Oppilashuolto

Oppilashuolto

Hyvinvointitiimi

Koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä eli hyvinvointitiimi. Tiimiä johtaa rehtori tai rehtorin määräämä viranhaltija. Hyvinvointitiimi kokoontuu kerran kuukaudessa.

Hyvinvointitiimin tavoitteena on turvallisen ja terveen oppimis- ja työympäristön luominen sekä mielenterveyttä suojaavien tekijöiden edistäminen. Ryhmään kuuluvat mahdollisuuksien mukaan kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, erityisopettaja ja rehtori.

Hyvinvointitiimin tehtäviä ovat:
- koulun oppilashuollon kokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen
- koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumisesta huolehtiminen
- koulun oppilashuollon toteutumisen arviointi
- koulun opiskeluilmapiiriin ja muun hyvinvoinnin edistäminen
- koulun toimintakulttuurin kehittämisen tukeminen
- yhteydenpito muihin tukiverkostoihin
- käydä läpi koulutason tiedot oppilaiden terveydestä ja hyvinvoinnista


Oppilashuoltoryhmä

Yksittäisen oppilaan tai tietyn oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä, yksilökohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Ryhmän kokoamisesta vastaa rehtori saatuaan tiedon asiasta tai tehtävään määrätty viranhaltija. Oppilashuoltoryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Tarvittaessa ryhmä nimeää keskuudestaan muun vastuuhenkilön. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 §) Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa.


Koulukuraattori

Koulukuraattori Mirja Santahuhta on koulullamme torstaisin.

Yhteystiedot:
Koulukuraattori Mirja Santahuhta 044 5772 748 mirja.santahuhta(at)kankaanpaa.fi

Koulukuraattorityön lainsäädännöllinen perusta on kirjattu lastensuojelulakiin (LSL 13.4.2007/417) ja oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (HE 67/2013 vp).

Koulukuraattorien työ on osa koulun opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja näiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona ja tämän lisäksi yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.

Koulukuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Hän työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja huoltajien kanssa. Koulukuraattori on tarvittaessa mukana suunniteltaessa, keskusteltaessa ja päätettäessä oppilaalle tarjottavista yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muodoista. Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena omien asioidensa hoidossa.

Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä huoltajat, oppilas itse, opettaja tai muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö


Koulupsykologi

Koulupsykologi Katja Väljä 040 6535 808 katja.valja(at)kankaanpaa.fi.

Koulupsykologin työn tavoitteena on olla koko kouluyhteisön tukena oppilaiden oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemisessä ja vähentämisessä. Psykologin työ painottuu henkilökunnan konsultointiin, oppimisvaikeuksien ja kehityksellisten ongelmien tutkimiseen sekä opetuksen, jatkohoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun. Siksi valtaosa psykologin asiakkaista on alakoulun oppilaita. Oppilaat ohjautuvat koulupsykologin tutkimuksiin ensisijaisesti koulun oppilashuoltotyön kautta. Koulupsykologi on tavattavissa Pomarkussa torstaisin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä