Toinen kotimainen kieli, ruotsi B1-oppimäärä Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Toinen kotimainen kieli, ruotsi B1-oppimäärä Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Tavoite

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin :

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjoismaissa puhutaan ja kuvailla Pohjoismaita yhdistäviä arvoja.

7lk

8lk

9lk

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjoismaissa puhutaan.

Oppilas osaa tehdä havaintoja pohjoismaisesta kieliympäristöstä omassa arjessaan.

Oppilas osaa kertoa Pohjoismaita yhdistävistä asioista ja arvoista.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Pohjoismaisen kieliympäristön ja arvojen hahmottaminen

Tavoite:

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä

7lk

8lk

9lk

Oppilas laajentaa käsitystään ruotsin kielen säännönmukaisuuksista.

Oppilas tunnistaa keskeisiä kielitiedon käsitteitä ja osaa tehdä johtopäätöksiä ruotsin kielen säännönmukaisuuksista.

Oppilas osaa soveltaa tekemiään johtopäätöksiä omassa kielenkäytössään ja tehdä vertailuja muihin kieliin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielellinen päättely

Tavoite:

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee tavoitteiden asettamista ja opettelee hyödyntämään monipuolisia työsketelytapoja omassa oppimisessaan.

Oppilas osaa arvioida omaa osaamistaan ja toimia vastuullisesti ryhmässä.

Oppilas osaa arvioida omaa osaamistaan itsenäisesti ja toimia myönteisesti vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen ja pyrkien viestin välittymiseen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Tavoite:

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas osaa antaa esimerkkejä tilanteista, joissa voi käyttää ruotsin kieltä.

Oppilas pyrkii käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa.

Oppilas pyrkii käyttämään ruotsia rohkeasti myös koulun ulkopuolella ja osaa nimetä mahdollisuuksia, joissa hän voi hyödyntää ruotsin kielen taitoaan tulevaisuudessa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Tavoite:

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta ja ymmärtää oman aktiivisen harjoittelun merkityksen.

Oppilas osaa käyttää eri viestintäkanavia ja osaa valita ja tulkita omalle kielitaidolle sopivia suullisia ja kirjallisia sisältöjä.

Oppilas hallitsee eri viestintäkanavia ja osaa valita ja tuottaa omalle kielitaidolle sopivia suullisia ja kirjallisia sisältöjä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Tavoite:

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopus Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein:

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee kielellisten viestintästrategioiden käyttöä ja osaa hyödyntää ei-kielellistä viestintää vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas osallistuu aktiivisesti erilaisia viestintästrategioita käyttäen vuorovaikutustilanteisiin.

Oppilas osaa hyödyntää erilaisia viestintästrategioita ja käyttää erilaisia apukeinoja viestin välittymiseen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestintästrategioiden käyttö

Tavoite:

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu useisiin kohteliaisiin kielenkäytön tilanteisiin.

Oppilas harjoittelee yleisimpiä kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa kiinnittäen huomiota kohteliaisuuteen.

Oppilas osaa käyttää ja soveltaa oppimiaan kohteliaita ilmauksia useissa sosiaalisissa tilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L4 Monilukutaito, L6 Työelämän taidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Tavoite:

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu yksinkertaista ja tuttua sanastoa ja ilmauksia sisältävään kirjoitettuun ja puhuttuun kieleen.

Oppilas harjoittelee ja tulkitsee ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas löytää tarvitsemansa tiedon lyhyestä tekstistä ja ymmärtää asiayhteyden tukemana hidasta puhetta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tulkintataidot

Tavoite:

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa rajallisen määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä sanastoa ja perustason lauserakenteita. Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi.

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee ruotsin kielelle tyypillisiä äänteitä, opettelee, myös ulkoa, lyhyitä yksinkertaisia ilmauksia ja rakenteita.

Oppilas käyttää oppimiaan lyhyitä ilmaisuja,sanastoa ja rakenteita pienimuotoisissa arkipäivän puhe- ja kirjoitustilanteissa.

Oppilas osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä ja kertoa arkisista ja itselleen tärkeistä asioista ymmärrettävästi.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tuottaminen

B1-kielen sisällöt

6. luokka

7. luokka

8. luokka

9. luokka

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuurisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja.

Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä. Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Harjoitellaan käyttämään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

Tehdään ja raportoidaan havaintoja Suomen ja Ruotsin kulttuurin ominaispiirteistä. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

Tehdään ja raportoidaan havaintoja Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä niitä yhdistävistä tekijöistä.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä ruotsin taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää. Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arkisissa yhteyksissä.

Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielenkäytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa. Tutustutaan erilaisiin opiskelustrategioihin, oppimateriaaleihin ja oppimisympäristöihin opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla.

Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielenkäytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa. Käytetään pitkäjänteiseen työskentelyyn ohjaavia toimintatapoja tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla.

Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielenkäytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa. Käytetään kriittiseen tiedonhankintaan liittyviä toimintatapoja ylläpitäen tehokasta opiskelumotivaatiota.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. Sisältöjä valittaessa näkökulmana ovat oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. Sisältöjä valittaessa näkökulmana ovat oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. Sisältöjä valittaessa näkökulmana ovat oppilaiden kiinnostuksen kohteiden lisäksi ajankohtaisuus, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä