! Muissa kuin äkillisissä tapauksissa ollaan yhteydessä aina koulusihteeri Anne Rossiin. Poikkeuksellisten koulupäivien kyyditykset hoidetaan koululta käsin.

Koulukuljetus järjestetään peruskoululain mukaan niille oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km. Pomarkun kunnassa tarjotaan koulukuljetus tämän lisäksi myös niille 1.-2. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km. Kuljetus voidaan järjestää myös tien vaarallisuuden vuoksi (lähinnä Valtatie 23 kaikille ja pätkä Pitkäkujaa 1.-2.-luokkalaisille) lautakunnan erillispäätöksellä, vaikka koulumatka olisi alle 3 tai 5 km. Anomuksia saa kansliasta. Kuljetus voidaan myöntää myös erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle tapauksesta riippuen.

Pyöräily

Polkupyörillä kouluun tulevien ja koulusta lähtevien on käytettävä kypärää. (Kypärä on luonnollisesti pakollinen myös koulupäivän aikana tapahtuvassa ajossa!) Polkupyörän tulee olla Suomen lain ja asetusten määräämässä kunnossa. Emme suosittele ekaluokkalaisille polkupyörää koulumatkoille varsinkaan syyslukukaudella ja pimeään aikaan.

Oppilaiden nouto ja haku

Toivomme, että vanhemmat pitäisivät Koulutien yksisuuntaisena (HUOM. liikennemerkit!) siten, että saapuva liikenne tulisi Harjantien suunnasta Koulutielle ja poistuisi Vanhalletielle. Eli liikennevirta olisi etelästä pohjoiseen, Hakalinnan suuntaan. Lapset voi jättää/noutaa suuren kuusen juurelta tai sen jälkeen nykyisen keittolan kohdalta. Näin toimien U-käännökset eivät lisää onnettomuusriskiä, eikä lasten tarvitse puikkelehtia autojen lomitse ja vahingoilta säästytään vastaisuudessakin. Älkää pysäköikö pyörätelineiden kohdalle!

Odotustunnit

Jos oppilaalla on kuljetusjaksossa odotustunti/-tunteja, siitä ilmoitetaan kotiin. Koulukuljetuksista aiheutuvat odotustunnit on mahdollista viettää valvotussa tilassa. Mikäli oppilas ei odota taksia valvonnan alaisena, on siihen oltava vanhemmilta kirjallinen lupa.


RETKET

Opetussuunnitelman mukaan eri luokilla voidaan järjestää retkiä, tutustumiskäyntejä ja myös leirikouluja. Opetushallituksen ohjeiden mukaan näitä tapahtumia voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti ja vapaaehtoisesti keräämillä varoilla. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osallistua retkiin ja muihin tapahtumiin riippumatta siitä, onko hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen.

 

ERITYISRUOKAVALIOT

Mikäli oppilaalla on ruoka-aineallergia tai erityisruokavalio, vanhempien tulee toimittaa siitä lääkärin- TAI terveydenhoitajan todistus keskuskeittiölle.


LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS

Kirkonkylän koulun laaja-alainen erityisopettaja luokilla 1-4 on Maarit RIntala ja luokilla 5-6 Anne Liinamaa.

Laaja-alainen erityisopetus on osa koulun toimintaa ja se koskee kaikkia yleisopetuksen oppilaita. Opetus tapahtuu yksilö- tai pienryhmäopetuksena erityisopetustilassa tai samanaikaisopetuksena opetusta eriyttäen oppilaan omassa luokassa. Laaja-alaista erityisopetusta voidaan antaa myös oppilaan luokkatuntien ulkopuolella, jos näin sovitaan.

 

PIENRYHMÄOPETUS

Kirkonkylän koululla on kaksi pienryhmää. Pienryhmissä suurimmalla osalla oppilaista on käytössä HOJKS (henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), jossa määritellään oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet, opetusmenetelmät, arviointi ja oppimisen tukitoimet. Muille pienryhmissä opiskeleville oppilaille tehdään pienimuotoisempi oppimissuunnitelma. Tuija Marttila opettaa pienten pienryhmää eli pienryhmä ykköstä ja Sonja Myllykoski isojen pienryhmää eli pienryhmä kakkosta.

 

KOULUNKÄYNTIOHJAAJAT

Koulunkäyntiohjaajat toimivat opetustyön tukena. Työ on oppimistilanteiden ohjaamista opettajan antamien ohjeiden mukaan joko itsenäisesti lasten tai työparina opettajan kanssa. Työnkuva muodostuu siitä millaisessa ryhmässä ohjaaja työskentelee. Oppilaiden ikä- ja oppimisvalmiudet vaikuttavat työtehtäviin. Työn tavoitteena on olla oppilaiden kasvun tukena ja toimia linkkinä opettajan ja oppilaan välillä. Jokaisella ohjaajalla on oma erilainen työnkuvansa ja aikuisen vastuu lapsesta. Ohjaajan tehtävänä on tukea ja auttaa oppilasta niissä toiminnoissa, joista lapsen on hankala selvitä itse.

 

TUKIOPETUS

Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle on ominaista yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetusta annetaan oppilaan oppituntien ulkopuolella, mutta joskus harvoin niiden aikana. Tukiopetus on oppilaan oikeus ja samalla velvollisuus. Ilmoitettuun tukiopetukseen on osallistuttava. Koulun loma-aikojen ulkopuolella tapahtuvasta perheen lomamatkasta aiheutuvasta tukiopetuksen tarpeesta vastaavat vanhemmat.

 

KOULUTAPATURMAT

Kaikilla koulumme oppilailla on tapaturmavakuutus, jonka perusteella korvataan koulussa ja koulumatkoilla sattuneet tapaturmat. HUOM! Koulumatka = kotoa kouluun ja koulusta suoraan kotiin! Kouluaikaan kuuluvat kaikki oppitunnit, välitunnit sekä työsuunnitelmaan sisältyvät tapahtumat, urheilutilaisuudet, retket, ym. käynnit.

Ensiapu: Opettaja/kouluterveydenhuolto
- pikku nirhamat

Hoitopaikat: Terveyskeskus:
- muut lievät tapaturmat
- vaikeat tapaturmat

Hammashoitola - hammastapaturmat

Kuljetus: Tapaturmasta ilmoitetaan huoltajalle. Kuljetus järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

Koulutapaturman sattuessa (koulussa tai kotimatkalla) asiasta on ilmoitettava välittömästi joko luokanopettajalle, rehtorille tai kouluterveydenhoitajalle. Tapaturmailmoituksen täyttää tapaturman nähnyt/vastuussa oleva opettaja.

Koulutapaturman hoito on ilmaista oppilaalle. Tarvittaessa vakuutus maksaa myös koulukyydin (lääkärintodistus), jos oppilas ei pääse kouluun tavanomaisin keinoin.

Vakuutus ei korvaa

  • yksityisvastaanottojen korvauksia
  • huoltajan ansionmenetyksiä
  • aineellisia vahinkoja

Sairaustapaukset hoidetaan vanhempien toimesta.

 

LÖYTÖTAVARAT

  • Pyydämme nimikoimaan lastenne vaatteet.
  • Kadonneita vaatteita ja tavaroita voi etsiä joka kerroksessa olevista löytövaatelaatikoista tai tiedustella siistijältä.
Huom! Kännykät ovat koulussa omalla vastuulla. Puhelin ei saa näkyä eikä kuulua koulussa ilman eri lupaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä