Kiusaamisen ehkäiseminen

Kiusaamisen ehkäiseminen koulussa

Kiusaamisen ehkäiseminen koulussa

Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Näin ollen oppilaiden henkistä tai fyysistä kiusaamista ei sallita missään muodossa. Koulumme on kuulunut vuodesta 2009 KiVa Kouluihin. KiVa -ohjelma (www.kivakoulu.fi) sisältää mallin, jonka mukaan toimitaan selkeissä kiusaamistapauksissa. Ennaltaehkäisevästi välituntivalvojat käyttävät Ki-Va –liivejä. Välituntivalvojina toimivat opettajat tai opettaja ja koulunkäynninohjaaja yhdessä. Asennekasvatusta suoritetaan aamunavauksissa ja erilaisissa koulun arkipäivän tilanteissa. KiVa-ohjelma velvoittaa pitämään oppitunnit 1.- ja 4.- luokan oppilaille. Koska koulussamme on esikoululaisia, aloitamme ohjelman jo heidän kanssaan. Eri oppiaineiden opetuksen yhteydessä pyritään luomaan positiivista ja erilaisuutta hyväksyvää henkeä. Koulun yhteisiä tilaisuuksia järjestämällä pyritään myös luomaan hyvää yhteishenkeä.


Vanhempainilloissa tuodaan esille koulun kasvatustavoitteet, joissa yhtenä tärkeänä teemana on suhtautuminen toisiin ihmisiin. Kodeilla on näin mahdollisuus tukea koulun kasvatustyötä. Koulussamme tuetaan asennetta, että kukaan ei suhtaudu välinpitämättömästi kiusaamistilanteisiin. Mikäli kiusaamista ilmenee, toimitaan seuraavalla tavalla:

 

  • Puututaan välittömästi ilmitulleisiin kiusaamistapauksiin.
  • Opettaja kuulee kaikkia asianosaisia.
  • Opettajan harkinnan mukaan oppilas soittaa kotiin ja kertoo asiasta. Opettaja keskustelee sekä kiusatun että kiusaajan huoltajien kanssa.
  • Mikäli tilanne vaatii, mukaan tulee myös KiVa -tiimi ja rehtori. Ohjelman mukaan ollaan huoltajiin yhteydessä, sovitaan tilanteen vaatimista järjestelyistä ja seuranta-ajasta sekä kirjataan tapahtunut.
  • Tarvittaessa otetaan yhteys koulukuraattoriin ja koolle voidaan kutsua myös koulukohtainen oppilashuoltoryhmä.
  • Kaikki asianosaiset tahot tarkkailevat tilanteen kehittymistä seurantajakson aikana. Seurantajakson jälkeen kokoonnutaan uudelleen.
Perusopetuslain 36 §:n mukaan perusopetuksessa olevia oppilaita voidaan rangaista, mikäli oppilas rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti. Kiusaaminen voidaan tulkita epäasialliseksi käyttäytymiseksi ja siitä voidaan rangaista peruskoulussa jälki-istunnolla, kirjallisella varoituksella tai määräaikaisella erottamisella. Kurinpitorangaistusta määriteltäessä huomioidaan kiusaamistilanteen vakavuus ja jatkuvuus. Edellisellä sivulla ( kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö) on kuvattu koulun rangaistuskäytännöt. Kasvatuskeskustelun/jälki-istunnon jälkeen sovitaan seuranta-aika ja määritellään toimenpiteet, mikäli rikkomukset jatkuvat edelleen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä