15.4.16 KÄSITYÖ

Käsityö, luokat 7-9 / Riihimäki

Oppiaineen tehtävä

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä

toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen ja eri ryhmien kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Vuosiluokilla 7–9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta

nousevaa innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja niihin liittyviä käytännön ongelmia. Käsityön kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

7. lk

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen

osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan,

tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

S2-S5

Tutustutaan erilaisiin tiedonhaku- ja suunnittelutapoihin. Harjoitellaan tuotekehitystä ja ongelmanratkaisua suunnittelu-, ideointi- ja kokeiluvaiheessa.

- esimerkiksi ideointi ja suunnittelu lähtevät liikkeelle jo olemassa olevista ratkaisuvaihtoehdoista

- esim. yhtenä vaihtoehtona prototyypin valmistaminen suunnitellusta tuotteesta

L2, L3

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työs-

kentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonai-

nen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

S1-S5

Oppilas harjoittelee tavoitteellista ja vastuullista työskentelyä. Oppilaan itseohjautuvuus. Itsearvioinnin harjoittelu.

Oppilas pystyy työskentelemään itsenäisesti, esim. osaa edetä työskentelyssä ohjeiden mukaan ja pystyy muokkaamaan työskentelyään ja ohjeita tarvittaessa.

L1

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti

erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja

sekä kehittämään innovaatioita

S1-S5

Erilaisten työtapojen ja – välineiden monipuolinen tuntemus sekä niiden tarkoituksenmukainen ja ennakkoluuloton käyttö.

Esim. tehdään erilaisia harjoitustöitä, joiden avulla hallitaan perustekniikat.

Hyödynnetään teknologian tuomia mahdollisuuksia, esim. laser, 3D-mallinnus, robotiikka, älytekstiilit.

L4, L6

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merk-

kejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja

teknologista ilmaisuaan

S1-S5

Käsityön käsitteistön harjoitteleminen prosessin eri vaiheissa.

Esteettisyyden ja toimivuuden huomioonottaminen suunnittelussa ja toteutuksessa.

-Esim. kuvallisten suunnitelmien teko hyödyntäen teknologiaa.

L2, L4

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan

työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa

S6

Työturvallisuus. Turvallinen työskentely käsityöprosessissa huomioiden mm. ergonomia, suojavarusteet ja ohjeet. Perehdytään turvalliseen työskentelyyn, arvioidaan työn vaaroja ja riskejä.

L3, L6

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mah-

dollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

S1-S5

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen käsityöprosessin eri vaiheissa mahdollisuuksien mukaan.

Dokumentointi osana itsenäistä ja yhteisöllistä työskentelyä.

L5

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja tekno-

logisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa,

yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

S7

Käsityön merkitys yhteiskunnassa. Tutustutaan esim. erilaisiin käsityöammatteihin.

L6

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityö-

prosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8

Kestävän elämäntavan ja taloudellisen ajattelun ratkaisujen esiintuominen oppilaan omassa työskentelyssä

-Esim. käsityöprosessi mahdollisimman taloudellisesti toteutettuna (mm. edulliset ja kestävät materiaalit, pienet hukkajäämät)

L1, L4, L7

S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen

käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.

Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.

S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.

S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.

S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja

sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja jär-

jestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huo-mioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa

ideoinnin lähteenä.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä

yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän

kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.

8. lk

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen

osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan,

tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

S2-S5

Harjoitellaan erilaisia tiedonhaku- ja suunnittelutapoja. Perehdytään tuotekehitykseen ja ongelmaratkaisuun.

-suunnittelun ja ideoinnin lähtökohtana ongelma, joka pitää ratkaista

-tuotetaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja

L2, L3

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työs-

kentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

S1-S5

Opetuksessa painotetaan tavoitteellista ja vastuullista työskentelyä.

-esim. ”Miten meni niin kuin omasta mielestä?”

L1

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti

erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja

sekä kehittämään innovaatioita

S1-S5

Vahvistetaan erilaisten työtapojen ja -välineiden monipuolista tuntemusta. Kannustetaan innovatiivisuuteen.

-harjoitellaan uusia tekniikoita ja työtapoja sekä syvennetään aikaisemmin opittuja

-omien ideoiden ja ratkaisuvaihtoehtojen tuottaminen

L4, L6

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merk-

kejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja

teknologista ilmaisuaan

S1-S5

Käsityön käsitteistön hallitseminen käsityöprosessin eri vaiheissa.

Esteettisyyden ja toimivuuden sisällyttäminen suunnitteluun ja toteutukseen.

-esim. oppilas osaa dokumentoida käsityöprosessinsa käyttäen oikeita termejä ja kuvia.

L2, L4

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan

työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsi-

työprosessissa

S6

Tunnistetaan työn vaarat ja riskit. Oppilas pystyy reagoimaan työtilanteissa esiin tuleviin riskitekijöihin.

L3, L6

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mah-

dollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoin-

nissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

S1-S5

Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttämistä käsityöprosessin eri vaiheissa.

Käsityöprosessin dokumentointia painotetaan itsenäisessä ja yhteisöllisessä työskentelyssä.

-esim. valmistetaan työraportti

L5

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja tekno-

logisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa,

yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

S7

Tunnistetaan käsityön ja käsityöammattien merkitys yhteiskunnassa. Tutustutaan käsityön merkitykseen arkielämässä.

-esim. miten käsityö vaikuttaa oppilaan omaan arkeen

L6

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityö-

prosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8

Kestävän elämäntavan pohtiminen käsityöprosessissa.

-esim. esineen uusiokäyttö, kehitetään olemassa olevalle esineelle uusi tarkoitus.

L1, L4, L7


9.lk

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen

osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan,

tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

S2-S5

Syvennetään tiedonhaku- ja suunnittelutapoja. Vahvistetaan tuotekehitys- ja ongelmanratkaisutaitoja.

-oppilaan itsenäisen suunnittelun ja kokeilujen korostaminen käsityöprosessissa

L2, L3

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työs-

kentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonai-

nen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

S1-S5

Opetuksessa syvennetään tavoitteellista ja vastuullista työskentelyä. Oppilaan työskentelyssä painotetaan itsearviointia.

-oppilas kantaa vastuun työskentelystään ja sen etenemisestä, tavoitteena laadukas lopputulos.

L1

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti

erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja

sekä kehittämään innovaatioita

S1-S5

Syvennetään erilaisten työtapojen ja -välineiden monipuolista tuntemusta. Kannustetaan innovatiivisuuteen.

L4, L6

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merk-

kejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja

teknologista ilmaisuaan

S1-S5

Painopisteenä laadukas, toimiva ja esteettinen prosessi.

L2, L4

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan

työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsi-

työprosessissa

S6

Turvallinen työskentely toiset huomioon ottaen.

L3, L6

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mah-

dollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoin-

nissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

S1-S5

Käsityöprosessi dokumentoidaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

-esim. oppilas raportoi käsityöprosessinsa valitsemallaan tavalla

L5

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja tekno-

logisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa,

yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

S7

Työelämään ja ammattiin liittyvien valintojen hahmottaminen opiskelussa.

L6

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityö-

prosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8

Syvennetään kestävän elämäntavan ratkaisuja käsityöprosessissa.

L1, L4, L7

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppiaineen tehtävä

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen ja eri ryhmien kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevaa innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja niihin liittyviä käytännön ongelmia. Käsityön kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

S2-S5

L2,L3

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

S1-S5

L1

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

S1- S5

L4, L6

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

S1-S5

L2, L4

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa

S6

L3,L6

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

S1- S5

L5

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

S7

L6

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8

L1,L4,L7

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

Sisältöjen toteuttaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön alueista ja mahdollisuuden useiden käsityötaitojen omaksumiseen. Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt limittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa.

S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.

S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.

S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.

S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osanakäsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9

Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöhön tutustutaan museo- ja näyttely- ja yritysvierailuilla.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida pedagogisesti erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 7-9

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin. Huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät arvioinnin perusteet. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Palautteen anto on vuorovaikutteista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttämistään menetelmistä tai työtavoista.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko opiskelun ajan.Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön opetukseen osallistuneiden opettajien kesken.

Käsityön päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Käsityön opetuksen tavoitteena on

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

S2-S5

Työskentely ja tuottaminen

Oppilas suunnittelee työskentelyään, osaa tehdä valintoja ja etsiä työhönsä omia ratkaisuja.

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

S1-S5

Kokonaisen käsityöprosessin toteuttaminen

Oppilas osaa asettaa työskentelylleen tavoitteita sekä työskentelee käsityöprosessin mukaisesti ja arvioi realistisesti oppimistaan käsityöprosessin aikana.

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä,materiaaleja jatarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

S1-S5

Valmistaminen, tekniikat ja työstömenetelmät

Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja työstömenetelmiä

ja osaa käyttää niitä valmistaessaan suunnittelemiaan tuotteita/teoksia.

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

S1-S5

Visuaalinen materiaalinen ja teknologinen ilmaisu

Oppilas käyttää käsityön keskeisiä käsitteitä ja osaa esittää ideansa selkeästi sekä toteuttaa ne suunnitelmaan perusten ottaen huomioon esteettisyyden ja toimivuuden.

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa

S6

Turvallinen työskentely

Oppilas osaa arvioida työskentelyn vaaroja ja riskejä sekä

toimia turvallisesti käsityöprosessissa.

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

S1-S5

Tieto- ja viestintätekniset taidot

Yhteisöllinen työskentely

Oppilas osaa käyttää itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa suunnittelussa ja valmistamisessa sekä oman tai yhteisen käsityö-prosessin dokumentoinnissa tieto- ja viestintä-teknologiaa.

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

S7

Kädentaitojen ja käsityön merkityksen hahmottaminen arkielämässä ja yhteiskunnassa

Oppilas osaa esimerkkien avulla kuvailla käsityönmerkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä.

T8 ohjata oppilaita taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8

Valintojen tekeminen ja niiden perustelut

Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä