15.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Suomen kieli ja kirjallisuus luokat 7 - 9 / Riihimäki

Äidinkieli ja kirjallisuus / suomen kieli ja kirjallisuus

7. luokka (3 vvt)

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

Tavoitteet

Sisällöt

- Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja harjoitellaan myös draaman keinoin.

- Harjoitellaan ideointia.

- Ohjataan oppilasta huomaamaan eri viestintätilanteiden tyypillisiä kielen keinoja myös draaman keinoin.

Ohjataan oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti ja motivoituneesti erilaisissa viestintäympäristöissä.

Kannustetaan oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kielellisiä valintojaan.

Ohjataan oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Ohjataan oppilasta toimimaan eettisesti osana ryhmää.

Ohjataan oppilasta käyttämään draaman työtapoja vuorovaikutus-taitojen harjoittelussa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet: vuorovaikutus ryhmässä sekä erilaisissa viestintäympäristöissä

Tekstien tulkitseminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämistä.

- Luetaan ja tulkitaan kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta, erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.

- Jaetaan lukukokemuksia.

- Seurataan lukutaidon kehittymistä.

- Ohjataan käyttämään luetun ymmärtämisen strategioita.

- Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin (esim. kirjatrailerin, kirjavinkkausvideot).

- Käsitellään luettuja tekstejä draaman työtapoja käyttäen.

- Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin ja erilaisiin tietolähteisiin.

- Luetaan nuortenkirjallisuutta ja tietokirjallisuutta.

- Harjoitellaan kirjallisuuden tulkintataitoja.

Ohjataan oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisen strategioita.

Tarjotaan oppilaille monipuolisesti luettavaksi kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

Ohjataan oppilasta valitsemaan monipuolisesti luettavaa.

Harjaannutetaan oppilasta tekemään havaintoja teksteistä.

Harjaannutetaan oppilasta tulkitsemaan tekstejä tarkoituksenmukaisin käsittein.

Kannustetaan oppilasta etsimään tietoa erilaisista lähteistä ja käyttämään sitä.

Kannustetaan oppilaita tutustumaan erilaisiin fiktiivisiin kirjallisuudenlajeihin ja tekstilajeihin.

Käytetään monipuolisesti draaman menetelmiä tekstien tulkitsemisessa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6

Arvioinnin kohteet: erilaisten tekstien ymmärtäminen, luettavan valitseminen

Tekstien tuottaminen

Tavoitteet

Sisällöt

Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla.

- Tuotetaan opiskelussa tarvittavia tekstilajeja ymmärrettävästi.

- Tuotetaan fiktiivisiä ja asiatekstejä.

- Tuotetaan kielellisiä, visuaalisia ja audiovisuaalisia tekstejä.

- Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain.

- Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa.

- Opiskellaan kertoville ja kuvaaville teksteille tyypillisiä piirteitä.

- Tutkitaan kirjoitetun tekstin elementtejä ja pyritään hyödyntämään tietoa omissa teksteissä.

- Vahvistetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteiden hallitseminen.

- Tarkastellaan ajan ilmaisutapoja ja harjoitellaan niiden käyttöä omassa tekstissä.

- Vahvistetaan kirjoitetun yleiskielen sääntöjä.

- Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

Tuotetaan monimuotoisia tekstejä.

Kirjoitetaan kertovia ja kuvaavia tekstejä.

Kirjoitetaan monimediaisessa ympäristössä tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen (kuvaa, ääntää ja kirjoitusta yhdistävät tekstit).

Vahvistetaan, että oppilas hallitsee tekstin tuottamisen prosessin eri vaiheet.

Kirjoitetaan myös parin kanssa ja ryhmässä.

Harjoitellaan palautteen antamista ja vastaan-ottamista.

Pyritään sujuvaan kirjoittamiseen.

Vahvistetaan kirjoitetun yleiskielen hallintaa.

Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.

Etsitään ja käytetään tietoa oman tekstin pohjana.

Opastetaan oppilasta toimimaan verkossa eettisesti yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Rohkaistaan käyttämään draaman menetelmiä kirjoittamisen prosessissa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kirjoittamisprosessin hallitseminen, sujuva kirjoittaminen eri välinein, kirjoitetun yleiskielen hallitseminen, tuttujen tekstilajien hallitseminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tavoitteet

Sisällöt

Rohkaistaan oppilasta kiinnostumaan kielen ilmiöistä ja kehittämään kielitietoisuuttaan.

- Käytetään käsitteitä, joilla kieltä voidaan tarkastella.

- Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin.

- Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.

- Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin.

- Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja.

- Luetaan myös tietokirjoja.

- Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

Autetaan oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään kielellisten valintojen merkitystä ja seurauksia.

Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen.

Tutustutetaan oppilasta eri kirjallisuuden lajeihin.

Rohkaistaan oppilasta tiedostamaan oma kielellinen ja kulttuurinen identiteetti.

Käytetään monipuolisesti draaman keinoja tavoitteisiin pääsemisessä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kielitietoisuus, kielen rakenteiden tunnistaminen, kirjallisuuden lukeminen ja tunteminen


8. luokka (3 vvt)

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

Tavoitteet

Sisällöt

- Havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä

syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.

- Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.

- Harjoitellaan eri viestintä-tilanteille tyypillisiä kielen keinoja.

- Tutustutaan teatteri-ilmaisun keinoihin draaman avulla.

- Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen keinoja itseilmaisussa.

- Tehdään havaintoja omista vuorovaikutus-taidoista ja viestintätavoista.

Ohjataan oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä.

Kannustetaan oppilasta kehittämään taitojaan perustelemaan näkemyksiään.

Ohjataan oppilasta käyttämään monipuolisesti draaman työtapoja harjoiteltaessa erilaisia viestintä- ja esitystilanteita.

Kannustetaan oppilasta havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet: mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen, tavoitteen mukainen vuorovaikutus eri tilanteissa

Tekstien tulkitseminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta kehittämään tekstien tulkinnassa tarvittavia strategioita.

- Luetaan ja tulkitaan fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan (painetut, sähköiset ja audiovisuaaliset tekstit).

- Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin.

- Tutustutaan tekstien vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin (esimerkiksi mielipiteen ja faktan erottaminen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisu, henkilöön viittaamisen suorat ja epäsuorat keinot, referointi, asioiden välisten suhteiden osoittamisen perustelukeinot sekä retoriset keinot).

- Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja.

- Lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa.

- Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa.

- Käytetään monipuolisesti tietolähteitä.

Kehitetään tekstien tulkitsemisessa tarvittavia metakognitiivisia taitoja.

Ohjataan oppilasta huomaamaan oman lukemisensa kehittämistarpeita.

Tarjotaan oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia käyttää ja tulkita monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

Vakiinnutetaan ja laajennetaan tekstien tulkitsemisessa tarvittavaa sana- ja käsitevarantoa.

Kehitetään oppilaan taitoa käyttää erilaisista lähteistä hankittua tietoa tarkoituksen-mukaisesti.

Laajennetaan kiinnostusta erilaisiin kirjallisuuden- ja tekstilajeihin.

Käytetään monipuolisesti draaman menetelmiä tekstien tulkitsemisessa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet: erityyppisten tekstien tulkitseminen ja käyttäminen, kirjallisuuden piirteiden tunteminen

Tekstien tuottaminen

Tavoitteet

Sisällöt

Autetaan oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana.

- Harjoitellaan asiatekstien tuottamista.

- Opiskellaan ohjaaville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään niitä omien tekstien tuottamisessa.

- Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä ja hahmotetaan kirjoitetun kielen rakenteita (esimerkiksi lauseke ja lauseenjäsenet) sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä.

- Tarkastellaan erilaisia suhtautumisen ilmaisutapoja ja harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä.

- Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja.

- Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

Kirjoitetaan ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Kirjoitetaan myös parin kanssa ja ryhmässä.

Ohjataan oppilasta hyödyntämään saamaansa palautetta.

Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa.

Syvennetään tietoa kirjoitetun kielen konventioista.

Monipuolistetaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa.

Vahvistetaan oppilaan taitoja toimia eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: omien näkemysten esittäminen ja perusteleminen, kehittyminen erilaisten tekstien tuottamisessa, kirjoitetun kielen konventioiden hallitseminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tavoitteet

Sisällöt

Vahvistetaan oppilaan taitoa tunnistaa kielen rakenteita.

- Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä.

- Käytetään käsitteitä, joilla kieltä voidaan tarkistella.

- Eritellään tekstien kieltä ja tehdään havaintoja esimerkiksi kielen rakenteista ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.

- Vertaillaan suomen kieltä oppilaille tuttuihin kieliin.

- Tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin lauserakenteen piirteisiin.

- Luetaan monipuolisesti kirjallisuuden eri päälajeja.

- Käytetään draamaa kirjallisuuden käsittelyn välineenä.

- Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

Vahvistetaan oppilaan ymmärrystä kielellisten valintojen merkityksistä ja seurauksista.

Ohjataan oppilasta avartamaan näkemystään kirjallisuudesta.

Rohkaistaan oppilasta pohtimaan kirjallisuuden merkitystä omassa elämässään.

Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen.

Autetaan oppilasta tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään.

Innostetaan oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi.

Käytetään monipuolisesti draaman keinoja tavoitteisiin pääsemisessä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet: erilaisten tekstien kielellisten ja tekstuaalisten piirteiden huomaaminen ja ymmärtäminen, havaintojen tekeminen kielestä, kirjallisuuden lukeminen ja luettavan monipuolistaminen, oman lukukokemuksen kielellistäminen

9. luokka (4 vvt)

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan edelleen oppilasta laajentamaan taitoa toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä.

- Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa tilanteissa.

- Syvennetään taitoa valita eri viestintätilanteisiin sopivia kielen keinoja.

- Tutustutaan teatteriin taidemuotona.

- Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista.

- Harjoitellaan omien vuorovaikutustaitojen ja viestintätapojen arvioimista pohtimalla kehittämiskohteita.

Kannustetaan oppilasta kehittämään

taitojaan perustella viestinnällisiä valintojaan.

Syvennetään taitoa käyttää draaman työtapoja erilaisia viestintä- ja esitystilanteita harjoitellessa.

Kannustetaan oppilasta syventämään viestijäkuvaansa ja kehittämään omaa viestintäänsä erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristössä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot erilaisissa viestintäympäristöissä ja

-tilanteissa, omien vuorovaikutustaitojen ja viestintätapojen arvioiminen

Tekstien tulkitseminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta kehittämään tekstien analysoimisessa tarvittavia strategioita.

- Syvennetään tekstien tulkitsemisen taitoa.

- Luetaan ja tutkitaan fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan (painetut, sähköiset ja audiovisuaaliset tekstit).

- Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä.

- Esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä.

- Reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.

- Siirrytään nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen.

- Syvennetään kirjallisuuden tulkinta- ja analyysitaitoja.

- Syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta.

- Arvioidaan tietolähteiden luotettavuutta.

Syvennetään tekstien tulkinnassa ja

analysoimisessa tarvittavia metakognitiivisia taitoja.

Ohjataan oppilasta arvioimaan ja kehittämään omaa lukemistaan.

Tarjotaan oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

Ohjataan oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.

Kehitetään oppilaan taitoa arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti.

Syvennetään ymmärrystä fiktion keinoista.

Tutustutaan uudenlaisiin kirjallisuus- ja tekstilajeihin sekä luetaan, kuunnellaan ja katsellaan tekstejä monipuolisesti ja jaetaan omia kokemuksia.

Käytetään monipuolisesti draaman menetelmiä tekstien tulkitsemisessa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet: taito hankkia tietoa sekä tarkastella tekstejä ja tietolähteitä kriittisesti, fiktiivisten tekstien tulkinta- ja analyysitaidot sekä lukukokemuksen jakaminen, tekstimaailman monipuolistaminen, oman lukutaidon kehittäminen

Tekstien tuottaminen

Tavoitteet

Sisällöt

Syvennetään taitoa kirjoittaa monimediaisessa ympäristössä tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen (kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistävät tekstit).

- Opiskellaan pohtiville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia, kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään niitä omien tekstien tuottamisessa.

- Harjoitellaan tekstien kohdentamista eri kohderyhmille ja eri tarkoitukseen.

- Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä ja hahmotetaan kirjoitetun kielen rakenteita (esim. lauseenvastikkeet) sekä opitaan käyttämään niitä omassa tekstissä.

- Opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja ja ilmaisemaan viittaussuhteita.

-Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä.

- Opitaan valitsemaan kuhunkin tekstilajiin sopivat ilmaisutavat.

- Syvennetään opiskelussa ja työelämässä tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja.

- Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

Autetaan oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja.

Arvioidaan itseä tekstin tuottajana.

Kirjoitetaan tekstejä sekä parin kanssa että ryhmässä.

Syvennetään ymmärrystä kirjoittamisesta viestintänä.

Laajennetaan tietoa kirjoitetun yleiskielen konventioista.

Syvennetään oppilaan taitoa toimia eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Syvennetään taitoa käyttää lähteitä ja hallita viittaustavat.

Laaja-alainen osaaminen: L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: taito tuottaa tekstejä monimediaisessa ympäristössä, tekstityyppien kielellisten ja rakenteellisten ilmaisutapojen hallitseminen, kirjoittamisprosessin hallinta ja omien taitojen arviointi, tekijänoikeuksien noudattaminen ja lähteiden merkitseminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tavoitteet

Sisällöt

Syvennetään oppilaan kielitietoisuutta ja kiinnostusta kielen ilmiöihin.

- Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä.

- Käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella.

- Eritellään tekstien kieltä ja tehdään havaintoja esimerkiksi eri rekistereistä ja tyylipiirteistä.

- Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen.

- Tutustutaan kielten sukulaisuussuhteisiin ja suomen sukukieliin.

- Tutustutaan suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin.

- Tutustutaan kielen ohjailun periaatteisiin.

- Vertaillaan suomen kieltä oppilaille tuttuihin kieliin.

- Tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne- ja muotorakenteen piirteisiin.

- Tutustutaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.

- Luetaan monipuolisesti suomalaista kirjallisuutta, klassikoita ja nykykirjallisuutta.

- Tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuuden vaiheisiin.

- Tutustutaan kirjallisuuden keskeisiin tyylivirtauksiin.

- Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

- Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin(esim. kansanperinne, elokuva, teatteri, puhekulttuuri, mediakulttuuri).

- Käytetään draamaa kirjallisuuden ja kulttuurin ilmiöiden käsittelyssä.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan kielen rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

Kannustetaan oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään.

Tutustutetaan oppilasta kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen.

Ohjataan oppilasta pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään.

Tarjotaan oppilaan mahdollisuuksia luku- ja kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen.

Innostetaan oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi.

Ohjataan oppilasta tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Tutustutetaan oppilas suomen kielen taustaan ja piirteisiin.

Autetaan oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä.

Syvennetään tietoisuutta omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistä.

Käytetään monipuolisesti draaman keinoja tavoitteisiin pääsemisessä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kirjallisuuden tuntemus, kielitietoisuus, tieto kielen ilmiöistä ja asemasta, kulttuuritietoisuuden kehittäminen, kirjallisuuden lukeminen ja luettavan monipuolistaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä