Kolmiportaisen tuen järjestäminen

Kolmiportaisen tuen kuvaus

Yleinen tuki

Kun huoli herää, käytetään yleisen tuen keinoja

 1. opettaja ottaa yhteyttä vanhempiin
 2. opettaja pohtii, mitä tukea oppilas tarvitsee
 3. annettu tuki kirjataan Wilmaan Tukitoimena ja
 4. oppilaalle voi myös tehdä oppimissuunnitelman:
 • luokanopettaja tai -valvoja avaa oppimissuunnitelman Wilmassa
 • opettajat kirjaavat omaa ainettaan koskevan tuen suunnitelmaan
 • jos myöhemmin päädytään tehostettuun tukeen, kopioidaan oppi­missuunnitelmasta pedagoginen arvio ja uusi oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten

Tehostettu tuki
Kun huoli herää/jatkuu ja yleinen tuki ei riitä

 1. opettaja ottaa yhteyttä vanhempiin
 2. luokan- tai erityisopettaja kirjaa itselleen, mitä tukea oppilas tarvitsee
 3. luokanopettaja tai laatii pedagogisen arvion (yhteistyössä huol­tajien ja tarvittavien opettajien kanssa) Wilmassa, tarkastuttaa rehtorilla, tulostaa sen ja hank­kii allekirjoitukset
 4. asia käsitellään pedagogisessa tiimissä: sovitaan tehostetun tuen aloit­tamisesta, ohr-muistion päivämäärä on silloin tehostetun tuen alkamis­päivä
 5. luokanopettaja laatii oppimissuunnitelman (yhteistyössä huoltajien ja tarvittavien opettajien kanssa) Wilmassa, tulostaa sen ja hankkii allekirjoitukset. Allekirjoitettu dokumentti toimitetaan kansliaan arkistoitavaksi.

Tehostettua tukea jatketaan ja sen vaikuttavuutta arvioidaan. Vanhat oppimissuunnitelmat päivitetään syyskuun loppuun mennessä. Jos oppilas ei te­hostetusta tuesta huolimatta selviä yleisopetuksessa (jos siis yksikin aine täy­tyy yksilöllistää tai oppilasta ollaan siirtämässä erityisluokalle), aloitetaan eri­tyisen tuen päätöksen valmistelu.

Erityisen tuen aloittaminen

 1. Opettaja ottaa yhteyttä vanhempiin ja pedagogiseen tiimiin. Tiimissä mietitään, mitä tukitoimia vielä tarvitaan. Tässä vaiheessa hankitaan asiantuntijalausunnot, jos niille on tarvetta.
 2. Luokanopettaja laatii pedagogisen selvityksen, joka pohjau­tuu oppimissuunnitelmaan ja mahdollisiin lausuntoihin, Wilmassa, tarkastuttaa rehtorilla, tulos­taa sen ja hankkii allekirjoitukset.
 3. Sovitaan hakeutumisesta erityiseen tukeen.

Päätöksen erityisestä tuesta tekee opetuspäällikkö .
Hakemus sisältää asiakirjat:

 1. Pedagoginen selvitys huoltajien ja opettajan sekä rehtorin alle­kirjoituksin.
 2. Tarvittaessa asiantuntijalausunnot.

Erityisen tuen päätöksen jälkeen luokanopettaja laatii HOJKSin (yhteistyössä huoltajien ja tarvittavien opettajien kanssa) Wilmassa, tarkastuttaa rehtorilla, tulostaa sen ja hankkii allekirjoitukset. HOJKS päivitetään vähintään lukuvuosittain lo­kakuun loppuun mennessä ja sen toteutuminen arvioidaan ennen kevätluku­kauden päättymistä (ei uutta tulostetta).

Etenemisjärjestys oppilaan erityisen tuen päätöksen tarkistamiseksi

Päätös tarkistetaan aina tarvittaessa ja ainakin toisen luokan päätyttyä ja en­nen seitsemännen luokan alkua. Jonkin oppimäärän yksilöllistäminen tai yksi­löllistämisen purkaminen edellyttää aina uutta erityisen tuen päätöstä ja sen perusteena olevaa pedagogista selvitystä, jossa tarve perusteellaan.
Päätöksen erityisestä tuesta tekee opetuspäällikkö.

Hakemus sisältää asiakirjat:

 1. pedagoginen selvitys huoltajien, opettajan ja rehtorin allekirjoituksin
 2. tarvittaessa asiantuntijalausunnot
 • tehdään siis ainakin 2. ja 6. luokan keväällä
 • tehdään aina, kun oppimääriä yksilöllistetään
Orimattilaan muuttava erityisen tuen piirissä oleva oppilas

Orimattilaan muuttavan erityisen tuen piirissä olevan oppilaan luokkasijoituk­sesta ja muista erityisen tuen päätöksessä päätettävistä opetuksen järjeste­lyistä päättää opetuspäällikkö oppilaan aiemmasta koulusta ja huolta­jilta saatavien asiakirjojen perusteella.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä