Koulutuksen taustaa ja lähtökohtia

Mihin koulutusmalli perustuu?

Perustaidot haltuun -koulutusmalli on kehitetty Jyväskylän yliopistossa. Mallin perustana on tutkimusperustainen tieto oppimisesta, osaamisesta ja kielitaidon kehittymisestä. Tarjolla olevaa materiaalia on ollut tekemässä laaja tiimi, jolla on monipuolista asiantuntemusta kieleen, kielenoppimiseen, koulutukseen ja maahanmuuttoon liittyvistä teemoista.

Neljästä moduulista rakentuva koulutusmalli tarjoaa aikuisten maahanmuuttajien opettajien ja ohjaajien koulutukseen tehtävärunkoja ja materiaaleja. Mallin toimivuutta on testattu pilottivaiheessa vuosina 2017–2019, jolloin koulutukseen osallistui yhteensä noin 70 opettajaa ja ohjaajaa. Kouluttajat voivat hyödyntää koulutusmallia kokonaisuudessaan, joitakin sen moduuleista tai yksittäisiä tehtäviä tilanteen mukaan. He voivat myös halutessaan muokata tehtäviä ja täydentää Lue ja katso! -materiaalipankkeja ajankohtaisilla ja ryhmää kiinnostavilla materiaaleilla.

Koulutusmallin taustalla on ajatus oppimisesta sosiaalisena toimintana, yhteisenä tiedonrakentamisena ja vuorovaikutuksena. Koulutuksen osallistujat ovat oman työnsä asiantuntijoita, jotka hyötyvät tiedon ja kokemusten jakamisesta sekä työn ja toiminnan reflektoinnista. Koulutusmallia hyödyntäviä kouluttajia kannustetaankin rakentamaan Peda.net-verkkoalustasta vertaistuen ja yhteisopettajuuden mahdollistava ympäristö ja liittämään Peda.netin tarjoamia keskustelualustoja ja muita vuorovaikutuksellisia elementtejä moduulien runkoihin. Jos mahdollista, kannattaa koulutukseen yhdistää myös kasvokkaisia tapaamisia, joissa osallistujilla on mahdollisuus oppia yhdessä sekä antaa ja saada palautetta tehtävistä ja kehitettävistä pedagogisista käytänteistä.

Koulutusmalli perustuu toiminnalliseen ja tilanteiseen kieli- ja oppimiskäsitykseen, jonka mukaan kieltä opitaan vuorovaikutuksessa – erilaisissa tilanteissa ja niissä toimimista varten. Kielen merkitykset, muoto ja käyttö nähdään tiiviisti toisiinsa limittyvinä ja siten erottamattomana kokonaisuutena. Pedagogisesti edetään merkitykset edellä, eli rakenteet ovat merkitysten ilmaisemisen välineitä. Opetuksessa on tärkeää ottaa käyttöön opiskelijoiden kaikki kielelliset resurssit; heidän monet kielensä tukevat toisiaan ja uuden kielen oppimista.

Arviointi on osa oppimista. Arvioinnin keskeinen tehtävä on antaa tietoa oppimisprosessista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Vastuu arvioinnista kuuluu paitsi opettajalle myös oppijoille itselleen. Tässä koulutusmallissa oman oppimisen reflektoinnilla on merkittävä rooli osana oman työn kehittämiseen tähtääviä tehtäviä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä