Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Kasvatuskeskustelu (Perusopetuslaki 35§)

https://peda.net/orimattila/peruskoulut/opetussuunnitelma/ol3/l5oekl/5kjkkk


Oppilaita ja huoltajia on kuultu järjestyssääntöjä laadittaessa. Ne käydään läpi oppilaiden kanssa jokaisen lukuvuoden alussa ja tarvittaessa.
Seuraukset järjestyssääntöjen rikkomisesta käsitellään samalla tavoin.
Kasvatuskeskustelun määrää luokanopettaja tai rehtori. Mikäli oppilas toistuvasti rikkoo järjestyssääntöä, luokanopettaja tai rehtori määrää jälki-istunnon. Jälki-istunnon valvoo luokanopettaja tai kouluavustaja.

Oppilaita ja huoltajia on kuultu järjestyssääntöjä laadittaessa. Ne käydään läpi oppilaiden kanssa jokaisen lukuvuoden alussa ja tarvittaessa. Seuraukset järjestyssääntöjen rikkomisesta käsitellään samalla tavoin.

Oppilaan velvollisuudet
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.


Syyt kasvatuskeskusteluun
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.

Keskustelun käyminen
Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskustelu on pääsääntöinen keino, jota käytetään oppilaiden käyttäytymiseen puuttumisessa ja kurinpidollisena keinona. Kasvatuskeskustelun syy, ajankohta/ajankohdat kirjataan ylös Wilmaan ja ilmoitetaan huoltajille.

Huoltajalle on varattava mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos katsotaan tarpeelliseksi. Huoltajan ja oppilaan kanssa käydään uusi kasvatuskeskustelu, jos ensimmäisessä keskustelussa sovitut toimenpiteet eivät ole tuottaneet tulosta. Suosituksena on, että kasvatuskeskusteluun osallistuu useampia henkilö, jos se on mahdollista.

Määrääjä
Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori.

Kurinpito (Perusopetuslaki 36§)

Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Oppilas voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon ja kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. Rangaistuksen aiheuttanut teko, ajankohta/ajankohdat kirjataan ylös Wilmaan ja ilmoitetaan huoltajille.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päättyessä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviä. Valvoja voi olla opettaja tai kouluavustaja.

Määrääjä
Jälki-istunnon määrää opettaja. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen ja evätä oikeuden osallistua opetukseen jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Koulusta eroittamisen määräajaksi päättää opetustoimen johtoryhmä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä