Ruotsin kielen tavoitteet ja sisällöt 8. lk

Tavoitteet ja sisällöt 8. lk

  1. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas tutustuu opiskelemaansa kieleen ja kielialueeseen sekä osaa verrata uutta kieltä aiemmin oppimiinsa kieliin. Oppilas havainnoi kielialueen erilaisia ilmiöitä.

T2 Oppilas vertaa erilaisia kielenopiskelutapoja ja valitsee niistä itselleen sopivia sekä rohkaistuu käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan eri ympäristöissä.

T3 Oppilas harjoittelee erilaisia tavanomaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

T4 Oppilas oppii erilaisia kielellisiä viestintästrategioita.

T5 Oppilas löytää eroja ja yhtäläisyyksiä uuden kielen ja aiemmin oppimiensa kielten kohteliaiden ilmausten käytössä erilaisissa viestintätilanteissa.

T6 Oppilas löytää tarvitsemansa tiedon lyhyestä, yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta.

T7 Oppilas oppii kertomaan perussanastoa hyödyntäen tutuista asioista suullisesti ja kirjallisesti. Oppilas tutustuu ääntämisen perusteisiin ja kielen perusrakenteisiin.

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan piirteisiin, jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perusteella.

Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Pohditaan mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

 
S2 Kielenopiskelutaidot

Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa.

 Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

 Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä