Venäjä B2, luokat 7-9 / Riihimäki

Venäjä B2, luokat 7-9 / Riihimäki

Venäjän kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1/8.lk auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä

T1/9.lk ohjataan oppilasta edelleen laajentamaan tietämystään opiskeltavasta kielestä

S1

8.lk: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat venäjän kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Pohditaan mahdollisia venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

Kyrilliset kirjaimet; johdatus slaavilaiseen kulttuuriin

9.lk: Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan venäjän kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä.

Mekaanisen lukutaidon parantaminen; tapakulttuuri taiteen, tieteen ja kokemusten näkökulmasta

L1, L2, L4

Kielenopiskelutaidot

T2/ 8.-9.lk. rohkaista oppilasta näkemään venäjän kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

S2

8.lk: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisesta.

9.lk: Opetellaan tehokkaita kieltenopiskelutapoja, kuten muistisääntöjen luomista ja uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa tuotoksissa.

L3

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T3/ 8.-9.lk. järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

S3

8.lk: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä oppilaaseen itseensä kohdistuvista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan venäjän kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

9.lk: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma laajennetaan. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisenä aiheena on elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon venäjän kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan venäjän kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

L4

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3

8.lk: Oppilasta ohjataan pohtimaan onnistumiseen ja epäonnistumiseen johtavia oppilaan käyttämiä ratkaisuja. Pyritään antamaan positiivista palautetta joka projektin lopussa.

9.lk: Oppilasta ohjataan pohtimaan onnistumiseen ja epäonnistumiseen johtavia oppilaan käyttämiä ratkaisuja. Pyritään antamaan positiivista palautetta joka projektin lopussa.

L4

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3

8.lk: Oppilaat tutustuvat venäjän kielen kohteliaisuustapakulttuuriin kohteliaisuutta harjoituttavien tehtävien avulla

9.lk: Pyritään kasvattamaan kohteliaisuusilmausten tuntemusta. Oppilaita ohjataan käyttämään kohteliaisuusilmaisuja ja –muotoja aktiivisesti.

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

8.lk: Oppilasta ohjataan kartuttamaan alkeiskielitaidon sanastoa merkityksellisten tekstien avulla

9.lk Oppilaan sanastoa kartutetaan vaikeutuvien tehtävien avulla

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3

8.lk: Oppilasta ohjataan käyttämään opettajan antamia malleja parhaaksi katsotulla tavalla

9.lk:Tarjotaan tilaisuuksia omien pienehköjen tekstien tuottamiseen säännöllisesti

L5

Venäjän kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat venäjän kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan venäjän kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan tehokkaita kieltenopiskelutapoja, kuten muistisääntöjen luomista ja uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa tuotoksissa. Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisesta.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon venäjän kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan venäjän kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Venäjän kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille pyritään myös tarjoamaan mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki venäjän kielen B2-oppimäärässä

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville.

Oppilaan oppimisen arviointi venäjän kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin, esim. opettajan arvioinnilla suullisesti, sanallisesti, numeroilla kuin myös oppilaan itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Oppilaan tiedollista ja taidollista osaamista voidaan arvioida Eurooppalaisen viitekehyksen pohjalta laadittua suomalaista sovellusta apuna käyttäen. Sovellus kuvaa oppilaan venäjän kielen opiskelun eri osa-alueiden taitotasoja. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua. Eurooppalainen kielisalkku on oppilaan oma kuvaus hänen kielten opiskelunsa kehittymisestä useampien vuosien ajalta. Oppilas pohtii ja raportoi kielisalkussaan taitojensa edistymistä pitkällä aikavälillä. Kielisalkun avulla hän oppii myös itse kehittämään kielitaitojaan ja arvioimaan niitä kriteeripohjaisesti taitotasojen avulla.

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on venäjän kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut venäjän kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso venäjän kielen B2-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.

Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Venäjän kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan venäjän kielen kielialueeseen ja elämänmuodon / joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä

S1

8.lk: Opiskeltavan kielen aseman, keskeisten erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen

9.lk: Opiskeltavan kielen kielialueen ja maan kulttuurin keskeisten erityispiirteiden hahmottaminen

8.lk: Oppilas tuntee keskeisimpiä kielen erityispiirteitä.

9.lk: Oppilas hahmottaa venäjän kielen asemaa maailman kielten joukossa ja osaa käyttää yleisimpiä kielelle ominaisia ilmauksia sosiaalisissa kontakteissa.

Oppilas osaa luonnehtia joitakin opiskeltavan kielen kielialueen kulttuurisia ja muita ilmiöitä.

Kielenopiskelutaidot

T2 rohkaista oppilasta näkemään venäjän kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä sekä kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

S2

8.-9.lk.

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

8.lk: Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja käyttää oppimistilanteeseen sopivia opiskelustrategioita. Oppilas tietää, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella.

9.lk.: Oppilas on pyrkinyt saavuttamaan asettamiaan tavoitteita suhteellisen hyvin. Oppilas osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

S3

Taitotaso A1.3

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

8.lk: Oppilas selviytyy rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen viestintäkumppaniin.

9.lk: Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3

Viestintästrategioiden käyttö

8.lk: Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

9.lk.: Oppilas osallistuu viestintään käyttäen sekä verbaalisia että nonverbaalisia keinoja, vaikka tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa pyytää toistamista tai hidastamista. Oppilas tunnistaa epävirallisen ja virallisen kielikäyttötarpeen.

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

8.lk: Oppilas hahmottaa yleisempien kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tarpeen ja selviytyy sosiaalisista tilanteista aputukiin turvautuen.

9.lk: Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A1.3

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

Tekstien tulkintataidot

8.lk: Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

9.lk: Oppilas ymmärtää tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa tiedon lyhyestä tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A1.2

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3

Tekstien tuottamistaidot

8.lk:Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas osaa hyvin suppean perussanaston, muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin aineksia.

9.lk: Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppehkoa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa yli kahdenkymmenen lauseen aineen harjoitelluista aiheista apuvälineisiin tukeutuen (sanakirja). Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas osaa hyvin perussanaston, muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin aineksia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä