Moduulien sisällöt, tavoitteet ja arviointi

Moduuli 1. Miten opetan perustaitoja?

Sisältö: Tässä moduulissa käsitellään maahanmuuttajataustaisten aikuisten opiskelijoiden opettamisen lähtökohtia. Moduulin aikana pohditaan esimerkiksi, millaisista taustoista opiskelijat tulevat, millaisia valmiuksia ja resursseja he tuovat mukanaan oppimistilanteisiin ja millaisiin lähtökohtiin opettaja perustaa ajattelunsa ja opetuksensa. Lisäksi moduulin keskiössä ovat pedagogiset työkalut, joita opettaja voi hyödyntää aikuisia maahanmuuttajia opettaessaan. Moduulin aikana syvennetään tietoja siitä, miten monikielisyyttä, kielitietoisuutta ja yhteistoiminnallisuutta voi käytännössä tukea erilaisissa oppimisympäristöissä.

Tavoitteet: Moduulin lopussa osallistujat tuntevat ja osaavat tarkastella kriittisesti oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja jäsentää käsityksiään monikielisyydestä, kielestä ja oppimisesta. Lisäksi he tunnistavat aikuisen oppijan oppimiseen ja osallisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä ja saavat valmiuksia soveltaa monikielisiä, yhteistoiminnallisia ja vaihtelevia työtapoja ja materiaaleja omissa opetusryhmissään. Osallistujat osaavat tunnistaa ja käyttää hyödyksi kielellisiä, kulttuurisia ja yksilöllisiä resursseja, joita opiskelijat tuovat oppimisympäristöihin.

Arviointi: Moduulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- maahanmuuttajaopiskelijoiden resurssien ja tarpeiden havaitseminen ja tämän tiedon soveltaminen omassa työssä
portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotyön ja pohdintatehtävän analyyttisyys: tehtävissä tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita perustaitojen opettamisen lähtökohdista
- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Moduuli 2. Miten aikuiset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan?

Sisältö: Tässä moduulissa opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistujat saavat perustietoa luku- ja kirjoitustaidosta sekä niiden kehittymisen lähtökohdista. Moduulissa esitellään myös käytännön työkaluja lukutaito-oppijoiden ohjaamiseen ja opettamiseen.

Tavoitteet: Moduulin päätyttyä osallistuja tuntee luku- ja kirjoitustaidon kehityksen sosiaalisia, kognitiivisia ja kielellisiä lähtökohtia. Lisäksi hän tunnistaa lukutaito-oppijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja tarpeita. Osallistuja tuntee pedagogisia käytänteitä, joilla tukea opiskelijoiden peruslukutaidon, monilukutaidon ja tekstitietoisuuden kehittymistä. Hän osaa valita opiskelijaryhmälle sopivia opiskelumateriaaleja ja työvälineitä. Osallistujalla on valmiuksia arvioida ja kehittää omaa työtään lukutaito-oppijoiden parissa.

ArviointiModuulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- luku- ja kirjoitustaidon peruskäsitteiden ja moduulin muiden sisältöjen ja materiaalien soveltaminen oman työn tarkasteluun
- portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotyön ja pohdintatehtävän analyyttisyys: tehtävissä tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta ja opetuksesta alan käsitteitä hyödyntäen
- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Moduuli 3. Tavoitteista arviointiin – oppiminen ja arviointi monikielisessä ryhmässä

Sisältö: Tässä moduulissa osallistujat saavat tietoa siitä, miten perustaitojen opetusta voi integroida opittavaan asiasisältöön ja kieleen sekä millaisia arviointikäytänteitä se edellyttää. Osallistujat saavat työkaluja oppimisprosessien tukemiseen oppijalähtöisesti, materiaalien suunnitteluun ja laadintaan sekä oppimista edistävien ympäristöjen luomiseen. Lisäksi he saavat välineitä opetuksen aikaiseen arviointiin sekä opiskelijoiden vertais- ja itsearviointiin.

Tavoitteet: Moduulin lopuksi osallistujat pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään kielitietoista perustaitojen opetusta. He ymmärtävät, että monipuolinen arviointi on osa opetus- ja oppimisprosessia. He pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään arviointia osana opetustaan ja koulutettavien oppimisprosessia.

ArviointiModuulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- ilmiölähtöisen oppimisen periaatteiden ja moduulin sisältöjen ja materiaalien soveltaminen omassa opetuksessa
- tavoitteiden, oppimistehtävien ja arvioinnin suhteen ymmärtäminen
- portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotyön ja pohdintatehtävän analyyttisyys: raportissa tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita moduulin aihepiireistä
- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Moduuli 4. Perustaidot työelämässä

Sisältö: Tässä moduulissa tarkastellaan työyhteisöä ja työpaikkaa monikielisenä toimintaympäristönä. Moduulissa perehdytään siihen, miten yleinen ja ammatillinen kielitaito suhteutuvat toisiinsa ja miten aiempaa osaamista ja toimintaympäristön tuttuutta käytetään työssä resurssina. Lisäksi pohditaan ohjauskäytänteiden ja pedagogisten työkalujen toimivuutta, kun tavoitteena on tukea perustaitojen kehittymistä.

Tavoitteet: Osallistujat osaavat hyödyntää erilaisia ohjauskäytänteitä ja pedagogisia työkaluja opiskelijoidensa perustaitojen ja ammatillisen kielitaidon tukemisessa esimerkiksi työharjoitteluissa. He saavat myös keinoja siihen, miten muita työyhteisön jäseniä kannustetaan ja ohjataan osallistamaan opiskelijoita työssä sekä siihen, miten valmentaa ja ohjata perustaitojen vahvistumista työelämässä.

Arviointi: Moduulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- perustaitoteemojen merkityksen hahmottaminen osana työharjoittelujaksoja ja työelämää
- portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotyön ja pohdintatehtävän analyyttisyys: raportissa tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita perustaitojen tukemisesta työharjoitteluissa

- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä