Suomen kieli ja kirjallisuus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppimäärän erityinen tehtävä

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen ja tukisekä oppilaan oppimisen arviointikoskevat myös suomenkieli ja kirjallisuus -oppimäärää.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena.

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.

Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on monipuolistaa oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta laajennetaan. Opetuksessa ohjataan tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön, ilmaisuun ja viestintään eri ympäristöissä. Jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavat kielelliset ja vuorovaikutusvalmiudet otetaan huomioon. Kirjallisuudenopetuksessa kannustetaan elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen.

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

S1

L2, L3, L6, L7

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

S1

L1, L2, L3, L7

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin.

S1

L1, L2, L3, L7

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä

S1

L1, L2, L6, L7

Tekstien tulkitseminen

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

S2

L1, L2, L4

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

S2

L1, L2, L4, L5

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitäkäyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa

S2

L1, L2, L4

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

S2

L2, L4, L5, L6

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

S2

L1, L2, L4, L5

Tekstien tuottaminen

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana

S3

L2, L4, L5, L7

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja

S3

L2, L4, L5

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana

S3

L2, L4, L5, L6

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista

S3

L2, L4, L5, L6

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

S3

L2, L4, L5, L7

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

S4

L1, L2, L4

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

S4

L1, L2, L4

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi

S4

L2, L4, L6, L7

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa. Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.

S2 Tekstien tulkitseminen: Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- jaasiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä.Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaankappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet, lauseke) jaopitaan käyttämäänasioiden välisten suhteiden ilmaisukeinojasekä ilmaisemaanviittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja,sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaatteisiin. Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteenpiirteisiin. Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla. Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin. Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse. Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin, joihinkin alalajeihin, keskeisiin tyylivirtauksiin ja sekä yleisen että suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja, klassikoita ja nykykirjallisuutta, myös tietokirjoja. Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan hyvän/ kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

S1

Vuorovaikutus erilaisissa viestintäympäristöissä

Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

S1

Vuorovaikutus ryhmässä

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen uskottavasti. Oppilas ottaa toisten näkemykset huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan kokonaisilmaisun taitojaan erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin.

S1

Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot

Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää tavoitteen ja tilanteen mukaisesti kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas osaa esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää joitakin havainnollistamisen keinoja.

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä

S1

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita.

Tekstien tulkitseminen

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien lukemisessa, ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

S2

Tekstinymmärtämisen strategiat

Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti.

Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä

kehittämiskohteita.

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

S2

Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito

Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä.

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitäkäyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin, pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

S2

Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

S2

Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja lukukokemusten jakaminen

Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin.

Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

Tekstien tuottaminen

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana

S3

Ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito

Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä,

kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista näkemyksiään. Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuottajana.

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja

S3

Tekstilajien hallinta

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja.

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana

S3

Tekstien tuottamisen prosessien hallinta

Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita.

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista

S3

Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito

Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan. Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

S3

Tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintä

Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa.

Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään.

Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

S4

Kielitietoisuuden kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

S4

Kirjallisuuden tuntemuksen, kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen kehittyminen

Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen kulttuurin juuria.

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tulemaan tietoiseksi omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi

S4

Kielen merkityksen ja aseman hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Oppilas osaa kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa.

Äidinkieli ja kirjallisuus, luokat 7-9 / Riihimäki

Äidinkieli ja kirjallisuus / suomen kieli ja kirjallisuus

7. luokka (3 vvt)

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

Tavoitteet

Sisällöt

- Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja harjoitellaan myös draaman keinoin.

- Harjoitellaan ideointia.

- Ohjataan oppilasta huomaamaan eri viestintätilanteiden tyypillisiä kielen keinoja myös draaman keinoin.

Ohjataan oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti ja motivoituneesti erilaisissa viestintäympäristöissä.

Kannustetaan oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kielellisiä valintojaan.

Ohjataan oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Ohjataan oppilasta toimimaan eettisesti osana ryhmää.

Ohjataan oppilasta käyttämään draaman työtapoja vuorovaikutus-taitojen harjoittelussa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet: vuorovaikutus ryhmässä sekä erilaisissa viestintäympäristöissä

Tekstien tulkitseminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämistä.

- Luetaan ja tulkitaan kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta, erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.

- Jaetaan lukukokemuksia.

- Seurataan lukutaidon kehittymistä.

- Ohjataan käyttämään luetun ymmärtämisen strategioita.

- Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin (esim. kirjatrailerin, kirjavinkkausvideot).

- Käsitellään luettuja tekstejä draaman työtapoja käyttäen.

- Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin ja erilaisiin tietolähteisiin.

- Luetaan nuortenkirjallisuutta ja tietokirjallisuutta.

- Harjoitellaan kirjallisuuden tulkintataitoja.

Ohjataan oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisen strategioita.

Tarjotaan oppilaille monipuolisesti luettavaksi kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

Ohjataan oppilasta valitsemaan monipuolisesti luettavaa.

Harjaannutetaan oppilasta tekemään havaintoja teksteistä.

Harjaannutetaan oppilasta tulkitsemaan tekstejä tarkoituksenmukaisin käsittein.

Kannustetaan oppilasta etsimään tietoa erilaisista lähteistä ja käyttämään sitä.

Kannustetaan oppilaita tutustumaan erilaisiin fiktiivisiin kirjallisuudenlajeihin ja tekstilajeihin.

Käytetään monipuolisesti draaman menetelmiä tekstien tulkitsemisessa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6

Arvioinnin kohteet: erilaisten tekstien ymmärtäminen, luettavan valitseminen

Tekstien tuottaminen

Tavoitteet

Sisällöt

Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla.

- Tuotetaan opiskelussa tarvittavia tekstilajeja ymmärrettävästi.

- Tuotetaan fiktiivisiä ja asiatekstejä.

- Tuotetaan kielellisiä, visuaalisia ja audiovisuaalisia tekstejä.

- Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain.

- Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa.

- Opiskellaan kertoville ja kuvaaville teksteille tyypillisiä piirteitä.

- Tutkitaan kirjoitetun tekstin elementtejä ja pyritään hyödyntämään tietoa omissa teksteissä.

- Vahvistetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteiden hallitseminen.

- Tarkastellaan ajan ilmaisutapoja ja harjoitellaan niiden käyttöä omassa tekstissä.

- Vahvistetaan kirjoitetun yleiskielen sääntöjä.

- Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

Tuotetaan monimuotoisia tekstejä.

Kirjoitetaan kertovia ja kuvaavia tekstejä.

Kirjoitetaan monimediaisessa ympäristössä tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen (kuvaa, ääntää ja kirjoitusta yhdistävät tekstit).

Vahvistetaan, että oppilas hallitsee tekstin tuottamisen prosessin eri vaiheet.

Kirjoitetaan myös parin kanssa ja ryhmässä.

Harjoitellaan palautteen antamista ja vastaan-ottamista.

Pyritään sujuvaan kirjoittamiseen.

Vahvistetaan kirjoitetun yleiskielen hallintaa.

Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.

Etsitään ja käytetään tietoa oman tekstin pohjana.

Opastetaan oppilasta toimimaan verkossa eettisesti yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Rohkaistaan käyttämään draaman menetelmiä kirjoittamisen prosessissa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kirjoittamisprosessin hallitseminen, sujuva kirjoittaminen eri välinein, kirjoitetun yleiskielen hallitseminen, tuttujen tekstilajien hallitseminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tavoitteet

Sisällöt

Rohkaistaan oppilasta kiinnostumaan kielen ilmiöistä ja kehittämään kielitietoisuuttaan.

- Käytetään käsitteitä, joilla kieltä voidaan tarkastella.

- Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin.

- Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.

- Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin.

- Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja.

- Luetaan myös tietokirjoja.

- Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

Autetaan oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään kielellisten valintojen merkitystä ja seurauksia.

Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen.

Tutustutetaan oppilasta eri kirjallisuuden lajeihin.

Rohkaistaan oppilasta tiedostamaan oma kielellinen ja kulttuurinen identiteetti.

Käytetään monipuolisesti draaman keinoja tavoitteisiin pääsemisessä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kielitietoisuus, kielen rakenteiden tunnistaminen, kirjallisuuden lukeminen ja tunteminen


8. luokka (3 vvt)

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

Tavoitteet

Sisällöt

- Havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä

syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.

- Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.

- Harjoitellaan eri viestintä-tilanteille tyypillisiä kielen keinoja.

- Tutustutaan teatteri-ilmaisun keinoihin draaman avulla.

- Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen keinoja itseilmaisussa.

- Tehdään havaintoja omista vuorovaikutus-taidoista ja viestintätavoista.

Ohjataan oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä.

Kannustetaan oppilasta kehittämään taitojaan perustelemaan näkemyksiään.

Ohjataan oppilasta käyttämään monipuolisesti draaman työtapoja harjoiteltaessa erilaisia viestintä- ja esitystilanteita.

Kannustetaan oppilasta havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet: mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen, tavoitteen mukainen vuorovaikutus eri tilanteissa

Tekstien tulkitseminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta kehittämään tekstien tulkinnassa tarvittavia strategioita.

- Luetaan ja tulkitaan fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan (painetut, sähköiset ja audiovisuaaliset tekstit).

- Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin.

- Tutustutaan tekstien vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin (esimerkiksi mielipiteen ja faktan erottaminen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisu, henkilöön viittaamisen suorat ja epäsuorat keinot, referointi, asioiden välisten suhteiden osoittamisen perustelukeinot sekä retoriset keinot).

- Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja.

- Lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa.

- Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa.

- Käytetään monipuolisesti tietolähteitä.

Kehitetään tekstien tulkitsemisessa tarvittavia metakognitiivisia taitoja.

Ohjataan oppilasta huomaamaan oman lukemisensa kehittämistarpeita.

Tarjotaan oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia käyttää ja tulkita monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

Vakiinnutetaan ja laajennetaan tekstien tulkitsemisessa tarvittavaa sana- ja käsitevarantoa.

Kehitetään oppilaan taitoa käyttää erilaisista lähteistä hankittua tietoa tarkoituksen-mukaisesti.

Laajennetaan kiinnostusta erilaisiin kirjallisuuden- ja tekstilajeihin.

Käytetään monipuolisesti draaman menetelmiä tekstien tulkitsemisessa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet: erityyppisten tekstien tulkitseminen ja käyttäminen, kirjallisuuden piirteiden tunteminen

Tekstien tuottaminen

Tavoitteet

Sisällöt

Autetaan oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana.

- Harjoitellaan asiatekstien tuottamista.

- Opiskellaan ohjaaville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään niitä omien tekstien tuottamisessa.

- Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä ja hahmotetaan kirjoitetun kielen rakenteita (esimerkiksi lauseke ja lauseenjäsenet) sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä.

- Tarkastellaan erilaisia suhtautumisen ilmaisutapoja ja harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä.

- Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja.

- Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

Kirjoitetaan ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Kirjoitetaan myös parin kanssa ja ryhmässä.

Ohjataan oppilasta hyödyntämään saamaansa palautetta.

Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa.

Syvennetään tietoa kirjoitetun kielen konventioista.

Monipuolistetaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa.

Vahvistetaan oppilaan taitoja toimia eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: omien näkemysten esittäminen ja perusteleminen, kehittyminen erilaisten tekstien tuottamisessa, kirjoitetun kielen konventioiden hallitseminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tavoitteet

Sisällöt

Vahvistetaan oppilaan taitoa tunnistaa kielen rakenteita.

- Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä.

- Käytetään käsitteitä, joilla kieltä voidaan tarkistella.

- Eritellään tekstien kieltä ja tehdään havaintoja esimerkiksi kielen rakenteista ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.

- Vertaillaan suomen kieltä oppilaille tuttuihin kieliin.

- Tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin lauserakenteen piirteisiin.

- Luetaan monipuolisesti kirjallisuuden eri päälajeja.

- Käytetään draamaa kirjallisuuden käsittelyn välineenä.

- Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

Vahvistetaan oppilaan ymmärrystä kielellisten valintojen merkityksistä ja seurauksista.

Ohjataan oppilasta avartamaan näkemystään kirjallisuudesta.

Rohkaistaan oppilasta pohtimaan kirjallisuuden merkitystä omassa elämässään.

Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen.

Autetaan oppilasta tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään.

Innostetaan oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi.

Käytetään monipuolisesti draaman keinoja tavoitteisiin pääsemisessä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet: erilaisten tekstien kielellisten ja tekstuaalisten piirteiden huomaaminen ja ymmärtäminen, havaintojen tekeminen kielestä, kirjallisuuden lukeminen ja luettavan monipuolistaminen, oman lukukokemuksen kielellistäminen

9. luokka (4 vvt)

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan edelleen oppilasta laajentamaan taitoa toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä.

- Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa tilanteissa.

- Syvennetään taitoa valita eri viestintätilanteisiin sopivia kielen keinoja.

- Tutustutaan teatteriin taidemuotona.

- Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista.

- Harjoitellaan omien vuorovaikutustaitojen ja viestintätapojen arvioimista pohtimalla kehittämiskohteita.

Kannustetaan oppilasta kehittämään

taitojaan perustella viestinnällisiä valintojaan.

Syvennetään taitoa käyttää draaman työtapoja erilaisia viestintä- ja esitystilanteita harjoitellessa.

Kannustetaan oppilasta syventämään viestijäkuvaansa ja kehittämään omaa viestintäänsä erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristössä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot erilaisissa viestintäympäristöissä ja

-tilanteissa, omien vuorovaikutustaitojen ja viestintätapojen arvioiminen

Tekstien tulkitseminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta kehittämään tekstien analysoimisessa tarvittavia strategioita.

- Syvennetään tekstien tulkitsemisen taitoa.

- Luetaan ja tutkitaan fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan (painetut, sähköiset ja audiovisuaaliset tekstit).

- Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä.

- Esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä.

- Reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.

- Siirrytään nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen.

- Syvennetään kirjallisuuden tulkinta- ja analyysitaitoja.

- Syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta.

- Arvioidaan tietolähteiden luotettavuutta.

Syvennetään tekstien tulkinnassa ja

analysoimisessa tarvittavia metakognitiivisia taitoja.

Ohjataan oppilasta arvioimaan ja kehittämään omaa lukemistaan.

Tarjotaan oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

Ohjataan oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.

Kehitetään oppilaan taitoa arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti.

Syvennetään ymmärrystä fiktion keinoista.

Tutustutaan uudenlaisiin kirjallisuus- ja tekstilajeihin sekä luetaan, kuunnellaan ja katsellaan tekstejä monipuolisesti ja jaetaan omia kokemuksia.

Käytetään monipuolisesti draaman menetelmiä tekstien tulkitsemisessa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet: taito hankkia tietoa sekä tarkastella tekstejä ja tietolähteitä kriittisesti, fiktiivisten tekstien tulkinta- ja analyysitaidot sekä lukukokemuksen jakaminen, tekstimaailman monipuolistaminen, oman lukutaidon kehittäminen

Tekstien tuottaminen

Tavoitteet

Sisällöt

Syvennetään taitoa kirjoittaa monimediaisessa ympäristössä tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen (kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistävät tekstit).

- Opiskellaan pohtiville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia, kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään niitä omien tekstien tuottamisessa.

- Harjoitellaan tekstien kohdentamista eri kohderyhmille ja eri tarkoitukseen.

- Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä ja hahmotetaan kirjoitetun kielen rakenteita (esim. lauseenvastikkeet) sekä opitaan käyttämään niitä omassa tekstissä.

- Opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja ja ilmaisemaan viittaussuhteita.

-Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä.

- Opitaan valitsemaan kuhunkin tekstilajiin sopivat ilmaisutavat.

- Syvennetään opiskelussa ja työelämässä tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja.

- Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

Autetaan oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja.

Arvioidaan itseä tekstin tuottajana.

Kirjoitetaan tekstejä sekä parin kanssa että ryhmässä.

Syvennetään ymmärrystä kirjoittamisesta viestintänä.

Laajennetaan tietoa kirjoitetun yleiskielen konventioista.

Syvennetään oppilaan taitoa toimia eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Syvennetään taitoa käyttää lähteitä ja hallita viittaustavat.

Laaja-alainen osaaminen: L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: taito tuottaa tekstejä monimediaisessa ympäristössä, tekstityyppien kielellisten ja rakenteellisten ilmaisutapojen hallitseminen, kirjoittamisprosessin hallinta ja omien taitojen arviointi, tekijänoikeuksien noudattaminen ja lähteiden merkitseminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tavoitteet

Sisällöt

Syvennetään oppilaan kielitietoisuutta ja kiinnostusta kielen ilmiöihin.

- Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä.

- Käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella.

- Eritellään tekstien kieltä ja tehdään havaintoja esimerkiksi eri rekistereistä ja tyylipiirteistä.

- Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen.

- Tutustutaan kielten sukulaisuussuhteisiin ja suomen sukukieliin.

- Tutustutaan suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin.

- Tutustutaan kielen ohjailun periaatteisiin.

- Vertaillaan suomen kieltä oppilaille tuttuihin kieliin.

- Tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne- ja muotorakenteen piirteisiin.

- Tutustutaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.

- Luetaan monipuolisesti suomalaista kirjallisuutta, klassikoita ja nykykirjallisuutta.

- Tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuuden vaiheisiin.

- Tutustutaan kirjallisuuden keskeisiin tyylivirtauksiin.

- Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

- Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin(esim. kansanperinne, elokuva, teatteri, puhekulttuuri, mediakulttuuri).

- Käytetään draamaa kirjallisuuden ja kulttuurin ilmiöiden käsittelyssä.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan kielen rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

Kannustetaan oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään.

Tutustutetaan oppilasta kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen.

Ohjataan oppilasta pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään.

Tarjotaan oppilaan mahdollisuuksia luku- ja kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen.

Innostetaan oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi.

Ohjataan oppilasta tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Tutustutetaan oppilas suomen kielen taustaan ja piirteisiin.

Autetaan oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä.

Syvennetään tietoisuutta omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistä.

Käytetään monipuolisesti draaman keinoja tavoitteisiin pääsemisessä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kirjallisuuden tuntemus, kielitietoisuus, tieto kielen ilmiöistä ja asemasta, kulttuuritietoisuuden kehittäminen, kirjallisuuden lukeminen ja luettavan monipuolistaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä