15.4.15 KUVATAIDE

Kuvataide, luokat 7-9 / Riihimäki

KUVATAIDE RIIHIMÄKI 7. LK

KUVITTELEN – SIIS AJATTELEN! Vuosiluokalla 7 opettaja ohjaa oppilaita soveltamaan ja syventämään aiemmin opittua sekä tukee oppilasta asettamaan määrätietoisesti tavoitteita toiminnalleen. Oppilasta ohjataan käyttämään kuvaa osallistumisen ja vaikuttamisen muotona.

Kuvataiteen tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä.

Tavoitteiden toteutus paikallisesti
7. luokalla.

S1 Omat kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S3 Taiteen maailmat

Laaja-alainen osaaminen

VISUAALINEN HAVAITSEMINEN JA AJATTELU

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä

Arvioinnin kohde: Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa käyttää erilaisia havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa

Ohjataan käyttämään koko kehoa ja kaikkia aisteja havainnoinnin perustana.

Tehdään havaintoja erilaisilla kuvallisilla välineillä esimerkiksi piirtimin, kolmiulotteisen työskentelyn materiaalein ja teknologiaa hyödyntäen.

S1-S3

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään

Arvioinnin kohde: Havaintojen ja ajattelun vaikutusten pohtiminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista.

Havainnoidaan millaisia tunteita, ajatuksia ja tilanteita taide ja visuaalinen kulttuuri synnyttävät itsessä ja muissa.

Annetaan ja vastaanotetaan palautetta.

Harjaannutetaan oppilaan itse- ja vertaisarvioinnin taitoja.

S1-S3

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

Arvioinnin kohde: Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

Innostetaan oppilasta erilaisten materiaalien, ilmaisukeinojen ja teknologioiden käyttöön ja niiden luovaan soveltamiseen.

Kannustetaan oppilasta työn esille laittamiseen.

Esitetään ja toteutetaan töitä muuallakin kuin omassa luokkahuoneessa.

Kannustetaan oppilasta käyttämään muissa oppiaineissa oppimiansa tietoja ja taitoja osana taiteellista työskentelyään.

Ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä kriittisesti ja vastuullisesti esimerkiksi viestimällä eri asiayhteyksiin sopivin kuvin.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan, että jokaiselle ihmisellä on lukemattomia rooleja, ominaisuuksia ja yhteyksiä erilaisiin ryhmiin.

S1-S3

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

KUVALLINEN TUOTTAMINEN

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan

Arvioinnin kohde: Kuvailmaisun taitojen syventäminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussaan.

Ohjataan oppilasta asettamaan määrätietoisesti tavoitteita työskentelylleen.

Kerrataan ja syvennetään tilavaikutelman esittämistä, ihmisen kuvaamista ja väri-ilmaisua esim. värin valoisuus, kylläisyys ja sävy.

Rohkaistaan omien tekniikka- ja ilmaisukokeilujen tekemiseen.

S1-S3

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

Arvioinnin kohde: Tutkivan lähestymistavan käyttäminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään oppiminen sekä valitun ilmiön tai aiheen tarkastelu jatkuvasti kehittyvänä ja syventyvänä prosessina.

Tutustutaan portfolion ideaan.

Harjoitellaan kiireetöntä ja keskittynyttä työskentelyä.

Harjoitellaan hankkimaan tavoitteellisesti tietoa ja kokemuksia taiteellisen työn edistämiseksi esim. monialaisissa projekteissa

S1-S3

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Arvioinnin kohde: Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin.

Ohjataan oppilasta kokeilemaan erilaisia toteutustapoja visuaalisen viestinsä välittämiseksi.

Harjoitellaan joitakin kuvallisia vaikutuskeinoja (sommittelu, piste, viiva, pinta ja kuvarajaus, muoto, volyymi/massa, liike ja suunta, rytmi, symmetria, valo, varjo ja väri).

Harjoitellaan graafista suunnittelua.

S1-S3

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

VISUAALISEN KULTTUURIN TULKINTA

T7ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

Arvioinnin kohde: Kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.

Tulkitaan kuvia monipuolisesti esimerkiksi moniaistisuutta, tietotekniikkaa tai taiteidenvälisyyttä hyödyntäen.

Tulkitaan kuvia esimerkiksi tekijän, katsojan tai teoksen tai symbolien näkökulmasta.

S1-S3

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

Arvioinnin kohde: Visuaalisen kulttuurin merkityksen tarkasteleminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä.

Tarkastellaan visuaalisen alan ammatteja sekä taiteen ja visuaalisen kulttuurin merkitystä paikallisesta näkökulmasta esim. kuvataiteen harrastustarjonta, Riihimäen ja lähikuntien museot, riihimäkeläinen rakennusperintö sekä paikallinen osaaminen taiteen alalla.

Pohditaan millaisiin ihmisiin, toimintoihin ja paikkoihin taide liittyy.

Ohjataan oppilasta pohtimaan omaa suhdettaan taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin.

Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan paikallisessa kulttuurikohteessa esimerkiksi taidemuseossa.

S1-S3

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan

Arvioinnin kohde: Kulttuuristen kuvailmaisun tapojen soveltaminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja.

Oppilas laajentaa omaa kuvailmaisuaan kokeilemalla ja soveltamalla jonkin aikakauden, taidesuuntauksen tai kulttuurin kuvallisia ominaispiirteitä.

Innostetaan oppilaita havaitsemaan taiteen monipuolisuus.

Suomen taide

S1-S3

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

ESTEETTINEN, EKOLOGINEN JA EETTINEN ARVOTTAMINEN

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

Arvioinnin kohde: Näkemysten esittäminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

Ohjataan oppilaita kannustavan ja kaikkia kunnioittavan ilmapiirin luomiseen.

Ohjataan oppilasta perustelemaan rakentavasti näkemyksensä.

S1-S3

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

Arvioinnin kohde: Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia

Katsotaan esimerkkejä kuvilla vaikuttamisesta.

Käsitellään kulttuurista moninaisuutta tarkastelemalla kuvia ja vaikuttimia niiden taustalla.

Tarkastellaan kuvailmaisun keinoin kestävää kehitystä ja kulttuurista moninaisuutta esim. arjen valinnat, kierrätysteokset, ympäristötaide, performanssi, ihmisoikeudet ja kansainväliset vuorovaikutustilanteet.

S1-S3

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminenLUONNOS: KUVATAIDE VALINNAINEN 8.-9. LK RIIHIMÄKI

Valinnaisissa kuvataiteen opinnoissa syvennetään ja rikastetaan kaikille yhteisten kuvataideopetuksen tavoitteita ja sisältöjä. Koulujen vuosisuunnitelmissa täsmentyy valinnaiskurssien sisältö ja kuvataiteen osuus monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Kuvataiteen valinnaisiin valitaan 7.-9. luokan kuvataiteen paikallisesta opetussuunnitelmasta valikoiden sisältöjä ja tavoitteita.

Taito- ja taideaineiden valinnaisten arviointi: arvioidaan osana kaikille yhteistä kuvataideopetusta ja arvioidaan päättöarvioinnin kriteerein.
Valinnaisten arviointi: Arvioidaan kurssille määritetyin kriteerein.

Kuvataiteen tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä.

Tavoitteiden toteutus paikallisesti 8. luokalla

Tavoitteiden toteutus paikallisesti 9. luokalla

Laaja-alainen osaaminen

VISUAALINEN HAVAITSEMINEN JA AJATTELU

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä

Arvioinnin kohde: Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa käyttää erilaisia havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa

Oppilas syventyy häntä kiinnostavan aiheen havainnointiin.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään

Arvioinnin kohde: Havaintojen ja ajattelun vaikutusten pohtiminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista.

Tutustutaan taidekritiikkiin.

Tuotetaan tai luetaan taidekritiikkiä.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

Arvioinnin kohde: Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

Esitetään ja toteutetaan töitä mahdollisuuksien mukaan omassa koulurakennuksessa ja lähiympäristössä, sosiaalisen median julkaisualustoilla, kilpailuissa, yhteistyöprojekteissa tai yhteistyötahojen tiloissa.

Harjoitellaan tekemään ja käyttämään kuvia tekijänoikeudet huomioiden.

Esitetään ja toteutetaan töitä mahdollisuuksien mukaan omassa koulurakennuksessa ja lähiympäristössä, sosiaalisen median julkaisualustoilla, kilpailuissa, yhteistyöprojekteissa tai yhteistyötahojen tiloissa.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

KUVALLINEN TUOTTAMINEN

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan

Arvioinnin kohde: Kuvailmaisun taitojen syventäminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussaan.

Tutustutaan erilaisiin värijärjestelmiin ja syvennetään väri-ilmaisua esim. kokeilut värien rinnastamisesta ja värien pinta-alasuhteista.

Ohjataan oppilasta valitsemaan työlleen toteutustapa, joka tukee oppilaan kuvallisen tai taiteellisen idean välittymistä.

Laajennetaan osaamista ilmaisun keinoista, tekniikoista ja kuvataiteen materiaaleista.

Oppilas syventää osaamistaan valitsemastaan ilmaisun keinosta tai tekniikasta

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

Arvioinnin kohde: Tutkivan lähestymistavan käyttäminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään.

Harjoitellaan hankkimaan tavoitteellisesti tietoa ja kokemuksia taiteellisen työn edistämiseksi.

Oppilas ottaa lisää vastuuta sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valinnasta.

Harjoitellaan laajemman projektin toteutusta ja vastuunkantoa sen etenemisestä.

Voidaan harjoitella portfolion tai oppimispäiväkirjan tekemistä työprosessista.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Arvioinnin kohde: Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin.

Syvennetään kuvallisten vaikutuskeinojen tuntemusta.

Laajennetaan mediataitoja
esim. valokuvaus, kuvankäsittely, mediataide tai graafinen suunnittelu käsin, kuvankäsittely- tai taitto-ohjelmalla.

Syvennetään elokuva- tai valokuvailmaisun taitoja.

Harjoitellaan kuvan tai taiteen käyttämistä osallistumisen ja vaikuttamisen muotona esimerkiksi koulussa tapahtuvassa viestinnässä tai mediassa.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

VISUAALISEN KULTTUURIN TULKINTA

T7ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

Arvioinnin kohde: Kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.

Harjoitellaan kuvallista tai sanallista kuva-analyysiä.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

Arvioinnin kohde: Visuaalisen kulttuurin merkityksen tarkasteleminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä.

Vieraillaan paikallisessa kulttuurikohteessa esimerkiksi taidemuseossa.

Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan paikalliseen visuaalisen alan ammattilaisen työhön.

Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan kulttuurikohteissa Riihimäen ulkopuolella.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan

Arvioinnin kohde: Kulttuuristen kuvailmaisun tapojen soveltaminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja.

Oppilas syventää osaamistaan jonkin aikakauden tai kulttuurin kuvailmaisusta.

Oppilas tutustuu erilaisiin taidekäsityksiin.

Oppilas syventää tietämystään jostain taiteen ilmiöstä tai taiteenlajista.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

ESTEETTINEN, EKOLOGINEN JA EETTINEN ARVOTTAMINEN

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

Arvioinnin kohde: Näkemysten esittäminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

Tarkastellaan muotoilua esteettisestä, ekologisesta, ergonomisesta, eettisestä ja ekonomisesta näkökulmasta.

Tutkitaan kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia esimerkiksi ajankohtaisten esimerkkien avulla tai tarkastellen valittua aihetta tai ilmiötä taidehistorian näkökulmasta.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

Arvioinnin kohde: Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen

Hyvä osaaminen:
Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia

Tarkastellaan taidetta instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmasta.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppiaineen tehtävä

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Vuosiluokilla 7-9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden kuvallisen tuottamisen taitoja sekä kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. Opetuksessa kehitetään yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioidenja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 7-9 tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä työskentelyä taiteen traditioita ja aikalaistaiteen toimintatapoja hyödyntämällä. Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle.

Ohjaus, tuki ja eriyttäminen kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia. Vuosiluokilla 7-9 tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista kuvataiteessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin valmistavasta näkökulmasta.

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kuvataiteen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaaminen kehittyy kaikissa opetuksen tavoitteissa kuvatuilla taideoppimisen ulottuvuuksilla oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet kuvataiteessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä

S1, S2, S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Oppilas osaa käyttää erilaisia havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajattelun vaikutusten pohtiminen

Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan

S1, S2, S3

Kuvailmaisun taitojen syventäminen

Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussaan

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

S1, S2, S3

Tutkivan lähestymistavan käyttäminen

Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3

Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen

Oppilas pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

S1, S2, S3

Kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen

Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

S1, S2, S3

Visuaalisen kulttuurin merkityksen tarkasteleminen

Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan

S1, S2, S3

Kulttuuristen kuvailmaisun tapojen soveltaminen

Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

S1, S2, S3

Näkemysten esittäminen

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

S1, S2, S3

Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen

Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä