Oppilashuoltosuunnitelma

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelma voi olla myös kahden tai useamman koulun yhteinen.

Oppilashuoltosuunnitelmaa laadittaessa sovitaan menettelytavoista, joilla koulun henkilöstö, lapset ja huoltajat sekä tarvittavilta osin yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. Samalla sovitaan suunnitelmasta tiedottamisesta edellä mainituille.

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Oppilashuoltosuunnitelmassa esitetään arvio koulun oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevien oppilashuoltopalvelujen määrä ilmoitetaan sen mukaisena, mitä ne ovat suunnitelmaa valmisteltaessa. Arviota voidaan tarpeiden muuttuessa tarkistaa.

Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee koulun käytettävissä olevien resurssien kohdentamista yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön sekä oppilashuollon yhteistyöhön. Arviossa otetaan huomioon oppilashuollon seurannassa, kehittämisessä ja toteuttamisessa vaadittava opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden työpanos. Arviossa hyödynnetään monipuolisesti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi huomioidaan kouluyhteisön ja -ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä koulussa. Arvion valmistelussa otetaan huomioon myös oppilailta ja huoltajilta sekä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöltä saatava tieto.

Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio koulun käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista, joita ovat kouluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan
 • oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen toteuttamisessa tarvittava yhteistyö sekä
 • oppilashuollon palveluiden kohdentaminen yksittäisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön ja yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan.


VUORENMÄEN KOULU:
Oppilashuollon kokonaistarve on lukuvuonna 2021-2022 samaa luokkaa kuin edellisenä lukuvuonna. Oppilasmäärä on laskenut, erityistä tukea sekä tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita on kuitenkin yhtä paljon tai jopa enemmän.


Oppilashuollon henkilöstöä:

Koulussamme on kolmeopettajaa , osa-aikainen erityisopettajaa ja kolme kouluavustajaa.

Oppilashuoltoon osallistuvat koulun ulkopuoliset henkilöt:

Terveydenhoitaja Veera Clewer (050 5315617) on koulussa keskiviikkoisin.
Koulukuraattori Milja Kuutsa (044 7813738 ) käy koululla parittomien viikkojen keskiviikkona.
Lasten ja nuorten psykologi Sinikka Ekonen (040 5227538) konsultoi.
Hammashoitaja käy koululla oman suunnitelmansa mukaisesti. Hammaslääkärin vastaanotolla oppilaat käyvät hammashoitolassa.

Kaikki edellämainitut henkilöt vastaavat puhelimeen päivittäin.

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee

 • yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan

 • koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tai muun tehtävään soveltuvan monialaisen koulukohtaisen ryhmän toimintatavat ja käytännöt
 • yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä
 • yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen suunnittelussa
 • yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa
 • yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä
 • järjestyssäännöt
 • poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
 • tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
 • tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen
 • koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
 • suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä
 • toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa.Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän sijasta edellä kuvattuja tehtäviä voi hoitaa opetuksen järjestäjän nimeämä muu tehtävään soveltuva monialainen koulukohtainen ryhmä.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta. Sitä johtaa koulussa joko rehtori tai apulaisrehtori. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Oppilashuoltoryhmä on monialainen ja siihen voi kuulua rehtoreiden lisäksi kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, laaja-alainen erityisopettaja, ja 7-9 –luokilla oppilaanohjaaja. Luokkaa käsiteltäessä yhteisöllisesti voi paikalla olla myös oppilaita. Oppilaskohtaisia asioita käsiteltäessä kootaan ko. asian käsittelyyn oma moniammatillinen asiantuntijaryhmä.

Ryhmä tekee koulun toimintasuunnitelmaan koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman ja lukuvuoden päättyessä toimintakertomuksen. Toimintasuunnitelmaan on sisällytettävä aikataulutettu suunnitelma vuoden aikana toteutuvista oppilashuoltoryhmien kokoontumisista.VUORENMÄEN KOULU:
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
Ryhmää johtaa rehtori ja siihen kuuluu koko opetushenkilöstö sekä kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja mahdollisuuksien mukaan. Oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittäminen. Ryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa lukuvuodessa. Suunnittelukokous on elo-syyskuussa, väliarviointi tehdään vuodenvaihteessa ja koko lukuvuoden arviointi tapahtuu huhti-toukokuussa.

Oppilaiden arvioita on kerätty kyselyillä. Kuluvan lukuvuoden aikana on tarkoitus ottaa myös oppilaita kokoontumisiin. Koulussa vakiintuneita käytäntöjä ovat kummioppilastoiminta, teemapäivät, välituntitoiminta (liikkuva koulu), vanhempainillat ja juhlat.

Keväällä ryhmän tehtäviin kuuluu toteuttaa nivelvaiheet esiopetuksesta kouluun sekä kuudennelta luokalta yläkouluun Orimattilan käytännön mukaisesti.

Esiopetus osallistuu lähes kaikkiin koulun tapahtumiin. Yhteistyössä on mukana myös Orimattilan Nuorisopalvelut. Suurin osa koulun oppilaista menee Orimattilan yhteiskouluun. Muutama oppilas menee yläkouluun Iittiin.

Koulun turvallisuus - ja pelastussuunnitelmat päivitetään lukuvuoden alussa ja kerrataan henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Suunnitelmia säilytetään henkilöstöhuoneessa.

Järjestyssäännöt
Koulun järjestyssäännöt liitetään koulun toimintasuunnitelmaan. Järjestyssäännöt vahvistetaan vuosittain toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puutuminen


VUORENMÄEN KOULU:
Poissaolot merkitään Wilmaan. Huoltajilta pyydetään poissaoloilmoitukset. Mikäli ilmoitusta ei tule, opettaja ottaa huoltajaan yhteyttä koulupäivän aikana. Huoltajat voivat anoa keskeytystä esim oman loman ajaksi. Oppilailla ei ole oikeutta lisäopetukseen, mikäli he jäävät opinnoissa jälkeen oman loman aikana. Opettajat seuraavat poissaoloja. Mikäli huoli herää, opettaja on yhteydessä huoltajiin. Yli 100 tunnin poissaoloista neuvotellaan ja arvioidaan tarve asiantuntijaryhmän kokoamiseksi.

Tapaturman sattuessa niiden laadusta riippuen loukkaantunut hoidetaan koululla tai vakavammassa kiireettömässä tapaturmassa viedään ensiapuun. Aina otetaan yhteys huoltajiin ja tiedustellaan heidän mahdollisuutta viedä lapsi ensiapuun. Kiireellisissä tapauksissa soitetaan 112. Tapaturmia ehkäistään neuvomalla ja asianmukaisilla varusteilla sekä valvonnalla. Järjestyssääntöjä noudatetaan.

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja päihteiden hallussapito sekä käyttö on kielletty. Järjestyssäännön rikkominen aiheuttaa yhteydenoton sekä huoltajiin että lastensuojeluun. Valistustyötä tehdään oppitunneilla.

Koulukuljetu:Valvottua odottelua aamuisin tai päivän päätyttyä on enimmillään
45 min. Oppilaat voivat tehdä koulutehtäviä odotusaikoina. Odotusaikoja valvovat kouluavustajat.


2a) Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma. Siinä otetaan huomioon sekä oppilaiden keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet koulussa. Suunnitelmassa kuvataan:

 • kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen
 • edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla
 • yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että sen kohteena olevan osalta
 • yhteistyö huoltajien kanssa
 • yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa
 • suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille
 • suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi.

VUORENMÄEN KOULU:
Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Näin ollen oppilaiden henkistä tai fyysistä kiusaamista ei sallita missään muodossa. Koulumme on kuulunut vuodesta 2009 KiVa Kouluihin. KiVa -ohjelma (www.kivakoulu.fi) sisältää mallin, jonka mukaan toimitaan selkeissä kiusaamistapauksissa. Ennaltaehkäisevästi välituntivalvojat käyttävät Ki-Va –liivejä. Välituntivalvojina toimivat opettajat tai opettaja ja koulunkäynninohjaaja yhdessä. Asennekasvatusta suoritetaan aamunavauksissa ja erilaisissa koulun arkipäivän tilanteissa. KiVa-ohjelma velvoittaa pitämään oppitunnit 1.- ja 4.- luokan oppilaille. Koska koulussamme on esikoululaisia, aloitamme ohjelman jo heidän kanssaan. Eri oppiaineiden opetuksen yhteydessä pyritään luomaan positiivista ja erilaisuutta hyväksyvää henkeä. Koulun yhteisiä tilaisuuksia järjestämällä pyritään myös luomaan hyvää yhteishenkeä.


Vanhempainilloissa tuodaan esille koulun kasvatustavoitteet, joissa yhtenä tärkeänä teemana on suhtautuminen toisiin ihmisiin. Kodeilla on näin mahdollisuus tukea koulun kasvatustyötä. Koulussamme tuetaan asennetta, että kukaan ei suhtaudu välinpitämättömästi kiusaamistilanteisiin. Mikäli kiusaamista ilmenee, toimitaan seuraavalla tavalla:

 • Puututaan välittömästi ilmitulleisiin kiusaamistapauksiin.
 • Opettaja kuulee kaikkia asianosaisia.
 • Opettajan harkinnan mukaan oppilas soittaa kotiin ja kertoo asiasta. Opettaja keskustelee sekä kiusatun että kiusaajan huoltajien kanssa.
 • Mikäli tilanne vaatii, mukaan tulee myös KiVa -tiimi ja rehtori. Ohjelman mukaan ollaan huoltajiin yhteydessä, sovitaan tilanteen vaatimista järjestelyistä ja seuranta-ajasta sekä kirjataan tapahtunut.
 • Tarvittaessa otetaan yhteys koulukuraattoriin ja koolle voidaan kutsua myös koulukohtainen oppilashuoltoryhmä.
 • Kaikki asianosaiset tahot tarkkailevat tilanteen kehittymistä seurantajakson aikana. Seurantajakson jälkeen kokoonnutaan uudelleen.
Perusopetuslain 36 §:n mukaan perusopetuksessa olevia oppilaita voidaan rangaista, mikäli oppilas rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti. Kiusaaminen voidaan tulkita epäasialliseksi käyttäytymiseksi ja siitä voidaan rangaista peruskoulussa jälki-istunnolla, kirjallisella varoituksella tai määräaikaisella erottamisella. Kurinpitorangaistusta määriteltäessä huomioidaan kiusaamistilanteen vakavuus ja jatkuvuus. Edellisellä sivulla ( kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö) on kuvattu koulun rangaistuskäytännöt. Kasvatuskeskustelun/jälki-istunnon jälkeen sovitaan seuranta-aika ja määritellään toimenpiteet, mikäli rikkomukset jatkuvat edelleen. Joskus tilanne voi vaatia sosiaalitoimen mukaan ottamisen.


2b) Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa

Oppilashuoltosuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Kriisisuunnitelma valmistellaan yhteistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan:

 • kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä kriisitilanteissa
 • johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa
 • sisäisen ja ulkoisen sekä koulun ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet
 • psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen
 • suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille
 • toimintavalmiuksien harjoittelu
 • suunnitelman arviointi ja päivittäminen.


VUORENMÄEN KOULU:
Kriisi sekä uhka-ja vaaratilanteita varten on turvallisuussuunnitelma. Sitä säilytetään henkilöstöhuoneessa. Suunnitelma ei ole julkinen.

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen


Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee

 • yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi.

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan

 • yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa
 • oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa
 • yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä
 • oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä
 • asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä
 • oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys
 • yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi.


VUORENMÄEN KOULU:
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon, muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa.

Terveystarkastuksilla ja seulontatutkimuksilla arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Terveystarkastukset luovat perustan oppilaan henkilökohtaiselle hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmalle, johon oppilas ja hänen kasvuaan ja kehitystään tukevat tahot sitoutuvat. Terveystarkastuksessa oppilaat arvioivat omaa vointiaan ja kouluselviytymistään, kuvaavat kokemuksiaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan sekä tuovat esille niitä koskevia huolia.

Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia sovitun ohjelman mukaisesti. 1 ja 5 luokkalaiset osallistuvat ns. laajaan terveystarkastukseen, johon kuuluu myös koululääkärin tarkastus. Opetusuunnitelman mukaan 5. luokan oppilaille teetetään MOVE-testit. Luokanopettaja luovuttaa testitulokset kouluterveydenhotajalle huoltajien luvalla. Huoltajat kutsutaan mukaan koululääkärin suorittamaan terveystarkastukseen. Kohdennetut terveystarkastukset riskiryhmiin kuuluville tehdään tarvittaessa.

Oppilaan sairastuessa äkillisesti koulussa opettaja tai kouluterveydenhoitaja arvioi oppilaan tilanteen ja ottaa yhteyttä vanhempiin ja avustaa tutkimuksen ja hoidon järjestämisessä. Koulussa sairastuneen oppilaan kotimatkan hoitaa huoltaja, jolle sairastumisesta on ilmoitettu. Tapaturman sattuessa opettaja huolehtii ensiavun antamisesta ja tarvittaessa toimittaa oppilaan terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

Lääkehoidon suunnitelma
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/hl/lomakkeet-

Erityisruokavalion järjestäminen koulussa
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/kl3/erityisruokavaliot

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen ja sairaalaopetuksen kanssa
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/opetussuunnitelma/oel/ysk/yskl3/8ojt

Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistusten tai opetukseen epäämisen yhteydessä
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/opetussuunnitelma/ol3/l5oekl/5kjkkk/vjhejapt/mept


Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta.

Ryhmän koollekutsuja voi konsultoida tarvittaessa rehtoria ja/tai tarvittavia oppilashuollon palveluiden edustajia ennen asiantuntijaryhmän kokoamista mm. ryhmän kokoonpanosta. Ennen monialaisen asiantuntijaryhmän jäseneksi nimeämistä tulee koollekutsujan sopia oppilaan ja huoltajan kanssa ryhmän kokoonpanosta. Huoltajan ja oppilaan suostumus kirjataan oppilashuoltokertomuksen kansilehdelle, kun ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran. Pääsääntöisesti huoltaja ja/tai oppilas osallistuvat asiantuntijaryhmän työskentelyyn.

Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö tiedottaa opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat ja sovitut järjestelyt tarvittaville henkilöille.


VUORENMÄEN KOULU:
Asiatuntijaryhmän kokoaminen:
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan kouluterveydenhuollon palveluita, koulukuraattori- ja psykologipalveluja ja yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Oppilaan tuen tarpeen selvittämiseen ja oppilashuollon palveluiden järjestämiseen liittyvät asiat voidaan käsitellä monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmän kokoaa se opetus- tai oppilashuollon henkilöstöön kuuluva, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Usein henkilö on luokanopettaja. Ryhmän kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Ennen monialaisen asiantuntijaryhmän jäseneksi nimeämistä koollekutsujan tulee sopia oppilaan ja huoltajan kanssa asiantuntijaryhmän kokoonpanosta. Huoltajan ja oppilaan suostumus ryhmän työskentelyyn osallistujista tulee olla kirjattuna (lomake Wilmassa). Pääsääntöisesti huoltaja ja/tai oppilas osallistuvat ryhmän työskentelyyn.

Oppilashuoltokertomuksen laatiminen ja säilytys

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat:

 • yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
 • kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa,
 • kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa
 • asian aihe ja vireillepanija
 • oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset
 • toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet
 • tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma
 • toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.

Orimattilassa oppilashuoltokertomuksen pohja tulostetaan Wilmasta

OHJE:

 • Oppilashuoltokertomuksen kansilehti tulostetaan Wilmasta: oppilaan ja huoltajan perustiedot ja oppilaan ja huoltajan suostumus asian käsittelyyn ts. allekirjoitusosa
 • Oppilashuoltokertomuksen sivu tulostetaan Wilmasta ja asiat kirjataan käsin

TULOSTUSOHJE:

 • Etsi kyseinen oppilas esim. Opiskelijat –linkin alta
 • Klikkaa kyseistä oppilasta, jolloin hänen tietonsa ilmestyvät näytölle
 • Klikkaa oikeasta reunasta tulostetta:
 • YHT: Oppilashuoltokertomuksen kansilehti ja YHT: Oppilashuoltokertomuksen sivu
 • Wilma generoi tulosteesta pdf-tiedoston ja avaa sen selaimen sisään, jolloin tulostaminen onnistuu – mutta ei välttämättä täydellisesti, koska tulostus tulee selaimen läpi. Paremman printin saa, kun
  1. klikkaa avautuneen tulosteen yläkulmassa olevan, printterin kuvan vieressä olevaa ”Lataa” –painiketta
  2. valitsee ”Avaa ohjelmassa: Adobe Reader” ja tulostaa Readerin kautta, ei selaimen läpi.

VUORENMÄEN KOULU:
Oppilaskohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän kokouksista laaditaan oppilashuoltokertomus, johon kirjataan kokouksen aihe, osallistujat, yhdessä sovitut toimenpiteet, vastuunjako ja seurantasuunnitelma. Kertomuslomake täytetään käsin ja lähetetään opetuspäällikölle, joka ylläpitää yksilökohtaisen monialaisen opiskelijahuollon rekisteriä.

4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toimintatavat oppilaiden ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiksi. Suunnitelmassa kuvataan

 • oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä
 • yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille.


VUORENMÄEN KOULU:
Oppilashuollon yhteistyö huoltajien ja oppilaiden kanssa on jatkuvaa arviointia. Yhteisissä virallisissa ja epävirallisissa tapaamisissa arvioidaan koulun toimintakulttuuria. Huolen herätessä huoltajat ovat suoraan yhteydessä opettajaan ja päinvastoin. Lukuvuoden aikana arviointia kerätään sekä oppilailta että huoltajilta kyselyjen muodossa. Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään aivoriihi koulun toimintakulttuurin kehittämiseksi.

5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Opetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista.

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho koulussa, seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta.

VUORENMÄEN KOULU:
Kuvauksen mukainen järjestelmä arvioidaan toimintakertomuksen yhteydessä. Oppilashuoltosuunnitelman laatiminen ja sen noudattaminen on suuressa osassa sen toteutumista. ≡ Sisältö

Oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuollon tavoitteet ja periaatteet


Oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustyötä. Oppilashuolto tukee koulun perustehtävää ja siten edistää oppilaiden, opettajien ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Orimattilan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan:
Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää työyhteisön hyvinvointia".

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville, ja sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Lisäksi koululla on käytössään oppilashuollon palveluita, jotka ovat kouluterveydenhuolto sekä psykologi- ja kuraattoropalvelut. Oppilashuoltoa toteutetaan uuden lain mukaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona.

Koulussamme kummioppilastoiminta on jo vakiintunut käytäntö. Välitunneilla on kaksi huomioliivejä käyttävää valvojaa ja osalla välitunneista on ohjattua toimintaa. Oppilaiden mielipiteitä ja ehdotuksia käsitellään luokissa ja oppilaskunnan kokouksissa.
Huoltajille järjestetään suunnittelukokouksia, vanhempainvartteja, vanhempainiltoja ja teemapäiviä, joiden yksi merkitys on huomioida huoltajien toiveita ja kehittämisideoita. Huoltajia kannustetaan aktiivisuuteen. Koulussamme toimii vanhempainyhdistys.

Koulussamme ruoka valmistetaan omassa keittiössä, ruokailu tapahtuu toisen ja kolmannen oppitunnin välillä omassa ruokalassa.

Koulussamme on viisi opettajaa (4-5 yhdysluokka), kaksi osa-aikaista erityisopettajaa ja kolme kouluavustajaa, joista yksi työskentelee myös varhaiskasvatuksen puolella. Tämän lisäksi oppilaalla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Oppilashuoltoon osallistuvat koulun ulkopuoliset henkilöt:

Terveydenhoitaja Veera Clewer (050 5315617) on koulussa keskiviikkoisin.
Koulukuraattori Mervi Savio (044 7297629) käy koululla joka toinen keskiviikko.
Lasten ja nuorten psykologi Sinikka Ekonen (040 5227538) konsultoi ja käy koululla tarpeen mukaan.
Hammashoitaja käy koululla oman suunnitelmansa mukaisesti. Hammaslääkärin vastaanotolla oppilaat käyvät hammashoitolassa.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä ja pedagoginen tiimi

Jokaisessa koulussa on koulukohtainen oppilashuoltoryhmä ja pedagoginen tiimi. Koska koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän ja pedagogisen tiimin tehtävät ovat osittain samansisältöisiä, koulussamme tehtävät on yhdistetty samalle ryhmälle.

Ryhmää johtaa rehtori ja siihen kuuluvat hänen lisäkseen kaikki opettajat silloin kuin käsitellään koko koulun yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittäminen.

Kolmiportaisen tuen suunnittelussa ja toteutuksessa ryhmään osallistuvat oppilaan opetuksesta vastaavat opettajat.Tiimi suunnittelee ja ohjaa perusopetuslain mukaisen kolmiportaisen tuen käytäntöjä ja prosesseja. Pedagoginen tiimi kirjaa päätökset primukseen (opetuksen järjestäjän ylläpitämä rekisteri). Tarvittaessa tiimi ohjaa käsiteltävät asiat asiantuntijaryhmään.

Koulukohtainen oppilashuotoryhmä / pedagoginen tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin. Ryhmätyöskentelyyn voivat osallistua koulun ulkopuoliset asiantuntijat tarpeen mukaan.

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan kouluterveydenhuollon palveluita, koulukuraattori- ja psykologipalveluja ja yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Oppilaan tuen tarpeen selvittämiseen ja oppilashuollon palveluiden järjestämiseen liittyvät asiat voidaan käsitellä monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmän kokoaa se opetus- tai oppilashuollon henkilöstöön kuuluva, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Usein henkilö on luokanopettaja. Ryhmän kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Ennen monialaisen asiantuntijaryhmän jäseneksi nimeämistä koollekutsujan tulee sopia oppilaan ja huoltajan kanssa asiantuntijaryhmän kokoonpanosta. Huoltajan ja oppilaan suostumus ryhmän työskentelyyn osallistujista tulee olla kirjattuna (lomake Wilmassa). Pääsääntöisesti huoltaja ja/tai oppilas osallistuvat ryhmän työskentelyyn.
Oppilaskohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän kokouksista laaditaan oppilashuoltokertomus, johon kirjataan kokouksen aihe, osallistujat, yhdessä sovitut toimenpiteet, vastuunjako ja seurantasuunnitelma. Kertomuslomake täytetään käsin ja lähetetään opetuspäällikölle, joka ylläpitää yksilökohtaisen monialaisen opiskelijahuollon rekisteriä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä